فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پروژه هنر تحقيقي پيرامون ‌استندهاي گرافيكي

دانلود پروژه هنر تحقيقي پيرامون ‌استندهاي گرافيكي

هنر گرافيك همچون پوسته‌اي است كه هسته حياتي و فرهنگ ملي را به صورت زيبايي ارائه مي‌نمايد. هسته يا محتواي هنرگرافيك بر پايه فرهنگ ملي قراردارد.

  در اين رساله سعي بر آن شده كه از بحث وسيع و گسترده گرافيك ، كه يكي از شاخه‌هاي اين رشته ، استندهاي تبليغاتي است ، تعريف مختصري بيان شده است.

  قابل ذكر است كه براي ايجاد ارتباط بين اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتياج به تبليغات قابل ذكر است كه براي ايجاد ارتباط بين اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتياج به تبليغات داريم. تبليغات جنبه‌هاي گوناگوني دارد. تبليغات عمومي و تبليغات بازرگاني ، كه در همه اين موارد گرافيك محيطي نقش بسيار فراواني را در جامعه امروزي ايفاء مي‌كند كه خود نيز تقسيم‌بندي و انواع مختلفي را دارا مي‌باشد.

  گرافيك محيطي شامل دو بخش است. گرافيك محيطي دوبعدي و گرافيك محيطي سه‌بعدي
( حجمي ) ، كه حيطه عمل بسيار گسترده‌اي دارد. گرافيك محيطي مي‌تواند جنبه اطلاع‌رساني يا حالت تأكيد نسبت به موضوعي را داشته باشد و يا جنبه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و در آخر جنبه‌هاي تبليغاتي ، كه همه اين عوامل كيفيت و عناصر بصري را دربرمي‌گيرند.   

  در بخش گرافيك محيطي ، استندها يكي از موضوعاتي مي‌باشند كه در امر اطلاع‌رساني و تبليغات در جامعه امروزي كاربرد فراواني دارند.

  به طور كلي استندها را مي‌توان به دو شاخه تقسيم نمود :

  1- استندهايي كه براي شناسائي يك مكان بكار مي‌روند.

  2- استندهايي كه براي تبليغات هستند ، كه در اين شاخه ، استندهاي تبليغاتي مورد بررسي قرارگرفته است.

  استندهاي تبليغاتي طرحهايي هستند كه طرح موضوع مورد نظر را بصورتي برنامه‌ريزي مي‌كند كه فرم نهايي به تنهايي و با امكانات ويژه در محل مناسب خود قرارگيرد و سوژه مورد نظر را به خوبي معرفي نمايد. استندهاي تبليغاتي را نيز مي‌توان به دو دسته تقسيم نمود :

  استندهايي كه در فضاي باز قرارمي‌گيرند و استندهايي كه در فضاي بسته كاربرد دارند و دربارة هريك از اين موارد توضيح داده شده است.

  قابل ذكر است اين رساله در چهار فصل هنر گرافيك ، تبليغات ، گرافيك محيطي و استندهاي تبليغاتي مورد بررسي قرار گرفته است.

  شالوده دنياي امروز بر پايه علم بنا نهاده شده است و علم بصورتي طبقه بندي گرديده كه توانسته‌اند تا حدود زيادي جوابگوي نيازهاي بشري باشند به حدي كه انسان امروز را وابسته به خود كرده‌اند. ارتباطات از جمله علومي است كه ريشه‌اي ديرينه دارد و شايد بتوان گفت كه از علوم مادر مي‌باشد.

  امروزه وابستگي بشر به علم ارتباطات به حدي است كه بدون آن زندگي برايش بسيار مشكل است ارتباطات مكمل تمام علوم است و چون رشته‌اي ساير دانش‌ها را به هم پيوند مي‌زند ارتباطات چون درختي پر از شاخه‌هاي متعدد مي‌باشد كه تبليغات يكي از شاخه‌هاي اصلي اين درخت تنومند است.

  تبليغات خود داراي شاخه‌هاي متعددي است ، چون تبليغات سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و تجاري و غيره. كه البته تمام اين موارد بي‌تأثير از تبليغات فرهنگي نمي‌باشد. گرافيك از جمله علوم در حال پيشرفت و قابل تعمق و بررسي مي‌باشد اين هنر از قديمي‌ترين علوم ارتباطي است كه نقش بسزايي را در تمام زمينه‌هاي فرهنگي ، سياسي و اجتماعي و اقتصادي و تبليغاتي دارد. بخصوص در مورد آخر مي‌تواند با تكيه بر فرهنگ يك جامعه به تبليغات تجاري آن جامعه جهت دهد پس با تكنيك گرافيك و با مطالعه جامعه‌شناسانه و روانكاوانه يك ملت و با نگرش به فرهنگ حاكمه بر آن جامعه مي‌توان تبليغات جامعه را به حد والاي خود رسانيد يا برعكس فرهنگ جامعه را به سقوط نزديك كرد.

  امروزه ، تبليغات يك كالا راههاي بسيار متنوعي دارد. از تبليغ تلويزيوني ، راديويي و سينمايي

گرفته تا استفاده از بيلبوردها ( آگهي‌هاي ديواري ) پوسته‌ها و استندها ( در كنار پياده‌روها ، سالن‌هاي نمايشگاهها ، موزه‌ها و ترمينالها ، استاديومهاي ورزشي ) و نصب پوسترها بر بدنه اتوبوسهاي شهري ، بخش تراكتهاي تبليغاتي و بخش انواع هداياي تبليغاتي و مهمتر از همه در روزنامه‌ها و جملات البته رشته تبليغات تنها به طراحان گرافيك مربوط نمي‌شود اما همانطور كه گفتيم طراحان باتوجه به تخصيص و مطالعات مربوطه مي‌توانند اين تبليغات را به سمت راه مثبت يا منفي جهت دهند. پس ابتدا به علم ارتباطات تصويري و تاريخچه آن مي‌پردازيم سپس به بررسي گرافيك محيطي و تبليغات خواهيم پرداخت و نوعي از تبليغات ( بخش استند ) كه در معرفي مكان يا يك كالا نقش بسزائي را دارد مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

  گرافيك در دنياي پيچيده ارتباطات امروز ، نقش اساسي ايفا مي‌كند و به سبب گستردحگي حيطه فعاليت ، به شاخه‌هاي تخصصي متعددي تقسيم مي‌گردد. بدين سبب شناخت عرصه‌هاي مختلف اين هنر بسيط ، براي متخصصين و نيز براي مخاطبين آن ضروري به نظر مي‌رسد.

  براساس اين ساختار ، اين پايان نامه با هدف شناخت هرچه بيشتر از مفهوم گرافيكي محيطي در بخش تبليغات و استند تدوين گرديده است.

  علت انتخاب اين موضوع به اين جهت بوده است كه نقش استند در اطلاع رساني شهري و مكانهاي خاصي و همچنين تبليغ كالاها جنبه كاربردي فراواني دارد كه البته در ايران استفاده از اسنتر هنوز به طور كامل جا نيافتاده است از لحاظ گردآوري مطالب در مورد بخش استند منبع زيادي در دسترس نداريم. به خصوص در مورد استندهاي شهري در مكانهاي عمومي.

    ابتدا اطلاعاتي از كتب مختلف در زمينه گرافيك محيطي گردآوري مي‌شد و در زمينه موضوع اصلي پروژه در بخش استند از كتابخانه دانشگاه تهران مطالبي گردآوري گرديد كه مشكلات و همكاري نداشتن اين كتابخانه را در بر داشت. اين رساله در 4 فصل تنظيم گرديده شد و به ترتيب تاريخچه‌اي از گرافيك بخش تبليغات سپس گرافيك محيطي و نهايتاً بخش استندها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

  تعاريف بسياري براي هنر گرافيك وجود دارد كه هر كدام در زمان و دوره‌اي خاص پاسخگوي اين هنر بوده‌اند. با گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي ، تعاريف نيز دستخوش تغييراتي مي‌شوند اما آنچه در تمامي آنها مشترك مي‌باشد ، اين مضامين هستند.

  1- ارتباط و تعامل انساني و اجتماعي

  2- عناصر ترسيمي ( خط ، نقطه ، سطح )

  3- گزارش ( متن و نقشه )

  4- تكثير

در تعاريف هنر گرافيك چنين مي‌خوانيم :

  گرافيك از نظر لغوي به معناي « ترسيم » و « نگارش » است. بر اين مبنا گرافيك هنري است كه ترسيم كردن و نگارش ، اركان اصلي آن را تشكيل مي‌دهند. هنرگرافيك عبارت است از : گونه هنرهاي تصويري كه در وهله نخست به منظور تكثير يا آفرينش ( روپرودوكسيون ) آفريده مي‌شوند. واژه گرافيك از مصدري يوناني به معناي نوشتن مي‌آ‌يد و ريشه آن در اصل به معناي « خراشيدن » و «‌ فقر كردن » است. كسي كه به هنر گرافيك مي‌پردازد ، «‌ هنرمند گرافيك » ناميده مي‌شود.

  در زبان فارسي گرافيست نيز به معناي هنرمند گرافيك مرسوم شده است.[1] لفظ گرافيك به معناي مراحل ماشيني و نيمه ماشيني جهت بازسازي قصورات و كلام است. در برگيرنده فعاليت‌هاي بي‌شمار  و با ارزش هنري و اجتماعي است ، كه برجسته‌ترين آنها را كتاب چاپي تشكيل مي‌دهد.[2]

  2- حوزه‌اي در هنرهاي بصري كه اساساً مداد چاپ شدني ( تصاوير ، نقوش و نوشته‌ها ) را دربرمي‌گيرند.

  امروزه «‌ طراحي گرافيكي » در سينما و تلويزيون نيز كاربرد دارد.

  صفحه‌آرايي ، تصويرسازي ، طراحي و نشانه و حروف ، تبليغات ديواري ، استندها و بسته‌هاي كالاها از زمينه‌هاي فعاليت طراح گرافيك محسوب مي‌شود. سابقه اين فعاليت‌ها به كارهاي ويليام ماريس ، ليسيتسكي[3] و باهاوشماعي[4] مدرسه هنري - بازمي‌گردد[5].

  طراحي گرافيك ، به صورتي كه ما امروزه مي‌شناسيم ، تا زمان انقلاب صنعتي يعني قرن نوزدهم وجود نداشت در اين زمان با پيشرفت فنون چاپ و كاغذسازي ، امكان استفاده از تزئينات و تصاوير بديع ، همراه با متن نوشته شده به وجود آمد و نقاشان و هنرمندان گرافيك توانستند نتايج درخشان در كار خود حاصل كنند[6].

  گرافيك در درجه اول شامل طراحي ، نقاشي و نوشتاري مي‌شود ، اما يك تعريف ثانويه در فرهنگ لغات چنين مي‌گويد : « زنده و بيانگر »[7] و اين كلمات كمك مي‌كند تا بتوانيم مفهوم به كارگيري زمان ، مهارت و انرژي را در ارتباط با كل كار درك كنيم[8]

1-1- تاريخچه كوتاهي از هنر گرافيك

  عده‌اي آغاز هنر گرافي را اختراع و گسترش صنعت چاپ مي‌دانند ، و عده‌اي ديگر شروع تصويرگري و گرافيك به معناي امروزي آن را به دوره انسانهاي غارنشين نسبت مي‌دهند. تفاوت اين دو نظريه به دليل تفاوتي است كه هنرمندان گرافيك در تعريف اين هنر قائل هستند. پررنگ دانستن يكي از عوامل مؤثر در طراحي گرافيك ( ارتباط ، عناصر بصري ، عناصر نوشتاري و تكثير ) مي‌تواند تعريف و تاريخچه‌اي متفاوت از اين هنر بدست دهد. علت اختلاف نظرها درباره آغاز پيدايش اين هنر نيز از اين روست ، چرا كه تأكيد بيش از حد بر تكثير به برداشت تقارن زماني اختراع صنعت چاپ و هنر گرافيك مي‌انجامد ؛ و از ديگر سوي بررسي عناصر بصري از گذشته - دوره غازنشيني - تا به حال و برجسته‌ نشان دادن اين دوران به برداشتن متفاوت از جهت بعد زماني مي‌انجامد.

  سؤال ديگري كه در اينجا مطرح است درباره مرز زماني بين گرافيك قديم و گرافيك نوين مي‌باشد برخي صنعت چاپ را سر منشأ پيدايش گرافيك نوين دانسته و برخي ديگر بكارگيري عناصر حركت را ، سرآغاز آن مي‌دانند پيش از ابداع صنعت چاپ ، نقش آفريني و خطاطي كتابها ، توسط نقاشان و خطاطان آن دوره انجام مي‌گرفت.

    با آمدن صنعت چاپ امكانات تكثير و انتشارات گسترش يافت و قشرهاي انبوه مردم به مصرف آثاري كشانده شامل ؟ مذكر ارزان و در دسترس بوده و به سهولت و سادگي درك شود.[9] در اين زمان ، گرافيك سنتي با حفظ در خصوصيتش يعني خط و نقش ، اضافه شدن چاپ و تكثير ، گام به مرحله نوين خود گذاشت ، در حدود عملكرد گرافيك سنتي مي‌توان هنر خطاطي ، نقاشي

فهرست مطالب:

پيشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافيك

     1-1- تاريخچه كوتاهي از هنر گرافيك

    1-2- بررسي علم ارتباط تصويري و بصري

فصل دوم : تبليغات

    2-1- سابقه تاريخي تبليغات

    2-2- تبليغات چيست؟

    2-3- مضون تبليغات

    2-4- شرايط اساسي براي تبليغات به طرز مؤثر

    2-5- بررسي رنگ در تبليغات

        2-5-1- تأثير رنگ در تبليغات

        2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

        2-5-3- رابطه و رنگ و بيننده در تبليغات

فصل سوم : گرافيك محيطي

    3-1- گرافيك محيطي

    3-2- گرافيك محيطي مسطح يا دوبعدي

    3-3 پيكتوگرامها

        3-3-1- وظيفه و عملكرد پيكتوگرام

    3-4- گرافيك محيطي حجمي يا سه بعدي ( خط - شكل ، بافت … )

    3-5- اقسام گرافيك محيط حجمي

        3-5-1- گرافيك محيطي و فضاهاي عمومي

        3-5-2- گرافيك محيطي فضاي باز

        3-5-3- گرافيك محيطي فضاهاي بسته

فصل چهارم : استند

    4-1- استند چيست؟

    4-2- تقسيم‌بندي استندها

    4-3- طراحي گرافيكي استند

    4-4- چگونه بايد از رنگ در طراحي استند استفاده كرد

    4-5- طراحي خط در استند

    4-6- نمايش و عرضه كالا در استندهاي تبليغاتي

        4-6-1- چگونگي نمايش طرحهاي استند

    4-7- توليد

    4-8- حركت در استند

    4-9- تكامل طرحها

    4-10- انواع استند

    4-11- طرحهاي ثابت و هميشگي

    4-12- استندهاي نمايشگاهي

    4-13- استندهاي برتر

فهرست منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ لاتين

فهرست منابع و تصاوير عكاسي شده

گزارش كار عملي

شامل 90 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,700 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
PROGEH_673545_1970.zip388k

آخرین محصولات فروشگاه