فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود جزوه آشنايي با خدمات بيمه اي و درماني سازمان تأمين اجتماعي

دانلود جزوه آشنايي  با خدمات بيمه اي و درماني سازمان تأمين اجتماعي

سازمان تامين اجتماعي با بيش از نيم قرن سابقه فعاليت ، به واسطه بيشترين ارتباط با بدنه جمعيتي كشور ، گسترده ترين نهاد در عرضه نظام بيمه هاي اجتماعي محسوب مي شود .

اين سازمان،دامنه وسيع كمي و كيفي خدمات خود را از طريق دو بخش بيمه اي و درماني به بيمه شدگان اصلي وافراد تحت پوشش آنها عرضه مي نمايد .

سازمان تامين اجتماعي با به عهده داشتن وظيفه اجرا،تعميم وگسترش انواع بيمه هاي اجتماعي درچار چوب قوانين مربوطه و بارعايت اصل عدالت دسترسي به خدمات،نقشي اساسي درپشتيباني و صيانت از نيروي كار وبهبود مناسبات اقتصادي– اجتماعي در فرآيند توسعه كشور و هماهنگ با نظام تامين اجتماعي ايفا مي كند .

سازمان از طريق 475 شعبه در سراسر كشور امور مربوط به شناسائي اشخاص و كارگاهها ، پوشش بيمه اي  جمعيت ، وصول حق بيمه ، احراز شرايط ، برقراري و پرداخت كمك ها و تعهدات بلند مدت و كوتاه مدت را بر عهده دارند.

مهمترين تعهدات و حمايت هاي سازمان تامين اجتماعي به قرار زير است :

- حمايت در برابر حوادث ، بيماري ها و ايام بارداري

-  مستمري بازنشستگي

- مستمري از كار افتادگي

- مستمري بازماندگان

- مقرري بيمه بيكاري

- غرامت دستمزد بيماري

 - غرامت دستمزد بارداري

 - پرداخت هزينه وسايل كمك پزشكي

- كمك هزينه ازدواج

 - كمك هزينه كفن و دفن

با توجه به گستردگي سازمان تامين اجتماعي و تنوع فعاليتها و خدمات آن ، تشريح خدماتي كه ارائه مي دهد به سادگي در يك جزوه گنجانيده نمي شود . بدين جهت در اين نوشته بر حسب نوع استفاده سعي شده است ابتدا يك شناخت كلي از سازمان و ساختار كلي آن و سپس در بخش دوم به كليات خدمات بيمه اي و درماني سازمان و فرآيند ارائه آن پرداخته شود.

1- آشنائي با سازمان تأمين اجتماعي

2 – كليات خدمات بيمه اي و درماني و فرآيند  ارائه آن در واحدهاي اجرائي  سازمان

بخش اول :

 آشنائي با سازمان تأمين اجتماعي

به منظور اجراء ، تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تأمين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ، سرمايه گذاري و بهره برداري از آن ، به منظور اجراي تعهدات قانون تأمين اجتماعي ، سازمان تأمين اجتماعي تشكيل گرديده است . اين سازمان طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/73 جزء نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته و داراي استقلال مالي و اداري است و به منظور تحقق رسالت و اهداف خود نيازمند سازماندهي فعاليتهاي مختلف بيمه اي و درماني ، ايجاد ارتباطات سازماني و فراسازماني است و جهت هدايت ، هماهنگي و نظارت و كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ، اين سازمان داراي شوراي عالي بوده كه به مثابه مجمع عمومي مؤسسات حمايتي اقتصادي عمل مي نمايد . اعضاي اين شورا داراي نمايندگاني از طرف دولت ، كارفرمايان و كارگران .

اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي عبارتند از :

الف ) شش نفر نمايندگان دولت شامل :

1- وزير رفاه و تأمين اجتماعي كه رياست شورا را بعهده دارد .

2- وزير كار و امور اجتماعي يا معاون وي .

3- وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون او و يا نماينده تام الاختيار سازمان .

4- رئيس  سازمان برنامه و بودجه يا معاون او و يا نماينده تام الاختيار وزير .

5- وزير صنايع و معادن يا معاون او و يا نماينده تام الاختيار وزير .

6- وزير تعاون يا نماينده وي .

ب) پنج نفر نمايندگان كارفرمايان

ج ) سه نفر نمايندگان بيمه شدگان

- هيات مديره سازمان تامين اجتماعي :

سازمان داراي هيات مديره مي باشد كه از نظر ساختار تشكيلاتي زير نظر شوراي عالي تأمين اجتماعي قرار دارد . اين هيات مركب از سه نفر به شرح ذيل مي باشد :

- رئيس هيات مديره كه به پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيات دولت منصوب مي گردد.

- دو نفرعضــو اصلي هيات مديره كه به پيشنهاد وزير رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردند.

- يك نفر عضو علي البدل هيات مديره كه به ترتيب مذكور در مورد اعضاي اصلي ، تعيين مي گردد .

اهم وظايف هيات مديره به شرح ذيل مي باشد :

- پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان به شورايعالي تأمين اجتماعي .

- تأييدآئين نامه هاي اجرايي موضوع قانون تأمين اجتماعي واساسنامه تأمين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط .

- تأييد برنامه و بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورايعالي تأمين اجتماعي .

- پيشنهاد تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورايعالي .

- بررسي در مورد بهره برداري و سرمايه گذاري از محل وجوه و ذخاير سازمان و ارائه پيشنهاد به شورايعالي . سازمان بر اساس ماده «2» اساسنامه تأمين اجتماعي براي اجراي وظايف خود داراي تشكيلات مركزي ، واحدها ، شعب و نمايندگيهايي در تهران و شهرستانها مي باشد .

- تعهدات سازمان تامين اجتماعي :

تعهدات«تأمين اجتماعي »موضوع قانون تأمين اجتماعي مصوب 354 حسب ماده «3» شامل موارد ذيل ميباشد :

الف : حوادث و بيماريها

ب : بارداري

ج : غرامت دستمزد

د: از كارافتادگي

ه : بازنشستگي

و : مرگ

ي : مقرري بيمه بيكاري

مشمولين قانون تامين اجتماعي ازكمكهاي ازدواج وعائله مندي طبق مقررات مربوطه برخوردار مي شوند.

انجام تعهدات ناشي از ماده «3» قانون حسب قانون الزام سازمان در بند الف و ب بعهده بخش درمان سازمان و تعهدات بندهاي ج ، د ، ه ، و، ي بعهده بخش بيمه اي سازمان مي باشد.

مشمولين قانون تأمين اجتماعي حسب ماده «4» عبارتند از :

  1. افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند
  2. صاحبان حرف و مشاغل آزاد
  3. دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت

 ساختار اهداف و وظايف ستاد مركزي سازمان :

ستــاد مركزي بعنـوان يك تشكيـلات هدايت كننده زيرمجمـوعه ها و شركتهاي تحت پوشش خود با برنامه ريزي كلان ، ايجاد هماهنگي ، كنترل عمليات و در نهايت اعمال مديريت بر مبناي هدف جهت رسيدن به اهداف سازمان فعاليت مي نمايد.

ستاد مركزي سازمان داراي 7 معاونت تخصصي بشرح ذيل مي باشد :

معاونت امور اقتصادي و برنامه ريزي :

 جهــت پاسخگوئي به نيازهــاي مبرم سازمان در امور برنامه ريزي و بودجه ريزي ، براي بخشهاي امور بيمه اي ، درمان و شركتها ، تلفيق برنامه ها و بودجه ها با يكديگر ، رسيدگي كارآمد به وضعيت شركتهاي تحت پوشش سازمان ، نظارت و ارزشيابي امور سرمايه گذاريهاي مستقيم و غيرمستقيم ، طراحي و تدوين راهبردها و استراتژيهاي سرمايه گذاري ، جمع آوري كليه آمار و اطلاعات مربوط به ذخائر مادي و فيزيكي سازمان و همچنين راهبري سيستمهاي رايانه اي .

معــاونت اقتصادي و برنامه ريزي بر اساس الزامات فوق با دارا بودن 5 دفتر بشرح ذيل انجام وظيفه مي نمايد :

1- دفتر برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي

2- دفتر امور ذخائر و سرمايه گذاري

3- دفتر تلفيق برنامه و بودجه و امورشركتها

4- دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي

5- دفتر راهبري سيستمها

معاونت امور فرهنگي و اجتماعي :

 وظايف اين معاونت ارائه ارتباط مستمر ، آگاهي بخش و تعامل بين سازمان و بيمه شدگان ، كارفرمايان ، نهادهاي دولتي و عمومي ، سازمانها ، مراكز درماني و تشخيص پزشكي ، كانونهاي كارگري ، كارفرمايي و بازنشستگي ، ضرورت ارائه خدمات فرهنگي – اجتماعي در كنار تعهدات قانوني (اقتصادي ) پاسخگوئي و رعايت اصل حاكميت مصرف كنندگان خدمات سازمان (بيمه شدگان ) ، ضرورت ارتباط و تعامل هر چه بيشتر با كارفرمايان و بيمه شدگان به منظور ايجاد نگرش و استنباط مشترك از مصالح و كاركردهاي سازمان ، ارتقاء سطح آگاهيهاي عمومي  با توجه به پاسخگوئي به ضرورت تمهيد رفتارها و كردارهاي نو و تحقق درون سازمان و تسري آن به حوزه هاي پيرامون خود و نهايتاً شكل دادن سازماني با وجوه كاملتر ، همه جانبه تر و پيش برنده مي باشد .

معاونت فرهنگي و اجتماعي با دارابودن 3 دفتر در راستاي اين الزامات انجام وظيفه مي نمايد :

1- دفتر امور فرهنگي و اجتماعي بيمه شدگان

2- دفتر امور فرهنگي و اجتماعي كارفرمايان و سازمانها

3- دفتر امور فرهنگي و اجتماعي بازنشستگان

معاونت حقوقي و امور مجلس :

  وظايف اين معاونت پاسخگوئي به مسائل گسترده امور حقوقي و قانوني و ضرورت برقراري ارتباط مؤثر و فعال سازمان با مراجع قانونگذاري ، قضائي و اجرائي كشور ، ارائه اطلاعات دقيق و به هنگام و كارشناسانه به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ، طرح مسائل سازمان در كميسيونها و صحن علني مجلس و دفاع از مصالح و اهداف سازمان و همچنين پيگيري ، رديابي و پاسخگوئي به مكاتبات خاص (مقامات و مراجع فراسازماني همچون دفتر مقام معظم رهبري ، سران سه قوه ، مجلس شوراي اسلامي ، شوراي نگهبان ، دولت و كميسيونهاي مربوط به آن ، ديوان عدالت ، ديوان محاسبات عمومي و ...) و ضرورت ايجاد نگرش جامع و همه جانبه نگر از مسائل سازمان و كاركردهاي مختلف آن و ... مي باشد.

معاونت حقوقي و امور مجلس با دارابودن 3 دفتر در راستاي اين الزامات انجام وظيفه مي نمايد :

1- دفتر امور حقوقي و دعاوي

2- دفتر امور مجلس

3- دفتر امور قوانين و مقررات

 شامل 15 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jozveh_728404_1340.zip16.7k

آخرین محصولات فروشگاه