فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود تحقیق ساماندهی بدنه (نماها)

دانلود تحقیق ساماندهی بدنه (نماها)

عنوان:ساماندهی منظر شهری در محلات امروزی با تاکید بر بدنه سازی نما ها

مسكن به عنوان يكي از نيازهاي نخستين بشر، ابتدايي ترين سوالي بوده كه انسان سعي در يافتن پاسخي مناسب و معقول براي آن بوده است، اما هميشه در برنامه ريزي هاي ملي به مسكن نه به عنوان محلي براي آسايش ساكنان در ابعاد عيني و ذهني، بلكه به عنوان يك مشكل اقتصادي و فقط از اين بعد بر خورد شده است .

بوجود آوردن مسکن در پی آن تشکیل نما های شهری و محلات مسکونی دارد که باید شرایط مطلوب برای زیست را برای افراد به همراه داشته باشد .

طرح مسئله :

در بحث نماها اصلی ترین موضوع هماهنگی و ترکیب نماهای مسکونی ونحوه چیدمان و پراکنش ساختمانها در کنار یکدیگر میباشد.

نماي هر ساختمان در شكل دهي به مجموعه شهري كه در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نماي يك ساختمان بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمان هاي شهر توجه شود، همگوني نماي شهري در مجموع از بين مي رود

رشد سريع جمعيت و گرايش مردم به شهر نشيني، تقاضاي فزاينده اي را براي تهيه مسكن به دنبال داشته كه اين موضوع در پي خود مشكلات عديده اي در زمينه توسعه شهري بوجود آورده است. ناتواني در پاسخگويي مطلوب و مناسب به اين مساله، وضعيت نا مطلوبي را به صورت بي مسكني، بد مسكني و تنگ مسكني براي بسياري از اقشار جامعه به همراه آورده است.

سازندگان و توليدكنندگان مسكن آزاد به دليل اينكه به دنبال فروش سريع و بازگشت سرمايه خود هستند، سعي در هر چه بيشتر مطرح كردن خود در محله مسكوني و نمايشي متمايز از بناي خود دارند و به همين دليل يكي از دلايل عمده ناهماهنگي نماي ساختمان ها در سطح شهر هستند.

در رابطه با مسكن تعاوني شرايط بدتري وجود دارد. به دليل وضعيت مالي ضعيف سازندگان و اينكه ساكنان و مالكان به دنبال فروش ساختمان نيستند، بدون انجام عمليات پاياني نظير نماسازي مورد استفاده قرار مي گيرند و يا با كمترين هزينه و بدون طراحي نما، حجم و كالبد ساختمان رها مي شود. البته در سال هاي اخير در شهر تهران هيچ ساختماني بدون نماسازي نبوده است، ليكن اين مساله در شهرستان ها همچنان انجام مي شود.

نماي هر ساختمان موثر در مجموعه شهري است كه در آن حضور دارد و اين تاثير را در بدنه خيابان ها يا ميدان ها كه در آن قرار گرفته است مي گذارد. اگر به نماي ساختمان واحدي، بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمانها فكر شود، همگوني نماي شهري در كليت از بين ميرود .

نماي ساختمان بايد به دنبال خلق يك كليت هماهنگ به وسيله تناسب خوب پنجره ها، بازشوهاي در، سايبان و محدوده سقف ها، سازه عمودي و افقي، مصالح، رنگ، عناصر تزييني و... باشد. پنجره ها همواره با ديگر عناصر ديوار، سطوح باز و بسته، تيره وروشن، صاف و ناهموار را بوجود مي آورند. به علت تكرار دوره اي پنجره ها، در ساختمان هاي چند طبقه، نظم كاملي به چشم مي خورد .اما گاه به علت افزايش نور در طبقات بالاتر كاهش داده مي شود و اين نظم آهنگ خود را از دست مي دهد

ضرورت مسئله

ساخت وساز زیاد مسکن با توجه به اقتصاد ضعیف و نداشتن مشارکت مردم با شهرداری ها و اداره مسکن وشهر سازی باعث شده که ساخت وسازها به صورت اورگانیک و بدون برنامه بوده و فضاهای مسکونی و شهری از کیفیت لازم برخوردار نباشند و فاقد سرزندگی باشند.

  سئوالات تحقیق:

 • نماهای مناسب و هماهنگ در محلات چه ویژگیهای دارند؟
 • عوامل موثر بر شکل گیری نماهای نامناسب و نا هماهنگ چیست ؟
 • روش ها و راهکارهای دستیابی به منظر مطلوب چیست ؟

  اهداف تحقیق

هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تشکیل نماهای ناهماهنگ در فضاهای شهری وفضاهای مسکونی در محلات می باشد و راههای جلوگیری از به وجود آمدن اینگونه نما ها وایجاد نماهای مناسب و هماهنگ که فضای مطلوب را برای زندگی ساکنین توام با سرزندگی را فراهم آورد .

ویژگیهای نماهای مناسب و هماهنگ

 • نماها دارای نظم باشند

میان نماها از یک سو و میان اجزای نما از سوی دیگر سازگاری و توافق داشته باشند که اجزای نما شامل :

در، پنجره ، ورودی ها ، نسبت سطوح پر نما به سطوحی که اجزای نما را اشغال می کنند و همچنین ترکیب برخی عناصر مانند : بالکن ، ستون ، ستونچه، تو رفتگی ، پیش آمدگیها و ... که دارای نظم ، تطابق یا همخوانی کل است .

 • دارای وحدت و ترکیب باشد

مفهوم وحدت با مفهوم کل ارتباط دارد و نماهای شهری یک کل تلقی میشوند کلی مطلوب که در نتیجه اتحاد و توافق اجزا فراهم شده باشد نه تنها موجب ترکیبی است که دارای نظم است اجزای چنین کل باید به گونه ای باهم ترکیب شده باشند که دیگر نتوان چیزی به آن افزود یا کاست یا آن را تغییر داد  مگر آنکه منجر به از هم پاشیدگی ترکیب و از میان رفتن وحدت شود.

 • دارای مقیاس نسبت و تناسب درست باشد

مفهوم نسبت وتناسب در میان ابعاد یک نما نهفته است  در یک نما اندازه میان اجزا نسبت به یکدیگر از سویی و نسبت به مثابه یک کل کل کوچک از سویی دیگر مورد نظر است .

در مجموعه نماها سلسله ای از ارتباط میان اجزا در یک بدنه وبدنه ها با هم و همچنین بسیاری از عناصر دیگر که ناظر را احاطه کرده تاثیرگذار است .

مقیاس در واقع مقایسه مجموعه ای از اندازه ها و نسبت ها در نماها و عناصر شهری با یکدیگر است و مقیاس انسانی به ارتباط قامت انسان با نمای فضای شهری مربوط  میشود.

اساسی ترین کار در طراحی شهری میدان و خیابان به ترکیب توده ساختمانی محصور کننده  میدان و خیابان است در شکل شناسایی توده و فضا اموختگی این دو اصول زیاد دخالت دارند که بعضی از آنها عبارتند از : ارتفاع ، میزان اشتغال سطح زمین ، چگونگی عقب نشینی ، خط نما ، نظم ، وحدت ، ترکیب ، ترتیب ، و ارتباط و تقسیمات روزنه ها ، استحکام بصری نما ، تعادل ، ارتباط و مجاورت نماها ، مقیاس و نسبت تناسب ، هماهنگی ، تقارن و تعادل مرکزیت و ریتم نما میباشد .

 • دارای هماهنگی باشد

اگر تمام آنچه که گفته شد نمای شهری از هماهنگی برخوردار است یعنی آنچه ضروری است وجود ترتیب و نظم و ارتباط مناسب و هماهنگ اجزاء وعناصر کالبدی و فضایی در نماهای شهری است .

نتیجه گیری

نماهای شهری خوب، نماهایی هستند که این عوامل در فرایند شکل گیری نماهایش تجلی یابد هر نمایی که بدون توجه به این اصول طراحی شود مانعی ماندگار در راه ایجاد هماهنگی کل خیابان یا میدان است و تا سالها سپری نشود و بنای ناهماهنگ از بین نرود مشکل همچنان باقی است  پس نخستین گام این است که هر نمایی نو با توجه به معیارهای شکل دهنده طراحی شود .

عوامل موثر بر شکل گیری نماهای نامناسب و نا هماهنگ

نما های که فاقد نظم ، وحدت وترکیب، مقیاس و تناسب و همچنین هماهنگی در بین اجزا نما و نماهای مجاور باشند دارای ناهماهنگی و ایجاد سیمای بصری نامناسب در محلات و فضاهای شهری میشوند.

اگر به نماي ساختمان واحدي، بدون در نظر گرفتن نماي ديگر ساختمانها فكر شود، همگوني و هماهنگی نماي شهري در كليت از بين مي رود.

نمونه موردی شناخت و تحلیل

نماهای مسکونی که به عنوان یک نمونه از فضاهای شهری مورد بحث قرار گرفته شده که واقع در شهر مشهد قسمتی از خیابان امامت 41 مورد شناخت و تحلیل قرار گرفته است .

جهت ساختمانها در این قسمت به صورت شمالی و جنوبی بوده که اکثر قطعات یک اندازه که 60 درصد آن را به ساخت فضای مسکونی تعلق دارد.

از مشکلاتی که فضای نام برده شده دارد عبارتند از :

 • رعایت نشدن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی که برای این قسمت ها درنظر گرفته شده و همچنین اجرا نشدن آن باعث ایجاد ناهماهنگی در آن شده است. که در طرح تفصیلی تراکم ساختمانی 5 طبقه در نظر گرفته شده است که طبقه اول پارکینگ ودیگر طبقات مسکونی میباشد. که درساخت و ساز هایی که جدید احداث شده این ویژگیها را دارا میباشند و در لابلای آن ساخت و ساز های با تراکم پایین شکل گرفته که باعث برهم زدن ریتم و هماهنگی در نما شده است .
 • ناهمگون بودن بین ارکان و اجزاء نماها میباشد .

 ارکان نماها شامل :

 • ریتم های عمودی
 • ریتم های افقی
 • خط آسمان  میباشد.

در نمونه مورد نظر خطوط افقی و عمودی در بین ساخت وساز های مجاور ناهماهنگی مشاهده میشود که نشان دهنده ارتفاعات طبقه های ساختمان های مجاور به طور یک نواخت نبوده و همچنین اندازه قطعات که به طور یکسان در طرح تفصیلی در نظر گرفته شده و بی توجهی به

طرح تفصیلی و دو نیم کردن بعضی از قطعات باعث شده است که نما ها از ریتم افقی مناسبی برخوردار نباشند. و رعایت نشدن ارتفاع برهم خوردن خطوط آسمان گردیده است .

اجزای نما ها شامل :در ها ، پنجره ها ، عقب نشستگی ، برآمدگی ، تزئینات و آرایشهای نما میباشد .

در بررسی اجزاء نمای مورد نظر مشاهده میشود که هیچگونه از اجزاء مورد توجه قرار گرفته نشده است .

 • جنس و رنگ نماها برای هر ساختمان به طور دلخواه سازنده بوده و هیچگونه توجهی به ساخت و ساز های مجاور نشده است .
 • پیاده روهای جلوی ساختمان ها دارای اختلاف ارتفاع میباشد که عبور از این قسمت ها برای معلولین ایجاد مشکل کرده است .
 • رعایت نکردن اندازه ورودی ها به ساختمان و اختصاص دادن تمام یابیشتر فضا به پارکینگ باعث از بین رفتن فضای سبز در جلوی ساختمانها شده است .

فضاهای سبز بهترین پوشش برای ایجاد فضای بصری مناسب جهت جلوگیری از دیده شدن فضاهایی که موجب اغتششات بصری میباشد.

 • نداشتن مقیاس مناسب برای پنجره ها ، درها، وردی ها، بالکن ها ، تو رفتگی ، بیرون زدگی ها و ... باعث ایجاد اغتشاشات بصری شده
 • ساخت و سازهای غیر مجاز که با پرداخت جریمه به شهرداریها رفع مشکل می نمایند و باعث بر هم زدن نماها میشوند.

فهرست مطالب:

فصل اول طرح مسئله: 2

مقدمه: 3

طرح مسئله : 3

ضرورت مسئله. 5

سئوالات تحقیق: 5

اهداف تحقیق.. 5

فصل دوم شناخت و تحلیل 7

ویژگیهای نماهای مناسب و هماهنگ.... 8

نتیجه گیری.. 9

عوامل موثر بر شکل گیری نماهای نامناسب و نا هماهنگ.... 10

نمونه موردی.. 10

شناخت و تحلیل.. 10

ارکان نماها شامل : 11

تعریف واژه و اصطلاحات: 13

شهر با هویت ایرانی.. 17

رشد سریع جمعیت... 18

ضعف اقتصادی.. 18

نما : 19

اهمیت نماها 19

راههای ایجاد نماهای مناسب... 21

نمای شهری.. 24

عناصر پر اهمیت در نماها 25

فصل سوم ضوابط و مقررات... 28

ضابطه عمومی نما 29

مدارك: 29

مصالح: 30

ساختار و کالبد: 31

بازشو ها و تاسیسات: 32

ضوابط مربوط به سیما ومنظر. 34

نتیجه گیری.. 37

منابع : 37

 شامل 39 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_705876_4881.zip71.2k

دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک

دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک سبک معماری:  معماری ارگانیک منبع الهام:  طبیعت لغات کلیدی: -  حداقل دخالت در محیط طبیعی -  معماری بومی -  رشد -  گسترش از درون به برون -  نمایش ماهیت مصالح -  باغ شهر ساختمان شاخص:  خانه آبشار با پیشرفت روزافزون جامعه صنعتی، اتکا به منطق و تکنولوژی بیشتر می­شود و تصور دست یافتن به بهشتی زمینی در انتهای این مسیر، جز یک خوش بینی بیهوده نیست. عامل انس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود پاورپوینت معماری چیست؟

دانلود پاورپوینت معماری چیست؟ سبک معماری:  معماری اکوتک منبع الهام:  محیط زیست و تکنولوژی لغات کلیدی: -  حفظ محیط زیست -  تکنولوژی پیشرفته -  توجه به آینده -  بازیافت -  انرژی تجدید شونده -  علم -  سایبرنتیک ساختمان شاخص:  دفاتر درآمد داخل سرزمین معماري چيست؟ اين سوال بسيار مقدماتي درباره‌ي هيچ‌يک از علوم مطرح نمي‌شود – شايد از آن رو که ماهيت علوم بر همگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه