دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت آزمون های غیر مخرب (Non Destructive Tests (NDT

دانلود پاورپوینت آزمون های غیر مخرب (Non Destructive Tests (NDT

ضرورت بازرسی:

در ماده يا قطعه در حين ساخت، انواع نقصها با اندازه هاي متفاوت ممكن است به وجود آيد كه ماهيت و اندازه دقيق اين نقص، كاركرد آتي قطعه را تحت تاثير قرار مي دهد. نقصهاي ديگري مانند تركهاي ناشي از خستگي يا خوردگي، در حين كار با ماده نيز ممكن است به وجود آيد. بنابراين براي آشكارسازي نقصها در مرحله ساخت و همچنين براي آشكارسازي و مشاهده آهنگ رشد آنها در حين عمر كاري هر قطعه يا مجموعه بايد وسايل قابل اعتمادي در اختيار داشت.
 
انواع سیستمهای بازرسی:
تستهای مخرب(DT):
در این نوع تست آزمایشهای مختلف بر روی نمونه های استاندارد تهیه شده از قطعات مورد آزمون انجام می شود و پس از انجام تست نمونه از بین می رود.
 
معایب روش:
سرعت پایین
پر هزینه بودن
ارائه اطلاعات فقط مربوط به نمونه ها
 
تستهای غیر مخرب (NDT):
تست یا بازرسی غیر مخرب به روش هایی از بازرسی اطلاق می شود که در آنها کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن قطعه، مورد بررسی قرار می گیرد.
 
تفاوتهای DT و NDT:
1-در روش های DT پس از اعمال آزمایش، قطعه کارایی خود را از دست می دهد
2-در روش های DT نمی توان تمام محصولات را تحت آزمایش قرار داد و باید به صورت random تعدادی از نمونه ها را تحت آزمایش قرار داد.
3-در روش های DT نیاز به تهیه نمونه استاندارد وجود دارد که برای آزمایش های مختلف متفاوت است.
آزمایشهای DT و NDT در عرض یکدیگر قرار ندارند و انجام یک تست باعث بی نیازی از تست دیگر نمی شود.
 
المان های بازرسی غیر مخرب:
1-منبع انرژی
2-یک قطعه کار متناسب با منبع انرژی
3-قطعه آزمون برای اندازه گیری تفاوت ها
4-وسیله ای برای نشان دادن و ثبت نتایج آزمون
5-اپراتور آموزش دیده
6-دستور العمل برای انجام تست
7-سیستم گزارش نتایج
 
روش های متداول NDT:
1-بررسی چشمی(Visual Test                      (VT
2-بازرسی با مایعات نافذ(Liquid Penetranat Test               (PT    
3-بازرسی با ذرات مغناطیسی(Magnetic Particle Test         (MT    
4-رادیوگرافی (Radiographic Test                        (RT
5-بازرسی با جریان گردابی(Eddy Current Test            (ET           
6-بازرسی با امواج اولتراسونیک(Ultrasonic Test       (UT                
7-بازرسی با انتشار امواج صوتی(Acoustic Emission Test    (AET
 
مراحل NDT:
مرحله اول: استفاده از یک خاصیت فیزیکی جسم و محیط تست
مرحله دوم: تغییر در خاصیت فوق به دلیل وجود عیب
مرحله سوم: آشکار سازی تغییر ایجاد شده به کمک یک آشکارساز مناسب
مرحله چهارم: تبدیل تغییر آشکار شده به نحوی که قابل تفسیر باشد
مرحله پنجم: تفسیر نتایج
 
تعاریف اولیه:
ناپیوستگی (Discontinuity): هر گونه اغتشاش در خواص متالورژیکی یا مکانیکی یا فیزیکی جسم ناپیوستگی نامیده می شود.
عیب (Defect): ناپیوستگی هایی که باعث شود خواص استاندارد قطعه از بین رود، عیب نامیده می شود.
یک ناپیوستگی لزوماَ عیب نیست.
 
عیوب در اتصالات جوشکاری شده:
یک ناپیوستگی در حقیقت یک انقطاع در ساختار فلز جوش می باشد مثل وجود ناهمگنی در خواص مکانیکی و متالورژیکی ماده یا فلز جوش.
عیب نیز یک ناپیوستگی است که به واسطه ویژگی خاصش و یا در اثر تجمع آن درقطعه یا محصول، نمی تواند حداقل استانداردهای کاری مورد نیاز را برآورده کند.
 
عیوب جوش به طور کلی به گروههای زیر تقسیم می شود:
ترکها
حفره های گازی
ناخالصیهای سرباره جوش
عدم نفوذ یا ذوب
شکل ناقص یا طرح ظاهری غیر قابل قبول جوش
و سایر عیوب(مثل اثر پاشش قوس الکتریکی بر روی سطح قطعه
 
ترکها(Cracks):
زماني كه تنشهاي موضعي از حد استحكام ماده فراتر روند در جوش و يا فلز پايه ترک ايجاد مي شود.
 
انواع ترک:
طولی:تركهاي طولي در جوشهاي كوچك بين مقاطع سنگين، معمولا بر اثر سرعت بالاي سرد شدن و تنش بالا رخ مي دهند.
عرضی:معمولا بر اثر تنشهاي طولي انقباضي، روي فلز جوش با چكشخواري كم بوجود مي آيند.
ستاره ای: در اثر قطع نامناسب جوشكاري قوسي در چاله انتهايي جوش بوجود مي آيند.
ريشه:  تركهاي طولي ايجاد شده در ريشه جوش يا سطح ريشه هستند.
 
انواع ترک بر حسب دمایی که در آن ایجاد می شود:
ترک گرم
تركهاي گرم در حين انجماد و یا قبل از اینکه حرارت جوش به طور کامل برطرف شود، بوجود مي آيند.
ترك سرد
تركهاي سرد بعد از تكميل انجماد بوجود مي آيند.
به آنها تركهاي تأخيري نيز گفته مي شود.
 
پارگی لایه ای(Lamellar Tearing):
به شكست صفحه ای گفته مي شود كه در فلز پايه ايجاد شده و جهتگيري اصلي آن به موازات سطح است. علت آن تنش بالا در جهت ضخامت است كه بر اثر جوشكاري ايجاد مي شود.
پارگي لايه اي مي تواند تا مسافت زيادي گسترش يابد و معمولا در محلي كه فلز پايه داراي ناخالصي هاي غيرفلزي باشد و يا در محلهايي از فلز پايه كه تحت تنشهاي بالاي جوشكاري است، يا تركيبي از هر دو، آغاز مي شوند.
 
تخلخل(Porosity):
تخلخل ها نتیجه حبس گازها در فلز در حال انجماد می باشند. این ناپیوستگی معمولا بصورت کروی است اما می تواند گسترش نیز پیدا کند.
این نوع ناپیوستگی بحرانی نبوده و ایجاد تمرکز تنش نمی کنند، مگر اینکه مقدار آن بیش از حد معینی باشد. تخلخل بیش از حد، ناشی از عدم کنترل صحیح پارامترهای جوش، مواد مصرفی جوشکاری، طراحی اتصال، آلودگی فلز پایه و یا ترکیب نا مناسب فلز پر کننده مورد استفاده است.
 
تخلخل با توزیع یکنواخت:
تخلخلي است که بصورت یکنواخت در فلز جوش توزیع شده باشد. مقدار زياد تخلخل معمولا به علت روش نامناسب جوشکاری یا مواد نامناسب است. تکنیک نامناسب آماده سازی اتصال یا مواد نامناسب مورد استفاده می توانند موجب به وجود آمدن تخلخل گردند.
اگر جوش به اندازه کافی آرام سرد شود تا بیشتر گاز قبل از انجماد، از سطح خارج  شود، تخلخل کمی در جوش باقي مي ماند.
 
تخلخل خوشه ای :
به گروهی موضعی از تخلخل ها گفته می شود كه معمولا علت آن شروع یا اتمام نامناسب قوس جوشکاری است.
 
ناخالصی های سرباره:
مواد جامد غیرفلزی هستند که در فلز جوش يا بين فلز جوش و فلز پایه محبوس شده اند. این ناخالصی ها می توانند در بيشتر روشهای جوشکاری مشاهده شوند. بطور کلی ناخالصی های سرباره بر اثر روش نامناسب جوشکاری، طراحی نامناسب اتصالات یا تمیزکاری نامناسب جوش بین پاسها بوجود مي آيند. معمولا سرباره مذاب به سمت بالای جوش جریان پیدا می کند. شکافهای تیز در مرز جوش یا بین پاسها معمولا باعث حبس سرباره داخل فلز جوش مذاب می شود.
 
نفوذ ناقص اتصال:
در صورت عدم نفوذ فلز جوش به اتصال ايجاد مي شود. منطقه نفوذ نکرده، یک ناپیوستگی محسوب می شود که به آن نفوذ ناقص گفته می شود. نفوذ ناقص می تواند براثر حرارت ناکافی جوش، طراحی نامناسب اتصال (مثلا ضخامت زیاد و عدم توانایی نفوذ قوس جوشکاری)، یا کنترل نامناسب قوس جوش بوجود آید. جوشهایی که نیازمند نفوذ کامل هستند، معمولا توسط روشهای غیرمخرب مورد بازرسی قرار می گیرند. این موضوع به خصوص در پلها، خطوط لوله، محفظه های تحت فشار و کاربردهای هسته ای صدق می کند.
 
شامل 81  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Non-Destructive-Tests--NDT_1922930_2645.zip1 MB