فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود تحقیق لیزر (Laser)

دانلود تحقیق لیزر (Laser)

ليزر يا به اصطلاح نور باشکوه نوع کامﻸ جديدي از نور است که بسياري از آرزوﻫاي روياگونهﻯ بشر را جامهﻯ عمل پوشاندهﺍست، به طوري درخشانتر از هر چه که در طبيعت يافت ميشود. با ليزر ميتوان عجايبي به بار آورد و هر مادهﻯ شناخته شده روي زمين را در کسري از ثانيه بخار کرد.

ليزرها آن چنان قدرتمند هستند که ميتوانند فرﺁيند همﺠوشي هستهﺍي را ايجاد نمايند همان فرﺁيندي که در خورشيد صورت ميگيرد که براي به وجود آمدن آن گرمايي بالغ بر K10 نياز است.

امروزه ليزرﻫا کاربردﻫاي وسيعي در علوم مختلف از جمله: صنعت، پزشکي، کشاورزي، ساختمان سازي، هولوگرافي، شيمي، زيست شناسي و ارتباطات يافتهﺍند.

هدف ما از انجام چنين تحقيقي آشنايي بيشتر با ليزر و کاربردﻫاي آن ﺍست تا بتوانيم علت اصلي پيشرفتﻫاي بشر را در بسياري از زمينهﻫاي علمي و تحقيقي دريابيم و از آنﻫا در جهت پيشرفتﻫاي جديدي براي کشورمان وتمام جهانيان استفاده کنيم.

ماهيت نور

اسحاق نيوتن در سال 1672 براي اولين بار نظريهﻯ ذرهﺍي بودن نور را بيان کرد و انيشتين نيز با انجام آزمايش فوتوالکتريک نظريهﻯ نيوتن را ﺗﺄييد کرد. نيوتن هم چنين با عبور دادن نور از منشور توانست نور را تجزيه کند.

نور خود يک موج الکترومغناطيسي است و ميﺩانيم که موج داراي 3 مشخصهﻯ اصلي: بسامد، دوره و طول موج است. طول موج يکي از مهمترين مشخصهﻫاي موج است که با انرژي رابطهﻯ عکس دارد. بنابراين موجﻫاي مختلف را ميتوان به صورت طيف موجﻫاي الکترومغناطيسي نمايش داد.

کريستين هويکينس، فيزيکﺩان هندي براي اولين بار توانست به کمک پخش، بازتاب و شکست نور، ماهيت موجي بودن نور را بيان کند و توماس يانگ با آزمايش پراش نور آن را ثابت کرد.

ليزر در واقع نوعي نور است و با توجه به محيط فعالش در قسمتﻫاي مختلف طيف موجﻫاي الکترومغناطيسي قرار ميگيرد.

تاريخچهﻯ پيدايش ليزر

در سال 1917 ميلادي انيشتين تحقيقي را بر روي نظريهﻯ نور و تشعشع آغاز کرد. در پيﺁمد اين تحقيقات، انيشتين در مقالهﻯ علمي خود «در نظريهﻯ کوانتومي تشعشع» چگونگي تحريک شدن اتمﻫا و آزاد کردن نور از آنﻫا را شرح داد که در قسمتﻫاي بعدي به تشريح کامل آن ميﭘردازيم.

بعد از انيشتين، تاونز به در خواست نيروي دريايي آمريکا براي ساخت وسيلهﺍي که بتواند بسامد بالاي ميکروموج، جهت استفاده در ارتباطات تهيه کند، مشغول به تحقيق در مورد گسيل القايي شد. وي سرانجام در سال1935 با استفاده از ماده فعال آمونياک توانست ميزر را توليد کند. تاونز پس از اختراع ميزر که اولين کاربرد عملي اصول انيشتين در مورد گسيل القايي بود به فکر ساخت دستگاهي بود که بتواند طول موجﻫاي کوتاهتري نسبت به ميکروموج داشته باشد.

سرانجام در سال 1959 دکتر تئودور مايمن فکر تاونز را به نتيجه رسانيد و اولين ليزر راساخت. مايمن با قرار دادن ميلهﺍي از ياقوت مصنوعي درون شيشهﺍي مار پيچي که دو انتهاي ميله صيقل داده شده بود، توانست ليزر را توليد کند.

پس از دو سال آقاي علي جوان، دانشمند ايراني براي نخستين بار ليزر گازي هليوم-نئون (He-Ne) را ساخت. اما به طور کلي علت اصلي مشغول شدن فکر دانشمندان به توليد ليزر، ساخت وسيلهﺍي بود که بتواند نور همدوس توليد کند.

لازم به ذکر است، تفاوت اصلي «ميزر» و «ليزر» که هردو کوتاه شده عباراتي به معاني «تحريک ميکروموج با تابش گسيل القايي» و«تقويت نور با تابش گسيل القايي» هستند، در طول موجشان است و طول موج ميزر بلندتر از طول موج ليزر است. با توجه به اين که طول موج با انرژي رابطه عکس دارد، پس ميتوانيم دريابيم که انرژي ميزر از انرژي ليزر کمتر است.

در ضمن امروزه ليزرها گسترش بسيار زيادي يافتهﺍند و با پيشرفت روز افزون مکانيک کوانتومي و جنبهﻫاي ذرهﺍي نور و توليد آينهﻫايي با توان بالا، دانشمندان ليزرهايي با توان خروجي بهتر (ليزرهاي توان بالا) ساختهﺍند.

 گسيل خود به خود

هر اتم از سه قسمت الکترون، پروتون و نوترون تشکيل شدهﺍست که علت اصلي ايجاد ليزر، جابهﺠايي الکترونﻫا بين لايهﻫاي الکتروني است که همﺍکنون به تشريح کامل آن ميﭘردازيم.

همانطور که ميدانيم الکترون در اتم بر روي مداري که از نظر انرژي مشخص شدهﺍست، در گردشﺍند. حال فرض کنيم که الکتروني به طريقي، مﺜﻸ به وسيلهﻯ تحريک الکتريکي به ترازي با انرژي زيادتر انتقال داده شده باشد. بديهي است که اين الکترون تمايل دارد که به مدار پايينتر، يعني مداري که انرژي آن کمتر است، فروﺍفتد. در اين فروﺍفت، الکترون مقداري از انرژي خود را به صورت انرژي الکترومغناطيسي از دست ميﺩهد.

ميﺩانيم که اگر E2 و E1 به ترتيب انرژي مربوط به ترازهاي با انرژي پايينتر اتم باشد، فرکانس نور گسيل شده از رابطه E2-E1=hu0 به دست ميﺁيد. اين فرآيند را گسيل خود به خود (گسيل تابشي) ميگويند. نوري که براي روشنايي منازل از آن استفاده ميكنيم، يا نوري که از خورشيد به ما ميﺮسد و يا چراغﻫاي نئوني که براي تزيين سردرهاي فروشگاهﻫا به چشم ميﺨورد، همگي حاصل تابش خود به خود است.

حال اگر بخواهيم الکتروني را در يک اتم از تراز پايينتر (انرژي کمتر) به تراز بالاتر (انرژي بيشتر) انتقال دهيم، بايد مقداري معين انرژي صرف کنيم. يعني از نظر مقدار، درست برابر با همان انرژي است که الکترون در صورتي که از مدار بالاتر به مدار پايينتر سقوط ميكرد بايد پس ميﺩاد. اين فرآيند را جذب ميگويند. پس بايد در ابتدا عمل جذب صورت گيرد تا منجر به گسيل خود به خود شود.

گسيل القايي

تابش فرآيندي است که طي آن گرما ميتواند انتقال يابد. توان تابيده به ضريب گسيل Σ بستگي دارد که تابش را به خوبي جذب مﻰکند و جسمي که سطحش صاف و کامﻸ سياه باشد ( يعني جذب كنندهﻯ کامل باشد) گسيلندهﻯ کامل نيز هست که ضريب گسيل آن 1=Σ است وقتي جسمي گرم شود، هم شديدتر تابش ميكند و هم رنگش عوض ميشود، مانند دستهﻯ لامپ التهابي. البته شدت اين تابش به طول موج دما بستگي دارد. پلانک سعي کرد فرمولي براي اين موضوع بيان کند. از اين رو اين نظريه به نظريه پلانک است.

انيشتين با استفاده از نظريهﻯ تابش جسم سياه توانست اثبات کند، علاوه بر تابش خود به خود تابش القايي نيز فوتون توليد ميكند. شرح آن به صورت زير است:

وقتي يک الکترون در تراز بالا قرار دارد، با برخورد به يک فوتون ديگر، مجبور به واکنش با آن فوتون و سقوط به تراز انرژي پايينتر ميشود در اينجا فوتون القاكننده به حرکت خود ادامه ميﺩهد و فوتون القاشونده در اثر رها شدن انرزي الکترون به دست ميﺁيد. فوتون اول (القاكننده) و فوتون دوم (القاشونده) هر دو همﻔاز و همراه هستند. به اين پديده گسيل القايي ميگوييم. زيرا يک فوتون توليد، يک فوتون ديگر را بر ميﺍنگيزد.

در ليزر نور از طريق گسيل القايي ايجاد ميشود. در ضمن واژهﻯ ليزر به خاطر همين فرآيند انتخاب شده است، يعني از به هم پيوستن حروف اول عبارتي انگليسي¹ به معناي تقويت نور به وسيلهﻯ تابش گسيل القايي.

از تفاوت گسيل القايي و خود به خود ميتوانيم تا حدودي به خصوصيات ليزر پي ببريم:

  1. در گسيل خود به خود فوتونﻫا همﻔاز نيستند، در حالي که در گسيل القايي همهﻯ فوتونﻫا در يک جهت منتشر ميشوند.
  2. نور حاصل از گسيل خود به خود ناﻫمدوس و نور حاصل از گسيل القايي همدوس است.                                       

ليزر چگونه توليد مي شود؟

هر ليزر قسمتﻫاي اساسي و مشخصي دارد که به شرح زير است:                

1- چشمهﻯ انرژي: اغلب به صورت الکتريسيته است اما به جاي آن ميتوان از نور معمولي، واکنش شيميايي يا حتي ليزر ديگر بهره برد. يکي از متداولترين منابع انرژي به کار رفته در ليزرها لامپ درخش است. اين لامپ شبيه لامپ درخش (فلاش) دوربين ولي خيلي قويتر از آن است. لامپ درخش بايد اتمﻫا يا مولکولﻫا را به گونهﺍي سريعتر از آنكه بتوانند با گسيل عادي به حالت پايين برود، در يک حالت برﺍنگيخته بگذارد.

2- محيط فعال: محيط فعال مجموعهﺍي از اتمﻫا، مولکولﻫا يا يونﻫاست که بتواند انرژي را جذب و آزاد کند. اين محيط فعال ميتواند مثل ياقوت يا بلورهاي ديگر جامد يا مثل رنگينهﻫا مايع و يا مثل گاز CO2 باشد. باريكهﻯ ليزر فقط در محيط فعال توليد ميشود. مادﻩﻯ فعال در واقع قلب دستگاه ليزر را تشکيل ميﺩهد . در تعريف ديگر ميتوان گفت محيطي که بتوان در آن وارونگي جمعيت ايجاد کرد، محيط فعال نام دارد.

3- ساز و کار پسخوراند : از دو سطح بازتابنده مثل آينه تشکيل شده است که در دو انتهاي محيط فعال (مثل سطح تخت وصيقل داده شدﻩﻯ ياقوت مصنوعي در ليزر مايمن) قرار ميگيرد که يکي از آينهﻫا به نام "خفتگر" خروجي بازتابنده جزئي است. آينهﻫاي ليزر با دقت زيادي ساخته ميشود. مادهﻯ به کار رفته براي ساخت آينهﻫاي داراي بازتابندگي بسيار زياد بايد در ﺨﻸ تبخير شوند و به صورت لايهﻫاي بسيار نازکي به ضخامتي که ممکن است کمتر از 00002/0 سانتي متر باشد، در روي صفحهﻫاي شيشهﺍي صيقلي رسوب کند. صفحهﻫاي شيشهﺍي که زيرانيد ناميده ميشوند به قدري تختند که هيچ فرورفتگي يا برآمدگي به عمق بزرگتر از 000005/0 سانتي متر ندارد.

براي انجام عمل ليزر چندين مرحله بايد صورت بگيرد. اما براي ايجاد ليزر نيازمند شرايط مخصوصي هستيم که يکي از مهمترين آنﻫا ايجاد وارونگي جمعيت به وﺴيلهﻯ پمپاژ ميﺒاشد که در زير به تشريح کامل آن ميﭘردازيم.

انتقال انرژي بستگي به سطوح انرژي دارد. اگر تعداد الکترونﻫا در تراز پايين بيشتر از تراز بالا باشد عمل جذب و اگر بر عکس باشد (يعني تراز بالا داراي جمعيت بيشتري باشد) عمل گسيل القايي انجام ميشود. تحت شرايطي بالاخص در ترموديناميکي تعداد الکترونﻫا با بالا رفتن سطح انرژي کم ميشود. در صورتي که N1 را تعداد اتمﻫا در تراز پايين و N2 را تعداد مولکولﻫا در تراز بالا بناميم، بنابراين N2N1 N باشد. وقتي چنين شرايطي ايجاد شود ميگوييم وارونگي جمعيت رخ داده است.

براي آنکه بتوانيم اتمﻫا را از تراز پايينتر به تراز بالاتر بفرستيم احتياج به يک منبع تحريک داريم و به فرآيندي که بدان وسيله اتمﻫا به تراز تحريکي انتقال داده ميشوند پمپاژ (دمش) ميگويند. در ليزرهاي جامد (نظير ياقوت و يا نئوديميئوم ياگ) از لامپﻫاي درخش که در زماني حدود چند صد ميليونيم ثانيه فعال ميشوند استفاده ميكنند. اين روش را پمپاژ اپتيکي ميگويند.

در ليزرهاي گازي توسط يک منبع الکتريکي خارجي عمل پمپاژ را پمپاژ الکتريکي ميگويند که علت اصلي کاربرد آن در ليزرهاي گازي تبديل گاز به پلاسما به وﺴيلهﻯ تخليهﻯ الکتريکي است.

دو نوع پمپاژ اصلي داريم:1- پمپاژ ذرهﺍي   2- پمپاژ پيوسته

 که تفاوت آنﻫا به شرح زير است:

  • در پمپاژ لحظهﺍي عمل پمپاژ به صورت بخشﻫايي انجام ميشود اما در پمپاژ مستمر عمل پمپاژ به صورت هميشگي و مستمر است.
  • در پمپاژ ضربهﺍي نيازي به سرد کردن دستگاه نيست در حالي که در پمپاژ مستمر نياز است.
  • در پمپاژ ضربهﺍي پالسﻫاي ايجاد شده به صورت زنجيره است.
  • قدرت ليزر در پمپاژ ضربهﺍي نسبت به پمپاژ مستمر بسيار بيشتر است. مثلا˝ميتوان ليزري به توان 10¹² را در عرض 10ˉ¹¹ تا10ˉ¹² ثانيه ايجاد کرد.

حال با توجه به مواد گفته شده ميتوان اصول کار ليزر را توضيح داد.

مادﻩﻯ فعال هر چه که باشد در بين دو آينهﻯ نقرهﺍندود و نيمه نقرهﺍندود که به ترتيب آينهﻯ 100% و %80 گفته ميشود قرار ميگيرد. سپس عمل پمپاژ انجام شده و الکترونﻫا به تراز انرژي بالاتر ميﺮوند تا در هنگام بازگشت به حالت پايه فوتون گسيل شود و اين فوتونﻫا با الکترونﻫاي در تراز بالا برخورد کرده و عمل گسيل القايي صورت ميگيرد. اين فوتونﻫا با هم حرکت کرده و در هر جابهﺠايي ميان آينهﻫا تعداد آنﻫا دو برابر ميشود. فوتونﻫﺍ در اثر برخورد با آينهﻯ 100% به طور کامل باز ميگردند اما در اثر برخورد با آينهﻯ 80% تنها %80 فوتونﻫا باز ميگردد و %20 ديگر از دستگاه خارج مي شود که در واقع همان نور ليزري است که ما ميﺒينيم.

نگهﺩارهاي مکانيکي بسيار دقيقي براي ثابت نگهداشتن آينهﻫا و ميلهﻯ ليزر لازم است تا گسيل القايي را دقيقاً در امتداد ميلهﻯ ليزر برگرداند. اگر فوتونﻫا روي خودشان بازتاب نيابند، ليزر کار نخواهد کرد.

همهﻯ فرآيندهاي نوري از جمله ايجاد بلورهاي ميلهﻯ ليزر، ساخت آينهﻫا و صيقل دادن دو انتهاي ميلهﻯ ليزر بايد در شرايط کاملا عاري از آلودگي انجام شود. در اين موارد از اتاقﻫاي خاصي به نام اتاق تميز استفاده ميشود که هيچ گرد و خاک و رطوبت ندارد به ويژه هنگام ساخت بلورهاي ليزر پرهيز کردن از آلودگي مهم است، زيرا مقدار بسيار کمي از ناخالصي ميتواند کارکرد ليزر را متوقف کند.

براي کاربردهاي مختلف از ليزر ناچاريم که خروجي آن را کنترل کنيم. مثلا˝ متمرکز کردن پرتو روي فلزها، انحراف دادن باريکه، ساختن تپ ليزري .

تغيير به دو طريق انجام ميشود:

لازم به ذکر است که خروجي ليزر به دو عامل محيط فعال و کاواک وابسته است. براي مثال براي  جهت داشتن يک ليزر از نوع گازي بايد فشار گاز را افزايش دهيم.

ليزرها را برحسب محيط فعالشان نامگذاري ميكنند. مثلا˝ در ليزر رودامين که مايع رنگينهﻯ فلوئورسانسي است به عنوان مادﻩﻯ فعال استفاده ميشود يا در ليزر نيمه ﺮسانا يا ديودي از بلورها که بخش کوچکي از وسايل الکتروني را تشکيل ميﺩهند، به عنوان مادﻩﻯ فعال استفاده ميكنند.

ويژگيﻫاي نور ليزر

1- نور ليزرها طول موج يکساني دارد. به همين دليل به آن نور خالص ميگويند. امواج نوري ليزر هم زمان با هم گام برميﺩارند و همﻔاز هستند و ﻘله هر موج با ﻘلهﻯ موج ديگر يکي است. از اين جهت، به نور ليزر همدوس ميگويند.

2-به علت يکسان بودن طول موج يا بسامد، نور ليزر هنگام عبور از منشور تجزيه نميشود و به صورت باريكهﻯ کوچکي خارج ميشوند. (به همان صورت که داخل شده است)

3- جهتمندي از خصوصيات ديگر نور ليزر است. نور ليزر چنانچه در محيط جذب نشود ميتواند فواصل زيادي را طي کند بدون آنکه در واگرايي آن تغيير زيادي ايجاد شود.

4- درخشاني يا روشنايي نور ليزر ميليونﻫا بار بزرگتر از چشمهﻫاي ديگر مثل خورشيد است.علت اين امر آن است که نور ليزر همدوس (تکفام) است و در يک جهت حرکت ميكند.

5- چون انرژي ورودي را در ليزر ميتوان کنترل نمود، انرژي خروجي نيز به دنبال آن تغيير مي يابد بنابراين اگر برانگيختگي ليزر با پالسﻫاي کوچک انجام شود، ليزر با پالسﻫاي کوچک توليد خواهد شد.

6- موجﻫا داراي رنگ يکساني هستند و به اصطلاح تکﺮنگ ميﺒاشند.                                                   

سوئيچ Q:

استفاده از تکنيک سوئيچ Q ايجاد تپﻫاي ليزر با مدت کم (10 تا 30ns) و در نتيجه قله توان بسيار ميﺳازد. اصول تکنيک به قرار زير است. فرض شود که يک بستاور در داخل کاواک ليزري قرار داده شده باشد، اگر بستاور در بسته شود عمل ليزر صورت نخواهد گرفت (تلف کاواک بسيار زياد است). ولي اکنون اگر به طور ناگهاني بستاور باز شود بهره ليزر بسيار زيادتر از تلفات شده و انرژي ذخيره شده به صورت تپي نوراني و سريع رها خواهد شد، چون تکنيک متضمن انتقال سازه Q کاواک از مقدار خيلي پايين به مقدار خيلي بالاست لذا به نام سوئيچ Q معروف است. اگر بستاور در مدت زمان کوتاهي (در مقايسه با زمان ايجاد پالس) باز شود سوئيچ Q را سريع ميگويند و خروجي ليزر به صورت تک تپ خواهد بود ولي چنانچه سوئيچ Q آهسته باشد تپﻫاي متعددي را در خروجي ليزر ميتوان انتظار داشت.

انواع ليزرها

نوع ليزر از روي حفره ليزر (Laser cavity) مشخص ميشود و نشان دهنده توزيع توان ليزر در منطقه ميﺒاشد.

1- ليزرهاي جامد: بلورهاي جامدي که در فرآيند ليزري مورد استفاده قرار ميگيرند بايد شرايط زير را داشته باشند:

  • شفاف باشند تا اولا˝ نور بتواند براي برانگيزش محيط فعال وارد آن شود، ثانيا˝خود باريكهﻯ ليزر بتواند از آن عبور کند.
  • اتمﻫاي محيط فعال بايد بتوانند طول موجﻫاي مورد نظر را به وجود بياورند.
  • بايد داراي مقداري ناخالصي باشند که در بلور خالص آن وجود ندارد. بلور خالص مادﻩﻯ ميزبان و فرآيند افزودن ناخالصي آلاشي نام دارد. مثلا˝ در ليزر ياقوت مادﻩﻯ ميزبان اکسيد آلومينيوم و مادﻩﻯ آلاينده يا ناخالصي اسيد کروم است.

اولين ليزر جامد به وسيلهﻯ دکتر مايمن کشف شد که محيط فعال آن ميلهﺍي از بلور ياقوت مصنوعي است.

يک نوع ليزر جامدي که امروز کاربرد تجاري زيادي دارد، ليزر استريم آلومينيوم گارنت يا ليزر ياگ با ناخالصي نئوديم است.

از طرفي ليزرهاي جامد بازدﻩﻯ زيادي ندارند و مانند ليزرهاي گازي نميتوانند باريكهﻯ نوري پيوﺴتهﺍي ايجاد کنند ولي در عوض ميتوانند تپﻫاي فوقﺍلعاده قدرتمندي از نور ليزر ايجاد کنند.

ليزرهاي حالت جامد در کاربردهاي پرتوان مانند جوشکاري و برشکاري و همچنين دستگاهﻫاي ديواري فروسرخ و پژوهشﻫاي علمي متداولﺍند.

فهرست مطالب:

مقدمه..............................................................................................................................................4

فصل اول: ليزر

ماهيت نور.......................................................................................................................................6

تاريخچهﻯ پيدايش ليزر...................................................................................................................7

گسيل خود به خود..........................................................................................................................8

گسيل القايي....................................................................................................................................9

ليزر چگونه توليد ميشود..............................................................................................................10

ويژگيﻫاي نور ليزر.......................................................................................................................12

سوئيچ Q.....................................................................................................................................

انواع ليزر......................................................................................................................................14

فصل دوم: کاربردهاي آن

کاربرد ليزر در صنعت...................................................................................................................21

  مينياتوري............................................................................................................................................................23

     تمامنگاري (هولوگرافي).....................................................................................................................................23

     ثبت با ليزر.........................................................................................................................................................26

     ساختمانﺳازي و کشاورزي................................................................................................................................26

     ساير کاربردها.....................................................................................................................................................27

کاربرد ليزر در مبحث نظامي.........................................................................................................30

کاربرد ليزر در پزشکي..................................................................................................................33

   چشم.................................................................................................................................................................33

  پوست................................................................................................................................................................34

     دندان پزشکي.....................................................................................................................................................36

 جراحي................................................................................................................................................................37

    درمان بيماريﻫا....................................................................................................................................................39

     ليزرهاي باهوش..................................................................................................................................................40

     ليزرهاي خانگي..................................................................................................................................................40

     اثرات ليزر بر بدن...............................................................................................................................................41

     خطرات اختصاصي ليزر.................................................................................................................................... 41

کاربرد ليزر در تحقيقات...........................................................................................................................43

کاربرد ليزر در ارتباطات.......................................................................................................................... 48

کاربردهاي ليزر ND-YAG...................................................................................................................

پرتوافشاني بر هنر ديرينهﻯ تاريخ.............................................................................................................52

ايمني ليزرها .............................................................................................................................................53

فصل سوم: بازديدها

بيمارستان فارابي........................................................................................................................................58

دندان پزشکي............................................................................................................................................60

دانشگاه شهيد بهشتي.................................................................................................................................61

فصل چهارم: نتيجه‌گيري

پيشنهادات..................................................................................................................................................65

خلاصهﺍي از متن با توجه به.....................................................................................................................66

نتيجه‌گيري.................................................................................................................................................68

واژه‌نامه......................................................................................................................................................69

منابع   ........................................................................................................................................74

شامل 76 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Laser_715132_6524.zip76.3k

آخرین محصولات فروشگاه