دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت سازمان در عصر صنعت ، اطلاعات و دانايی

دانلود پاورپوینت سازمان در عصر صنعت ، اطلاعات و دانايی

كدام رويكرد درست‌تر است؟
انسان‌ها در سازمان‌ها بسيار اهميت دارند و از اين روست كه از آن‌ها با عنوان «سرمايه انساني» ياد مي‌شوند؛ ولي كافي نيستند. لذا سازمان‌هايي موفق خواهند بود كه بتوانند سرمايه‌هاي انساني خود را به شكلي منطقي سازماندهي كنند.به شكل سنتي، معمولاً طراحي سازماني معادل ساختار سازماني تلقي مي‌شود.
امروزه اين رويكرد تغيير يافته و مجموعه ساختار، فرايندهاي مديريت، نظام‌هاي اطلاعاتي، نظام‌هاي پاداش‌دهي، افراد و ديگر جنبه‌‌هاي سازمان، به عنوان طرح سازماني قلمداد مي‌شوند .

کدام بهتر است:
سازمان‌هاي ماتريسي
 شركت‌هاي كوچك: «كوچك زيباست»
 گفته مي‌شود كه عصر حاضر عصر كارآفرينان است و اصل صرفه‌جويي ناشي از مقياس ديگر مصداق ندارد. برخي نيز معتقدند كه هم اصل صرفه‌جويي ناشي از مقياس كاربرد دارد و هم آنكه در هر صنعتي الزاماً شركت‌هاي كوچك موفق نيستند. كداميك درست مي‌گويند؟
تصميم‌گيري در مورد طرح سازماني بايد تصميمي اقتضايي باشد؛

همانطور كه مسايل پيچيده‌تر مي‌شوند، تصميم‌گيري در مورد ساختار سازماني نيز پيچيده‌تر و بغرنج‌تر مي‌شود.

طي حدود ده سال گذشته به منظور ارائه عكس العمل مناسب به تغییرات، در كنار ساير رخدادهاي مديريتي، با اشكال مختلف سازمان مواجه بوده‌ايم كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

سازمان مجازي (Davido and Malone, 1992)؛ سازمان‌هاي افقي منعطف (Galbraith, 1994)، غول پيكران رقصان (Kanter, 1989)، سازمان‌هاي افقي (Ostroff and Smith , 1992)؛ سازمان‌هاي غيركاغذي (يا كامپيوتري) (Nonaka and Takeuchi, 1995)، سازمان‌ها به عنوان انواع مختلف شبكه‌ها (Miles and Snow, 1986, Thorelli , 1986, Nohria and Eccles, 1992, Hakansson and Snehota, 1995)، سازمان يادگيرنده (Senge , 1990, Pedler et al., 1991, Garvin, 1993, Argyris and Schon, 1996،) شركت‌هاي شادي (Peters, 1992)، سازمان‌هاي شبدري (سه وجهي) (Handy, 1989)، سازمان به عنوان مغز (Morgan, 1989) و سازمان‌هاي خود ـ طراح (Eccles and Crane, 1988). 

فرض بنيادين در همة اين سازمان‌ها آن است كه براي بقا در محيط‌هاي پرتلاطم، سازمان‌ها بايد: تخت تر، منعطف تر، كوچك تر، غير متمركزتر، نوآورتر، مشتري مدارتر و هوشمندتر باشند. 

اين ارزش‌ها با هنجارهاي متداول در عصر صنعتي، يعني ثبات، صرفه جويي ناشي از مقياس، تمركز و كارآيي تفاوت دارند 

 براي رسيدن به موقعيت رقابتي، اغلب بر سرمايه انساني و شايستگي‌ها و يا بر توسعه سيستم‌ها و امور جاري سازماني تأكيد مي‌شود.

 بر اين اساس، معتقديم كه سازمان‌هاي آينده انسان محور، اطلاعات محور و نهايتاً دانش محور خواهند بود.با وجود اهميت اطلاعات در عصر اطلاعات و اهميت دانش در عصر دانايي، نظريه‌ها و ساختارهاي سازماني كه در عصر صنعتي پديد آمدند، هنوز مورد توجه بوده و از آنها استفاده مي‌شود.
به تعبير ديگر رشد سازمانهاي متناسب با عصر اطلاعات و عصر دانايي به معناي كنار گذاردن سازمانهاي صنعتي نيست

تعريف و مفهوم سازمان:

به اعتقاد اتزيوني(1964) «سازمان يك واحد اجتماعي (گروههايي از انسان‌ها) است كه به صورتي آگاهانه طرح ‌ريزي مي‌شود و براي دستيابي به هدفهاي ويژه تجديد ساختار مي‌شود». اسكات (1964) با افزودن نكاتي به اين تعريف مي‌گويد: «سازمان‌ها را در قالب فعاليت‌هاي گروهي تعريف كرده‌اند ... و گفته‌اند كه مقصود از تشكيل آن‌ها دستيابي به هدف هاي تقريباً خاصي است كه به صورت مستمر در پي كسب آن‌ها برمي‌آيند.
هيكس و گولت (منوريان 4:1378) با تأكيد بر افراد درون و بيرون، سازمان را چنين تعريف كرده‌اند: «سازمان يك فرايند ساختاري است، كه در آن افراد براي دستيابي به اهداف خود، بر هم تأثير متقابل دارند. اين افراد بر فرايند تصميم‌گيري در سازمان نيز تأثير مي‌گذارند». در اين تعريف منظور از «افراد» تنها مديران و كاركنان نيست، بلكه ساير ذينفعان نيز شامل مي‌شوند.
دفت در تعريف خود بطور روشن چارچوب سازمان را مشخص مي‌سازد و مي‌گويد:”
سازمان يك نهاد اجتماعي است كه داراي هدف مي‌باشد و سيستمي است كه به سبب داشتن يك ساختارآگاهانه، فعاليتهاي خاصي را انجام مي‌دهد و داراي مرزهاي شناخته شده‌است".
اين تعريف چهار ركن اساسي دارد:
 نهادهاي اجتماعي
2- هدفدار بودن
3- سيستم با ساختار آگاهانه
4-مرزهاي مشخص.

استيفن رابينز(1379) به مانند دَفت سازمان را يك سيستم اجتماعي مي‌داند و آن را اين گونه تعريف مي‌كند: 

"سازمان پديده‌اي اجتماعي به شمار مي‌آيد كه بطور آگاهانه هماهنگ شده و داراي حدود و ثغور نسبتا مشخصي بوده و براي تحقق هدف يا اهدافي، براساس يك سلسله مباني دائمي فعاليت مي‌كند".

تعريف ومفهوم تئوري سازمان:
تئوري سازمان رشته‌اي است كه ساختار و طراحي سازمان را مورد مطالعه قرار مي‌دهد. تئوري سازمان به هر دو جنبه تشريحي و تجويزي اين رشته مي‌پردازد.
تئوري سازمان تشريح مي‌كند كه سازمان‌ها، واقعاً چگونه ساختارمند مي‌شوند و همچنين پيشنهادهايي در مورد اين موضوع ارائه مي‌دهد كه چگونه مي‌توان سازمان‌ها را طوري بنا نمود كه اثربخشي آن‌ها افزايش يابد.

مقايسه تئوري سازمان و تئوري رفتار سازماني:
رفتار سازماني، ديدگاهي خرد نسبت به مسائل داشته و بر افراد و گروههاي كوچك تأكيد دارد و بر رفتار درون سازمان‌ها، عملكرد افراد (كاركنان) و متغيرهاي نگرشي نظير بهره‌وري كاركنان، غيبت در كار، جابجايي در كار ،رهبري، قدرت، ارتباطات و تعارض و رضايت شغلي متمركز است.
در مقابل، تئوري سازمان ديدگاهي كلان نسبت به مسائل سازماني دارد. واحد تجزيه و تحليل آن، سازمان يا واحدهاي فرعي آن است. تئوري سازمان بر رفتار سازمان‌ها متمركز است و تعريف كلي از اثربخشي سازمان ارائه مي‌دهد. تئوري سازمان با عملكرد كاركنان و نگرشهاي آن‌ها و توانائي كل سازمان براي تطبيق خود با شرايط و تحقق اهداف آن سروكار دارد.

طبقه‌بندي سطوح تجزيه و تحليل:
سطح روانشناسي اجتماعي: در اين سطح پژوهشگران مايل به درك و ارائه توضيح در مورد رفتار افراد در درون سازمان‌ها هستند.
سطح ساختار: در اين سطح تشريح ويژگيهاي ساختاري و فرآيندهاي اجتماعي خاص سازمان‌ها و واحدهاي متشكله آن‌ها موضوع اصلي است.
سطح بوم شناختي: رابطه ميان يك سازمان يا گروهي از سازمان‌ها با محيط در اين سطح مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.

سازمان از نگاه مورگان:
سازمان به مثابه ماشين
 نگاهي مکانيکي. مورگان در ذيل تبيين استعارة‌ سازمان به مثابة ماشين به موضوع تفكر ماشيني و رشد سازمان‌هاي بوروكراتيك اشاره مي‌كند. وي تحت استعاره ماشين، نظريه‌هاي چون بوروكراسي وبر، مديريت علمي تيلور و اصول مديريت كلاسيك فايول را طبقه‌بندي نموده و معتقد است نظريه پردازان مذكور، از سازمان تصوري چون ماشين داشته اند.  

سازمان به مثابه ارگانيزم :
اسکات(1987) در تبيين سازمان به عنوان يک سيستم طبيعي، آن را گروهي سرشار از تمايلات قوي براي بقا و حفظ خود به عنوان يک ارگانيزم يا موجود زنده معرفي مي‌كند.
 مورگان تحت اين استعاره نظرياتي چون سلسله‌مراتب نيازهاي مازلو، سازمان به عنوان سيستم باز، نظريه اقتضايي، ضرورت انطباق سازمان با محيط، سازمان‌هاي مكانيكي و ارگانيك، نظريه اكولوژي جمعيت يا انتخاب طبيعي و ... را طبقه‌بندي مي‌کند.
سازمان به‌مثابه مغز:

پردازشگر اطلاعات و تصميم‌ها.
در تبيين استعارة سازمان به‌مثابه مغز، به موضوع خودسازماندهي و سازمان‌ يادگيرنده پرداخته مي‌شود. سازمان هولوگراف، سازماني است كه در آن ويژگي‌هاي كل در همة اجزا منعكس است، به‌طوري‌كه سازمان داراي توان خودسازماندهي است و پيوسته مي‌تواند همانند خود را بازتوليد كند.

سازمان به‌مثابه نظام سياسي:

با طرح اين استعارة سازمان، به بحث دربارة رابطة منفعت، تعارض و قدرت در سازمان پرداخته مي‌شود. بر اين اساس، اين واقعيت كه سياست يكي از جنبه‌هاي اجتناب‌ناپذير زندگي سازماني است، درك مي‌شود. سياسي کاري‌هاي سازماني، زماني رخ مي‌دهند كه افراد با انديشه‌هاي متفاوت بخواهند به‌طور متفاوتي عمل کنند و منافع خود را افزايش دهند. اين تكثر، تنش هايي را به‌وجود مي‌آورد كه اغلب، با استفاده از ابزارهاي سياسي حل مي‌شوند.

سازمان به‌مثابه زندان روح:

استعارة زندان روح بر پاية نظرية غار افلاطوني به تبيين سازمان مي‌پردازد. اين استعاره به نوعي ريشه در استعاره فرهنگ و كيفيت زندان‌گونة آن دارد. فرهنگ جهان انسانها را شكل مي‌دهد، اما آنها را در همان جهان زنداني مي‌سازد. گويا آدمي اسير خودساخته‌هاي ذهني و فيزيکي است و سازماني را مي‌سازد که قواعد آن را اسارت بار مي‌يابد و نمي‌تواند به گريز از آن بينديشد.

سازمان به‌مثابه فرهنگ:

حاصل تعامل مفروضات، ارزش‌ها، مصنوعات و نمادها. مورگان در ذيل استعارة فرهنگ به موضوع خلق واقعيت اجتماعي توسط سازمان مي‌پردازد. در نگاه به سازمان به مثابه فرهنگ، سازمان حاصل تعامل مفروضات و باورها، ارزش‌ها و هنجارها، مصنوعات و ساخته‌ها، و نمادها و سمبل‌ها فرض مي‌شود؛ تعاملي که در طول زمان استمرار دارد و به طور پيوسته توليد و بازآفريني مي‌شود.

شامل 109  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Sazman_dar_asre_sanat_etelaat_va_danayi_2010071_6910.zip671.9k

دانلود پاورپوینت سازمان و سازماندهی

دانلود پاورپوینت سازمان و سازماندهی سازمان: یک نهاد اجتماعی است که مبتنی بر هدف می باشد، ساختار آن به صورتی آگاهانه طرح ریزی شده ودرای سیستم های فعال و هماهنگ است و سرانجام با محیط خارجی ارتباط دارد   ابعاد طرح سازمان: الف)ابعاد ساختاری: 1- رسمی بودن 2-تخصصی بودن 3-داشتن استاندارد 4-سلسله مراتب اختیارات 5-پیچیدگی 6-تمرکز 7-حرفه ی بودن 8- نسبتهای حرفه ای   ب)ابعاد محتوایی: 1-اندازه 2- تکنولوژی سازمان 3-محیط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود پاورپوینت سازمان های غیر دولتی

دانلود پاورپوینت سازمان های غیر دولتی اهداف فصل: 1- تعریف سازمانهای غیر دولتی 2- بیان شاخصها و ویژگیهای سازمانهای غیر دولتی 3- تشریح نقاط ضعف و قوت تشکلهای غیر دولتی سازمانهای غیر انتفایی سازمانهای بخش سوم هستند یعنی پر کننده شکاف میان بخش اول (دولت) و بخش دوم (بازار) . از نظر بانک جهانی ، سازمانهای غیر دولتی شامل موسسات خصوصی در کشور های صنعتی است که از توسعه بین المللی پشتیبانی می کنند . آنها گروههای محلی هستند که در سطح منطقه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,100 تومان

دانلود پاورپوینت سازماندهی

دانلود پاورپوینت سازماندهی فرآیند سامان دادن افراد و سایر منابع برای اجرای وظایف در جهت اهداف مشترک. تعریف ساختار سازمانی: چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیتهای اعضای سازمانی آن را ایجاد می‌کنند. اهداف ساختار سازمانی: 1)جهت دادن اطلاعات به سوی مدیران مربوط 2)توزیع اختیار برای تصمیم گیری به طور موثر 3)تعیین و کنترل روابط میان واحدهای کاری انواع ساختار سازمانی: ساختار رسمی ساختار غیررسمی ویژگی&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان