دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت كارت امتيازی متوازن

دانلود پاورپوینت كارت امتيازی متوازن
تا اواخر دهه 1980 سيستم هاي سنتي عملكرد عمدتا متكي بر سنجه هاي مالي بوده و امور مالي اين شركت ها مسئول انجام اين ارزيابيها بودند.
در عصر اقتصاد صنعتي معيارهاي مالي شاخص هاي خوبي براي سنجش موفقيت شركت ها بودند.چرا كه مزيت هاي رقابتي آن عصر عمدتا مبتني بر كاهش بهاي تمام شده ي ناشي از صرفه ي مقياس و توليد انبوه بود.
در سال 1987 تحقيقي توسط انجمن ملي حسابداران آمريكا (National Association of Accountants (NAA و موسسه ي Computer Aided Manufacturing – International (CAM-I نشان داد كه 60 درصد از مجموع 260 مدير مالي و 64 مدير اجرائي شركت هاي آمريكائي از سيستم ارزيابي عملكرد شركت خود ناراضي بودند.
 
دلائل نارسائي سنجش هاي مالي :
سنجش هاي مبتني بر سنجه هاي مالي توانائي ارزيابي دارائيهاي نامشهود و انعكاس تاثير آنها بر موفقيت سازمان ها را ندارند.
سنجش هاي مالي نشاندهنده رويدادهاي گذشته اند و نتايج عملكرد گذشته را نشان مي دهند . نه تداوم آن ها در آينده را
ارزيابي هاي مبتني بر سنجه هاي مالي فقط به سود و زيان كوتاه مدت شركت ها اهميت مي دهند .هر فعاليتي كه منجر به كاهش هزينه يا افزايش درآمد شود باارزش تلقي مي شود . در صورتيكه در همه موارد اين طور نيست مثل تعطيل كردن كلاس هاي آموزشي كاركنان
گزارش هاي مالي خلاصه و سرجمع فعاليت هاي سازمان اند و اطلاعات آن ها براي تصميم گيري سطوح خاصي از مديران و كاركنان غير قابل استفاده است.
صورت هاي مالي سنتي در بهترين حالت خود قادر به عملكرد بخش هائي از سازمان اند كه از تجميع آن ها عملكرد كل سازمان به دست مي آيد و در انعكاس اثرات ناشي از همكاري بين واحدهاي مختلف وظيفه اي(Cross Fanctional) ناتوانند.
صورت هاي مالي ارتباط منطقي و علت و معلولي بين عوامل محركه ي توفيق و ذستاوردهاي حاصله نيز برقرار نمي كنند. 
 
تاريخچه طرح كارتهاي امتيازي:
در اوايل دهه ي 1990رابرت كاپلان استاد دانشكده ي بازرگاني دانشگاه هاروارد به اتفاق ديويد نورتون كه در آن زمان مديريك شركت تحقيقاتي وابسته به موسسه مشاوره اي KPMGبود.طرحي تحقيقاتي را به منظور بررسي علل توفيق دوازده شركت آمريكايي و مطالعه ي روشهاي ارزيابي عملكرد در اين شركتها آغاز كردند.حاصل اين تحقيق در مقاله اي تحت عنوان Measures That Drive Performanse(سنجه هايي كه محركهاي عملكرداند)در ژانويه ي 1992 در نشريه ي Business Review Harvard منتشر شد. در اين مقاله اشاره شده بود كه شركت هاي موفق براي ارزيابي عملكرد خود فقط به سنجه هاي مالي متكي نيستند. بلكه عملكرد خود  را از سه منظر ديگر يعني مشتري , فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد نيز مورد ارزيابي قرار مي دهند. به اين ترتيب كاپلان و نورتون اعلام كردند كه براي يك ارزيابي كامل ازعملكرد سازمان مي بايست از كارت امتيازي متوازن استفاده شود.
 
كارت امتيازي متوازن :
كارت امتيازي متوازن چهارچوبي است براي تشريح فعاليت هاي سازمان از چهار جنبه مختلف كه اين كار از طريق تعدادي شاخص صورت مي گيرد. يك كارت امتيازي خوب يك منطق استراتژيك يعني روابط علت و معلولي بين فعاليت هاي جاري و موفقيت هاي بلند مخدت را مستند مي كند. از آنجا كه وابستگي سازمان ها و شركت ها به سرمايه هاي نامشهود خود روز به روز در حال افزايش است , كارت هاي امتيازي در حال تبديل شدن به ابزاري مهم براي كنترل مديريت هستند. يك كارت امتيازي يك قالب عمومي قابل درك براي تشريح آرزوها يا موفقيت هاي سازمان است و براي مقاصد زير مفيد است :
مراوده مفاهيم استراتژيك
مطرح كردن فعاليت هائي كه اهداف استراتژيك آن ها را نسبت به الزامات فعلي ترجيح مي دهند.
پايش و تشويق فعاليت هاي مزبور
 
يك كارت امتيازي بنيادي همراه با مثال هائي از مفاد آن براي هر جنبه :
يك كارت امتيازي متوازن ساده شده مي تواند مطابق شكل نمايش داده شود. برخي از فعاليت هاي كسب و كار از چهار جنبه مختلف با استفاده از تعداد كمي شاخص براي هر كدام از جنبه ها توصيف مي شوند. اين توصيف ممكن است مربوط به عملكرد جاري آن فعاليت يا اهداف آن در دوره بعدي باشد
 
جنبه مالي:
سودآوري, رشد, بدهي بخش بر دارائيهاي خالص
 
جنبه فرايند:
كارائي , نگهداري و استفاده از دارائيها
 
جنبه توسعه:
يادگيري , افزودن مهارت هاي جديد
 
جنبه مشتري:
رضايت مشتري , مشتريان جديد
 
روش ارزيابي متوازن : 
كاپلان و نورتون اعلام كردند براي يك ارزيابي كامل از عملكرد سازمان مي بايست اين عملكرد از چهار زاويه ي ديد يا منظر (Perspective) مورد ارزيابي قرار گيرد :
1-منظر مالي(Financial Perspective)
2-منظر مشتري(Customer Perspective)
3-منظر فرايندهاي داخلي(Internal Process Perspective)
4-منظر يادگيري و رشد(Learning & Growth Perspective)
 
شركت هاي موفق در هر يك از اين چهار منظر , اهداف(Objective) خود را تعيين و براي ارزيابي توفيقش در هر يك از اين اهداف در هر منظر سنجه هائي (Measures) انتخاب كرده اهداف كمي (Targets) هر يك از اين سنجه ها را براي دوره هاي ارزيابي مورد نظر تعيين مي كنند.سپس اقدامات و ابتكارات اجرائي (Initiatives) جهت تحقق اين اهداف را برنامه ريزي و به مورد اجرا مي گذارند.
 
روابط علت و معلولي در BSC :
بين اهداف و سنجه هاي اين چهار منظر نوعي روابط علت و معلولي وجود دارد :
براي كسب دستاوردهاي مالي ( در منظر مالي ) مي بايست براي مشتريان خود ارزش آفريني كنيم (در منظر مشتري) و اين كارعملي نخواهد بود مگر اينكه در فرايندهاي عملياتي خود برتري يابيم و آن ها را با خواسته هاي مشتريانمان منطبق سازيم (منظر فرايندهاي داخلي ) و كسب برتري عملياتي و ايجاد فراينهاي لرزش آفرين امكان پذير نيست مگراينكه فضاي كاري مناسب را براي كاركنان ايجاد و نوآوري و خلاقيت و يادگيري و رشد را در سازمان تقويت كنيم.( منظر يادگيري و رشد )
 
رويكردهاي استفاده ازكارت ارزيابي متوازن :   
روش ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد
روش ارزيابي متوازن به عنوان ابزاري جهت تحقق استراتژي
 
روش ارزيابي متوازن به عنوان يك سيستم ارزيابي عملكرد:
شاخص هاي هادي ( Lead Indicators )
شاخص هاي تابع يا پيامد ( Lag Indicators )
 
در روش ارزيابي متوازن سنجه هاي هادي و تابع بر اساس چشم انداز و استراتژي سازمان تعيين مي شوند. چشم انداز و استراتژي هسته مركزي اين روش ارزيابي را تشكيل مي دهند. با استفاده از اين چهارچوب, روش ارزيابي متوازن , چشم انداز و استراتژي سازمان را به اهداف كلي , سنجه هاي مربوط, اهداف كمي و برنامه ها و ابتكارات اجرائي جهت تحقق آن ها ترجمه مي كند.
 
منظرهاي روش ارزيابي متوازن:
در مدل عمومي ارائه شده توسط كاپلان و نورتون , براي ارزيابي عملكرد سازمان ها چهار منظر مالي , مشتري , فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد پيشنهاد شد. تعداد اين منظرها مي تواند با توجه به مضامين و حوزه هاي توجه سازمان در رابطه با تحقق استراتژي متفاوت باشد. بسياري لز سازمان ها به فناوري , نيروي انساني, مسائل محيطي و ذينفعان ديگري مانند تامين كنندگان مواد اوليه به حدي اهميت قائلند كه تحقق استراتژي خود را از منظر اين عوامل نيز مورد بررسي قرار مي دهند.

شامل 37  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileBSC_1923557_2862.zip1.2 MB

دانلود پاورپوینت كاربرد روش ارزيابی متوازن در ارزيابی فناوری جهت تجاری سازی

دانلود پاورپوینت كاربرد روش ارزيابی متوازن در ارزيابی فناوری جهت تجاری سازی چكيده : در اين مقاله مي خواهيم نشان دهيم كه چگونه ميتوان از مدل كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي انتقال يك فناوري جهت تجاري سازي يك محصول جديد استفاده كرد. در ارزيابي فناوري جهت تجاري سازي، تاكيد بيشتر روي ارزش فناوري متمركز مي شود. اما در عمل متوجه مي شويم؛ اين ارزيابي، امكان موفقيت فناوري را به درستي ارزيابي نكرده است. براي ارزيابي بهتر امكان پياده سازي موفق فناوري كه قرار است انتقال يابد؛ بايد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,300 تومان

دانلود پاورپوینت سیستم کانبان

دانلود پاورپوینت سیستم کانبان تاریخچه: کارخانه بافندگی تویودا سیستم تولید تویوتا JIT سوپر مارکت بحران اقتصادی کارت اعلان تائیچی اوهنو اساس سيستم تويوتا: حذف مطلق اتلاف: توليد بهنگام (JIT) خودكارسازي هوشمند (Automation) بنیان گذاران تويوتا: Taiichi Ohno Kiichero Toyoda Sakichi Toyoda کارخانه بافندگی تویودا: (Sakichi Toyoda (1967-1930: پسر يك نجار فقير پدر انقلاب صنعتي ژاپن بنيانگذار شركت تويوتا سل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان

دانلود پاورپوینت ده قانون ذاتی اقتصاد دیجیتال (شبکه)

دانلود پاورپوینت ده قانون ذاتی اقتصاد دیجیتال (شبکه)  اقتباس از کوین کلی (Kevin Kelly) Digital Economy Visionary --------- Internet Business Models: Brokerage –Marketplace exchange Advertising Infomediary Merchant (Manufacturer (direct Affiliate Community Subscription Utility   Brokerage model: Definition: Brokers are market makers Bring buyers and sellers together Facilitate transactions Play role in all B2B, B2C ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,600 تومان