فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود مقاله ايمني خودروهاي موتوري , صندلي كودك , ويژگي‏ها و روش‏هاي آزمون

دانلود مقاله ايمني خودروهاي موتوري , صندلي كودك , ويژگي‏ها و روش‏هاي آزمون

 استاندارد صندلي كودك كه بوسيله كميسيون فني  خودرو تهيه و تدوين شده و در نود و يكمين كميته ملي استاندارد مكانيك و فلز شناسي مورخ 74/11/11 مورد تاييد قرار گرفته , اينك به استناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملي رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

 براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع علوم , استانداردهاي ايران در مواقع مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود .

 در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .

 لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

FMVSS - MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD NO.213

CHILD SEATING SYSTEMS - PASSENGER

CARS , MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLES

TRUCKS AND BUSES 1978 

 ايمني خودروهاي موتوري صندلي كودك "ويژگي‏ها و روش‏هاي آزمون"

 1- هدف

 هدف از تدوين اين استاندارد ارائه مشخصاتي  است كه رعايت آنها در صندلي كودك ضروري بوده تا در هنگام تصادفات يا توقف هاي ناگهاني خودرو احتمال مرگ و جراحات كه بر اثر پرت شدن به بيرون يا برخورد آنها به سطوح داخلي خودرو يا برخورد به صندلي كودك اتفاق مي افتد , رابه حداقل برساند . 2- دامنه كاربرد اين استاندارد براي صندلي كودك كه در اتومبيلهاي سواري , خودروهاي مسافري چند منظوره , كاميونها و اتوبوس ‏ها استفاده مي‏شود به كار مي‏رود . اين استاندارد براي صندلي‏هاي كودك كه بوسيله مجموعه ‏هاي كمربندهاي ايمني خودرو از نوع سه نقطه اتكا كه در استاندارد ملي ايران به شماره 779 توصيف شده است به صندلي خودرو بسته مي‏شوند , و همچنين در مورد وسايل مخصوص استفاده كودكاني كه قادر به نشستن نيستند , بكار نمي‏رود .

 هدف از تدوين اين استاندارد ارائه مشخصاتي  است كه رعايت آنها در صندلي كودك ضروري بوده تا در هنگام تصادفات يا توقف هاي ناگهاني خودرو احتمال مرگ و جراحات كه بر اثر پرت شدن به بيرون يا برخورد آنها به سطوح داخلي خودرو يا برخورد به صندلي كودك اتفاق مي افتد , رابه حداقل برساند .

 2- دامنه كاربرد

 اين استاندارد براي صندلي كودك كه در اتومبيلهاي سواري , خودروهاي مسافري چند منظوره , كاميونها و اتوبوس ‏ها استفاده مي‏شود به كار مي‏رود . اين استاندارد براي صندلي‏هاي كودك كه بوسيله مجموعه ‏هاي كمربندهاي ايمني خودرو از نوع سه نقطه اتكا كه در استاندارد ملي ايران به شماره 779 توصيف شده است به صندلي خودرو بسته مي‏شوند , و همچنين در مورد وسايل مخصوص استفاده كودكاني كه قادر به نشستن نيستند , بكار نمي‏رود . 3- تعاريف 3-1- " صندلي كودك " : يكي از تجهيزات خودروي موتوري است كه براي نشستن و نگهداري كودكي كه توسط خودروي موتوري حمل مي‏شود , مورد اتسفاده قرار مي‏گيرد .

 اين استاندارد براي صندلي كودك كه در اتومبيلهاي سواري , خودروهاي مسافري چند منظوره , كاميونها و اتوبوس ‏ها استفاده مي‏شود به كار مي‏رود . اين استاندارد براي صندلي‏هاي كودك كه بوسيله مجموعه ‏هاي كمربندهاي ايمني خودرو از نوع سه نقطه اتكا كه در استاندارد ملي ايران به شماره 779 توصيف شده است به صندلي خودرو بسته مي‏شوند , و همچنين در مورد وسايل مخصوص استفاده كودكاني كه قادر به نشستن نيستند , بكار نمي‏رود .

 3- تعاريف

 3-1- " صندلي كودك " : يكي از تجهيزات خودروي موتوري است كه براي نشستن و نگهداري كودكي كه توسط خودروي موتوري حمل مي‏شود , مورد اتسفاده قرار مي‏گيرد . 4- ويژگي‏ها 4-1- دستور العمل‏هاي نصب : صندلي كودك بايد مجهز به برگه دستور العمل كه شامل روش گام به گام نصب صندلي كودك در خودرو ( در صورت امكان مصور ) باضافه استفاده طبق بند 6-1 ( ه ) , بستن صندلي بوسيله كمربندهاي نوع 2 نقطه اتكاء و 3 نقطه اتكاءاي كه مخصوص استفاده كودكان است و همچنين نحوه قرار دادن كودك داخل صندلي و تنظيم آن باشد .

 3-1- " صندلي كودك " : يكي از تجهيزات خودروي موتوري است كه براي نشستن و نگهداري كودكي كه توسط خودروي موتوري حمل مي‏شود , مورد اتسفاده قرار مي‏گيرد .

 4- ويژگي‏ها

 4-1- دستور العمل‏هاي نصب : صندلي كودك بايد مجهز به برگه دستور العمل كه شامل روش گام به گام نصب صندلي كودك در خودرو ( در صورت امكان مصور ) باضافه استفاده طبق بند 6-1 ( ه ) , بستن صندلي بوسيله كمربندهاي نوع 2 نقطه اتكاء و 3 نقطه اتكاءاي كه مخصوص استفاده كودكان است و همچنين نحوه قرار دادن كودك داخل صندلي و تنظيم آن باشد . 4-2- تنظيم : هر قطعه قابل تنظيم صندلي كودك و هر سيستم كمربندي كه براي نگهداري مستقيم كودك طراحي شده است مي‏بايست به اندازه كافي براي كودكي با قد و وزن پيشنهاد شده در بند 6-1 ( ح ) و همچنين براي هر كودكي كه مطابق با دستور العمل‏هاي ملزم شده در 4-1 در صندلي قرار داده شده است , باشد . 4-3- اتصال : صندلي بچه مي‏بايست طوري طراحي و ساخته شود تا :

 4-1- دستور العمل‏هاي نصب : صندلي كودك بايد مجهز به برگه دستور العمل كه شامل روش گام به گام نصب صندلي كودك در خودرو ( در صورت امكان مصور ) باضافه استفاده طبق بند 6-1 ( ه ) , بستن صندلي بوسيله كمربندهاي نوع 2 نقطه اتكاء و 3 نقطه اتكاءاي كه مخصوص استفاده كودكان است و همچنين نحوه قرار دادن كودك داخل صندلي و تنظيم آن باشد .

 4-2- تنظيم : هر قطعه قابل تنظيم صندلي كودك و هر سيستم كمربندي كه براي نگهداري مستقيم كودك طراحي شده است مي‏بايست به اندازه كافي براي كودكي با قد و وزن پيشنهاد شده در بند 6-1 ( ح ) و همچنين براي هر كودكي كه مطابق با دستور العمل‏هاي ملزم شده در 4-1 در صندلي قرار داده شده است , باشد .

 4-3- اتصال : صندلي بچه مي‏بايست طوري طراحي و ساخته شود تا :

 الف ) به غير از قطعه‏اي كه بين پشتي صندلي و بالشتك صندلي خودرو قرار داده مي‏شود , داراي قيد ديگري براي اتصال به پشتي صندلي نباشد , و

 ب ) هنگامي كه مطابق با دستورالعملهاي ملزم شده در بند 4-1 نصب مي‏گردد , سيستمي كه بر روي صندلي رو به جلو نصب مي‏شود مي ‏بايست در برابر حركت رو به عقب توسط مجموعه كمربند ايمني صندلي نوع 2 يا 3 نقطه اتكاء مهار شود .

 4-4- توزيع نيروي نگهدارنده :

 4-4-1- صندلي‏هاي رو به جلو : هنگامي كه يك صندلي رو به جلو  در داخل يك خودرو نصب شده و كودكي مطابق با دستورالعملهاي ملزم شده توسط 4-1 در آن قرار داده مي‏شود , قطعات صندلي كودك و مجموعه‏هاي كمربند ايمني صندلي خودرو كه نيروهاي وارده به كودك را تحمل مي‏كنند , مي‏بايست در حين حركت رو به جلو كودك نسبت به خودرويي كه صندلي در آن نصب مي‏گردد , نيروهاي وارده را بر روي لگن خاصره و سينه كودك توزيع كنند . همچنين نيروهاي وارده مي‏توانند بر روي قسمتهاي ديگر بدن كودك توزيع شوند در صورتيكه لگن خاصره و سينه كودك محافظت شده باشند .

 4-4-2- صندلي‏هاي رو به عقب : هنگامي كه يك صنلي كودك رو به عقب در داخل يك خودرو نصب شده و كودكي مطابق با دستورالعملهاي مندرج در بند 4-1 در آن قرار داده مي‏شود , قطعات صندلي كودك و مجموعه‏هاي كمربند صندلي خودرو كه نيروهاي وارده به كودك را مستقيما تحمل مي‏كنند مي‏بايست :

 الف ) در حين حركت رو به جلوي كودك نسبت به خودرويي كه صندلي در آن نصب مي‏گردد , نيروهاي وارده را بر روي پشت بالا تنه كودك و پشت سر كودك توزيع نمايند , و

 ب ) در حين حركت رو به عقب كودك نسبت به خودرويي كه صندلي در آن نصب مي‏گردد , نيروهاي وارده را بر روي لگن خاصره و سينه كودك توزيع كنند .

 همچنين نيروهاي وارده مي‏توانند در حين حركت رو به جلو بر روي قسمتهاي ديگر بدن كودك توزيع شوند در صورتيكه پشت بالا تنه و پشت سر بچه حفاظت شده باشند و در حين حركت رو به عقب بر روي قسمتهاي ديگر بدن بچه توزيع شوند در صورتيكه لگن خاصره و سينه حفاظت شده باشند .

 4-5- پشتي صندلي

 4-5-1- به استثناء آنچه در بند 4-5-2 درج شده است , هر صندلي كودك مي‏بايست داراي يك پشتي صندلي باشد كه تغيير مكان زاويه‏اي و رو به عقب سر كودك را نسبت به خط بالا تنه كودك محدود مي‏كند . ارتفاع پشتي صندلي كه بصورت طول خط مستقيم بين نقطه وسط بالاترين قسمت پشتي صندلي در جهت عرضي خودرو و نقطه تقاطع خط تقارن طولي سطح نشيمن و صفحه‏اي موازي با سطح پشتي نيم تنه مصنوعي شكل شماره 1 ( كه در صندلي نشيمن كودك مطابق با دستور العمل‏هاي ملزم در بند 4-1 قرار داده شده است. ) كه از نقطه مرجع نيم تنه مصنوعي ( در بند 5-1 مشخص شده است ) مي‏گذرد , اندازه‏گيري مي‏شود , مي‏بايست بصورت زير باشد :

حداقل ارتفاع پشتي صندلي (سانتي متر)         

حداكثر وزن كودك كه براي صندلي توصيه توصيه شده است

38       

 كيلوگرم يا متر

41       

 بيش از 9 كيلوگرم و كمتر از 11 كيلوگرم

45       

 بيش از 11 كيلوگرم و كمتر از 13 كيلوگرم

48       

 بيش از 13 كيلوگرم و كمتر از 16 كيلوگرم

51       

 بيش از 16 كيلوگرم

4-5-2- در موارد زير مندرجات بند 4-5-1 براي صندلي كودك كاربرد ندارد :

 الف ) مطابق با بند ( ه ) از 6-1, صندلي فقط براي استفاده در محلهاي نشيمن خودروهايي كه پشتي صندلي آنها تغيير مكان زاويه‏اي و رو به عقب سر كودك را نسبت به خط بالا تنه كودك محدود مي‏كنند , و

 ب ) هنگامي كه صندلي كودك مطابق با دستورالعملهاي مندرج در بند 4-1 نصب مي‏شود , فاصله پائين‏ترين نقطه در مركز عرضي سطح نشيمن كودك تا صفحه افقي مماس بر بالاترين نقطه پشتي صندلي در بالاترين موقعيت قابل تنظيم و در مركز عرضي محل نشيمن صندلي كه بر روي خطي موازي با سطح عقبي پشتي صندلي اندازه گيري مي‏شود , حداقل برابر با ارتفاع پشتي صندلي كه در بند 4-5-1 براي صندلي بچه مشخص شده است , باشد .

 4-6- يراق‏ها ( نوارهاي بافته شده 1) : اگر در صندلي كودك براي توزيع نيروهاي نگهدارنده ( آنطور كه در بند 4-4 مشخص شده است ) از يراق ( نوارهاي بافته شده ) استفاده شود بايد داراي شرايط زير باشد :

 الف ) نوارهاي بافته شده‏اي كه نيروهاي نگهدارنده را تحمل مي‏كنند مي‏بايست حداقل داراي پهناي 38 ميلي متر باشد و

 ب ) نوارهاي بافته شده‏اي كه مستقيما با بدن كودك در تماس است , مي‏بايست مورد لزوم نوارهاي بافته شده مجموعه كمربند ايمني صندلي از نوع 3 نقطه اتكاء را , برآورده سازد .

 4-7- قطعات اتصال : قطعالت اتصال هر صندلي كودك كه نيروهاي نگهدارنده را تحمل مي‏كنند بايد طبق استاندارد ملي ايران بشماره 779 در برابر خوردگي مقاوم باشد . قطعات فلزي غير از قطعات اتصال كه نيروهاي نگهدارنده را تحمل مي‏كنند مانند سگكها و جمع كننده‏ها نيز مي‏بايست طبق استاندارد فوق الذكر در مقابل خوردگي مقاوم باشند .

 4-8- مكانيزم آزادكننده : مكانيزم آزادكننده قطعات صندلي كودك كه مستقيما كودك را نگهداري مي‏كنند , مي‏بايست هنگاميكه مطابق با روش بند 5-3 آزمايش مي‏شود و نيرويي كمتر از 90 نيوتن اعمال مي‏شود , قطعات را آزاد كند .

 4-9- حفاظت در برابر ضربه :

 4-9-1- سر و بالا تنه : به استثناء آنچه در بند 4-9-2 ارائه شده است , هر قطعه صلب صندلي كودك ( به غير از سگك‏هاي نگهدارنده و قطعات قابل تنظيمي كه فقط به نوارهاي بافته شده متصل شده‏اند ) كه ممكن است در حين برخورد از جلو , سمت راست , سمت چپ يا عقب با سر يا بالا تنه كودكي با محدوده قد و وزن توصيه شده در بند 6-1 ( ح ) تماس پيدا كند , مي‏بايست داراي شرايط زير باشد :1 ( ح ) تماس پيدا كند , مي‏بايست داراي شرايط زير باشد :

 الف ) داراي هيچگونه لبه‏اي با شعاع كمتر از 6 ميليمتر نباشد و

 ب ) به استثناء آنچه در 4-9-2 ارائه شده است . با مواد تغيير شكل پذيري كه نيرو را توزيع مي‏كنند و تغيير شكل آنها غير قابل برگشت و يا به آرامي قابل برگشت است و داراي حداقل ضخامتي برابر با 25 ميليمتر هستند , پوشانده شود .

 4-9-2- استثناء 4-9-1 ( ب ) : در مورد پشتي صلب يا قسمت كناري صندلي كودك كه ممكن است با بالا تنه كودك در تماس باشد و همچنين مساحت آنها حداقل 155 سانتي متر مربع مي‏باشد , بكار نمي‏رود .

 4-10- عملكرد :

 4-10-1- تمامي صندلي‏هاي كودك بايد داراي شرايط زير باشند :

 شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,600 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_741302_1752.zip174.3k

آخرین محصولات فروشگاه