فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی

دانلود جزوه تعهدات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی

سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان عمومي غيردولتي است كه بخش عمده منابع مالي آن از محل حق بيمه ها (بامشاركت بيمه شده و كارفرما) تأمين مي شود و متكي به منابع دولتي نيست . به همين دليل ، دارايي ها  و سرمايه هاي آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل هاي متوالي است و نمي تواند قابل ادغام با هيچيك از سازمان ها و مؤسسات  دولتي يا غير دولتي باشد.

تكيه گاه اصلي اين سازمان مشاركت سه جانبه كارفرمايان ، بيمه شدگان و دولت  در عرصه هاي  مختلف  سياست گذاري ، تصميم گيري هاي كلان و تأمين منابع مالي است .

تعهدات اين سازمان برابر استاندارد هاي تعيين شده به وسيله سازمان بين المللي كار و سازمان بين المللي تأمين اجتماعي تنظيم شده و بالاترين حد اين استانداردها را در بر مي گيرد. چگونگي تحقق اين تعهدات و ارائه خدمات به وسيله اين سازمان را قانون معين كرده است .

مهمترين تعهدات و خدمات سازمان تأمين اجتماعي در بخش تعهدات بلند مدت آن است كه شامل  «مستمري بازنشستگی, ازكارافتادگي و بازماندگان» مي باشد.

خلاصه اي كه در اين مجلد برشته تحرير درآمده بي ترديد بيانگر تمامي وسعت اين حوزه از تعهدات سازمان و روشنگر همه جوانب و قوانين و مسائل حاكم بر حوزه مزبور نيست . مروري بر اين تعهدات ما را به سوي افقي روشن از گستردگي آن مي كشاند كه قطعاً با مطالعه و مرور قوانين جاري عظمت آن ملموس تر خواهد بود.

مستمري بازنشستگي :

پایان دوران كار هر فرد ، به مرحله اي از مراحل عمر مي انجامد كه در اصطلاح دوران بازنشستگي خوانده مي شود . اگر روزگاري انسانها براي زيستن و تأمين معاش تا واپسين روزهاي عمر خود ، ناگزير از كار و تلاش بودند ،  تمدن و شهرنشيني و دستاوردهاي علمي ناشي از آن ، به انسانها امكان داده است بي آنكه زياني به روند رشد و تكامل جوامع وارد شود ، فراغت را ميان خود توزيع و سالهاي كار سازمان يافته را محدود كنند . بازنشستگي درواقع روشي براي توزيع فراغت ميان افراد بشر است .پرداخت مستمري بازنشستگي و تأمين شرايط زندگي مناسب براي بيمه شدگان به هنگام بازنشستگي ، يكي از كاركردهاي اصلي نظام بيمه هاي اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي به عنوان محوري ترين بخش نظام بيمه هاي اجتماعي كشور،در قبال دريافت حق بيمه از بيمه شدگان در دوران اشتغال

آنان، مسئوليت پرداخت مستمري و تأمين و ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان و خانواده آنان را در هنگام بازنشستگي بر عهده دارد.

بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي علاوه بر دريافت مستمري از اين سازمان از خدمات درماني كه در مراكز درماني ملكي و مراكز درماني طرف قرارداد تأمين اجتماعي ارائه مي شود،برخوردار هستند. پرداخت عيدي،حق اولاد، حق عائله مندي، حق سنوات مازاد بر 20 سال و ارائه كالابرگ از ديگر اقداماتي است كه ازسوي سازمان تأمين اجتماعي براي بهبود شرايط زندگي بازنشستگان تحت پوشش اين سازمان انجام مي شود

مستمري از كار افتادگي :

حمايت مستمر از بيمه شدگان كه در معرض آسيب هاي جسمي و مالي قرار مي گيرند . يكي ازمهمترين كاركردهاي نظام بيمه هاي اجتماعي است . اگر بر اثر حادثه و يا بيماري ، قدرت بيمه شده براي ادامه كار كاهش يابد ، به نحوي كه در شغل قبلي و يا شغل جديدي كه به مقتضاي شرايط جديد جسمي به او واگذار مي شود ، نتواند درآمد قبلي خود را كسب كند ، سازمان تأمين اجتماعي وي را تحت پوشش حمايت هاي خود قرار ميدهد.

حمايت ها و خدمات اين سازمان در مرحله اول متوجه بازگرداندن قدرت كار بيمه شده از طريق ارائه خدمات درماني و توانبخشي است و اگر اين اقدامات موثر واقع نشود ,با برقراري مستمري ازكارافتادگي كاهش و يا قطع درآمدي را جبران مي كند.

سازمان تأمين اجتماعي تمامي بيمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به ميزان سابقه پرداخت حق بيمه در مقابل حوادث ناشي از كار مورد حمايت قرارميدهد ، اما چنانچه بيمه شده اي در اثر حوادث غير ناشي از كار و يا بيماري هاي عادي آسيب ديده و توانايي خود را حسب نظر كمیسيونهاي پزشكي پيش بيني شده در قانون تأمين اجتماعي به صورت كامل از دست بدهد ، در چارچوب قانون و با احراز شرايط قانوني مورد حمايت قرار مي گيرد.

مستمري بازماندگان :

چتر حمايتي تأمين اجتماعي از هنگام پرداخت اولين حق بيمه ، برسر بيمه شده و خانواده تحت تكفل وي گسترده ميشود. در صورت تداوم پرداخت حق بيمه ، اين پوشش حمايتي تا پايان حیات  بيمه شده ادامه مي يابد و پس از فوت بيمه شده نيز خانواده او از خدمات حمايتي ويژه اي برخوردار مي شوند . با فوت مستمري بگير بازنشسته و از كارافتاده كلي تحت پوشش تأمين اجتماعي ، خانواده و بازماندگان وي با احراز شرايط پيش بيني شده در قانون تحت حمايت قرار ميگيرند.

بازماندگان بيمه شده اي كه بر اثر حادثه ناشي از كار و يا بيماريهاي حرفه اي فوت
مي كند نيز به همين ترتيب از حمايت سازمان تأمين اجتماعي برخوردار مي شوند . اما اگر فوت بيمه شده شاغل ،ناشي از حوادث و بيماريهاي عادي باشد حمايت از بازماندگان وي تابع شرايط خاصي خواهد بود.

” ازكارافتادگي در قانون تأمين اجتماعي ”

ازكارافتادگي يكي از تعهدات پيش بيني شده در قوانين بيمه‌هاي اجتماعي از جمله در قانون تأمين اجتماعي (بند ”د” ماده ”3”) است. اين تعهد در زمره تعهدات بلند مدت محسوب و به اجرا متعددي تقسيم ميگردد .                                                                                       

از نظر علت ازكارافتادگي :    

1- بيماريها

2- حوادث

از نظر درصد ازكارافتادگي  :   

1-  كلي

2-  جزيي

3-  غرامت نقص عضو

همين تنوع پيچيدگي خاصي را به اين مقوله بخشيده و آنرا داراي جايگاه ويژه اي در ميان تعهدات بلند مدت قرار داده است .

زيرا كوچكترين غفلت در اين زمينه ممكن است موجب تضييع حقوق افراد و يا ايجاد حقوق غير واقعي گردد .

” تعاريف ازكارافتادگي در قانون تأمين اجتماعي ”

 • تعريف ازكارافتادگي كلي

طبق بند 13 ماده 2 قانون :

” ازكارافتادگي كلي عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از 3/1  از درآمد قبلي خود را بدست آورد . ”

 • تعريف ازكارافتادگي جزيي

طبق بند 14 ماده 2 قانون :

” عبارت است از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه با اشتغال بكار سابق يا كار ديگري فقط قسمتي از درآمد خود را بدست آورد . ”

 • تعريف غرامت مقطوع نقص عضو

طبق بند 17 ماده 2 قانون :

” غرامت مقطوع نقص عضو مبلغي است كه بطور يكجا براي جبران نقص عضو يا جبران تقليل درآمد بيمه شده به شخص او داده ميشود . ”

” عوامل ايجاد ازكارافتادگي”

ازكارافتادگي ممكن است بر اثر بيماريها (عادي يا حرفه اي ) و يا حوادث (حوادث ناشي ازكار يا غير ناشي از كار ) ايجاد گردد .

 • بيماري

طبق بند 7 ماده 2 قانون :

”‌بيماري وضع غير عادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب مي كند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار ميشود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد ميشود . ”

بعبارت ديگر ، بيماري اگر غير قابل علاج تشخيص داده شود ممكن است موجب كاهش كار بيمه شده و بالنتيجه ازكارافتادگي وي گردد .

 • حادثه

طبق بند 8 ماده 2 قانون :

” حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است ، پيش بيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب صدمات بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد . ”

حادثه طبق ماده 59 قانون بر دو نوع تقسيم شده است :

 • حادثه ناشي ازكار
 • حادثه غير ناشي از كار

*در مورد بيماري حرفه اي و حوادث ناشي از كار طبق ماده 71 قانون تأمين اجتماعي مدت پرداخت حق بيمه ملاك عمل نميباشد .

” حوادث ناشي از كار ”

در گروه حوادث ناشي از كار حمايتها عبارتند از :

 • مستمري ازكارافتادگي كلي ناشي از كار ـــ مواد قانوني 60 ، 70 ، 71 ، 72 و تبصره‌هاي يك و دو آن
 • مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي از كار ـــ مواد قانوني 60 ، 70 ، 72  و 73
 • غرامت مقطوع نقص عضو ـــ مواد قانوني 60 ، 70 ، 72 و 74

در گروه حوادث ناشي از كار طبق مواد قانوني ، در صورت تشخيص حادثه ناشي از كار توسط بازرس واحد اجرايي بيمه شده بدون در نظر گرفتن ميزان سابقه پرداخت حق بيمه، استحقاق دريافت مستمري و يا غرامت نقص را خواهد داشت لذا تشخيص و احراز ناشي از كار بودن حادثه بسيار حائز اهميت است .

نكته ها :

الف – با توجه به ماده 72 قانون در محاسبه مستمريها از كارافتادگي فقط تا 30 سال سابقه پرداخت حق بيمه قابل احتساب بوده و مازاد آن در عمليات لحاظ نخواهد شد .

ب – در خصوص برقراري مستمري ازكارافتادگي جزيي ناشي ازكار ، سوابق بعد از تاريخ تحقق ازكارافتادگي (تاريخ برقراري )‌در تعيين ميزان مستمري لحاظ نخواهد شد .

ج – در تعيين مبلغ مستمري جزيي،  ميزان مستمري ازكارافتادگي كلي استحقاقي ملاك عمل ميباشد .

مبلغ مستمري جزيي = درصد ازكارافتادگي جزيي × مستمري استحقاقي ازكارافتادگي كلي

د – مستمري جزيي از شمول ماده 111 قانون خارج ميباشد .

هـ - ادامه اشتغال بكار بيمه شده دريافت كننده مستمري ازكارافتادگي جزيي ، مانع پرداخت مستمري نيست .

و – در پرداخت مستمري جزيي رعايت ماده 94 قانون بجز در موارد كمك ازدواج و عائله مندي و بيمه بيكاري الزامي است .

ز – مستمري ازكارافتادگي جزيي در صورت فوت مستمري بگير واجد شرايط (شاغل بيمه پرداز ) يا بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي قطع و ميزان آن به عنوان قسمتي از دستمزد در محاسبه مستمري جديد منظور ملاك عمل قرار خواهد گرفت .

ح – مستمري از كارافتادگي جزيي افرادي كه تبديل وضع استخدامي مي يابند و از شمول قانون تأمين اجتماعي خارج ميشوند به استناد ماده 4 قانون  و تبصره آن ، از تاريخ تبديل وضع لغو و مختومه ميگردد .

نكته مهم :

در ماده 93 قانون ، تجديد نظر در ميزان غرامت نقص مقطوع پيش بيني نگرديده بنابراين بدنبال وقوع حادثه و اعلام نظر كميسيون مبني بر درصد ازكارافتادگي بين 10 تا 33 % غرامت مذكور فقط براي يكبار قابل پرداخت بوده و قانوناً امكان تجديد نظر در ميزان آن ميسر نميباشد .

مبلغ غرامت نقص مقطوع = 36 × درصد ازكارافتادگي ×مستمري استحقاقي ازكارافتادگي كلي

ماده 66 قانون :

گروه حوادث ناشي از كار حاوي كمكهاي بلند مدت و غرامت نقص مقطوع بوده كه تعهدات سنگين مالي را بدنبال دارد و حسب مقررات ماده 66 اگر چنانچه در وقوع حادثه ناشي از كار قصور كارفرما و عدم رعايت مقررات حفاظتي ثابت گردد، سازمان قانوناً مكلف به ارائه حمايت بوده و خسارت وارده را مطابق مقررات از كارفرما وصول خواهد نمود . لذا ضروري است واحدها جهت شناخت مقصر حادثه اقدام و در صورت شمول ماده 66 مراتب را در متن حكم صادره لحاظ و مطابق با ضوابط و مقررات جاري خسارات وارده را از كارفرما وصول نمايند .

” حوادث غير ناشي از كار و بيماري عادي ”

اين مستمري به موجب مواد 70 ، 72 و 75 برقرار ميگردد .

ماده 70 قانون :

بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده ميشوند پس از انجام خدمات توانبخشي و اعلام نتيجه يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانائي خود را كلاً يا بعضاً از دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد :‌

الف – هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده 66% و بيشتر باشد از كارافتادگي كلي شناخته ميشود .

ب – چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين 33 تا 66% و به علت حادثه ناشي از كار باشد ازكارافتاده جزئي شناخته ميشود .

ج – اگر درجه كاهش قدرت بيمه شده بين 10 تا 33 % بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

ماده 75 قانون :

بيمه شده‌اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار، يا ابتلا به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به ازكارافتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت ازكارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كار را خواهد داشت .

نكته : در برقراري مستمري ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كار تعيين و تشخيص تاريخ شروع بيماري يا وقوع حادثه حائز اهميت است چرا كه :

 • مبناي احراز شرايط ماده 75 قانون بمنظور تشخيص استحقاق يا عدم استحقاق
 • مبناي استخراج ريز دستمزد و محاسبه ميزان مستمري قرار ميگيرد .

كه در همين راستا اخيراً دستور اداري شماره 69471/5000 مورخ 10/8/84 با عنوان
” شروع بيماري منجر به ازكارافتادگي ” صادر گرديده ، اين دستور اداري در رابطه با مفهوم ” ابتلا به بيماري ” و ” بيماري منجر به ازكارافتادگي ” كه در متن ماده 75 آمده اشاره نموده به اينكه :

با توجه به صدر و ذيل ماده 75 و تبصره 2 ماده 72 كه بيماري را مقيد به صفت ” منجر به ازكارافتادگي ” نموده و با توجه به بند 7 ماده 2 قانون (بويژه حالات دوم و سوم مقرر در آن )

حالت اول : حالتي كه خدمات درماني را ايجاب نمايد بدون آنكه بيمه شده نيازمند استراحت باشد (درمان بدون استراحت )

حالت دوم : مرحله اي كه موجب عدم توانائي موقت اشتغال به كار گردد بدون آنكه بيمه شده نيازمند استفاده از خدمات درماني باشد (استراحت پزشكي )‌

حالت سوم :‌وضعيتي كه در آن واحد خدمات درماني را ايجاب و موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار گردد . (استراحت توام با درمان )

و نيز با عنايت  به ماده 90 قانون اعلام ميگردد :

مفهوم ” ابتلا به بيماري” ، ” بيماري منجر به ازكارافتادگي ” و ”شروع بيماري منجر به ازكارافتادگي ” ناظر بر حالت و مرحله اي واحد از بيماري است كه بر اثر تشديد بيماري ، علائم و آثار عدم توانايي اشتغال به كار ظاهر و در يك دوره زماني (بر حسب مورد كوتاه يا بلند مدت ) بيمه شده را به سوي ناتوانائي دائمي (ازكارافتادگي كلي ) سوق ميدهد . ............... به عبارت ديگر زمان پيدايش شدت بيماري و آغاز ناتوانائي اشتغال به كار بيمه شده است كه بصورت نياز به استراحت يا استراحت توأم با درمان ظاهر و تداوم آن به زايل شدن قدرت كار بيمه شده و ازكارافتادگي كلي منجر ميگردد .

” مرجع تشخيص ازكارافتادگي ”

طبق ماده 70 قانون تأمين اجتماعي ، مرجع تشخيص ازكارافتادگي كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده 91 قانون ميباشند ، بدين معني كه پزشك معالج پس از انجام خدمات توان بخشي و درمان چنانچه بيمه شده را غير قابل علاج تشخيص دهد اين امر را گواهي مينمايد و سپس كميسيونهاي پزشكي بر اساس آن اعلام نظر و اقدام به صدور رأي مي نمايند .

در ماه 91 قانون تأمين اجتماعي جايگاه كميسيونهاي پزشكي مشخص و مقرر شده است:‌

” براي تعيين ميزان ازكارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد شد ، ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي بر اساس جدول ميزان ازكارافتادگي طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي عالي رسيده است . ”

آخرين آيين نامه در تاريخ 6/3/66 به تصويب شورايعالي تأمين اجتماعي رسيده كه در تاريخ 19/5/71 اصلاحاتي به آن وارد شده است .

اين آئين نامه كه مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره ميباشد در يكصد و هشتاد و ششمين جلسه شوراي عالي مورخ 6/3/66 تصويب و به مرحله اجرا درآمده است .

 • طبق ماده يك آيين نامه اجرايي مذكور تشكيل كميسيونهاي پزشكي بدوي و تجديد نظر بعهده سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود .
 • بر حسب فراهم بودن امكانات در يكي از واحدهاي سازمان و يا يكي از مراكز درماني بنا به تشخيص سازمان ، اين كميسيونها طبق ماده 2 اين آيين نامه ميبايست تشكيل گردند .
 • چنانچه امكان تشكيل كميسيونهاي پزشكي بدوي و تجديد نظر با توجه به شرايط مندرج در اين آيين نامه فراهم نباشد لازم است سازمان بيمه شده را به يكي از نزديكترين كميسيونهاي متشكله در ساير شهرستانها معرفي نمايد . (ماده 3 )

كميسيون پزشكي بدوي ” موضوع ماده 4 آيين نامه ”

كميسيونهاي پزشكي بدوي با حضور افراد ذيل تشكيل ميگردد :

الف – يك نفر پزشك متخصص جراحي عمومي بعنوان عضو و رئيس كميسيون به پيشنهاد مدير درمان و تصويب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشكيل كميسيونهاي فني پزشكي 

ب – يك نفر پزشك متخصص داخلي بعنوان عضو ثابت به پيشنهاد مدير درمان و ابلاغ دفتر تشكيل كميسيونهاي پزشكي .

ج – يك نفر پزشك متخصص در رشته بيماري مربوطه بعنوان عضو به پيشنهاد مدير درمان و ابلاغ دفتر تشكيل كميسيونهاي پزشكي .

د – مشاور با پيشنهاد اداره كل تأمين اجتماعي استان و ابلاغ معاونت درمان

هـ  - منشي با ابلاغ مدير درمان كه وظيفه تهيه و تنظيم و تايپ صورتجلسات را عهده دار خواهد بود .

تبصره يك الحاقي :‌

بررسي پرونده هاي بيمه شدگان  و اظهار نظر درباره نوع كار ، محل كار ، ساعت كار و تعيين درصد ازكارافتادگي ، ادامه درمان و ادامه كار از وظايف كميسيونهاي بدوي ميباشد .

 شامل 43 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,200 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
jozveh_726055_9050.zip49.4k

آخرین محصولات فروشگاه