دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت الگوپذیری از معماری لانه موریانه برای رسیدن به معماری پایدار در کویر

دانلود پاورپوینت الگوپذیری از معماری لانه موریانه برای رسیدن به معماری پایدار در کویر

انسان، طبیعت و معماري سه رأس مثلثی هستند که گویی سازنده یک معماري پایدار می باشند. معمار امروز می تواند با الگو برداري از طبیعت و معماران طبیعت ، به همراه هنر و تجربیات خود ، دست به یک معماري پایدار و همگن با طبیعت بزند.

انسان، طبیعت و معماري سه رأس مثلثی هستند که همواره در طراحی ها راهنماي ما می باشند، و با به کارگیري تجربیات، علوم و فنون نهفته در دل طبیعت و زدن پل دوستی بین انسان و طبیعت به کمک معماري، می توان اثري در دل طبیعت خلق کرد تا طبیعت آن را در خود نگاه دارد.

نیک نگریستن ، جستجوگر بودن و تامل کردن مفاهیمی است که اگر به درستی مدنظر قرار گیرند ثمرات پرباري چون؛ نیک خلق کردن و خوب آفریدن را به همراه خواهد آورد .

تبلور قدرت لایزال الهی بر ذره ذره ي وجود کائنات و مخلوقات این جهان آشکار و نمایان است و هر کدام نشانه و آیتی است به احدیت و کمال و کامل بودن حضرت حق.و راه و مسیري است براي هر انسان آزاده.

یکی از مواردي که به نوعی اقدامات بسیار اعجاب انگیز و رفتار شگفتی از خود بروز داده، موجودي نابینا ، کوچک ، ضعیف الجثه ، اما؛ مدیر ، مدبر ، مهندس و آینده گر به نام موریانه است . که بخوبی توانسته است در اقلیم هاي مختلف از جمله ،اقلیم گرم و خشک کویري خودرا وقف داده و اصول معماري پایدار را در لانه خود رعایت کند.

در برخورد هاي اولیه با این موضوع با سولاتی مواجه شدیم ، سوالاتی نظیر؛

موریانه چگونه توانسته است در گرم ترین مناطق کویري به زندگی خود در داخل لانه ادامه دهد؟ راز سیستم تهویه در شهر موریانه ها چیست که جمعیتی میلیونی بدون هیچ مشگلی در آن زندگی می کنند؟ موریانه ها چگونه به جایگاه ارزشمند آب در مناطق کویري پی برده اند؟ آیا می شود با الهام از لانه موریانه که طبعا بسیار مقاوم است بحث ایمن سازي مسکن انسان ها را در برابر عوامل طبیعی از قبیل زلزله محقق نمودو مصالحی را با الهام از لانه موریانه به وجود آورد که علاوه بر استحکام ، بحث سازگاري با محیط زیست را نیز به همراه داشته باشد ؟آیا می توان با الهام از موریانه، این توانایی هاي فوق را براي انسان نیز به وجود آورد؟

وسوالاتی از این دست که در ادامه مقاله با توجه به مقتضیات به جواب آنها می پردازیم.

افزایش مداوم جمعیت، کشورهاي جهان را بیش از پیش با مشگل کمبود انرژي رو به رو ساخته است و حیات بشري را تهدید می کند.ویژگی هاي جوامع شهري امروز سبب ناپایداري انسان ها و محیط زیست شده است و زندگی در این جوامع به علت عدم هماهنگی با فطرت انسان زمینه هاي ناپایداري انسان و طبیعت را فراهم کرده است.

تحقق سیاست هاي جهانی و ملی، موقعیت هاي عمده اي براي تجدید نظر در استفاده از زمین، انرژي و محیط زیست را ارائه می دهد تا بدین وسیله بتوان سکونت هایی را ایجاد کرد که نه تنها زندگی مطلوب و با کیفیت را براي نسل حاضر و نسل هاي آینده تأمین کند بلکه پایداري کره ي زمین و روح انسانی را نیز تضمین نماید

کویر همواره به عنوان یکی از مظاهر طبیعت مورد توجه انسان بوده است وهمواره معماران کویر را با توجه به ویژگی هاي خاص آن ، فضایی مناسب براي در اختیار گرفتن معماري خود می دانسته اند.

آنچه در کویر دیده می شود؛ زمین بی انتها وبرهنه،آسمان آبی ومحل اتصال این دواست که بصورت خطی دیده می شود.

اقلیم وآب وهواي کویر:

یکی از عناصري که به شدت برشکل گیري معماري کویر موثراست اقلیم وآب وهواي حاکم بر آن است:

- آب و هواي گرم وخشک

- بارندگی و رطوبت بسیار کم

- پوشش گیاهی بسیار ضعیف

- بادهاي موسمی که با خود گردو غبار وشن به همراه دارند

در واقع عوامل طبیعی در کنارارزش هاي موجود در کویرنظیر؛سکوت، صلابت ،عروج وصداقت هستند که به معماري کویر شکل می دهند.

معناي لغوي واژه پایداري :

لغت نامه دهخدا پایداري را به معناي (با دوام –ماندنی ) آورده است.

واژه ي پایداري از ریشه ي کلمه ي لاتین "Subtain" به معناي: حمایت ، زنده نگاه داشتن ، ادامه دادن مستمر گرفته شده است.

Sustainable:

صفتی است که چیزي را توصیف می کند که باعث آرامش، تغذیه وتامین زندگی ودر نتیجه به تداوم زندگی وطولانی کردن آن

منجر می شود.

پس می توان این گونه نتیجه گرفت که پایداري : مجموعه اي از وضعیت ها است که در طول زمان تداوم داشته باشد و هدف از یک معماري پایدار یک توسعه ي پایدار است.

توسعه پایدار؛ توسعه اي است که نیاز هاي حال انسان رابا توجه به توانایی نسل آینده در دریافت نیاز هایش مدنظر دارد. (بیانیه کمیسیون جهانی محیط زیست وتوسعه آینده ؛دانشگاه آکسفورد؛ نیویورك ؛  1987

معماري بادخان موریانه:

موضوع مورد بحث ما موریانه و نوع سیستم تهویه موریانه می باشد، که بر اساس تهویه ي دودکشی انجام می شود. این گونه لانه ها به گونه اي ساخته می شود که تا حد ممکن بدنه آن به صورت غربی – شرقی امتداد یابد؛ به نحوي که مجراهاي قائمی که در داخل توده ي خاك حفر می کنند با تابش خورشید گرم شود، سپس هواي گرم از داخل مجراهاي آن کشیده می شود. بادي که بر روي توده ي خاکی لانه ي موریانه می وزد نیز به اثر دودکشی کمک می کند. بدین صورت که با ایجاد فشار منفی، هوا را در مسیر مجراهاي لانه به سمت بالا می کشد.

پراکندگی حجره هاي مختلف در آشیانه با توجه به نحوه ي استفاده از آن ها نشان می دهد که نقشه و طرح دقیقی براي ساختن لانه وجود دارد.زمانی که موریانه لانه ي خود را به ارتفاع 3 تا 4 متر برساند، حدوداً دو ملیون سکنه دارد. آن ها در این تپه زندگی می کنند، کار می کنند، نفس می کشند، مقدار اکسیژنی که آن ها بدان نیاز دارند بسیار زیاد است. بدون سیستم تهویه همه ي آن ها در عرض 12 ساعت خفه می شوند. همان طور که گفته شد این موریانه ها که اکثر آن ها در ساحل عاج در آفریقا زندگی می کنند از سیستم تهویه ي دودکشی براي تنظیم شرایط محیطی بهتر بهره می برند.

با یک نگاه متوجه می شویم قسمت مرکزي لانه در یک برش عمودي تقریباً گرد است که در تصویر بالا به خوبی مشهود می باشد . حفره ي سلطنتی در مرکز ( 1) و حجره ها و راهروهاي فراوانی در اطراف آن ها قرار دارد. در حد فاصل این قسمت و دیواره ي سخت لانه، فضاهاي باریک تهویه ساخته شده است. در زیر قسمت مرکزي یک محفظه هوایی بزرگ قرار دارد که سرداب نام دارد( 2).ساختمان مرکزي روي یک پایه ي مخروطی قرار دارد که شمع هاي جانبی به آن استحکام بیشتري می بخشند. محفظه ي هوایی دیگر ( 3) مانند دودکشی در بالاي بخش مرکزي قرار دارد. در دیواره ي تپه مجاري از بالا به پایین ساخته شده اند ( 4) که در برش عرضی دیده می شوند. کانال هایی که به کلفتی بازوي انسان بوده و محفظه ي هوایی بالاي لانه را به مجاري دیواره مرتبط می سازد. مجاري دیواره ها دوباره به یکدیگر متصل شده و کانال هایی به کلفتی اول به وجود می آورند که به محفظه ي سردابی ختم می گردند.

تخمیر مواد در حجره هاي پرورش قارچ و تعداد زیاد موریا نه ها، حرارت درون آشیانه را افزایش می دهند. این هواي گرم به سمت بالا رفته وبا فشار دایمی، جریان هواي گرم به داخل مجاري دیواره ي لانه ها رانده می شود. سطوح داخلی و خارجی دیواره کاملاً متخلخل است و موجب تبادل گازها می گردد. گاز کربنیک به خارج رانده شده و اکسیژن به داخل نفوذ می کند. دیواره و شبکه مجاري آن را می توان شُش لانه خواند.

هوا در حین عبور از دیواره خنک شده و به طرف سرداب حرکت می کندو از آن جا به طرف حجره هاي آشیانه کشیده می شود و جاي گزینهواي گرم می گردد.

شامل 20 اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1916408_8034.zip1.7 MB

دانلود پاورپوینت اقلیم و معماری - اقلیم معتدل و مرطوب , سرد و کوهستانی

دانلود پاورپوینت اقلیم و معماری - اقلیم معتدل و مرطوب , سرد و کوهستانی اقليم معتدل و مرطوب : شرايط اقليمي : كرانه جنوبي درياي خزر سرزميني است بين درياي مازندران و كوههاي البرز که با وجود عرض نسبتاً كم، از دو ناحيه تقريبا مجزا تشكيل شده است : 1) ناحيه جلگه اي شامل كشتزار هاي وسيع و شهر هاي  بزرگ كه در امتداد دريا گسترش يافته است. 2) ناحيه كوهستاني پوشيده از درختان جنگلي كليات شرايط اقليمي اين منطقه به شرح زير مي باشد: ۱) بارندگي زياد در تمام طول سال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,300 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با سقف های ساختمانی

دانلود پاورپوینت آشنایی با سقف های ساختمانی انواع ساختمان ها : انواع ساختمان ها به لحاظ مصالح مصرفی در سازه ی اصلی آنها معمولاً به هشت دسته تقسیم می شوند : ساختمان های فلزی ساختمان های بتنی ساختمان های با مصالح بنایی ساختمان های خشتی و گلی ساختمان های چوبی ساختمان های صنعتی  ساختمان های پیش ساخته ساختمان های خاص یا سازه های خاص ساختمان های فلزی : ساختمان هایی هستند که در اسکلت اصلی آنها از انواع پروفیل های IPE  ، INP ، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی هتل

دانلود پاورپوینت ضوابط و استانداردهای طراحی هتل هتل: نوعي واحد اقامتي و ساختماني مجهز و معمولاً چند طبقه كه در نقاط مختلف براي اقامت و آسايش مسافران و گردشگران احداث مي‌گردد و داراي اتاقها و سالنهاي مختلف جهت بر پایي جشنها ، مهمانيها ، كنفرانسها و سمينار ، رستوران ، تريا و ... جهت ارائه خدمات و سرويس‌دهي به ميهمانان باشد . عموماً در هتل كليه مسايل رفاهي و آسايشي ميهمان مهيا بوده و بر اساس ارائه خدمات و سرويس‌دهي و امكانات موجود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان