دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت الزامات سری های ارزیابی ايمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

دانلود پاورپوینت الزامات سری های ارزیابی ايمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

1- دامنه شمول :

اين استاندارد،نيازمنديهای يک سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی (OH&S)را بيان می دارد ،تا يک سازمان بتواند با بکار گيری آنها ،ريسک های OH&S را تحت کنترل در آورد و عملکرد OH&S را بهبود بخشد .اين استاندارد معيارهای خاصی را برای عملکرد OH&S تعيين نمی کند و جزئيات طراحی سيستم مديريت را بيان  نمی کند .استاندارد OH&S برای هر سازمان که مايل به فعاليت در زمينه های زير است کاربرد دارد .

الف ) اجرای يک سيستم مديريت OH&Sبه منظور کاهش يا حذف ريسک های ناشی از فعاليتها که می تواند بر کارکنان و يا ساير گروه های ذينفع تاثير گذار باشد .

ب) اجرا،بر قراری و بهبود مداوم يک سيستم مديريت OH&S

ج )اطمينان يافتن از انطباق عملکرد با خط مشی OH&S

د ) نشان دادن و اثبات انطباق با اين استاندارد از طريق :

1- خود ارزيابی و يا خود اظهاری ،يا

2- اخذ تاييديه مبنی بر انطباق از طرفهای ذينفع در سازمان مانند مشتريان ،يا

3- اخذ تاييديه در مورد خود اظهاری سازمان توسط يک طرف برون سازمانی يا

4- اخذ گواهی نامه انطباق /ثبت سيستم مديريت توسط  OH&S توسط يک طرف برون سازمانی

کليه الزامات تشريح شده در اين استانداردOHSAS به منظور تلفيق در سيستم مديريت OH&Sايجاد شده اند حدود اين کاربرد به پارامترهايی مانند خط مشی OH&S سازمان ،ماهيت فعاليت ها ،ريسک ها و پيچيدگی عمليات سازمان بستگی خواهد داشت .شايان ذکر است که اين استاندارد ،ايمنی و بهداشت شغلی را پوشش داده وساير مباحث ايمنی و بهداشت مانند برنامه رفاه کارگران ،ايمنی محصول ،آسيب به اموال و يا ثروت های زيست محيطی را شامل نمی شود.

2- انتشارات مرجع :

ساير انتشارات که اطلاعات و راهنمايی هايی در اين زمينه ارائه می دهند در کتابنانه مورد اشاره قرار گرفته اند .توصيه می شود که از آخرين ويرايش آنها استفاده شود .مشخصا مراجعه به مراجع زير توصيه میشود :

OHSAS18002 ،سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی – راهنمايی برای استقرار OHSAS18001
سازمان بين المللی کار :2001،راهنمايی هايی درباره سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی (OSH-MS)
نکته : از نظر حفظ و سازگاری با استاندارد منشر شده توسط موسسه استاندارد ايران (ISIRI) مانند ايزو 9001 ويرايش 2000،ترتيب شماره گذاری فصل ،بند و زير بند به ترتيب از راست به چپ و جدا کننده آنها (-)در نظر گرفته شده است
 
3- اصطلاحات و تعاريف :
در مجموعه OHSAS ،اين اصطلاحات و مفاهيم مورد استفاده قرار می گيرد
 
ريسک قابل قبول :
ريسکی که تا حدی کاهش يافته است که برای سازمان از جنبه الزامات قانونی و خط مشی OH&S خود سازمان قابل تحمل است .
 
مميزی :
فرايندی سيستماتيک ،مستقل و مکتوب به منظور کسب ”شواهد مميزی ” و ارزيابی عينی آنها برای تعيين ”معيار مميزی ” تا چه حدی براورده شده اند .
توجه 1: مفهوم مستقل لزوما به معنای برون سازمانی نيست .در بسياری از موارد به ويژه در سازمانهای کوچکتر ،اين عدم وابستگی می تواند از طريق نداشتن مسئوليت در قبال فعاليت مورد مميزی نشان داده شود .
 
بهبود مداوم:
فرايند تکرار شونده ارتقای سيستم مديريت OH&S به منظور دستيابی به بهبود عملکرد کلی OH&S  در راستای خط مشی OH&S سازمان
 
اقدام اصلاحی:
اقدام برای رفع علت يک عدم انطباق تشخيص داده شده يا شرايط نامطلوب ديگر .
توجه1 : امکان دارد بيش از يک علت برای يک عدم انطباق وجود داشته باشد.
توجه 2: اقدام اصلاحی برای جلوگيری از وقوع مجدد صورت می گيرد در حاليکه اقدام پيشگيرانه برای جلوگيری از وقوع انجام می پذيرد.
 
مدرک :
اطلاعات و رسانه پشتيبان آن
توجه: رسانه می تواند کاغذی ،مغناطيسی ،الکترونيکی يا ديسک نوری ،کامپيوتر ،عکس يا نمونه اصلی و يا ترکيبی از موارد زير باشد.
 
شرايط مخاطره آميز (Hazard ):
منشا شرايط يا عمل دارای پتانسيل لازم برای ايجاد آسيب از نظر جراحت انسانی يا بيماری شغلی و يا مجموعه آنها .
 
شناسايی شرايط مخاطره آميز :
فرايند تشخيص وجود شرايط مخاطره آميز و تعاريف ويژگی آن
 
بيماری شغلی :
وضعيت جسمانی و شغلی نامساعد قابل تشخيص که ناشی از /يا وخيم تر شده ازفعاليت کاری و يا شرايط مربوط به آن می باشد
 
رويداد (incident  ):
واقعه مربوط به کار که در اثر آن آسيب يا بيماری شغلی (صرفه نظر از شدت آن )يا مرگ رخ داده يا می تواند رخ داده باشد.
 
طرف ذينفع :
فرد يا گروهی درون يا بيرون از محل کار که علاقمند يا تحت تاثير عملکرد OH&S يک سازمان باشد
 
عدم انطباق :
برآورده نشدن يک الزام است
توجه : عدم انطباق می تواند هر نوع انحراف از موارد زير باشد
استاندارد مربوطه کاری ،شيوه ها، روش های اجرايی ،الزامات قانونی و غيره.
الزامات سيستم مديريت OH&S
 
ايمنی و بهداشت شغلی OH&S:
شرايط و پارامترهايی که بر بهداشت و ايمنی کارکنان ثابت يا کارکنان ديگر (شامل کارکنان موقت و پرسنل قرار دادی ) بازديد کنندگان و هر فرد ديگر در محل کار تاثير داشته باشد يا بتواند تاثير بگذارد.
 
سيستم مديريت OH&S:
بخشی از سيستم مديريت سازمان که به توسعه که به توسعه و استقرار خط مشی OH&S و مديريت ريسک OH&S سازمان می پردازد.
 
اهداف کلان OH&S:
هدفی بيان شده بر مبنای عملکرد OH&Sکه سازمان خود را برای تحقق آن مقيد میکند
 
عملکرد OH&S:
نتايج قابل اندازه گيری مديريت سازمان از ريسک خودش
توجه اندازه گيری عملکرد OH&Sشامل اندازه گيری اثر بخش کنترلهای سازمانی نيز می شود.
 
خط مشی:
 مقاصد و جهت گيری کلی سازمان در مورد عملکرد OH&Sهمانگونه که به صورت رسمی توسط مديريت ارشد سازمان اعلام شده است .
 
سازمان :
شرکت موسسه ،بنگاه ،موسسه اقتصادی ،ارگان يا بنياد يا بخش يا ترکيبی از آنها ،اعم از ثبت شده يا ثبت نشده ،خصوصی يا دولتی که فعاليتهای خاص خود را انجام می دهد و ادراه امور مرتبط را بر عهده دارد
 
اقدام پيشگيرانه:
 اقدام برای رفع عدم انطباق بالقوه يا وضعيت نامطلوب بالقوه ديگر
 
روش اجرايی :
طريقه مشخص شده برای اجرای يک فعاليت يا فرايند
 
سابقه :
مدرکی که در آن نتايج بدست آمده ذکر می شود يا شواهدی را دال بر انجام فعاليت فراهم می آورد .

شامل 39  اسلاید POWERPOINT

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,100 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
elzamate_serihaye_arzyabi_imeni_va_behdashte_shogh_1966806_3804.zip139.8k

دانلود پاورپوینت بازرسی فنی با استفاده از آزمون های غیر مخرب ( NDT )

دانلود پاورپوینت بازرسی فنی با استفاده از آزمون های غیر مخرب ( NDT ) تعریف جوشکاری :  در هم آمیختگی ( ذوب توام ) یا ترکیب موضعی فلز است که در محل اتصال با گرمایش فلز تا دمای ذوب ، با اعمال فشار یا بدون آن و با استفاده از فلز پرکننده یا بدون آن صورت میگیرد . جوش ، قسمت ذوب شده به هنگام جوشکاری است و اتصال جوش شده ، پیوند دو یا چند عضو توسط جوشکاری میباشد . انواع روشهای جوشکاری : 1 - جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار (SMAW (Shielding Metal Arc Welding ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم بازاريابی اجتماعی در حوزه آموزش سلامت

دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم بازاريابی اجتماعی در حوزه آموزش سلامت تاريخچه بازاريابي اجتماعي: طرح واژه ”بازاريابي اجتماعي“ براي اولين بار در سال 1971 توسط آقای فيليپ کاتلر: مقاله کاتلر و زالتمن با عنوان ”بازاریابی اجتماعی: رویکردی به تغییر اجتماعی برنامه ریزی شده“ در مجله بازاریابی(Journal of Marketing) اين دو با ترکيب مفاهيم مربوط به تغييرات اجتماعي و بازاريابي تجاري و فنون تبليغات اين بحث مهم را پايه گذاري کردند. ادعای نویسندگان این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود پاورپوینت بسیج منابع

دانلود پاورپوینت بسیج منابع بسیج منابع به چه معناست؟ بحران نیازمند سرعت عمل است. سرعت عمل : حجم زیادی از بحرانها بدلیل اصل غافلگیری که دامن کاربران ومدیران را گرفته وآنها را از تصمیم گیری سریع باز می دارد از کنترل خارج شده وباعث بروز شرایط پیچیدگی حوادث می شود. واکنش‌پذیری:بروز واکنش مناسب دربرابر بحرانها ویژگی بسیار ارزنده ای برای لجستیک به حجساب می آید .بحران ها هرکدام واکنش منحصر بفرد واختصاصی خود را طلب می نمای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان