دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت مطالعه در مورد انواع آسانسورها

دانلود پاورپوینت مطالعه در مورد انواع آسانسورها

1-تعريف آسانسور :
1-1 آسانسور وسيله اي دائمي است در ساختمانها كه براي جابجايي عمودي افراد،1-2 بار و يا هر دو كه در ترازهاي معين توقف ميكند و داراي يك اتاقك (كابين)است . اين اتاقك بين حداقل دو ريل راهنما از جنس سخت (صلب) كه عمودي (يا با حداكثر انحراف 15 درجه از خط قائم) هستند،1-3 حركت مي كند.
آسانسوربه دو گروه اصلي تقسيم مي شوند:
1-آسانسورهايي كه اشخاص مجاز به سوار شدن در آن هستند (از قبيل مسافربر،مسافربر باربر، تخت بر): ساختار و ابعاد اتاقك اين آسانسورها طوري است كه به آساني براي مسافرين و بارهاي مورد نظر قابل دسترسي و استفاده است.
2-آسانسورهايي كه اشخاص مجز به سورا شدن در آن نيستند (خدماتي يا Service Lift، غذابر،كتاب بر): كه ابعاد و ساختار اتاقك اين آسانسور هاي طوري است كه براي انسانها قابل دسترسي و استفاده نباشد. براي تحقق اين امر سطح كف ان از يك متر مربع، عمق آن از يك متر و ارتفاع آن از 2/1 متر بيشتر نباشد.
2-1 نوع، ظرفيت، سرعت و تعداد آسانسورهاي هر ساختمان بايستي متناسب با كاربري ، تعداد طبقات و جمعيت ساكن در آن انتخاب شود.
3-1 در ساختمانهائي كه احتمال عبور و مرور افراد معلول با صندلي چرخ دار وجود دارد بايد حداقل يك دستگاه آسانسور با حداقل ظرفيت 8 نفره 630 كيلوگرم و بازشو درب 80 سانتي متر پيش بيني گردد.
4-1 در انتخاب موقعيت، تعداد و ظرفيت اسانسورها ضوابط سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بايستي پيش بيني و اجرا شود.

2-چاه آسانسور:

1-2 ديوارهاي چاه آسانسور بايد بدون شكاف باشند . تنها جاهاي باز مجاز دربهاي طبقات ، دريچه هاي بازديد و سوراخهاي محل عبور سيم بكسلها و كابلهاي برق و فرمان مي باشند.
2-2 ديواره هاي جانبي و سقف چاه آسانسور بايد مقاومت مكانيكي كافي براي عملكرد ترمز ايمني (پاراشوت) داشته باشند.
3-2 در صورتيكه چاه داراي دربهاي اضطراري و بازرسي است حركات كابين منوط به بسته بودن كليه اين دربها نيز مي باشد.
4-2 سطح داخلي ديواره چاه آسانسور در كابينهاي بدون درب بايد در سمت ورودي كاملاً صاف بوده و هرگونه ناصافي در آن كمتر از 5 ميلي متر باشد.
5-2 چاه بايد داراي روشنايي مناسب در هر طبقه بوده و هواي داخل آن قابل تهويه طبيعي باشد .
6-2 هيچ وسيله اي غير ازتجهيزات آسانسور نبايد از چاه آسانسور عبور داده شود.
7-2 حداقل ابعاد چاه ، چاهك و موتورخانه بايستي متناسب با ظرفيت و سرعت آسانسور در نظر رفته شود (بطور مثال يكي از جداول ISO در تصوير شماره 1 آمده است.)

3- موتورخانه آسانسور:
1-3 سيستم محركه و قطعات گردنده بايستي دراتاق ويژه اي با ديوار و سقف و دربهاي محكم كه تنها مي تواند در دسترس افراد مسئول قرار گيرد باشد.
2-3 فلكه هاي كشش و گاورنر بشرطي كه در هنگام بازرسي و تعميرات و نگهداري در دسترس باشد مي تواند در محوطه داخل چاه قرار گيرد.
3-3 موتورخانه نبايد حاوي هر گونه وسائلي غير از تجهيزات آسانسور باشد مگر وسائل روشنايي - تهويه هواي موتورخانه و وسائل اطفاء حريق
4-3 موتورخانه بايد در مقابل بارها و نيروهايي كه در معرض آن قرار مي گيرد مقاوم باشد، گرد و غبار را به خود جذب نكند و كف آن لغزنده نباشد.
5-3 ابعاد موتورخانه بايد به اندازه اي باشد كه سرويس و دسترسي به كليه تجهيزات داخل ان آسان و ايمني پرسنل نيز تامين شود . ارتفاع زير سقف ان از روي سقف چاه حداقل 8/1 متر باشد.
6-3 يك يا چند قلاب بايد جهت بالابردن تجهيزات سنگين هنگام نصب يا در مواقع تعمير ، در سقف موتورخانه تعبيه شود.
7-3 درب ورودي موتورخانه بايد متناسب با تجهيزات نصب شده د رموتورخانه يا حداقل عرض 6/0 و ارتفاع 8/1 متر باشد دريچه ها با حداقل ابعاد 8/0 * 8/0 و داراي تحمل بار حداقل 2 نفر (حدود 2000 نيوتن) بايد قفل دار بوده و بدون كليد از درون باز شود.

4- ريلهاي راهنما:
1-4 كابين و وزنه تعادل بايستي هركدام بوسيله حداقل دو ريل راهنماي سخت، هدايت شوند.
2-4 توان و استحكام ريلها ، متعلقات و اتصالات انها بايد جهت تحمل نيروهاي ناشي از عملكرد ترمز ايمني (پاراشوت) و همچنين انحنا و پيچشهاي ناشي از بار نامتعادل داخل كابين ، كافي باشد.

5- درب طبقه:
1-5 درب طبقات بايد فاقد هرگونه منفذ و لبه هاي تيز و برنده باشد و فاصله بين لبه ها و چهارچوب از 6 ميليمتر تجاوز ننمايد.
2-5 دربها و چهارچوبها بايستي ترجيحا فلزي و يا از جنسي ساخته شود كه با گذشت زمان تغيير شكل نيابد.
3-5 ارتفاع دربهابي طبقات حداقل دو متر باشد، كف درگاه بايستي مقاوم به بارهاي وارده باشد.
4-5 نيروي بسته شدن دربهاي اتوماتيك نبايد درحدي باشد كه به اشخاص آسيبي برسد . نيروي لازم جهت جلوگيري ازبسته شدن درب نبايستي از 150 نيوتن تجاوز كند. (بوسيله نيرو سنج)
5-5 هنگام عبور و يا گير كردن مسافر بين دربها، بايد درب بصورت اتوماتيك باز شود.
6-5 بمنظور تشخيص حضور كابين در طبقه در درهاي لولائي دريچه اي با پوشش شفاف كه داراي مقاومت مكانيكي كافي باشد و رد صورت شكسته شدن ريخته نشود بايد تعبيه گردد.
7-5 درب طبقه در هيچ شرائطي بجز هنگام توقف كابين مقابل همان طبقه نبايد باز شود (تا 20 سانتي متر بالاو پائين طبقه نيز مجاز مي باشد.)
8-5 درب طبقات بايستي داراي قفل با مقاومت مكانيكي كافي ومقاوم در مقابل گرد و غبار كه پس از قفل شدن تحت هيچشرايطي باز نشده و حركت كابين منوطبه اطمينان از قفل شدن آن (با وسيله الكتريكي و مكانيكي باشد.
9-5 قفلها بايستي بشكلي باشند كه در صورت لزوم از بيرون با كليد مخصوص توسط افراد مسئول بازشوند.
10-5 دربهاي طبقات پس از بازشدن اضطراري و در صورت رها شدن بايستي بصورت خودكار بسته شوند.

6- اتاقك (كابين) و وزنه تعادل:
1-6 ارتفاع درب كابين و همچنين ارتفاع مفيد كابين بايستي حداقل 2 متر باشد.
2-6 حداكثر سطح قابل استفاده كابين متناسب با وزن طبق جدول 1-1و حداقل آن متناسببا تعدا نفرات بايستي طبق جدول 2-1در نظر گرفته شود.
3-6 كابين بايستي حتما مجهز به ترمز ايمني (پاراشوت) مناسب باشد.
4-6 كابين بايستي داراي روشنايي مناسب باشد.
5-6 ديواره ها ، سقف و بدنه كابين مي بايستي كاملا پوشيده باشد بجز ورودي كابين ، دريچه اضطراري و محلهاي تحويه هوا.
6-6 در جلو استانه كابين مي بايستي صفحه اي جهت جلوگيري ورود پا به زير كابين با ارتفاع حداقل 75 سانتي متر و لبه شيب دار 10 سانتي متر نصب شود.
7-6 كابين بايستي داراي درب باشد. دربهاي كشوئي افقي و عمودي با حفاظتهاي خاصي جهت كابين بكار مي روند.
8-6 چنانچه به دلايلي كابين بدون درب باشد بايستي ايمني مسافران با نصب تجهيزات حفاظتي بين ديواره هاي اطراف ورودي تامين گردد.
9-6 درب كابين بايد داراي وسيله اي الكتريكي باشد كه هنگام باز بودن يا باز شدن ان ، كابين حركت نكند يا متوقف شود.
10-6 در محدوده تراز طبقه، در صورت لزوم بايستي بتوان درب كابين را با دست و اعمال حداكثر نيروي 300 نيوتن باز نمود.
11-6 سقف كابين بايستي تحمل وزن حداقل دو نفر را داشته باشد.

12-6 براي تسهيل بازرسي و سرويس آسانسور ، روي سقفكابين تجهيزاتي به ترتيب زير در محل مناسبي بايد نصب گردد.

الف-يك كليد دو حالته جهت انتخاب وضعيتهاي عادي يا بازرسي
ب-دو عدد شستي براي حركت كابين درجهتهاي بالا و پائين با سرعت كم حداكثر تا 63/0 متر بر ثانيه كه با فشار مداوم كار مي كند.
ج- يك كليد توقف اضطراري دو حالته (STOP)

13-6 هنگام انتخاب وضعيت بازرسي از روي كابين ، فرمان آسانسو را از شستي هاي داخل كابين و طبقات نبايد امكان پذير باشد ولي كليه كليدهاي ايمني بايد كماكان موثر باشند.
14-6 وزنه هاي تعادل داخل قاب مربوطه بايستي بطريقي باشند كه در اثر ضربات احتمالي شكسته نشده واز قاب خارج نشوند.
15-6 ديواره ها،كف،سقف،قاب و كفشكهاي كابين و قاب وزنه بايد مقاومت كافي در برابر نيروهاي وارده در هنگام كاركرد عادي،عملكرد ترمز ايمني و (پاراشوت)و برخورد احتمالي روي ضربه گيرها را داشته باشد و نبايد از موادي ساخته شده باشند كه سريع آتش بگيرند يا در اثر گرما گازهاي خفه كننده ايجاد كنند

7- فواصل بين ديوار چاه كابين و فاصله بين كابين و وزنه تعادل:
1-7 در آسانسورهاي با درب كابين فاصله بين سيل كابين و سيل دربهاي طبقات نبايد از 5/3 سانتيمتر بيشتر باشد.
2-7 در آسانسورهاي بدون درب كابين، فاصله افقي بين سطح داخلي چاه آسانسور و سيل كابين يا چهارچوب آن نبايستي از 2 سانتيمتر بيشتر باشد.
3-7 فاصله بين كابين و متعلقات ان با وزنه تعادل و متعلقات ان حداقل مي بايستي 5 سانتيمتر باشد.
4-7 غير از موارد فوق الذكر حداقل فاصله افقي كابين و قاب وزنه و متعلقات آنها ب ديواره چاه و موانع احتمالي داخل آن مي بايستي حداقل 5 سانتيمتر باشد.

