فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود تحقیق عوامل موثر بر توزيع درآمد

دانلود تحقیق عوامل موثر بر توزيع درآمد

رابطه بين توليد ناخالص ملي (رشد اقتصادي) و توزيع درآمد

3-2-1 دو نظريه مهم در مورد رشد اقتصادي و توزيع درآمد

الف) نظريه كوزنتس

سيمون كوزنتس در يكي از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي (1955) اين فرضيه را مطرح نمود كه در مسير رشد اقتصادي در كشورهاي نابرابري درآمد سخت افزايش يافته و پس از ثابت ماندن از سطح معيني، به تدريج كاهش مي يابد. اين الگو بعداً به نام منحني u وارون كوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. كوزنتس توسعه اقتصادي رات به عنوان فرآيند گذار از اقتصاد معيشتي (يا روستايي) به اقتصاد نوين يه شهري نگاه مي كند. (بحث دوگانگي اقتصادي و تقسيم اقتصاد به دو بخش سنتي و نوين، قبل از كوزنتس توسط بوئك (j.H.Boche 1953) و لوئيس (W.A.Leuis 1954) نيز مطرح شده بود. همچنين بحث جهش اقتصادي پس از كوزنتس توسط هيرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

نكتخ قاتبل تعمق در فرضيه كوزنتس بيش از آنكه از شواهد تاريخي از عملكرد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه سرچشمه بگيرد از قدرت تحليل وي مايه مي گرد.

نابرابري و توزيع دآمد در اوايل مراحل توسعه، رشد اقتصادي را افزايش مي دهد. چرا كه با توجه به بالا بودن ميل نهايي به مصرف خانواردهاي كم درآمد، تلاش در جهت ايجاد برابري توزيع درآمد وتعديل فقر اقتصادي خانوارها، سبب افزايش مصرف، و درنتيجه كاهخش پس انداز مي گردد و اين امر بر انباشت سرمايه تأثير منفي خواهد داشت، در حاليكه ميل نهائي، انباشته سرمايه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمايه گذاري بيشتر، بيكاري و فقر را محدود خواهخد كرد. استدلال اين بود كه بلافاصله بعد از اينكه اقتصاد مراحل اوليه توسعه را طي نمود مهارت نيروي كار افزايش يافته و سطح دستمزدها بالا مي رود. اين امر نهايتاً باعث كاهش نابرابري ها را در بر خواهد دشات.

بيان كاملاً توصيفي كوزنتس در مقاله مشهور وي كه عمدتاً در يك تمثيل عددي مبتني است توسط آناند و كانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندي مجدد شده است. اين دو اقتصاددان مالزيايي، نشان داده اند كه براي مدل كردن حدس كوزنتس پذيرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردي ناچار از توسعه و گسترش منحني كوزنتس به رابطه پيچيده تري بين شاخص هاي نابرابري و توسعه يافتگي هستيم فرضيه كوزنتس، به دليل، تأثير عميقي كه بر مبناي نظري اقتصاد توسعه و نيز سياستگذاري كشورهاي در حال توسعه داشت دستمايه بسياري از پژوهش هاي اقتصادي در سال ها بعد شد. شايد يكي از مشهورترين آنها مطالعه آهلوواليا (1976) بوده است. بررسي آماري اهلوواليا بر مبناي داده هاي مقطعي 60 كشور (شامل 41 كشور در حال توسعه، 13 كشور توسعه يافته و 6 كشور سوسياليست) به تأثير قوي كوزنتس انجاميد. اين بررسي بعدها در مطالعات و پيش بيني هاي بانك جهان بارها مورد استفاده قرار مي گيرد. با وجود اين، آنانه و كانبور (1993) مطالعه آهلوواليا را نقد كرده و نشان داده اند كه تخمين رابطه كوزنتس به يمزان قابل توجهي به نحوه اندازه گيري توزيع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان مي دهد كه گزينش فرم تابعي رابطه بين ميزان درآنمد و نحوة توزيع آن و نيز مجموعه كشورهاي مورد بررسي، مي تواند رابطه بين توزيع درآمد و سطح توسعه يافتگي به شكل u وارون با شكل ديگر بيانجامد، به طوري كه الگوهاي رشد همه از نظر آماري معنادار باشد.

ب) نظريه كالدور:

كاله ور: تقريباً همزمان به كوزنتس به صورت بندي مدل رشد پرداخت كه بعدها به مدل كمبريج معروف شد. مدل كالدور كه در دو مقاله در سالهاي 1956 و 1957 ارائه شده است را مي توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست كه در آن، رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع تابعي درآمد (بين سود و دستمزد) تعيين شده است. بعلاوه، ساز و كار تعيين نرخ پس انداتز در مدل توضيح داده مي شود. كالدور نشان مي دهد در صورتي كه اقتصاد در اشتغال كامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشي از سود، بزرگتر از از درآمد ناشي از دستمزد باشد. رابطه مستقيمي بين سهم سود، درآمد و نرخ سرمايه گذاري وجود دارد. به عبارت ديگر، هرچه توزيع درآمد به نفع صاحبان سرمايه تغير كند، ميزان بيشتري از درآمد به سرمايه گذاري اختصاص يافته و به تبع آن رشد اقتصادي (كه در اين مدل برحسب نرخ سرمايه گذاري توضيح داده مي شود) سريعتر خواهد بود. البته در مدل كالدورژ، رابطه علي بين توزيع و درآمد و رشد اقتصادي توضيح داده نمي شود و صرفاً تناظر بين توزيع به حد درآمد و رشد سريعتر اقتصادي تبين مي گردد. پيش بيني كالدور اين است كه براي حل فرآيند حبلند مدت رشد اقتصادي، توزيع تابعي درآمد، بايد به تدريج به نفع سود در درآمد تغيير كند (بدتر شود) تا جايي كه انباشت سرمايه به ميزان مطلوب خود برسد و درآند تغيير چنداني نمي كند.

مجموعه نظير، كوزنتس و كالدور بر مبناي نظري تحليلهاي اقتصادي تا سه دهه بع سايه افكند. در واقع، از آنجا كه تا اوايل دهة 1990، نظرية جايگزيني براي تبين رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد ارائه نگرديد، نظريه هاي اين دو اقتصاددان به عنوان يك قانونمندي حاكم بر روابط اين دو مفهوم تلقي گرددي، واقعيت اين است كه در كشورهاي در حال توسعه، سطح پايين درآمد سرانه همراه با شكاف گسترده درآمدي بين آحاد جامعه در پيش روي سياستگذاران اقتصادي و اقتصاددانان قرار داشت.

با توجه به اينكه در تفكر غالب بر متون اقتصادي در طول سه دهه مبادلة گريزناپذير بين رشد اقتصادي و عدالت اقتصادي (توزيع عادلانة درآمد) پذيرفته شده بود. پرسش (تا قبل از دهه 1990) اين بود كه كشورهاي در حال توسعه بايد در برنامه ريزيهاي اقتصادي خود اولويت را به كدام هدف بدهند؟ آيا بايد براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي، گسترش نابرابري درآمدها را بپذيرند يا ركود اقتصادي را براي رسيدن به توزيع برابرتر درآمد تحمل كنند.

3-2-2) مفهوم رشد اقتصادي

رشد اقتصادي عبارت است از افزايش نادي كل درآمد ملي يا توليد ناخالص ملي يك جامعه طي يك دوره معين اين افزايش ثه رويت درصد تغييرات درآمد ملبي يك جامعه نسبت به سال قبل مطرح مي شود. تعريف ميكل تودارو[1] در مورد رشد اقتصادي اين چنين است «فرايند پايدار كه در اثر آن ظرفيت توليد اقتصادي طي زمان افزايش مي يابد و سبب افزايش سطح درآمد ملي مي شود»

گونار ميردال در مورد تعريف رشد مي گويد: رشد اقتصادي به صورت افزايش در توليد ناخالص ملي است[2] به بيان ديگر دستيابي به رضد اقتصادي پايدار به مفهوم افزايش درآمد ملي مبني بر اشتغال كامل با افزايش ظرفيا بالقوه نيروي توليد است[3] تعريف ديگري مي گويد: رشد اقتصادي به به افزايش كمي و مداوم در توليد بات درآمد سرانه كشور از طريق ارتباط با افزايش در نيروي كار، مصرف، سرمايه و هم تجارت اطلاق مي گردد.[4]

3-2-3) تاريخچه رابطه رشد اقتصادي و تولدي ناخالص با توزيع درآمد

سالهاست كه اقتصاددانان به دنباله رابطه اي بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد مي باشند. در دهة 1950 و 1960 توسعه ي اقتصادي با رشد درآمد ملي سرانه اندازه گيري مي شد. سازمان ملل در دهة 1960، 5 درصد رشد درآمد ناخالص ملي براي كشورهاي در حال توسعه را مطرح كرد. براي رسيدن به اين رشد سياستهاي مختلفي مطرح شد – سياستهايي كه بر اسسا نظريه هاي فشار همه جانبه[5] رشد متعادل[6] رشد نامتعادل هر شخص و حداقل تلاش[7] استوار بود. اقتصاددانان معتقد بودند با افزايش درآمد ناخالص ملي از طريق افزايش اشتغال، فقر و نابرابري درآمدها، كاهش خواهد يافت. اما نتيجة به كارگيري اين سياستها نتوانست نابرابريهاي اقتصادي را از بين ببرد از دهة 1970 اقتصاددانان تنها بر رشد توليد تأكيدي نداشتند بلكه براي توسعه يافتگي شاخص هايي مانند كاهش فقر، بيكاري، رشد توليد ناخالص ملي، افزايش اشتغال و توزيع برابر درآمدها را مد نظر گرفتند.

اولين بار در مورد رابطة بين رشد و درآمد، سيمون كوزنتس 1955 نظريه معروف خود را بيان داشت ولي با بررسي 200 ساله از جريان توسعه كشورهاي توسعه بافته در مورد توزيع درآمد مي گويد: در اوايل روند رشد و توسعه اقتصادي به نفع گروههاي پر درآمد جامعه بود. توزيع نابرابر مي شد. پس از طي اين مرحله است كه خود بخود عامل تعديل كننده در جامعه به وجود آمده و گروههاي كم درآمد از درآمدهاي بيشتر منتفع مي شوند[8].

لويس از طرفداران نظريع كوزنتس است وي تلاش كرده است كه رشد اقتصادي را از طريق نابرابري در توزيع درآمد فرموله كند. او معتقد است تنها اره شتاب دادن به رشد اقتصادي استفاده از مدلهاي توزيع درآمد كشورهاي ارو.پايي، پاپن در سالهاي اوليه رشد است. در ابتداي پروسه توسعه يود در دآمد ملي زياد و سهم دستمزد در درآمد ملي ناچيز است. به اين ترتيب بخش منفي با استفاده از سودهاي كسب شده رشد خواهد كرد و امكانات اشتغال بيشتر فراهم خواهد آمد. در مدل في – رانيس توجه به اين مدل توزيع نيروي درآمد به عنوان مسئله جانبي در نظر گرفته شده است، اين مدل در ارتباط با توزيع درآمد، مدل مناسبي نيست چرا كه فقط دوگانگي شهري و روستايي را در نظر مي گيرد. بر مبناي اين مدل مي توان اقدامات مربوط به پايين نگه داشتن دستمزدها و درامدهاي پايين روستايي و شرايط مبادله بين روستا و شهر را به آساني توجيه كرد.[9]  براي رسيدن به يك رشد سريع اقتصادي نابرابري توزيع درآند از شرايط لازم مي باشد افراد داراي درآمد بالا ميل نهايي به مصرف كمتري مسبت به افراد كم درآمد و پس انداز كنندگان از گروه درآمدي بالا مي باشند كه امكان تشكيل سرمايه را بوجود مي آورند برعكس افراد كم درآمد كه اثر منفي بر جيان انباشت سرمايه دارند بعد از اينكه جامعهمراحل اوليه توسعه را پشت سر گذاشت مهارت نيروي كار افزايش يافته و به دستمزدها افزوده و از ميزان نابرابري كاسته مي شود.

بعد از كوزنتس كراولين، (1960)، اوشيما (1962)، پاكرت (1973) اهلوواليا، چنري و ديگران (1974) گهت (1975)، اوكاليون و ديگران (1984) بابانكساد كين (1986)، برترلا (1988)، موريس (1990)، آناندو گاسبور (1993) آليسناو رودريك (1944)، برترلا (1993)، فيلدزد (1994)، سنت پل ووريري (1996)، جها (1996)، جووتالين (1996)، پارين (1997) به مطالعه در مورد رابطه بين رشد و درآمد پرداختند. ادبيات جديد رشد از اوايل دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت كه از الگوي رشد درون زا استفاده مي شود. بارو 1991، ادوارلر 1993 و رومر 1994 سياستهاي تجاري را به رشد بلند مدت مرتبط ساختند. عده اي از اقتصاددانان معتقدند كه نابرابري توزيع درآمد يكي از شرايط لازم براي رشد اقتصادي است و استدلال آنان به اين صوتر است كه ارفاد هر جامعه به دو دسته ثروتمند و فقير تقسيم مي شود. افراد ثروتمند ميل نهايي به مصرف پايين دارند برعكس افراد فقيرز ميل نهايي به مصرف بالا دارند. افراد ثروتمند مقدار بيشتري از درآمد را به پس انداز اختصاص مي دهند هرچه درآمد بيشتري به سوي افراد ثروتمند جذب شود، پس انداز زيادتر و سرمايه گذار يبيشتري صورت مي گيرد و در آن جامعه رشد بيشتري به دست مي آيد، پس از رسيدن به حد كافي رشد در آن جامعه خود به خود توزيع نابرابر درآمد به سوي درآمدها سوق پيدا مي كنند، زيرا كشش جانبي سرمايه به نيروي كار كمتر از واحد است. در رشد اقتصادي از سرمايه به ميزان زيادتري استفاده مي شود. بهره وري نيروي كار در توليد افزايش يافته و سپس تمركز درآندها در طول زمان كاهش مي يابد. تحقيقات اخير نشان مي دهد كه يك رابطة منفي ميان

فهرست مطالب:

(3-1) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد

الف) عوامل اقتصادي موثر بر توزيع درآمد

 • رشد توليد ناخالص داخلي
 • تركيب و ساختار بازار
 • ساختار تولي
 • ميزان بهره وري
 • بدتر شدن رابطه مبادله در بخش كشاورزي
 • درآمدهاي شهري و درآمدهاي روستايي (درآمد سرانه)
 • تفاوت بين كارگر ماهر و غير ماهر (سرمايه انساني)
 • بهره مندي از امكانات و خدمات عمومي مانند برق و آب و مسكن
 • بار تكفل اقتصادي
 • ميزان دسترسي به بازار
 • كميت سرمايه به ازاء هكتار
 • توزيع اعتبارات
 • تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها
 • مهاجرت
 • كل ماليات دريافتي از هر خانوار
 • هزينه دولتي و پرداخت هاي انتقالي
 • سهم درآمد شخصي از توليد ناخالص داخلي
 • ميل نهايي به مصرف و پس انداز
 • نرخ رسمي ارز
 • ميزان اشتغال و بيكاري

ب) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد

 • جنس
 • سن
 • رشد جمعيت
 • بهداشت
 • آموزش و پرورش
 • تبعيض هاي نژادي
 • عوامل حقوقي و اجتماعي
 • مالكيت عوامل توليد

شامل 86 صفحه فایل word قابل ویرایش 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_753465_9621.zip53.7k

آخرین محصولات فروشگاه