دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت مدیریت سازمان های پیچیده

دانلود پاورپوینت مدیریت سازمان های پیچیده

مفاهيم اوليه و مر تبط:

عملكـرد: نتايج بدست آمده از صرف منابع
 گیری: فرآيند كمّي كردن ‎ اندازه
‎اندازه گيـري عملكـرد: مراحـل كمّـي كـردن نتـايـج حـاصلـه در قالبـي
مشخـص و در محـدودهزماني معين و مقايسه آن با منابع صرف شده

شاخص اندازه گيـري عملكـرد:

تغيير نسبي يك رقم در فاصله زماني دو تاريخ يـا در نقاط مختلف
‎گيـري عملكـرد:استفاده از مجموعـه ای از شاخص های‎ مدل/ سيستم اندازه ‎هاي متوالـي و متعامل جهت ارزيابي كمي نتايج  حاصله از طريق مقايسه
‎ واحـد اندازه گيـري عملكـرد: منظـور حوزه ای ياگستره ای است که پروژه اندازه گیری در آن انجام می شود.

پيش بيني واداره امور مربوط به بهره وری ،‎ برنامه‎ ‎ مديـريت عملكـرد:
اثربخشي و كارآيي سازمان به منظور مطلوب بودن نتايج حاصل مي باشد
كارايي : نسبت ورودي مورد انتظار به ورودي
اثربخشي : نسبت خروجي واقعي به خروجي مورد انتظار
 ‎بهره وري : نسبت خروجي واقعي به ورودي  واقعي
سودآوري : جمع كل درآمد منهاي جمع كل هزينه

 بعضي از مفاهيم روش امتيازي متوازن:

Multiple Perspectivesديد گاه هاي چند گانه
Balance تعادل
Feedback of measurements بازخورد اندازه گيري ها
“Cascading” Scorecardsجاري كردن امتيازها
Cause-Effect Frameworkچارچوب علت – معلولي
Strategic Mappingنقشه استراتژيك

دلايل استفاده از ارزيابي عملكرد:

اطلاعات ارزيابي

عملكرد:

تعيين مسير شغلي

كارمند يابي

ترفيع و انتقال

نيازهاي آموزشي

برنامه ريزي نيرويانساني

حقوق و مزايا

عوامل موثر در تعيين سيستم ارزيابي:

اندازه سازمان:  سازمان هاي بزرگ كه منابع و امكانات كافي در اختيار دارند بيشتر از سازمان هاي كوچك، از سيستم هاي پيشرفته و پيچيده ارزيابي عملكرد استفاده مي نمايند.

پويايي سازمان: سازمان هاي پويا و در حال تغيير بهتر است از سيستم هاي ساده تر كه انعطاف پذيري بيشتري دارند استفاده كنند ( در سازمانهاي پويا بخش زيادي از مسائل نو و تازه است در نتيجه به ابتكار و خلاقيت كاركنان كه استاندارد معيني براي آنها وجود ندارد نيازمند مي باشد)

سلسله مراتب سازماني: بديهي است كه مشاغل مديريتي نسبت به مشاغل كارمندي از پيچيدگي بيشتري برخوردار است ( ممكن است آثار و تبعات ناشي ازتصميمات مديريت ارشد تا چندين ماه / سال ظاهر نشود )  

محيط عملياتي جديد:

Cross Functions كاركردهاي متقاطع

ارتباط با مشتريان و عرضه كنندگان

Customer Segmentation بخش بندي مشتريان

Global Scaleمقياس جهاني

Innovationنوآوري

Knowledge Workersكارگران دانشي

رقابت در آينده: 

بهبودها

مديريت كيفيت جامع

سيستم توزيع و توليد همزمان

رقابت زمان محور

Lean production/lean enterprise

ايجاد سازمان متمركز بر مشتري

مديريت هزينه مبتني بر فعاليت

توانمند سازي كاركنان

مهندسي مجدد

با اين وجود اكثر اين برنامه ها نتايج چندان مطلوبي نداشته اند

اندازه گيري ومديريت در عصر اطلاعات:

مديران نيازمندند به:

اطلاعات در مورد بسياري از جنبه هاي محيط و عملكردشان به منظوربررسي پيشرفت دردرك صحيح و رسيدن به اهدافشان.

و روش امتيازي متوازن:

مديران را به ابزار لازم براي موفقيت در ترجمه مأموريت و استراتژي سازمان به يك مجموعه فراگير از معيارهاي عملكردي مجهز مي كند وبنيادي را براي سيستم مديريت استراتژيك فراهم مي آورد.

 برنامه هاي معروف مديريتي براي بهبود عملكرد سازماني:

Strategic Management Systems
Balanced Scorecard
Quality Certification Programs
ISO 9001, Baldrige, EFQM, CMM
Quality Improvement Programs
Six Sigma, TQL, TQM, BPR, BPI
Financial Management Programs
ABC, ABB, ABM, EVM, ZBB
 
مدل BSC:
ديويد نورتن  رابرت كاپلان

در دهه 1990 ميلادی مدل کارت امتيازی متوازن (Balanced Score Card) ابتدا بعنوان يک روش نوين ارزيابی عملکرد و سپس به عنوان ابزاری جهت کمک به تحقق استراتژی و يا به عبارتی بهتر سيستمی برای مديريت بر استراتژی، توسط رابرت کاپلان استاد صاحب نام دانشگاه هاروارد و ديويد نورتن مشاور برجسته مديريت در امريکا مطرح شد و از سوی صاحبنظران مديريت و مديران سازمانها به شدت مورد استقبال قرار گرفت.

Balanced Scorecard  :
يك رويكرد جديد به مديريت استراتژيك كه دراواخردهه1990 توسط كاپلان و نورتن توسعه يافت و مجموعه اي از معيارهاي توزيع شده ميان چهار ديدگاه (جنبه/منظر) مالي،مشتري،فرايندهاي داخلي كسب وكار،يادگيري و رشد.
رويكرد امتيازي متوازن يك چارچوب مفهومي است براي ترجمه چشم انداز و استراتژي به معيارها و برنامه هاي عملكردي
از طريق روش امتيازي متوازن يك سازمان معيارهاي عملكردي متداول وتلاش براي بهبود فرايندها را اندازه گيري مي كند، روش امتيازي متوازن هم چنين بعضي از ضعف ها و ابهامات رويكرد هاي قبلي مديريت را شناسايي مي كند

رويكرد امتيازي متوازن يك تجويز واضح از تعادل از منظر مالي را فراهم مي آ ورد وسازمان ها را قادر مي سازد تا چشم انداز و استراتژي را روشن كند و آنها را به برنامه عمل تبديل كند وبا استفاده از آن مديران سازمان مي توانندارزش افزوده ايجاد شده توسط واحدهاي تجاريشان براي مشثريان حال وآينده ،چگونگي آن و چگونگي افزايش قابليت هاي داخليشان را اندازه بگيرند.

روش امتيازي متوازن رويكردي است براي اندازه گيري عملكرد كه معيارهاي غيرمالي را با مالي براي غني كردن اطلاعات مديران متناسب با فعاليتي كه مديريت مي كنند ، تركيب مي كند.

براي فعاليت هاي دو گانه زير بكار مي رود : روش امتيازي متوازن

كنترل مديريتي

كنترل استراتژيك 

در هركدام از جنبه هاي مدل چه چيزي را جستجو مي كنيم:

جنبه مالي : براي موفقيت مالي چه كارهايي را بايد انجام دهيم و چگونه با صاحبان سهام برخورد و ارتباط داشته باشيم؟

 جنبه مشتري : مشتريان در مورد ما چه فكر مي كنند و ما براي رسيدن به چشم انداز سازمان چگونه بايد در مقابل آنها ظاهر شويم؟

 جنبه فرآيندهاي داخلي : براي جلب رضايت مشتريان ، كدام فرآيندها بايد بهبود يابند؟
 
 جنبه يادگيري و رشد : به منظور رسيدن به چشم انداز سازمان، چگونه توانايي هاي خود را در راستاي بهبود و تغيير تقويت كنيم؟

Financial Perspectiveجنبه مالي:

اهداف مالي درآمد عملياتي شركت ، بازگشت سرمايه بكار گرفته شده وارزش افزوده اقتصادي را اندازه مي گيرد.
و روش امتيازي متوازن به بررسي اجراي استراتژي شركت از جنبه هاي مالي مي پردازد.
هم چنين برنامه هاي اجرايي به منظور بهبود در لايه هاي عملياتي شركت ارايه مي دهد.

Customer Perspectiveجنبه مشتري :

روش امتيازي متوازن به مديران در شناسايي مشتري بخش بندي بازار، رضايت مشتري ،توجهات مشتري ،كسب مشتريان جديد و سودآوري مشتري كمك مي كند.

شامل 220  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,100 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modiriate_sazmanhaye_pichide_2006050_1190.zip3.7 MB

دانلود پاورپوینت مديريت پروژه های فناوری اطلاعات , فصل سوم : طرح ریزی پروژه های کامپیوتری

دانلود پاورپوینت مديريت پروژه های فناوری اطلاعات , فصل سوم : طرح ریزی پروژه های کامپیوتری مراحل طرح ریزی:تعريف كردن پروژه اي كه شما مي خواهيد به آن دست پيدا كنيد.  طرح ريزي اينكه شما چگونه به آن دست خواهيد يافت . طرح ریزی چگونه رسیدن به اهداف: تفکیک کار و شناسایی فعالیتها (WBS) برآورد زمان و بودجه برای هر فعالیت مشخص کردن مراحل اصلی و بحرانی و نقاط تحویل در پروژه گروه بندی فعالیت‎ و مشخص کردن ترتیب  (Cert , Pert) nتهیه جدول زمان بندی (Gant chart) مرور طرح ریزی و طر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

دانلود پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار

دانلود پاورپوینت مديريت كيفيت در توليد آمار  فهرست مطالب: مفاهيم پايه اي ابعاد كيفيت آماري چارچوب ارزيابي كيفيت داده(DQAF) --------------------- مفاهيم پايه اي: الف)ديدگا ههاي كيفيت: مشتري محور: مناسبت دربكارگيري، تامين توقعات مشتريان مبتني بر توليد: مطابقت باطراحي، مشخصات يا مقتضيات، بدون عيب ونقص مبتني بر محصول: محصول داراي ويژگي است كه ساير محصولات مشابه آنرا ندارند مبتني بر ارزش: محصول با بهترين تركيب از قيمت و مشخصا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,600 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت فرایند

دانلود پاورپوینت مدیریت فرایند مشخصات سفر تعالی: مقصد(هدف): موفقیت دراز مدت   فضای سفر:    هزاره سوم   وسیله سفر:  مدیریت فرایند   سوخت سفر: باور مدیران مشارکت کارکنان   برایان تریسی: اصل مسئوليت : هر جا که هستيد و هر چه که هستيد بخاطر آن است که خودتان اينطور خواسته‌ايد.   اصل خدمت: پاداش‌هايی که در زندگی می‌گيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,100 تومان