دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard

دانلود پاورپوینت کارت امتیازی متوازن  Balanced Scorecard

اهداف آموزشی :

درک دلیل نیاز مدیران به BSC برای اندازه گیری و مدیریت دارایی های غیرمشهود برای ایجاد ارزش
درک بهتر نقش برنــامه های راهبــردی برای نشــــان دادن رابطه علت و معلولی بین بــازده از نظــر مالــی و مشتــری و عوامــل آن بازده : تعیین ارزش ، فراینـــدهای حساس ، منابع انسانی ، IT  ، سرمایه شرکت
ترجمه لغات ماموریت ، منظر، راهبرد در یک BSC
چگونگی چیدن یکسری اهداف سیاستها در BSC
چرا شاخصهای کلیه عملکرد الزاما BSC نیستند
تنظیم یک BSC برای موسسات دولتی و غیر انتفاعی
چگونگی استفاده از BSC برای تکمیل راهبرد
شناسایی اشتباهات رایج در کامل کردن BSC و راههای اجتناب از آنها
 
بانک مترو:
مایک هانکوک کارشناس ارشد بانک مترو بررسی کرد که چگونه می تواند بانک را به یک مسیر راهبــردی جدید برگرداند. از قـــدیم بانکهای کوچک بر کـــارایی پردازش محصـولات معـــاملاتی مانند حسابهای جاری ، سپرده و وام تمرکز داشتند.بانکداری در یک محیط بسیار قانونمندرقبا را در تعیین نرخ بهره و حضور و فعالیت در منطقه فعاــلیت بـانک متــرو و حضــور موسســات مــالی و اعتباری و جذب سپرده  مدت دارمحدود می کند بسیــار ســاده است . امــا امــروزه بانکداری کاملا متفاوت است . عدم قانونمندی نرخ بهره باعث بالا رفتن رقابت بین بانک ها و صرافیها در افزایش نرخ بهره و جذب و حفظ مشتریان  شده است.
از طرفی با حذف محدودیتهای منطقه ای و افتتاح شعب بانکهای دیگردر منطقه فعالیت بانک مترو و موسسات مالی غیر بــانکی مانند مریل لینچ  که به مشتـــریان خودامکان گرفتن ســود از حســاب جاریشان میداد.هزینه های عملیاتی مانند اجاره شعب و حقــوق پرسنل مرتب افزایش می یافت و از طرفی سرمایه کذاری بانک برای ایجاد امکانات بانکداری الکترونیکی در زمان کاهش درآمدها نیز بانک را تحت فشار قرار داده بود.
هانکوک می خواست وابستگی درآمــدی بـانک به درآمدهای سنتی مانند بهره را از بین ببرد و بتواند درآمد و سود بیشتری از ارائه خدمات مالی گسترده تر کسب کند. تیم ارشد اجرایی ماموریت جدیدی تعریف کرد: (ما خدمات برتری به مشتریان مورد نظر خود ارائه می دهیم )
هانکوک خواهان گسترش محصولات جدید مالی از قبیل بیمــه های عمـر و سرمایه گذاری ها و سرویسهای پرداختهای الکترونیکی که می تواند نیازهای مشتریان مورد نظر را برآورده کند شد . کارمندان شعب به این ترتیب از انجام کارهای ساده مانند دریافت و پرداخت آزاد شده و به انجـام کــارهای با ارزش افزوده بــالاتر که همان ارائه خدمات و محصولات جدید به مشتریان می باشد
می پردازند.بانک با سایر موسسات مالی و صرافیها یک سوپرمـارکت مالی که می تواندفرصتی برای کسب سود بیشتر باشد تشکیل می دهد . با خدمات و محصولات بیشتر و شنــاخت بیشتر از مشتریان بانک می تواند راههایی برای گسترش رابطه با مشتریان مورد نظرو گسترش مباـدلات با آنها بپردازد.
هانکوک احساس کرد بزرگترین مشکلش برای ایجاد تحول در بانک ایجاد ارتباط و انگیزش بیش از 8000 پرسنل آن می باشد. در حالیکه تیم اجرایی با مــاموریت جدید مــوافق بودند. هــانکوک عقیده داشت تهیه دستورالعملهای اجــرایی برای پرسنـل در شعب سراسر کشور کار سختی است . در حال حــاضر تنها گــزارشات شعب تــرازنـــامه و ســـود و زیان ماهانه می باشد . شاخصهای عملکـــردی تنها بر رشد جذب سپرده و کاهش هزینه ها تاکید داشت که برای وضعیت فعلی بانک
که بر حساب های معــاملاتی تــاکید دارد مناسب می باشد . امــا شـرکت در راهبرد جدید خود به شاخص های دیگری نیاز دارد تا بتواند منابع خود را بر اساس راهبـــرد جـدبــد تخصیص دهـد و گــزارشات مـاهانه ای از جوابگویی راهبرد جدبد و همسوکردن اهداف و پاداش پرسنل با اجرای موفقیت آمیز راهبرد جدید تهیه کند.
 
نقش های چندگانه سیستم های ازریابی عملکرد:
بیان وارائه اهداف راهبردی شرکت
انگیزش کارکنان برای کمک در رسیدن به اهداف راهبردی
ارزیابی عملکرد مدیران و پرسنل و قسمتهای مختلف
کمک به مدیران در تخصیص منابع به فرصتهای مولد و سودده
دریافت بازخورد در این مورد که آیا شرکت در حرکت برای برآورده کردن انتظارات سهامداران و مشتریان پیشرفت دارد یا نه
چالش مهم در ترکیب شاخصهای مالی و غیر مالی برای انجام این کارها می باشد.
شاخص های مالی برای شرکتها تا قــرن بیستم که صرفــا در دارایی های مشهــود سـرمایه گذاری
می کردند کافی بود.اما امروزه شرکتها با استفاده از داراییهای نــامشهــود خـود موفقیتهای بزرگی کسب می کنند.
 
 داراییهای غیر منقول شرکتها عبارتند از :
 روابط پایدار وسودده با مشتریان
فرآیندهای با کیفیت
 محصولات و خدمات نوین
 انگیزه و مهارت کارکنان
 سیستمها و بانک های اطلاعاتی
 
شاخص های مالی نمی توانند عملکرد دارایی های غیر مشهود را مگر با صرف زمان و کار زیاد ارزیــابی کنند.شــاخص های غیر مالی می تواند به ارتبـاط و انگیزش و ارزیابی عوامل جاری عملکرد کمک کنند.
BSC  یک روش عمومی وقابل انعطاف است که از شــاخص های مـــالی وغیـــرمــالی برای ارزیابی عملکرد استفاده می نماید.
 
(The Balanced Scorecard (BSC:
این سیستم عملکرد سازمان ها را از 4 منظرارزیابی می کند:
مالی : سهامداران موفقیت را چگونه ارزیابی می کنند.
مشتری : چگونه برای مشتریان خود ارزش ایجاد می کنیم.
فرایند : با چه فرایندی می توانیم رضایت مشتری و سهامدار را حداکثر کنیم .
آموزش و رشد : برای بهبود مستمر روشها و روابط مشتری به چه سیستمهای اطلاعاتی و توانایی پرسنل و سازمانی نیازمندیم.
BSC شرکتها را قادر می سازد همزمان با پیگیری نتایج مالی با شاخص های غیرمالی چگونگی ساخت توانایی های خود در رابطه با مشتـــری ، فــرایند ،
پرسنل و سیستم ها رابرای رشد وسودآوری آینده کنترل کنند.
 
مقایسه 4 منظر BSC:
شاخص مشتری و شاخص مـــالی مربوط به خود استــراتــژی می باشد یعنی شرکت برای مشتریان و سهامداران چه برنامه ای دارد.
منظر فرایند مربوط به چگونگی استــراتــژی است یعنی چه فرایندهایی برای رسیدن به اهداف مشتریان وسهامداران پیش بینی شده است.
منظر آموزش ورشد به چگونگی می پردازد یعنی چگونه کارمندان می توانند مهارت هایی برای بهبود کیفیت و کاهش زمان پردازش کسب کنند.
 
شرکتهای هواپیمایی لوکاست:
شرکتهای هواپیمایی لوکاست با قیمت پایین پرواز و فرود به موقع رقابت می کنند. شاخصهای سطح بالای مــالی ســـود خالص و بازده داراییها می باشد . شرکت لوکاست دو شاخص دیگر سطح بالای مالی را نیز ارائه کرد یعنی افزایش سود و استفاده بهینه از دارائی ها .
یک فرایند مهم و اساسی که در پروازهای بدون تاخیر و استفاده حداکثر از هواپیما می باشد مربوط به سرویس هواپیماها می باشد .
 
لوکاست از دو مقیاس برای این فعالیت مهم استفاده می کند :
1)متوسط زمان سرویس
2)درصد پروازهای به موقع .
 
شرکت لوکاست راهبرد خود را در چارچوب رابطه علت معلولی بین چشم اندازهای BSC  معرفی می کند.
بدین ترتیب شـــرکت می تواند قیمت پایین تر برای جذب مشتریان هدف ارائه دهد در حالی که سود کافی برای رضــایت سهاــمداران کسب می کند . معیارهای گـونـاگون این شرکت می تواند دو چشم انداز مالی و مشتری را پوشش دهد .
یعنی ROI بالا +درآمد بالاتر +هزینه کمتر برای هر مسافر +آموزش و رشد کارکنان
 
چشم انداز ، ماموریت ، راهبرد:
چشم انداز:
یک سند که در آن اهداف بلند مدت و میان مدت (3-10سال) سازمان مشخص شده ، این سند باید در مورد بازار و محیط خارجی باشد و به روشنی بیان کند چگونه جایگاه خود را در دنیا پیدا خواهد کرد.
 
ماموریت:
یک سند با تاکید بر فعالیت های داخلی سازمان که تعیین می کند شــرکت انتظار دارد چگونه رقابت و ایجاد ارزش کند .
ماموریت معمولا دلیل بقا و فعالیت سـازمان یا ارزشهایی که فعالیتهای شرکت را هدایت می کند می باشد .
 
راهبرد:
طبق نظر پورتــر راهبـــرد انتخاب یک سری فعالیت است که شرکت درآنها می تواندجــایگاهی
محکم و متفاوت در بازار برای خود بسازد .این جایگاه متفاوت می تواند در ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان یا ایجاد ارزشی یکسان با سایر رقبا اما هزینه کمتر برای مشتریان باشد .
 
عوامل متفاوت بودن از دیدگاه پورتر:
1) انتخاب فعالیت
2) پگونگی انجام فعالیت
 
 اهداف(objective ) ، شاخص ها، و اهداف(targets ):
انواع اهداف (Objective):
مالی : افزایش درآمد از طریق افزایش فروش به مشتریان فعلی
مشتری : خدمت محوری
فرایند: انجام بهتر سفارشات با بهبود مستمر فرایند
آموزش و رشد : تطابق پاداش ها و مشوق های پرسنل با راهبرد
 
شاخص ها بیانگر چگونگی موفقیت در رسیدن به اهداف می باشند. شاخص ها بیانگر ویژگی خاصی هستند و معانی چند گانه ندارند.
وقتی اهـداف (objective ) به صورت شاخص ها تعریف شدند هدف (target )به صورت یک سطح مشخص از یک شاخص با بهبود در آن تعریف می شود .
اهداف (target )باید بر اساس بالاترین سطح از اجرا تعیین شوند و اگر شرکت در رسیدن به آنها موفق باشد می توان گفت در صنعت خود جز بهترین ها است و حتــی
مهم تر از آن تعیین اهدافی (target ) است که بتوانند برای مشتریان و سهامداران ایجاد ارزش کند .
 
شامل 55  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileBSC_1971575_2858.zip694k

دانلود پاورپوینت هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها

دانلود پاورپوینت هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها هزینه : برای درک بهترو ارائه مطلوب بحث ابتدا باید مواردی جهت یادآوری ارائه گردد: " هزینه عبارت است از : اندازه پولی منابع که به خاطر رسیدن به یک مقصود معین یا یک مزیت مشخص ، در گذشته مصرف و فدا شده است یا در نظر است در آینده مصرف و فدا شود. ” و منظور منابع اقتصادی در تعریف هزینه عبارت است از سه عامل اصلی : مواد ، نیروی کار و سرمایه .   موضوع هزینه : " منظور  از  موضوع هزی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان

دانلود پاورپوینت مديريت عمومی

دانلود پاورپوینت مديريت عمومی  اهداف يادگيري: 1-تبيين تفاوتهاي بين مديران و كاركنان عملياتي 2-تشريح مفهوم مديريت 3-تبيين تفاوت بين كارايي و اثر بخشي 4-تبيين چهار وظيفه اصلي مديران 5-تبيين سه سطح مديريت و وظايف هر سطح 6-تبيين نقش هاي مديران 7-چهار مهارت لازم براي مدير بودن 8-تبيين ضرورت مطالعه مديريت 9-تبيين نگرش هاي فرآيندي سيستمي و اقتضائي ----------- سازمان: يك سامانه نظام مند كه گروهي از مردم را براي وصول ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,700 تومان

دانلود پاورپوینت مدل های متداول کسب و کار در جهان

دانلود پاورپوینت مدل های متداول کسب و کار در جهان فهرست عناوین: 1- تعريف عملياتي مدل مناسب داد و ستد 2- الزامات مدل کسب و کار 2-1- مفاهيم اساسي بازاريابي در کسب و کار 2-2- مفاهيم اساسي فناوري در کسب و کار 2-3- مفاهيم اساسي مالي و اقتصادي در کسب و کار 2-4- مفاهيم اساسي مديريت کيفيت در کسب و کار 2-5- مفاهيم اساسي توسعه منابع انساني در کسب و کار 2-6- مفاهيم اساسي مديريت سامانه هاي اطلاعاتي در کسب و کار 3- مدل هاي متداول معروف جهان 3-1- مد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,400 تومان