فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت سیستم حسابداری مدیریت

دانلود پاورپوینت سیستم حسابداری مدیریت

فهرست مطالب:

جایگاه اطلاعات درسازمان

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعاتی حسابداری

عناوین مهم:

تصمیم گیری
اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها
ویژگی های سیستم اطلاعاتی حسابداری
سیستم اطلاعات
ارتباط بین سیستم اطلاعاتی مدیریت و حسابداری
سیستم اطلاعاتی حسابداری
پردازش اطلاعات
مراحل یک سیستم اطلاعاتی حسابداری
 جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری دردرون سازمان
---------
جایگاه اطلاعات درسازمان:
دنیای امروزدنیای اطلاعات است وکسی برنده است که اطلاعات بیشترو مربوط تری دراختیار داشته
باشدوبی توجهی به این امر میتواندمنشا مخاطراتی عمده درتصمیم گیری هاباشد.حیات یک سازمان
زنجیره ای استازرویدادهایی که به طورمداوم درحال وقوع هستندکه  میتوان آنرا به دوگروه رویداد
 (داخلی وخارجی) تقسیم نمود. نمود.دربحث مدیریت یکی ازوظایف مدیران امر هدایت است. مدیران
میتوانند رویدادداخلی را که تحت کنترلشان است مستقیماهدایت کنند ولی در رابطه با رویدادهای خارجی
که خارج ازکنترل مدیریت است ومعمولا آثارآن به سازمان منتقل میشود.
رابطه با رویدادهای خارجی که خارج ازکنترل مدیریت است ومعمولا آثارآن به سازمان منتقل میشود.
میشود.فرایندکار مدیریت درعملیات برنامه ریزی وکنترل فعالیت ها ازابتداتاانتها متشکل ازیک سلسله
تصمیم گیری است. یکی دیگرازوظایف مدیریت برنامه ریزی است.درادبیات مدیریت تصمیم گیری
یکی ازوظایف مدیریت وگاه شغل آنها می دانند.
 
تصمیم گیری :
انتخاب راه کارمعین ازمیان داده های موجودوممکن
امروزه عوامل وعناصری مثل پیشرفت تکنولوژی–تحولات اقتصادی–شبکه های پیچیده تلقی های
نیروی انسانی مجموعااهداف سازمان رادشوارترساخته است.امروزه یکی ازمشکلات سازمان که
تعارض وتضاد بین اجزای مختلف تشکیل دهنده کل سیستم یعنی زیرمجموعه ها وزیر سیستم های خود
است.درنتیجه اینکه سازمان به عنوان یک پدیده پویاهمواره درمعرض تغییراست. تغییردرسازمان به
دوگونه (مقطعی یاتوسعه سازمانی) پدید می اید که زمینه سازرشدوبقای سازمان است.
توسعه سازمانی دربرگیرنده تغییردرعناصرساختاری–تکنولوژیک واهداف است که اگرسازمان یافته
وسنجیده صورت نپذیرد نظم سازمان راازبین می برد.رمزغلبه بر مشکلات ودستیابی به اهداف سازمان
درشرایط پیچیده ودشوارعبارتست ازتصمیم گیری صحیح وعقلایی مدیریت.اطلاعات ابزارتصمیم گیری-
های مدیریت است ومیزان صحت تصمیمات مدیریت بستگی به میزان صحت اطلاعاتی داردکه درزمان
تصمیم گیری دراختیاروی قرارداردوبرای دستیابی به این اطلاعات نیازبه یک سیستم اطلاعاتی است.
درتعریف حسابداری تاکیداصلی روی تهیه اطلاعات مفیدومربوط برای استفاده کنندگان است ولی دربحث
سیستم های اطلاعاتی حسابداری بایدهمواره تامین نیازهای اطلاعاتی آن دسته ازاستفاده کنندگان که بیشترین
متنوع ترین ومداوم ترین استفاده ازاین اطلاعات جهت تصمیم گیری رادارند مدنظراست.درهرسازمان اولین
واصلی ترین استفاده کنندگان مدیران هستند.
 
اطلاعات موردنیازدرمورد رویدادها:
همان طورکه اشاره شد رویدادهایی که بهم پیوستن آنها حیات یک سازمان را تشکیل می دهد به
دوگروه رویداد داخلی و خارجی تقسیم می شود.
رویداد داخلی به رویدادهایی اطلاق می شودکه وقوع آنها موجب ایجادتغییر درکل سازمان نگردیده
بلکه موجب تبدیل این منابع دردرون خودسازمان خواهدشد.  ( مثل تبدیل موادبه محصول )
رویدادخارجی به رویدادهایی گفته می شود که درنتیجه آنهاتعهدات ومنابع سازمان تغییرگردیده وکاهش
یاافزایش پیدامی کند.این گروه رویدادهامعمولا ازطریق ردوبدل کردن منابع بین سازمان واشخاص ثالث
خارج ازسازمان واقع می گردد که آنها رابه عنوان مبادلات نیزمی شناسیم.( مثل خریدوفروش محصول )
هرکدام ازرویدادها پس ازوقوع 2 نوع تاثیر برمجموعه سازمان خواهند داشت.
 
1) اثرعملیاتی :
تاثیری که یک رویدادبرگردش عملیات سازمان بجای می گذارد. مثل خریدیک محموله مواداولیه که
میتواند ضریب اطمینان مدیریت رادر قرارداد های جدیدبرای فروش محصول افزایش دهد.
 
2) اثر مالی:
ماهیت تغییراتی که درنتیجه رویداد درمنابع تعهدات سازمان ایجاد میشود وسنجش این اثرتنهاهنگامی
اثرتنهاهنگامی امکان پذیراست که بااندازه گیری ابعاد مالی رویداد توام گردد.مثال : دراثرخرید یک
محموله مواداولیه میزان موجودی خریدار ازیک طرف وازطرفی دیگربدهی های وی افزایش می یابد
که این اثرمالی رویداد رابر عهده دارد که تحت عنوان سیستم اطلاعاتی حسابداری شناسایی میشود.
 
سیستم اطلاعات:
این سیستم که گاهی اوقات سیستم پردازش داده نامیده میشود یک سیستم مصنوعی است که مجموعه
کاملی ازمؤلفه های دستی ورایانه ای میباشد وبرای جمع اوری،ذخیره واداره داده هابرای کاربران
تهیه شده است که شکل زیر اجزافعال یک سیستم اطلاعات رانشان می دهد.
ومبلغ که ازبابت انجام این مبادله به دارایی وبدهی های اوافزوده می شودابعادمالی رویداد می باشند.
کسب اطلاعات درموردآثارعملیاتی ومالی رویدادهابرخورداری ازمجموعه ای ازسیستم پویااست که
به سیستم اطلاعاتی مدیریت معروفندوآن بخش ازسیستم اطلاعاتی مدیریت که وظیفه إرایه اطلاعات
مربوط به آثارمالی رویداد رابر عهده دارد که تحت عنوان سیستم اطلاعاتی حسابداری شناسایی میشود.
 
سیستم اطلاعات:
این سیستم که گاهی اوقات سیستم پردازش داده نامیده میشود یک سیستم مصنوعی است که مجموعه کاملی
ازمؤلفه های دستی ورایانه ای میباشد وبرای جمع اوری،ذخیره واداره داده هابرای کاربران تهیه شده است
که شکل زیر اجزافعال یک سیستم اطلاعات رانشان می دهد.

شامل 20 اسلاید  POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1828473_9419.zip1.6 MB

آخرین محصولات فروشگاه