8- سيم بكسلها و ايمني هاي مكانيكي (ترمز ايمني-گاورنر-ضربه گير):
1-8 سيم بكسلهاي متصل به كابين و وزنه تعادل مي بايستي حتما ازجنس فولاد، حداقل 2 رشته با حداقل قطر 8 ميليمتر باشند و مخصوص آسانسور ساخته شده باشند.
2-8 ضريب ايمني سيم بكسل در صورتي كه تعداد سيم بكسلها 3 رشته يا بيشتر باشند حداقل 13 و در صورتيكه 2 رشته باشد حداقل 16 مي باشد.
3-8 حداقل نسبت بين قطر فلكه ها به قطر سيم بكسل 40 مي باشد.
4-8 بارهاي وارده ميبايستي بصورت يكسان روي كليه رشته هاي سيم بكسل توزيع گردد.
5-8 كليه فلكه هاي گيربكس و هرزگرد بايستي درااي مانع خروج سيتم بكسلاز شيار باشند.
6-8 ترمز ايمني (پاراشوت ) صرفا هنگام پائين آمدن كابين فعال بوده و بوسيله فكها يا قرقره هاي درگير با ريلها كه در اثر افزايش سرعت كابين از گاورنر فرمان مي گيرد، عمل مي كند.
7-8 ترمز ايمني (پاراشوت ) براي آسانسورهاي با سرعت حداكثر يك متر بر ثانيه از انواع لحظه اي يا نوع تدريجي (PROGRESSIVE) و براي سرعتهاي بيشتر از يك متر بر ثانيه حتما از نوع تدريجي (PROGRESSIVE) باشد.
8-8 ترمز ايمني (پاراشوت) مي بايستي ترجيحا در پائين ترين قسمت كابين مستقر شده و پس از عمل كردن فقط با بالا اوردن كابين آزاد گردد.
9-8 وسيله اي الكتريكي بايد قبل از عملكرد كامل ترمز ايمني يا درست هنگام ايستادن كابين موتور را از كار بياندازد.
10-8 كنترل كنندههاي سرعت (گاورنرها)مي بايستي متناسب با سرعت نامي آسانسور و رعايت مقررات مربوطه (EN81-9.9) تنظيم و ثابت شده باشد.
11-8 سيم بكسل گاورنر مي بايستي با قطر حداقل 6 ميليمتر، داراي حداقل ضريب اطمينان 8 و بسيار انعطاف پذير باشد.

12-8 كنترل كننده هاي سرعت (گاورنر) بايستي داراي وسيله اي الكتريكي باشد كه پس از عملكرد تا آزاد نكردن كابين از حركت ان جلوگيري نمايد.

13-8 آسانسورها بايستي داراي ضربه گيرهاي كابين و وزنه تعادل باشند كه در پائين ترين حد حركت كابين و وزنه تعادل و بر روب ستونهائي(سكوهائي)نصب مي شوند و نوع مناسب آنها ب توجه به سرعت و ظرفيت آسانسورها انتخاب مي شود.
14-8 ضربه گيرهاي سيار كه با كابين و وزنه تعادل در حركت هستند، بايستي با ستونهاي (سكوهاي) حداقل نيم متر ارتفاع كه در پائين ترين حد حركت كابين و وزنه تعادل (در چاهك) تعبيه شده اند تماس حاصل نمايند.
15-8 در هر صورت هنگام نشستن كابين روي ضربه گيرها بايستي فضاي مناسب در چاهك بعنوان جان پناه وجود داشته باشد.

9- سيستم محركه آسانسور:
1-9 هر آسانسور بايد حداقل يك سيستم محرك مخصوص به خود داشته باشد.
2-9 حركت دادن آسانسور به دو روش مجاز است.
1-سيستم اصطكاكي (BY TRACTION) با استفاده از سيم بكسل و فلكه و وزنه تعادل
2-سيستم مستقيم (POSITIVE DRIVE) اين سيستم چه از نوع وينچي بدون وزنه تعادل و چه از نوع زنجيري فقط براي سرعتهاي كمتر از 63/0متر بر ثانيه مجاز است.
3-9 آسانسور بايد مجهز به سيستم ترمزي باشد كه در مواقع قطع منبع تغذيه موتور اصلي و يا مدارهاي فرمان بصورت خودكار سيستم محركه را متوقف نمايد.
4-9 سيستم ترمز بايد يك ترمز الكترومكانيكي (اصطكاكي) داشته باشد.
5-9 سيستم ترمز بايد بدون هيچگونه تاخيري پس از قطع مدار بازكننده ترمز، عمل نمايد. (ديود با خازني كه بطور مستقيم به ترمينال سيم پيچي ترمز متصل است بعنوان يك وسيله تاخير دهنده محسوب نمي شود.)

7-9 ترمز بايد داراي حداقل دو كفشك بالنتهاي نسوز باشد كه روي ديسك يا استوانه عمل مي كنند.
8-9 استفاده از ترمز نواري ممنوع است.
ي براي رساندن كابين در حالت اضطراري تا سر طبقه ضروريست .
9-9وجود چرخ طيار يا وسيله ديگر6-9 فشار كفشكهاي ترمز بايد توسط نيروي فنر تامين شود.
10-9 براي قسمتهاي گردنده در دسترس با سطح ناصاف نظير زنجيرها، چرخ زنجيرها و چرخ دنده ها بايستي حفاظت موثري پيش بيني شود.
11-9 كليه اجزا گردنده با سطح صاف بايستي به رنگ زرد باشد.

10-لوازم و تجهيزات و حفاظتهاي الكتريكي :
1-10 كنتاكتورهاي اصلي طبق استاندارد CENELEC HD 419 و IEC 158.1.mod بصورت زير طبقه بندي مي شوند.
الف-براي موتورهاي a.cكنتاكتورهاي AC-3
ب-براي قدرت d.c كنتاكتورهاي DC-2
2-10 رله ها طبق استانداردهاي CENELEC HD 420 و IEC 158.1.mod
الف- AC-11 براي كنترل كردن الكترو مگنتهاي AC
ب- DC-11 براي كنترل كردن الكترو مگنتهاي DC
3-10 تغذيه موتورهاي محركه اصلي چه از نوع DC و چه از نوع AC بايستي به وسيله دو كنتاكتور مستقل قطع شود.
4-10 موتورهايي كه بطور مستقيم به شبكه متصل مي شوند بايد داراي حفاظت در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار الكتريكي باشند.
5-10 حفاظت اضافه بار الكتريكي OVER LOAD پس از عمل نمودن نبايد بطور خودكار به حالت اوليه برگردد.

6-10 چنانچه حفاظتي با افزايش درجه حرارت سيم پيچ موتور فرمان مي گيرد، مي تواند بطور خودكار پس از آنكه موتور به اندازه كافي خنك شد از مدار خارج گردد.

7-10 هر اسانسوري بايستي داراي سوئيچ هاي حد نهايي باشد كه در صورت حركت بيش از حد كابين، آن را براي جلوگيري از بروز خطرات احتمالي از حركت باز دارد. اين سوئيچ هاي بايستي قبل از تماس كابين و وزنه تعادل با ضربه گيرها عمل نمايد. د رچنين شرايطي آسانسور بايستي خارج از سرويس باقي بماند.

8-10 كليه سيم كشي و كابل كشي هاي چاه و موتورخانه بجز روشنائي هاي ان بايستي در لوله يا كانالهاي مخصوص قرار گيرند.
9-10 در كابين بايستي وسيله اي تعبيه گردد كه به سهولت قابل تشخيص و در دسترس بوده و جهت اطلاع به بيرون از چاه آسانسور در مواقع اضطراري استفاده شود. اين وسيله ميتواند زنگ،آيفون،تلفن و يا وسيله مشابه ديگري باشد كه با قطع برق نبايد از كار بيفتد.
10-10 كليه حفاظتهاي الكتريكي بايد بصورت سري درمدار قرار گيرند (بجز استثنائات مجاز)

11-10 كليدهاي توقف اضطراري

STOP) در چاهك، روي سقف كابين و داخل كابينهاي بدون درب بايستي تعبيه گردد و بايد از نوع دو حالته بوده و طوري باشد كه پساز قطع فقط بتوان دستي آنرا به حالت اوليه برگرداند.(در مورد كابينهاي داراي درب نصب اين كليد در داخل كابين مجاز نيست)
12-10 از ولتاژهاي خطرناك (110 به بالا) در تجهيزات چاه و كابين و دربهاي طبقات بجز محركه درب اتوماتيك كابين، پريزها و روشنائي ها نبايد استفاده شود.
13-10 اشكالات قطعات الكتريكي نبايد باعث عملكرد خطرناك آسانسور شود.
14-10 تابلو تغذيه برق، تابلو فرمان، سيستم محركه و اتاقك ( كابين ) بايد سيتم اتصال زمين (EARTH) مناسب داشته باشند.

15-10 درهر صورت د ركليه موارد الكتريكي آسانسور بايد استاندارد هاي مربوط رعايت گردد.

16-10 كليدهاي اصلي:
1-16-10 هر آسانسور بايد داراي يك كليد اصلي دو حالته باشد كه ظرفيت قطع بالاترين شدت جريان اصلي را داشته باشد.اين كليد نبايد روشنائيهاي موتورخانه، چاه و كابين،هواكش كابين،پريزهاي كابين و موتورخانه و زنگ اضطراري را قطع كند.
2-16-10 كنترل كليد اصلي بايستي در نزديكترين نقطه در دسترس ورودي موتورخانه باشد.
3-16-10 كابل فرمان كابين بايستي مخصوص آسانسور ساخته شده و داراي انعطاف و استحكام كافي باشد

11- دستوالعمل هاي كاركرد و آزمونها:

1-11 رنگ كليدهاي توقف اضطراري قرمز و دكمه زنگ اضطراري زرد و ساير دكمه ها رنگي غير از اين دو رنگ دارند.
2-11 در كابينهاي بدون درب با درج علامت و نوشته از نزديك شدن افراد و يا بار به آستانه درب جلو گيري شود.
3-11 جهت جلوگيري از دسترس افراد متفرقه بايستي علائم و نوشته هاي هشدار دهنده روي درب موتورخانه نصب گردد.

شامل 55 اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
elevators_1916159_1533.zip3.9 MB

دانلود پاورپوینت تجزيه و تحليل بخش های تشكيل دهنده دانشكده معماری

دانلود پاورپوینت تجزيه و تحليل بخش های تشكيل  دهنده دانشكده معماری الگوهاي استقرار دروني فضاهاي دانشكده: با توجه به ايده فضايي و سيستم آموزشي فضاهاي طرح ريزي شده براي هر دانشكده به شرح زير است: الف)فضاي آموزشي نظري ب)فضاي كمك آموزشي و آموزش عملي و پژوهشي ج)فضاي اداري و هيئت علمي د)فضاي رفاهي و فوق برنامه و خدماتي عملكرد فضا هاي چهار گانه در هر دپار تمان نياز به شرايط كالبدي ويژه اي را در طراحي مي طلبد كه ناشي از تفا وت در تعداد جمعيت و مبلمان و تجهيزات فني ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود پاورپوینت ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی

دانلود پاورپوینت ابعاد و اندازه های استاندارد در مجتمع های مسکونی روابط درون واحد ها: در طی مراحل طراحی یک مجتمع مسکونی پرداختن به رابطه هر واحد با محیط اطراف از جنبه های گوناگون اهمیت دارد. منظور روابط داخلی واحد های مسکونی است که منبعث از عواملی پیچیده و متعدد است و به میزان زیادی تحت تاثیر سلایق زندگی شخصی افراد قرار می گیرد اما به هر حال از یک چهارچوب تدوین شده که هدف آرامش و آسایش زندگی داخلی واحدهاست خارج نمی شود. شناخت فضاهای مسکونی : به طور کلی فضاها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پروژه معماری هتل چهار ستاره

دانلود پروژه معماری هتل چهار ستاره فهرست مطالب: پيشگفتار مقدمه فصل دوم : مطالعات پايه 1- تعريف گردشگري 2-تعاريف و مفاهيم مرتبط با جهانگرد 3-تاسيسات جهانگردي 4-مختصري بر تاريخ هتل 5-هتل هاي امروزي 6-تاريخچه هتل در ايران معاصر 7-مهمانسرا 8-متل 9- هتل 10- هتل آپارتمان 11- رستوران 12- انواع جهانگردي با توجه به انگيزه 13- همايش ها 14- اقتصاد و بازرگاني 15- ورزشي 16- تاريخي و هنري و فرهنگي 17-مذهبي 18- درماني و بهداش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان