فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پروژه حسابداري و حسابرسي دولتي

دانلود پروژه حسابداري و حسابرسي دولتي

از آنجائيکه جوامع بشری همواره در حال پيشرفت و دستيابی به نا شناخته ها  ميباشند و با توجه به اينکه نقش فعاليتهای مالی در هر توسعه ای غير قابل انکار است. نياز به توسعه حسابداری روز به روز افزايش می يابد . در  قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروايان مالياتها را جمع آوری     می نمودند و آن را در جهت رفع نيازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند. از وظايف حسابداران دراين زمان يکی تهيه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ ماليات و ديگر تهيه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بين کشورها اشتغال داشته اند بوده است. اين گزارش در پايان هر سفر و به منظور تعيين سود و زيان مربوط به آن تهيه می گرديد . درقرون۱۳ و۱۴ به دليل رشد عمليات تجاری تحولاتی در سيستم نگهداری حساب بوجود آمد . انتشار کتاب رياضيات (لوکاپاچولی ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ۲ طرفه  در سراسر اروپا گرديد .  وی يک کشيش ايتاليائی و در واقع يک رياضيدان بود که در اين کتاب مهارت تجزيه و تحليلگری خود را در جهت توصيف سيستم حسابداری ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچولی با وجود اينکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائيهای ثابت ندارد و نيز تمايزی بين اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است . به دليل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نياز رو به تزايد به حسابداری توسعه يافت .در آمريکا هم پس از به بوقوع پيوستن انقلاب صنعتی سرمايه های شخصی زيادی درکمپانيها وارد گرديد وموجب توسعه هر چه بيشتر آنها شد و در نتيجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ۲۰ سيستمهای حسابداری از اهميت بيشتری برخوردار گرديدند .

بااشاره ای که شد  در می يابيم که حسابداری همزمان با پيشرفت وضعيت اقتصادی توسعه و تکامل

پيدا نمود .اطلاعات حسابداري از صدها هزار سال قبل براي استفاده كنندگان آن موجود بوده است . باوجود آنكه حسابداري دوطرفه را در قرن پانزدهم لوكا پاچولي در ايتاليا بصورت موثر درآورده است

اما اساس آن به 3000 سال قبل از آن برمي گردد . از اين رو ساختار رسمي براي پردازش عمليات

براي شخصيتهاي واحدهاي اقتصادي وبازرگاني تقريباً مربوط به 700 سال گذشته است .

حسابداري دوطرفه موقعي پا به عرصه وجود گذاشت كه بايد شرايط خاص آن زمان را مورد بررسي قرار داد و آن شرايط در حال حاضر وجود ندارد . ليتيلتون بيان مي كند كه دفترداري دوطرفه بر اثر ضروريات خاص يا سوابق آن به دوره فلز(چيزي كه درآن زمان بيشتر مورد استفاده قرار مي گرفت ) و زبان (وسيله اي براي بيان و توضيح فلز) بر مي گردد .

براي نوع اول مالكيت خصوصي ، سرمايه و اعتبار ليست شده است و براي نوع دوم كتابت ، پول و رياضي ليست شده است . ليتيلتون ادعا دارد كه اين ضروريات خاص اگرچه در شكل و فرم قابل تشخيصي ارائه شده لكن در تمدن باستان اين ضروريات براي پيدايش حسابداري دو طرفه وجود نداشته است . تمدن باستان مربوط به دوران مصريها ، بابليها (ازجمله سومري ها ) ، يونانيها و روميها مي باشد . اگرچه حسابداري دوطرفه در ايتاليا به وجود آمد لكن گسترش و توسعه آن در جهان غرب بوده است .

در جريان فروپاشي تمدنهاي باستاني ، چرخ اختراع شد و ارابه ابداع گرديد همچنين استفاده از اسيران جنگي بعنوان برده و براي کار اجباري در کشاورزي و در کارهاي ساختماني معمول شد . اين عوامل امکان لشکرکشي هاي بزرگ و فتح سرزمينهاي دوردست را فراهم کرد و بر تمايل به گسترش قلمرو فرمانروايان افزود و در نهايت به ايجاد امپراطوريهاي بزرگ انجاميد که امپراطوريهاي روم و ايران از آن جمله اند . وسعت قلمرو يک امپراطوري از يک سو حجم و مقدار مبادلات را زيادتر و متنوع تر کرد و از سوي ديگر جمع آوري و نقل و انتقال مقادير بزرگي از باج و خراجها. را در مسافرتهاي دور

ضروري ساخت استفاده از سکه هاي طلا و نقره در معاملات ، پيامد اين تحولات است . تعيين رابطه مبادله ثابت بين انواع سکه هاي رايج د ر يک امپراطوري مبادلات را تسهيل کرد و حسابداري را پيشرفت و گسترش داد .

دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي

زوال امپراطويهاي باستاني ، پيدايش اشکال گوناگوني از نظام فئودالي را در پي داشت که هر يک داراي ويژگيهاي خاص خود بود ، خصيصه مشترک اين نظامها، سهم بري است از محصولات کشاورزي بين ارباب و رعيت ، اقتصاد بسته د ر قلمرو هر خان و جلوگيري از مبادلات تجاري جز در محدوده هر خان فئودال بود . بدين ترتيب ضرورتي براي تحول حسابداري اوليه و تبديل آن به يک نظام جامع پيدا نشد و پيشرفته ترين حسابداري رايج در اين قرون متمادي ، نگهداري نوعي حساب جمع و خرج و يا دخل و خرج است . اين سيستم بر اين رابطه و نياز متکي بود که مباشرو يا پيشکار يا ماموري که وصول و ايصال اجناس يا وجوهي را به عهده داشت دو فهرست تفصيلي از دريافتها و پرداختهاي نقدي و جنسي تهيه مي کرد که جمع آن دو مساوي بود . اين نوع حسابداري تا قرون وسطي دوام يافت .

دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطي تغيير اساسي در جهت تبديل حسابداري به يک سيستم جامع صورت نگرفت و تنها پيشرفت درخور ذکر ، گسترش دامنه نگهداري حساب براي عمليات گوناگون حکومتها و اشخاص بود .

به دنبال جنگهاي صليبي که ارتباط و برخورد دو تمدن شرق و غرب در بعد وسيعي درپي داشت در برخي از نقاط ساحلي اروپا بوبژه در سواحل ايتالياي کنوني دولت – شهرها يا شهر – جمهوريهاي کوچکي پا گرفت که از سلطه پادشاهان و خوانين فئودال را تا حدودي از سيطره يک کليساي روم

بدور بود . اقتصاد اين شهرهاي کوچک بر تجارت ، پيشه وري ، صنعتگري و صرافي استوار بود و در آنها هيچ مانعي براي تجارت آزاد و حتي تجارت با سرزمينهاي دوردست وجود نداشت . خصيصه مهم اقتصادي ديگر اين شهرها ، استفاده از سرمايه بصورت مولد آن بود . بدين معني که سرمايه بجاي آنکه در ساختمان قصرها و تهيه وسايل لوکس و غالبا بي مصرف ، راکد شود بصورت سرمايه تجاري يعني ابزار و وسايل کار ، کشتي و ديگر وسايل حمل و نقل و کالاهاي بازرگاني درآمد و در چرخه توليد و مبادلات تجاري جريان پيدا کرد اين شهرها ، علاوه بر فراهم آوردن امکان رشد و رونق تجارت ، بستر لازم براي انديشه علمي ، احيا ء و شکوفايي علوم ، هنرها و تکنولوژي را آماده کردند که در نهايت به رونسانس يا رستاخيز علمي و هنري غرب انجاميد پيشرفت صنايع دستي و کارگاهها ، رونق داد و ستد ، رواج پول در معاملات تجاري ، گسترش صرافي و معاملات استقراضي، معاملات نسيه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کاربه بزرگتر شدن اندازه موسسات و عمليات تجاري انجاميد ، مستلزم ايجاد سيستم حسابداري کاملتري بود و گمان مي رود که قاعده (( جمع و خرج ))  در مورد حساب صندوق نخستين گام در راه پيدايش سيستم تازه بوده باشد ، بدين معني که صندوقدار به ازاي وجهي که دريافت مي کرد ، بدهکار و در مقابل وجهي که پرداخت مي کرد بستانکار مي شد .قاعده (( جمع و خرج  )) يا دريافت و پرداخت در مورد حساب مشتريان نيز بکار گرفته شد . اما در گذر زمان ، حسابداران ايتاليايي متوجه شدند که دريافت پول از مشتري دو جنبه يا دو طرف دارد جنبه دريافت پول که بايد در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت که بايد در حساب مشتري يا پرداخت کننده ثبت گردد . بدين ترتيب دو اصطلاح (( dare ))  دادن و  (( avere)) گرفتن در حسابداري ايتاليايي متداول شد و به فاصله کوتاهي ، نگهداري حساب کالا هم معمول گرديد گسترش سريع حسابداري دو طرفه درجهان، مرهون انتشار کتاب رياضيات لوکا پاچولي ( Luca  pacioli ) به سال 1494 است . پاچولي که اورا پدر حسابداري مي نامند ،که در دانشگاههاي شهر جمهوري هاي

در دانشگاههاي شهر جمهوريهاي پروجا ، پيزا و فلورانس رياضيات تدريس مي کرد و مطالب کتاب رياضيات مذکور را پاچولي نوشت و شکلهاي آنرا داوينچي ترسيم کرد . بخش آخر کتاب رياضيات پاچولي شامل چند فصل راجع به حسابداري بود که نخستين توصيف مدون از سيستم حسابداري دو طرفه است در اين بخش از کتاب پاچولي با استفاده از منابع و روشهاي موجود ، سه دفتر اصل حسابداري را به ترتيب زير تشريح مي کند .

-    دفتر باطله Waste  book  ، که در ايران دفتر کپي يا مسوده هم ناميده مي شود و در آن خلاصه معاملات تاجر به ترتيب تاريخ وقوع ثبت مي شود .

-         دفتر روزنامه Journal  ، که در آن مطالب دفتر باطله تلخيص و برحسب بدهکار و بستانکار ثبت مي شد .

-        دفتر کل Ledger ، حاوي حسابهاي واقعي که ثبتهاي دفتر روزنامه به آن نقل مي شد .

پيدايش شهرهاي بزرگ در کشورهاي ديگر اروپايي ، رونق و تسلط سرمايه داري به عنوان وجه مسلط اقتصادي در فاصله قرنهاي 15 تا 18 از يک سو به انباشت سرمايه و ايجاد دولتهاي حامي و متکي بر سوداگران از سوي ديگر به ايجاد مستعمرات و تاراج ثروتها و سرمايه هاي کشورهاي مستعمره انجاميد اين جريان موجبات رشد و رونق بيشتر تجارت و بزرگتر شدن موسسات تجاري را فراهم آورد . در فاصله رنسانس تا پايان قرن هجدهم تحولي بنيادي در حسابداري رخ نداد و تنها حرکت در خور ذکر ، تئوري جديدي بود که توسط سيمون استوين  ( Simon  Stevin ) هلندي در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد . بر اساس اين تئوري ، در هر معامله در مقابل هر بدهکار بايد يک بستانکار وجود داشته باشد . استوين همچنين ضرورت تفکيک اموال موسسه را از اموال شخصي صاحب سرمايه مطرح و لزوم نگهداري حسابي جداگانه براي سرمايه را نيز 

فهرست مطالب:

تاريخچه ...................................................................................................................................................

دوران نظام فئودالي و ارباب رعيتي ....................................................................................................

دوران رنسانس و سرمايه داري تجاري ..............................................................................................

دوران انقلاب صنعتي .............................................................................................................................

حسابداري حرفه اي و حسابرسي .......................................................................................................

نظام هاي پارلماني ، بودجه و حسابداري دولتي .............................................................................

حسابرسي در شركتهاي تجاري ..........................................................................................................

گفتار دوم : حسابداري چيست ؟

مقدمه  ......................................................................................................................................................

حسابداري نظام اطلاعاتي مالي است .................................................................................................

تعريف حسابداري دولتي ......................................................................................................................

مشخصات يك موسسه دولتي .............................................................................................................

تفاوت سازمان هاي انتفاعي و بازرگاني با سازمانهاي غير انتفاعي دولتي ..................................

مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني .............................................................................

كاربرد حسابداري دولتي .......................................................................................................................

استفاده كنندگان حسابداري دولتي ...................................................................................................

مباني حسابداري ....................................................................................................................................

- مبناي نقدي ............................................................................................................

- مبناي تعهدي .........................................................................................................

- مبناي نيمه تعهدي ................................................................................................

- مبناي تعهدي تعديل شده ...................................................................................

- مبناي نقدي تعديل شده ......................................................................................

بودجه بندي ...........................................................................................................................................

كنترل بودجه ..........................................................................................................................................

مفهوم كارايي و اثر بخشي در بودجه .................................................................................................

نقطه سر به سر .......................................................................................................................................

حسابداري بهاي تمام شده ...................................................................................................................

روش هاي طبقه بندي هزينه ها .........................................................................................................

مراكز هزينه .............................................................................................................................................

انواع هزينه ها در هر يك از مراكز هزينه .........................................................................................

گفتار سوم : شفافيت بودجه اي و نقش حسابداري دولتي

مقدمه .......................................................................................................................................................

ارتباط حسابداري ، بودجه و پاسخگويي ...........................................................................................

شرايط لازم براي تحقق حداقل استاندارد شفافيت بودجه اي ......................................................

سيستم حسابهاي ملي ..........................................................................................................................

سيستم آمارهاي مالي دولت ................................................................................................................

صورتهاي مالي اساسي در سيستم آمارهاي مالي دولت ................................................................

تغيير نظام بودجه ريزي در ايران ........................................................................................................

گفتار چهارم : حسابرسي . . .

مقدمه .......................................................................................................................................................

تعريف و هدف حسابرسي .....................................................................................................................

فلسفه و جايگاه حسابرسي ...................................................................................................................

انواع حسابرسي .......................................................................................................................................

تحول در متدولوژي حسابرسي ............................................................................................................

تحول در هدفهاي حسابرسي ...............................................................................................................

گفتار پنجم : حسابرسي دولتي

اهميت و نقش برنامه عملي حسابرسي مالي و عملياتي بخش عمومي ......................................

شناخت حسابرسان ................................................................................................................................

اقدامات عمومي و كلي حسابرسان در محل كار ..............................................................................

نكات كلي در حسابرسي .......................................................................................................................

سير تحول تاريخي در متدولوژي ديوان محاسبات كشور ..............................................................

برنامه حسابرسي سنتي .........................................................................................................................

1- روش رسيدگي به تراز عمليات مالي ( صورت حساب دريافت و پرداخت ) ..

2- برنامه حسابرسي دفاتر ................................................................

3- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي درآمد عمومي ...................

4- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي سنوتي ................................

5- برنامه حسابرسي تضمينات ........................................................

6- برنامه حسابرسي گروه حسابهاي اوراق بهادار ........................

7- برنامه حسابرسي اعتبار اسنادي ...............................................

ساختار نظارت در نظام اداري و مالي كشور .....................................................................................

الف- واحدهاي درون سازماني .........................................................

ب- واحدهاي برون سازماني ............................................................

ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي ناظر در سطح كشور .............................................................

الف- وزارت امور اقتصادي و دارايي ................................................

ب- سازمان مديريت و برنامه ريزي ................................................

ج- سازمان بازرسي كل كشور .........................................................

د- سازمان حفاظت محيط زيست ..................................................

گفتار ششم : حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي

حسابداري و حسابرسي دولتي و ارتباط آنها با پاسخگويي ...........................................................

منابع و مآخذ ........................................................................................................................................

شامل 80 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,100 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
progeh_686192_7544.zip1 MB

آخرین محصولات فروشگاه