فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود جزوه آشنايي با امور مالي

دانلود جزوه آشنايي با امور مالي

 ايجاد وتوسعه روزافزون مؤسسات بزرگ بازرگاني ؛ توليدي وصنعتي وعمومي يكي ازخصوصيات بارزعصرماست ،تمايل شديد ملت هابه بالابردن سطح زندگي واستفاده ازوسائل ماشيني وپيشرفت سريع اقتصادوصنعت دركشورها خوددراين ماجراسهم عمده اي دارد،روزي نيست كه صدهاشركت وكارخانه بزرگ درسراسرجهان ؛بخصوص درممالك درحال توسعه تاسيس نشود،بابوجودآمدن تاسيسات وسازمانهاي بزرگ انتفاعي وعام المنفعه اداره ي صحيح اين قبيل مؤسسات نيزاهميت وارج بيشتري مي يابد، امروزه ؛كمتركسي ممكن است درلزوم تخصص درفن اداره اموروشعب مختلف ترديدكند. مديران مؤسسات بزرگ بي نيازازآشنائي باحسابداری ، واصول ومفاهيم آن نيستند،اين احتياج بخصوص درسازمانهاي خصوصي وانتفاعي بيشتراحساس ميشود،درحقيقت ميتوان حسابداري رازبان مشترك سوداگران،مديران ومشتريان مؤسسات بازرگاني ونبض اين سازمانهادانست .نتايج عملكردحسابداري است كه خطاهاونقائص عملكردگذشته راآشكارميسازدوراهنماي برنامه هاي آينده است ،براي اجراي موفقيت آميزبرنامه هاي يك سازمان بايددرطرح واجراي اين برنامه هاازارقام واعدادي كه حسابداري عرضه ميدارداستفاده كامل نمودازاینروسيسستم حسابداري چون  دماسنج دقيقی است که  درهرزمان وضع مالي وقدرت اقتصادي يك مؤسسه رانشان ميدهد.

گروه هاي استفاده  كننده ازسيستم حسابداري

 اهم طبقاتي كه ازنتايج حاصله ازسيستم حسابداري موسسات منتفع ميشوندعبارتنداز:

1- مديران مؤسسات :مديران موسسات بامطالعه وتجزيه وتحليل صورتحسابهاي مالي به کاستیهای كارهاي خوددرگذشته پي ميبرندوبابررسي ارقام واعدادواستفاده ازتجارب گذشته برنامه هاي آينده راطرح ريزي ميكنند، همچنين بامطالعه دقيق اين اطلاعات است كه پيش بيني چگونگي وضع مالي وفعاليتهاي سنوات آتی میسرمی شود.

2- سهامدارا ن  : صاحبان سرمايه وسهامداران مؤسسات بازرگاني علاقمندندهميشه ازوضع مالي وسودوزيان موسسه ايكه درآن سرمايه گذاري کرده اندمطلع باشند.اين اطلاعات رافقط سيستم حسابداري ميتوانددراختيارآنان بگذارد . بابررسي اين اطلاعات است كه صاحبان سرمايه ميتوانندنسبت به درجه كفايت وكارداني مديران وافرادديگري كه درمؤسسه بكارگمارده اندپي ببرند.

3- دولت : دولت ازدونظرنيازمند آگاهي ازنتايج فعاليتهاي مالي  مؤسسات انتفاعي وبازرگاني است :يكي ازنظروصول ماليات ،وديگري  بمنظورآگاهي بيشتردرطرح وتنظيم برنامه هاي صحيح  اقتصادي واجتماعي.

4- بستانکاران : طلبكاران يك موسسه وكسانيكه بامؤسسه مذكورطرف معامله هستند بابررسي وضع مالي و عملكردآن ميتوانندتصميم بگيرندكه تاچه اندازه براي چنين موسسه اي اعتبارقائل شوندویاتاچه حدبامديران آن دادوستداعتباري داشته باشند.

5- بانكها:  معمولا بانكهاجهت اطلاع ازتوان مالی موسسات وقابلیت برگشت تسهیلات ارائه شده به هنگام اعطاء اعتباربه موسسات ترازنامه وسايرصورتحسابهاي آنها رامطالبه وبررسی  ميكنند.

6- رقبا: رقابت ، ويابعبارت ديگرمبارزه اقتصادي بمنظورتحصيل سودوتامين منافع بيشتر،يكي ازخصوصيات سيستم اقتصادي آزادوسرمايه داري است . درچنين نظام اقتصادي ،هريك ازمؤسسات بازرگاني وصنعتي ميكوشندتاازنحوه ونتيجه فعاليتهاي انتفاعي وتوليدي رقيب  خودآگاه باشند.

7- اشخاصي كه مايل به سرمايه گذاري درمؤسات ميباشند : سرمايه گذاران علاقمندندسرمايه هاي خودرادرمؤسساتي  بكاربرند كه احتمال سودآوری بيشتري داشته باشند،وناگزيرندپيش ازسرمايه گذاري ازوضع مالي موسسه موردنظرجهت سرمايه گذاري آگاهي داشته باشند .

 تعريف  حسابداري

حسابداري عبارت است از فن ثبت ،طبقه بندي وتلخيص فعاليتهاي مالي درقالب اعدادقابل سنجش به پول ، وتفسيرنتايج حاصله ازبررسي آنها.

تعريف فعاليتهاي مالي

منظوراز فعاليتهاي مالی فعالیتهائی هستند كه بنحوي ازانحاموجب تغييراتي دردارائي ،بدهي ،وياسرمايه يك شخص يايك موسسه ميشوند . فعاليتهاي مالي هرمؤسسه اساس ومبناي عمليات حسابداري محسوب شده و نتيجه معاملات وعمليات مالي بايدبطورمرتب ودقيق دردفاترحسابداري ثبت ودرحسابهاي مربوطه انعکاس یابند .

اعدادقابل سنجش به پول .

واحداندازه گيري درحسابداري پول رايج كشوراست . اعدادي كه دردفاتروصورتحسابها نوشته ميشوندمعرف حجم وتعداداموال واشياء نيستند، بلكه بهاي آنهارابه ريال نشان ميدهند.

مراحل حسابداري 

 بطوريكه ازتعريف حسابداري برمي آيدحسابداري داراي چهارمرحله ميباشدکه عبارتنداز:ثبت فعاليتهاي مالي ،طبقه بندي اقلام ثبت شده ، تلخيص اقلام  ، وتفسيرنتايج حاصله ازاقلام .

درمرحله ثبت معاملات ،كليه دادوستدهاوفعاليتهاي مالي بترتيب دردفتري بنام دفترروزنامه ثبت ميشود. قبل ازثبت وطبقه بندي بايدهریک ازمعاملات رابطورجداگانه تجزيه وتحليل ،وتاثيرآنهارادردارائیها؛بدهیهاویاحقوق صاحبان سهام تعیین ودرسندحسابداری درج نمود .

درمرحله طبقه بندي اعدادثبت شده دردفترروزنامه به صفحات وحسابهاي مختلف دفترديگري بنام دفتركل انتقال می یابند.   هنگاميكه نتيجه معاملات بدين ترتيب طبقه بندي شوداطلاعات جديد ي بدست مي آيدکه  براي مديران موسسات وسايرافرادذيعلاقه قابل فهم ومفيد خواهدبود.

تلخيص ، ياخلاصه كردن عبارتست ازتركيب وتنظيم نتيجه حسابهاي دفتركل بنحويكه حداكثراطلاعات موردنيازبطورساده وخلاصه دردسترس اشخاص ذیعلاقه قرارگیرد.دراين مرحله است كه صورتحسابهاو گزارشهاي مالي  تهيه وتنظيم می گردد.

اطلاعاتي كه ازنتايج حاصله ازسيستم حسابداري موسسات بدست مي آيدوسيله بسيارمؤثري براي سنجش عملیات  ادوارگذشته وكارائي افرادوسيستم اداري سازمان محسوب ميشود.انجام اين منظورباتعبيروتفسيراعدادمندرج درصورتحسابهای مالی ممکن می شود.

اهم صورتحسابهاي مالي عبارتنداز:بيلان ياترازنامه وصورتحساب درآمدوهزينه ياصورت سودوزيان

ترازنامه يابيلان. عبارتست ازصورتحسابي كه وضعیت  مالي يك موسسه رادريك تاريخ معين نشان ميدهد.ترازنامه معمولادرپايان دوره مالي ،ودربرخي ازموسسات درپايا ن هرماه تهيه ميشود،وحاوي ارقاميست حاكي ازنوع ومبلغ هريك ازاقلام دارائي ،همچنين حقوق صاحبان سهام وديگرافرادرانسبت به دارائي های موسسه درزمان تهيه آن نشان ميدهد.

قسمتهاي اصلي ترازنامه :ترازنامه داراي سه قسمت اصلي است :  دارائي ، بدهي وسرمايه كه دارائي درسمت راست ،وبدهي وسرمايه درسمت چپ نوشته ميشود.

دارائي : دارا ئي عبارتست ازکلیه اموال وحقوق متعلق به موسسه که منافع آتی قابل تقویم به پول دارند.به عبارت دیگردارائی یک موسسه عبارتست ازکلیه اموال وحقوق مالی متعلق  به آن موسسه .مانندموجودي بانكي وصندوق ،اثاثه ،زمين ،ساختمان ومطالبات ازاشخاص حقيقي وحقوقي و.....

بدهي : بدهي عبارت ازحقوقي است كه سايراشخاص (غيرازصاحب ياصاحبان موسسه)نسبت به دارائي يك موسسه دارند. اين حقوق نسبت به نوع خاصي ازدارائي يك موسسه ايجادنميشود(مگرباتوافق خاص بين طلبكاروبدهكار).طلبكاران يك موسسه دروصول مطالبات خودنسبت به صاحب ياصاحبان سرمايه حق تقدم دارند،وكليه مطالبات آنان تاآخربايدپرداخت گردد.

سرمايه . سرمايه عبارتست ازحقوق مالی صاحب ياصاحبان يك موسسه نسبت به دارائيهاي آن .اين مبلغ ازتفاضل بدهي هابادارائيهاي یک  موسسه بدست مي آيد. بعبارت ديگرپس ازپرداخت تمام بدهي وتعهدات يك موسسه آنچه باقي مي ماندمتعلق به صاحب ياصاحبان موسسه است .

    يكي ازخصوصيات هرترازنامه اينست كه :جمع اقلام دارائي مساويست باجمع بدهي وسرمايه كه اين امربعنوان معادله حسابداري بيان ميشود.

 شامل 10 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,300 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jozveh_728293_9063.zip19.1k

آخرین محصولات فروشگاه