دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت دیکانستراکشن - Deconstruction

دانلود پاورپوینت دیکانستراکشن - Deconstruction
žديكانستراكشن در فارسى به ساختار زدایی، شالوده شكنى، واسازى، بنيان فكنى، ساختارشكنى و بنیان فكنى ترجمه شده است. شايد اين كثرت اسامى به دليل آن باشد كه ديكانستراكشن يك نگرش چند وجهى و چند معنایی به دال ومدلول و هرنوع متنى دارد. و شايد هم به دليل آن است كه هنوز ابهامات و سؤالات زيادى در مورد ديكانستراكشن در كشور ما وجود دارد.
از آنجايى كه مبانى ديكانستراكشن مستقيمأ از فلسفة ديكانستراكشن استخراج شده وبه لحاظ آشنایی نسبتأ اندك معماران با فلسفه اين مكتب، براى استنباط معمارى ديكانستراكشن، ابتدا لازم است فلسفة ديكانستراكشن و مهم تر ازآن، زمينه هاى نظرى اين نحله ی فكرى تبيين شود.
در نيمه اول قرن بيستم مهم ترين مكتبى كه ادامه دهنده فلسفة مدرن محسوب مى شد، فلسفة اصالت وجود بود. ژان يل سارتر (1980- 1905)، فيلسوف فرانسوى، يايه گذار اين مكتب است. او خردگرايى مدرن، كه توسط دكارت، كانت و ساير بزرگان مدرن مطرح و تبيين شده بود، را اساس فلسفة خودقرارداد. سارتر معتقد به خرد استعلایی است. از نظر وی، "فرد ماهيت خويش را شكل مى دهد و نبايد از اين عامل در مسيرشخصيت فرد غافل ماند... سارتر آزادى بى قيد و شرط را از امكانات ذهن آدمى دانست. به نظر اوآدمى آزاد است هرچه مى خواهد اختيار كند و به همين جهت است كه بايد او را مسئول انتخاب های خود دانست ".
ازنيمة دوم قرن اخير، فلسفة مدرن و مكتب اصالت وجود و خردباوری از طرف مكتب جديدی به نام مكتب ساختارگرايى مورد پرسش قرارگرفت. اين مكتب در ابتدا توسط فرديناند دو سوسور، زبان شناس سوييسى و لوى استراوس، مردم شناس فرانسوى، مطرح شد.
ساختارگرايى واکنشى در مقابل خرد استعالايى و ذهنيت مدرن است. ساختارگراها معتقدند كه عاملى مهم تر از ذهن وجود دارد كه ييوسته مورد بي مهرى قرارگرفته و آن ساختار زبان است. ساختار ذهن مبنايش زبان است. انسان به وسيله زبان با دنيای خارج مرتبط مى شود. هر ذهنيتى موكول به ساختار زبان است. لوى استراوس، زبان و ساختارآن را درفهم ماهيت ذهن آدمى سخت واجد اهميت شمرد وگفت:
مکتب دیکانستراکشن یکی از شاخه‌های مهم فلسفه پست‌مدرن محسوب می‌شود و نقدی بر بینش  ساختارگرائی و تفکرمدرن است؛ و هدف از آن گسستن از مفاهیم مطلق گذشته و پیوستن به وادی‌های ناشناخته آینده است
تاثیری که این مکتب در معماری بر جای می‌گذارد بیشتر در بعد ظاهری آن مطرح گشته و مفاهیم زیبایی‌شناختی آن را دگرگون می‌سازد، از اینرو بررسی جنبه‌های زیبایی‌شناسی معماری دیکانستراکشن ضرورت می‌یابد.
زیبایی‌شناسی دراین قرن به تعمیم‌دهی بازتاب‌هایی خاص در تاریخ پرداخت؛ بازتاب‌هایی که به زعم نگارندگان ”باز تعریفی” را در واژگان زیبایی‌شناسی به وجود آورد تا امکان احساس لذتی در ادراک‌کننده را بر اثر هیجان و تمایل به ادراک تجربه‌ای جدید بر پایه ”دگرادراکی” مبتنی بر ”دگراندیشی” فراهم گرداند و پس از ادراک توسط حواس و یا انتقال به مرکز اندیشه، واکنش‌هایی مبتنی بر تجربه‌های اندوخته شده را برانگیزاند.
"تحليل ساختارهاى ژرف پديده هاى فرهنگى به آدمى مدد مى رساند تا ساخت و كار آن را بشناسد و از اين رهگذر به رموز تحولات اجتماعى و فرهنگى واقف گردد. به نظر او، ساختارهای فرهنگى از انگاره هاى زبانى ييروى مى كنند".
ž استراوس ماهيت بشر، رسالت بشر و آزادی بشر را كه سارتر مطرح كرد، به زير سؤال برد. از نظر استراوس، سارتر موجودی است پاريسى با بینش پاريسى. استر اوس مى گويد:"ژان پل سارتر ذهنيت و شعور تكوين يافته در محيط های دانشگاهى پاریس را به كل بشريت در همة نقاط عالم و درسراسر تاريخ تعميم داده و تعينات تاريخى راناديده گرفته است. اگر به عقيده ی دكارت همه چیز آگاهانه شکل مى گيرد، به نظر استر اوس، ساختارهای فرهنگ، اساطير و اجتماع آگاهانه نيست، همه آنها در ساحت ناخودآگاه شكل مى گیرد  و مؤلفى ندارد.
به طوركلى، "روش ساختارشناسى، يافتن وكشف قوانين فعاليت بشرى در چارچوب فرهنگ است كه با كردار و گفتار آغاز مى شود. رفتار و كردار نوعى زبان است. به همين دليل ساختارگراها، ساختارهاى موجود در پديده ها را استخراج مى كنند.
اگرچه مكتب ساختارگرایی فلسفه و جهان بينى مدرن را مورد شک و ترديد قرارداد، ولى خود اين مكتب نيزمورد سؤال ونقد فلاسفة پست مدرن وخصوصأ پساساختارگراها قرارگرفت. چنانچه ميشل فوكو، كه خود از بطن ساختارگراها ظهوركرد، در مورد مكتب فوق مى گويد: كليت بخشيدن به ساختارها ما را ازمسائل عينى فرهنگ وجامعه غافل مى كند. منطق آنها منطق خشكى است وبه ما اجازه نمى دهد به هويت ها در دوران هاى مختلف توجه كنيم ". لذا مكتب ساختارگرایى را مى توان يک مكتب بينابين دو مكتب مدرن وپست مدرن تلقى كرد.
ž
žمكتب ديكانستراكشن، كه يكى از شاخه هاى مهم فلسفة پست مدرن محسوب مى شود، نقدى به بينش ساختارگرایی و همچنين تفكر مدرن است. مكتب ديكانستراكشن جزو زير مجموعه پسا ساختارگرايى هم محسوب مى شود. زيرا اكثر انديشمندان اين مكتب، پرورش يافتة د وره ساختارگرايى مى باشند. پساساختارگراها منطق گرايى افراطى ساختارى و افراط سا ختارگرايان در مورد سا ختار را مورد پرسش قرارمى دهند. پسا ساختارگراها معتقدند كه اهميت و پويايى زبان بايد درسيلان و ناپايدارى معناها جست وجو گردد ".
*مکتب دیکانستراکشن توسط ژاک دریدا ، فیلسوف معاصر فرانسوی ، پایه گذاری شد . دریدا با ساختارگراها مخالف است و معتقد است که وقتی  ما به دنبال ساختارها هستیم از متغیر ها غافل می مانیم ، فرهنگ و شیوه های قومی هر لحظه تغییر می کند ، پس روش ساختارگراها نمی تواند صحیح باشد .
* دریدا از سال 1967 ، یعنی زمانی که سه کتاب او منتشر شد ، در مجامع روشنفکری و فلسفی غرب مطرح گردید .
 
این سه کتاب عبارتند از : 
گفتار و پدیدار ، نوشتار و دیگر بودگی و نوشتار شناسی . 
- از نظر دریدا فلسفه غرب دچار نوعی ورشکستگی است و در حال حاضر پویایی خودش را از دست داده است .
- به عقیده دریدا ، یک متن هرگز مفهوم واقعی خودش را آشکار نمی کند ، زیرا مولف آن متن حضور ندارد و هر خواننده و یا هر کس که آن را قرائت کند ، می تواند در یافتی متفاوت از قصد و هدف مولف داشته باشد . " نوشتار مانند فرزندی است که از زهدان مادر جدا شده . هر خواننده ای می تواند برداشت خود را داشته باشد . ”
- از نظر دریدا ، نوشتار ابزار خوبی برای انتقال مفاهیم نیست و یک متن هرگز دقیقا همان مفاهیمی را که در ظاهر بیان می کند ندارد . متن به جای انتقال دهنده معنا ، یک خالق است . به همین دلیل در بینش دیکانستراکشن ، ما در یک دنیای چند معنایی زندگی می کنیم . هر کس معنایی و استنباطی متفاوت با دیگران از پدیده های پیرامون خود قرائت می کند .
- تقابل دوتایی موضوع دیگری است که دریدا نقد کرده است . تقابل های دوتایی همچون روز و شب ، مرد و زن ، ذهن و عین ، گفتار و نوشتار ، زیبا و زشت و نیک و بد همواره در فلسفه غرب مطرح بوده است . از زمان افلاطون تا کنون همواره یکی بر دیگری برتری داشته است. ولی به نظر دریدا هیچ ارجحیتی وجود ندارد . او این منطق سیاه و سفید و مسئله یا این یا آن را رد مردود می داند.
تعریف دقیق و مشخصی از دیکانستراکشن وجود ندارد ، زیرا هر تعریفی از دیکانستراکشن می تواند مغایر با خود دیکانستراکشن تفسیر و تاویل شود.
 دیکانستراکشن نوعی وارسی یک متن و استخراج تفسیرهای آشکار و پنهان از بطن متن است . این تفسیرها و تاویل ها می تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدید آورنده متن متناقض و متفاوت باشد .
 در بینش دیکانستراکشن ، آنچه که خواننده استنباط و برداشت می کند واجد اهمیت است  و به تعداد خواننده ، برداشت ها ، استنباطات گوناگون و متفاوت وجود دارد . خواننده معنی و منظور متن را مشخص می کند و نه نویسنده . ساختاری ثابت در متن و یا تفسیری واحد از آن وجود ندارد . ارتباط بین دال و مدلول و رابطه بین متن و تفسیر شناور و لغزان است .
شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماری نمود ، پیتر آیزنمن، معمار معاصر آمریکائی است .
آیزنمن در مقاله ای به نام " مرز میانی " ، هم فلسفه مدرن و هم معماری مدرن را به باد انتقاد گرفت . از نظر وی ، معماری مدرن بر اساس علم و فلسفه قرن نوزده بنا شده است . به عقیده آیزنمن ، بحث ارزشی هگل در مورد تز ، آنتی تز و سنتز ، دیگر در جهان امروز کاربرد ندارد . فیلسوفان پست مدرن مانند نیچه ، فروید ، هایدگر و دریدا رابطه ما را با جهان هستی عوض کرده اند .

شامل 110  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Deconstruction_1914669_6385.zip16.9 MB

دانلود پاورپوینت بررسی ورزشگاه ملی پکن (آشیانه پرنده)

دانلود پاورپوینت بررسی ورزشگاه ملی پکن (آشیانه پرنده) ورزشگاه المپیک  2008 مکان پروژه : شهر پکن – کشور چین طراحان  : هرتزرگ و دمورن ظرفیت :  80000 نفر از سال 1978 چین مرزهای کشورش را به روی دنیا باز کرد ودر این کشور کوششی واقعی برای بهبود کیفیت کارهای معماری به وجود آمد به ویژه زمانی که شهر های بزرگی چون شانگهای اصلاحات مالی را در اواخر دهه هشتاد میلادی به منظور توسعه مجدد آغاز کردند دراین زمان سرمایه گذاری های مستقیم خار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,100 تومان

دانلود پاورپوینت عناصر در معماری اسلامی

دانلود پاورپوینت عناصر در معماری اسلامی فهرست مطالب: صحن و حیاط ایوان شبستان رواق حجره --------- حیاط وصحن: به طور کلی استفاده از  حیاط مرکزی در بین النهرین به زمان اوروک  بر می گردد که به  عنوان یک  فرم کلی در احداث  قصرها به کار می رفته است.  قصر مسلیم در کیش متعلق  به پادشاه سومری، یکی از قدیمی ترین نمونه های باقی مانده از حیاط مرکزی است. در قصرهای هخامنشیان نیز از حیاط مرکزی استفاده می شده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلود پاورپوینت پروژه روستا - روستای امامه (توابع تهران)

دانلود پاورپوینت پروژه روستا - روستای امامه (توابع تهران) موقعیت روستا: امامه از روستاهاى بزرگ دهستان رودبار قصران شهرستان شمیران استان تهران ایران است. امامه دو آبادى است كه در كنار هم قرار گرفته،يكى را امامه بالا و ديگرى را امامه پایین مى‌نامند. این روستا در پنج كيلومترى مشرق راه اصلى تهران به شمشك و نرسیده به فشم واقع است و راه آن‌ماشين‌رو است. امامه آباديى است مرتفع و كوهستانى و سردسير در دامنه جنوبی البرز مرکزی که آبش از رود محلى و ق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,700 تومان