دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی

دانلود تحقیق بررسی عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی

تحقیقی که پیش روی شماست پیمایشی در رابطه با عوامل عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی می باشد زیرا جامعه عشایری از نقطه نظر سکونت و نیز چگونگی ایجاد ارتباط با محیط زیست و بهره برداری از آن به صورت چادر نشینی زندگی می کنند و بسیاری معتقدند که بدو پیدایش گروههای انسانی در پهنه خاک ایران و شیوه زندگی کوچ نشینی در قالب پرورش دامهای کوچک و با هدف یافتن مراتع سر سبز در کلیه فصول سال شکل گرفته و به صورت مستمر تا امروزه ادامه یافته است. در این تحقیق که به بررسی عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی می پردازیم جهت بررسی رابطه مذکور 6 فرضیه ارائه شده است که در بیان آنها به عوامل مختلف در عدم پیشرفت عشایر توجه شده است و نمونه آماری 100 نفر بوده که با روش تصادفی انتخاب شده اند  پس از جمع آوری اطلاعات  تجزیه و تحلیل داده ها به کمک روشهای آماری ( توصیفی – استنباطی ) انجام پذیرفت که در سطح آمار توصیفی از فاکتورهایی نظیر فراوانی ، درصد و نمودار استفاده شده است و در سطح آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه ها از آزمون مجدور کای اسکوئر (خی دو ) استفاده شده است. و این تحقیق شامل 5 فصل می باشد که  فصل اول آن شامل کلیات تحقیق ، فصل دوم آن ادبیات تحقیق،  فصل سوم متد لوژی تحقیق ، فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و فصل پنجم آن نتیجه گیری می باشد .

هدفی که دراین تحقیق دنبال می کنم بررسی عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر می باشد که و اهداف اختصاصی آن به بررسی هر یک از متغیرهای مستقل فرضیه بر متغیر وابسته آن می باشد

طرح تحقیق :

« طرح تحقیق عبارتست از یک نقشه برنامه خط مشی و به طور خلاصه عبارت از خلاصه ای از کلیه مراحلی که محقق برای رسیدن به هدف تحقیق خواهد پیمود و روشی که برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کار می رود که از طرح فرضیه شروع و پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به اخذ نتیجه خاتمه می یابد.»[1]

در این تحقیق که هدف من بررسی عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر شهرستان شیروان است مراحلی به شرح زیر در تحقیق انجام داده ام .

بیان مسئله تحقیق:

 واقعیت این است که هر موضوع که صرفاً قابل تحقیق باشد نمی تواند مناسب برای یک رساله باشد بلکه بایستی موضوعی انتخاب شود که در پایان تحقیق محقق از انجام آن مطالعه و نتیجه ای که از مطالعه جامعه خواهد شد راضی باشد از دیدگاه اینجانب عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی از مسائل گوناگونی سر چشمه می گیرد که باعث شده همیشه عشایر در جامعه در سطح پایین باقی بمانند که در این تحقیق به عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی می پردازیم .

اهداف تحقیق:

هدف تحقیق را عموماً پیدا کردن جواب مسائل و مشکلات از راه روشهای تحقیق علمی دانسته اند« در این راه روشهای علمی فاصله بین سوال مورد نظر و افرادیکه مورد سوال قرار می گیرند را به حداقل می رساند و محقق را از کج اندیشی و بد اندیشی ها پراکنده گویی و اعمال غرض شخصی دور می سازد» 1

به طور کلی اهداف به دو نوع تقسیم می شوند . اهداف کلی و اهداف اختصاصی.  هدف کلی عبارت است از:

 بررسی عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی

و اهداف اختصاصی عبارتند از :

- بررسی تاثیر عواملی مانند گرانی خوراک دام بر عامل عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی

- بررسی تاثیر عواملی مانند ارزانی دام بر عامل پیشرفت عشایر در امور زندگی

- بررسی تاثیر عواملی مانند ضعف پشتیبانی دولت از عشایر بر عامل عدم پیشرفت آنها در امور زندگی

- بررسی تاثیر عواملی مانند نبود امکانات آموزشی بر عامل عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی

- بررسی تاثیر عواملی مانند بیسوادی بر عامل عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی

- بررسی تاثیر عواملی مانند گرانی هزینه های حمل ونقل برای کوچ بر عامل عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی

اهمیت و ضرورت تحقیق

آنچه که مرا بر آن داشته که به بررسی عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر بپردازم این بود که من خودم سالهاست که با عشایر و نوع زندگی آنها آشنا می باشم و همیشه برایم این سوال پیش آمده که چه چیزی باعث شده که عشایر در امورزندگی خود هیچ پیشرفتی یا کمتر پیشرفتی نکنند و در این فرصت پیش آمده در این تحقیق بر خود لازم دانستم که به بررسی عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر بپردازم زیرا زندگی عشایری به فعالیتهای دامداری سنتی متکی به کوچ که حرکت متناوب به ییلاق و قشلاق بر عکس استوار می باشد و این زندگی عشایری گونه ای سازش فرهنگی اجتماعی با محیط زیست است بنابراین بررسی چنین سازشی به شناخت کلی فرهنگ انسان کمک می کند و این عشایر از نظر اقتصادی هم در خور اهمیت می باشد وزندگی عشایری در ایران ما دارای سابقه ای کهن است که همیشه نقش مهمی در تاریخ مملکت ما ایران داشته اند و اکنون این نوع زندگی در جای جای کشورما ایران دیده می شود . ولی زندگی عشایری هیچ گونه پیشرفتی نکرده و اکنون هم مانند ده ها سال پیش این عشایر روزگار را می گذرانند پس این برای من به عنوان یک ضرورت است که به بررسی عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر بپردازم .

فرضیه های تحقیق

برای اینکه مسیر تحقیقی را تعیین کنیم ابتدا باید فرضیات آن را مشخص نمایم این تحقیق شامل 6 فرضیه می باشد که عبارتند از :

فرضیه شماره 1:

به نظر می رسد که گرانی خوراک دام یکی از عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی می باشد .

فرضیه شماره 2 :

به نظر می رسد که ارزانی دام یکی از عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی می باشد .

فرضیه شماره 3:

به نظر می رسد که ضعف در پشتیبانی دولت از عشایر یکی از عوامل موثر در عدم پیشرفت آنها در امور زندگی می باشد .

فرضیه شماره 4:

به نظر می رسد که نبود امکانات آموزشی یکی از عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی می باشد .

فرضیه شماره 5:

به نظر می رسد که بیسوادی یکی از عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی می باشد .

فرضیه شماره 6:

به نظر می رسد که گرانی هزینه های حمل و نقل برای کوچ یکی از عوامل موثر در عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی می باشد .

تعیین متغیرهای فرضیه  

متغیر ها به دو نوع متغیر وابسته و متغیر مستقل تقسیم می شوند :

که در این تحقیق در فرضیه شماره 1 متغیر مستقل گرانی خوراک دام متغیر وابسته عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی می باشد .

فرضیه شماره 2 متغیر مستقل ارزانی دام و متغیر وابسته عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی می باشد .

فرضیه شماره 3 متغیر مستقل ضعف در پشتیبانی دولت و متغیر وابسته عدم پیشرفت عشایر درامور زندگی است .

فرضیه شماره 4 متغیر مستقل نبود امکانات آموزشی و متغیر وابسته عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی است

فرضیه شماره 5 متغیر مستقل بیسوادی و متغیر وابسته عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی است .

فرضیه شماره 6 متغیر مستقل گرانی هزینه های حمل ونقل برای کوچ و متغیر وابسته عدم پیشرفت عشایر در امور زندگی است .

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

 عشایر: به آن نوع زندگی که به صورت کوچ نشینی می باشد و دارای سه ویژگی می باشد :

  1. ساختار قبیله یا وابستگی ایلی و طایفه ای
  2. معیشت زندگی متکی به دام و دامپروری
  3. کوچ و جابه جایی از یک نقطه به نقطه دیگر به منظور دستیابی به مرتع و تعلیف دام

کوچ : رحیل مهاجرت و در مفهوم کلی حرکت و جابجایی را می دهد .« می توان استنباط کرد که حرکتی است گسترده با تمام اسباب و لوازم زندگی و اهل بیت که جهت تداوم زندگی و ادامه معیشت در ارتباط با تغییرات طبیعی محیط به ویژه تغییرات آب و هوایی و رویش گیاهی انجام می گیرد .»[2]

دام : حیوانات اهلی که عشایر نگهداری می کند مانند : گوسفند ، بز

خوراک دام : موادی که برای مصرف گوسفندان تهیه می شود مانند : کاه ، یونجه ، جو و تفاله

امکانات آموزشی : کلاسهای که برای آموزش عشایر در امور مربوط به دام یا موارد دیگر تشکیل می شود

هزینه های حمل و نقل برای کوچ : مقدار پولی که برای جابه جایی از ییلاق به قشلاق عشایر به عنوان کرایه پرداخت می کنند هزینه حمل و نقل علاوه بر اسباب ، گوسفندان و بره ها را شامل می شود چون امروزه عشایر ما تعداد کمی از گوسفندان و بره ها را هم با ماشین جابه جا می کنند .

شامل 52 صفحه فایل word قابل ویرایشپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_677667_1498.zip103.2k