دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت مسائل جاری نظام پذيرش و بررسی پيشنهادها

دانلود پاورپوینت مسائل جاری نظام پذيرش و بررسی پيشنهادها

  شايد در سالهاي 77 و 78 که شروع اجراي نظام مديريت مشارکتي در دستگاههاي دولتي ايران بود، مثل امروز به اهميت و حساسيت جايگاه اين نوع مديريت در نظام مديريت کشور پي نبرده بوديم اما به مرور زمان و مطالعه بيشتر و تامل و تعمق در باره «مديريت تغيير» جايگاه و نقش «مديريت مشارکتي» به عنوان راه کاري علمي، مفيد و سازنده بيشتر هويدا شد. زمانيکه در حال آموزش «مديريت زمان» و استفاده بهينه از وقت هستيم «مديريت مشارکتي» يک راه حل عمده است. در بحث «مديريت استرس جامع» باز هم اعتقاد به نظرات کارکنان و مشارکت آنان به عنوان رکن اساسي مطرح مي شود. «مديريت مشارکتي» پايهء اساسي «مديريت فرهنگ سازماني» را تشکيل مي دهد. در مقوله «کيفيت» و «مديريت کيفيت جامع» تاکيد بر «مديريت مشارکتي» بعنوان رکن بحث کيفيت مطرح است و «توانمندسازي کارکنان» در نوشته هاي مديريت همان مديريت مشارکتي است و اذهان اکثريت قريب به اتفاق در خصوص اين نوع مديريت همانا مديريت مشارکتي به عنوان نهايت و اوج تفکر سيستم مديريت است. مشارکت دادن کارکنان در تصميم گيري ها و گسترش فرهنگ تصميم گيري گروهي و جمعي از پايه هاي اساسي نظام مديريت است و ارتباط بين مديريت مشارکتي و افزايش بهره وري سازماني، غير قابل ترديد است و در نهايت آنکه در نظام و فرهنگ مديريت مقوله اي مهم تر از مديريت مشارکت جو، وجود ندارد. (دکتر کردرستمي، 1384)

 امروزه سيستم هاي نوين مديريتي معمولا به عنوان منبع حياتي براي بهبود مستمر، حفظ يا ارتقاي جايگاه رقابت پذيري و افزايش اثربخشي و بهره وري معرفي مي گردند. به عبارت ديگر هر رويه و سيستمي که ارزش آفريني داشته باشد مي تواند منشاء تغيير وتحول در سازمان باشد. از اين رو علاقه و تمايل سازمان ها به يافتن راه هاي جديدي که بتواند ارزش بيشتري عايد سازمان سازد و برقراري  ارتباط با ارباب رجوع و مشتريان را  بهبود بخشيده و براي آنان بيش از رقبا ارزش آفريني نمايد،  روز به روز افزايش مي يابد. يکي از منابع بزرگ ارزش آفريني براي سازمان ها که مي تواند ياري کننده آنها در راه رسيدن به اهدافشان باشد، دانش خرد و تجربيات با ارزش افزوده کارکنان است که با فراهم آوردن زمينه هاي مشارکت آنان در هدف گذاري، تصميم گيري، حل مسايل و مشكلات، ايجاد تغيير و تحولات سازنده قابل دسترسي است و نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها يکي از معروفترين و قويترين ابزار استفاده از اين منابع سرشار از فکر، انديشه، مهارت، خلاقيت و نوآوري است.

کليد واژه ها:

مشارکت
مديريت مشارکتي
پيشنهاد
توانمندسازي کارکنان
نظام پيشنهادها
نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
 
قلمرو تحقيق:
به منظور تشخيص درست و بهتر مسأله، کاربردي ساختن آن و رسيدن به راه حلهاي دقيق تر، قطعي تر و سازنده تر، مشخص کردن قلمرو موضوعي، مکاني و زماني پژوهش ضروري و لازم است.
 
قلمرو موضوعي تحقيق:
از لحاظ موضوعي، تحقيق حاضر در حيطه مسائل جاري نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها مي باشد.
 
قلمرو مکاني تحقيق:
قلمرو مکاني تحقيق شرکت ملي گاز ايران مي­باشد كه در اين نوشتار از اين پس به اختصار به جاي عنوان شركت ملي گاز ايران کلمه گاز استفاده خواهد شد.
 
قلمرو زماني تحقيق:
دوره زماني انجام تحقيق حاضر از 1379-1391 مي باشد که محدوده فوق براي شركتها حسب ورود به فعاليت «نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها» مي تواند متغيير باشد که جمع آوري اطلاعات از اسفند 1392 شروع و در دهه اول ارديبهشت ماه سال 1393به اتمام رسيده است.
 
تعريف و بيان مسئله تحقيق:
نظام پيشنهاد ها يک شيوه رسمي است که کارکنان را به تفکر خلاق درباره کار و محيط کاري شان ترغيب  ي کند، و همچنين فراهم آورنده ايده هايي است که به سازمان فايده خواهند رساند (E Marx,2007:2).
روش کار سيستم مزبور نيز به بياني ساده و خلاصه عبارت است از مشارکت داوطلبانه و توام با تعلق خاطر و دلسوزي کارکنان، از طريق دادن پيشنهاد براي بهبود گردش کار شرکت، سازمان  و نهاد( عامري، 1387: 156).
نظام پيشنهادها گامي است در جهت خلق ايده هاي جديد، نمايش آن ها و نهايتاً اجراي آن ايده ها. به طور کلي نظام پيشنهادها سيستمي منظم در جهت بهبود مستمر و تبديل سازمان به يک سازمان نوآور مي باشد، سازماني که در جهت پروسه نوآوري حرکت مي نمايد، پروسه اي که ابتداي آن خلق يک ايده و انتهاي آن خلاقيت          مي باشد (کاوه محمدي 1387).
محققان، انديشمندان، صاحبنظران و کارشناسان حوزه نظام پيشنهادها، آن را منشاء مديريت مشارکتي، مديريت دانش، تغيير و تحول سازماني، خلاقيت و نوآوري، شكوفايي استعداد نيروي انساني و آشكار سازي دانش پنهان سازمان و بالاخره منشاء اعتماد متقابل مدير و کارکنان و تعالي سازماني مي دانند و بر استقرار آن تاکيد دارند.
با بررسي و تحليل نظام پيشنهادها و اهميت آن در حيطه عملکرد سازمانها از جمله مديريت مشارکتي، مديريت دانش، خلاقيت و نوآوري، اعتماد متقابل مدير و کارکنان و بالاخره تعالي سازماني مي توان دريافت که برخورداري از نظام پيشنهادها براي ادامه حيات سازمانها به يک ضرورت انکار ناپذير تبديل شده است.
 
اهميت و ضرورت تحقيق:
دولت جمهوري اسلامي ايران نظر به اهميت و ضرورت نقش مشاركت كاركنان در بالا بردن كارايي و اثربخشي دستگاه‌هاي دولتي و افزايش رضايت و توان‌ كاري آنان، در نشست مورخ  1377/5/28 شوراي عالي اداري تصويب كرد كه نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها، بانك‌ها و كليه دستگاه‌ها استقرار يابد.
یکی از روش هاي دستيابي به خلاقيت کارکنان استفاده از نظام پيشنهادها است که بهترين ايده ها  مي تواند توسط هر کارمندي، در هر زماني، هر مکاني براي انجام راحت تر، سريع تر و بهتر فعاليت ارائه گردد و جمع آوري، بررسي و پياده سازي بهترين آن مي تواند اثرات فوري و قابل توجهي در بهره وري فعاليتها  و در نتيجه  بر عملکرد فرآيندها در سازمان داشته باشد و نهايتا مي تواند باعث بهبود مستمر (کايزن) و نوآوري در محيط سازمان گردد. نظام پيشنهادها بعنوان ابزار مديريت مشارکت با بالا بردن سطح مشارکت کارکنان در هدفگذاري، تصميم گيري، حل مسائل و مشکلات و بالاخره ايجاد تغيير و تحول سازنده باعث ايجاد دانش سازماني مي گردد.
 
انگيزه تحقيق:
دليل اصلي پرداختن به موضوع نظام پيشنهادها بعنوان ابزار مديريت مشارکت و ارتباط تنگاتنگ آن با مديرت بهره وري، مديريت تحول و مديريت دانش، در درجه اول کنکاشي بر ميزان رشد اين نظام و عوامل بازدارنده و يا جلو برنده آن و ثانياً ترويج نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات بوده است.
باور ديگر اين است که نظام پيشنهادها بعنوان يک شيوه پويا ابزاريي قوي براي مشارکت جويي و خود کنترلي است که هر دو از خصيصه هاي سازمان ارگانيگ مي باشد که کيفيت و رضايت مشتري هدف اينگونه سازمان است و اينکه نظام پيشنهادات مي تواند منشاء کارآيي، بهبود،      بهره وري، ارتقاء سطح مشارکت و ايجاد دانش، کيفيت، رضايت مشتري و ارباب رجوع، همکاري و تفاهم متقابل افراد، وفاداري کارکنان به سازمان، کاهش هزينه، افزايش درآمد و توانمندسازي باشد، خود مشوق قويي بود براي شروع اين تحقيق.
 
اهداف تحقيق:
فلسفه بنيادي نظام پيشنهادها بر اين اساس استوار است که هر کاري به وسيله انسان انجام مي شود و هرگز کامل ترين و بهترين شکل خود را ندارد بلکه هميشه اين امکان وجود دارد کار مورد نظر با کارآئي و اثربخشي بيشتري انجام شود. از اين رو نظام پيشنهادها به عنوان يکي از ابزارهاي مديريت مشارکتي و تعالي سازماني در جهت بهبود عملکرد سازمان از طريق بکارگيري ذهن هاي خلاق کارکنان مي تواند رويکرد موثر در جهت تحقق اهداف عاليه هر سازماني باشد. برهمين اساس پيشنهادهاي كاركنان در هر سازمان با شركت داوطلبانه افراد در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري از طريق ارائه پيشنهادهاي مفيد و سازنده موجب جلوگيري از تمركز و انباشتگي كارها خواهد شد و سازمان را از بسياري فعاليت هاي روزمره و دست و پا گير در جهت انجام كارهاي اساسي آزاد مي كند.
(آئين نامه نظام مشارکت شرکت ملي گاز ايران)
نظام پيشنهادها قطعا پيامدهاي مثبت و موثري براي هر سازمان به همراه دارد و در اين تحقيق ضمن بررسي رخ داد آن در سازمان مورد مطالعه، انطباق فرآيند اجراي نظام پيشنهادها با فرآيند تعريف شده در ماده 2 و 3 آئين نامه اجرايي ماده 20 قانون خدمات کشوري و دستورالعمل مربوطه، بررسي ميزان اثر بخشي و کارآيي آن مورد نظر مي باشد.  
 
سوال تحقيق:
حال سوال اصلي تحقيق اين است که:
 آيا فرآيند پياده سازي نظام پيشنهادها با وجود سابقه قانوني در سازمانهاي دولتي به روش مناسبي پياده سازي شده و از بهبود مستمر برخوردار است؟
 
فرضيات تحقيق:
1-بين ميانگين سرانه پيشنهادهاي دريافتي سال مورد آزمون با سرانه کل پيشنهادهاي دريافتي تفاوت معني داري وجود دارد.
2-بين ميانگين نرخ پيشنهادهاي تصويب شده سال مورد آزمون با نرخ کل پيشنهادهاي تصويب شده تفاوت معني داري وجود دارد.
3-بين ميانگين نرخ پيشنهادهاي اجرا شده سال مورد گزارش با نرخ کل پيشنهادهاي اجراء شده تفاوت معني داري وجود دارد.
 
پيشنهاد:
هر نوع نظر، فکر و راهکاري که بتواند وضعيت موجود را آسان تر، سريع تر، صحيح تر ايمن تر و مطلوب تر کند.
پيشنهاد کمي : اجراي آن سبب افزايش بهره وري، بهبود فضاي کار، افزايش رضايت کارکنان و مانند اين ها مي شود و قابليت اندازه گيري و محاسبه ريالي دارد.
پيشنهاد کيفي : اجراي آن سبب اجراي مطلوب برنامه هاي تحول اداري، افزايش بهره وري، بهبود فضاي کار، صرفه جويي بهينه در منابع، افزايش رضايت مندي کارکنان و مانند اين ها مي شود و قابليت اندازه گيري و محاسبه ريالي ندارد.
دستور العمل ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 20 قانون مديريت خدمات کشوري

شامل 44  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
masaele_jarie_nezame_paziresh_va_barresie_pishneha_1972401_2795.zip1.6 MB

دانلود پاورپوینت مفهوم سازمان و مديريت

دانلود پاورپوینت مفهوم سازمان و مديريت سازمان ها-در معنای وسیع کلمه-از شالوده های اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت،مهمترین عامل در حیات،رشد و بالندگی یا مرگ سازمان هاست. مدیر روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت می کند و در هر لحظه،برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست. گذشته با تمام اهمیت و آموختنی هایش و با تمام تاثیری که می تواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشی مفاهيم اجرای BPMS سازمان آموزش فنی و حرفه ای

دانلود پاورپوینت كارگاه آموزشی مفاهيم اجرای BPMS سازمان آموزش فنی و حرفه ای پروژه سيستم مديريت فرآيندهاي كاري مرحله اول گامهاي اجراي BPMS: 1-تدوين فرآيندي حوزه كسب وكار سازمان 2-دسته بندي فرآيندها 3-ترسيم نقشه فرآيندها 4-مدل سازي فرآيندها 5-اجرا و اعتبارسنجي فرآيندها 6-الگوبرداري (درصورت نياز) 7-اصلاح و طراحي مجدد فرآيندها 8-شبيه سازي سازمان 9-آناليز عملکرد فرآيندهاي شبيه سازي شده   مراحل توسعه BPMS در سازمان شما: 1387: تدوين فرآيندي حوزه كسب وكار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت تربيت ارزياب و خود ارزيابی بر اساس مدل سرآمدی EFQM

دانلود پاورپوینت تربيت ارزياب و خود ارزيابی بر اساس مدل سرآمدی EFQM هدف از اين دوره: در پايان اين دوره شركت كنندگان قادر به: درك مدل سرآمدي EFQM با استفاده از مدل قادر به ارزيابي سازمان خود مي باشند. قادر به بررسي و جاري سازي اطلاعات و داده هاي لازم براي خود ارزيابي خواهند بود. EFQM بنياد مديريت كيفيت اروپا: EFQM يك سازمان غير انتفاعي است. در سال 1988 توسط 14 مديرعامل شركت هاي اروپايي تاسيس شد. بيش از 800 عضو در سطح اروپا و سازمان هاي صنعتي بزرگ دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان