فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت تاریخچه زبان شناسی (از آغاز تا امروز)

دانلود پاورپوینت تاریخچه زبان شناسی (از آغاز تا امروز)

تعریف علم زبان شناسی:

زبان‌شناسی علمی است که به مطالعه و بررسی روشمند زبان می‌پردازد.

در واقع، زبان‌شناسی می‌کوشد تا به پرسشهای بنیادینی از این دست پاسخ گوید:

«زبان چیست؟»
«زبان چگونه عمل می‌کند و از چه ساخت‌هایی تشکیل شده است؟»
«انسان‌ها چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند؟»
«زبان آدمی با سامانه ارتباطی دیگر جانوران چه تفاوتی دارد؟»
«کودک چگونه سخن گفتن می‌آموزد؟»
«زبان بشر چگونه تکامل یافته است؟»
«زبان‌ها چه قرابتی با یکدیگر دارند؟»
«ویژگی‌های مشترک زبان‌های جهان کدامند؟»
«انسان چگونه می‌نویسد و از چه راهی زبان نانوشتاری را واکاوی (تحلیل) می‌کند؟»
«چرا زبانها دگرگون می‌شوند؟»
 
žپیدایش تاریخ زبان شناسی:
žعلم زبان شناسی امروزین درست مثل دیگر شاخه های دانش و معرفت انسانی، بلکه مثل تمامی جنبه های همه ی فرهنگ های بشری از یک سو محصول گذشته ی خود و از سوی دیگر خاستگاه آینده ی خویش است
žمراد از علم در این جا تحصیل شناختی نظام یافته و به آئین، نسبت به موضوعی پیشداده یا سلسله پدیدارهایی از پیش تعیین شده است؛ شناختی که دانسته و از روی عمد ساخته و پرداخته می شود و حساب شده از نسلی به نسلی دیگر منتقل می گردد
 
žسیر زبان شناسی اروپایی:
از جهات مهمی دشوار است بتوان باور کرد که زبان شناسی اروپایی هرگز می توانسته به پایگاه و مرتبتی برسد که امروزه بدان رسیده است بی آن که از بینش ها و دانش هایی بهره ور گردد که حاصل کارها و آثار زبانشناختی ملت های دیگر در خارج از مرزهای اروپا بوده اند؛ و در این میان سهم آثار زبان شناسان هندی در عهد باستان به ویژه بسیار چشمگیر است.
ما می توانیم پژوهشهای زبان شناختی ملت های دیگر را به مثابه نهرهای گوناگونی در نظر آوریم که هر یک در زمانی دیگر به درون سنت اروپایی فروریخته و به صورت بخشی از آن درآمده است.
žاین که ما چنین روایتی را حول محور تاریخ زبان شناسی اروپا سازمان می دهیم به هیچ روی متضمن هیچ مدعائی از آن دست نیست که اروپا در ساحت زبان شناسی بر دیگر جاها برتری دارد. چه واقعیتی است انکار ناپذیر که پژوهندگان و اندیشمندان اروپایی در بخش بزرگی از نظریه ی آواشناسی و واج شناسی، و همچنین در جنبه های معینی از تحلیل دستوری، آشکارا در فرودست هندیان عهد باستان جای دارند. اما نکته این است که در سنت زبان شناسی اروپایی ما در موقعیتی قرار می گیریم که می توانیم خط ناگسسته و مداومی را از رویش و بالش این علم از سرچشمه های آغازینش در یونان تا زمانه ی خودمان دنبال کنیم
žو این در حالی است که ما از خاستگاه اصلی و مراحل آغازینی که در آن سوی آثار پخته و قوام یافته ی هندیان قرار دارد اخبار بسیار ناچیزی در اختیار داریم. نتایج نظری و عملی زبان شناسی یونان را رومیان (همراه با انبوه بی شماری از دیگر دستاوردهای فکری یونانیان) به ارث بردند، و آن همه را اینان از طریق دستوریان متاخر زبان لاتین به مدرسیان قرون وسطی واسپردند، تا آنان نیز به نوبه ی خود آن ها را همراه با دیگر داده های زبان شناختی، که همگی از فرهنگ های غیر اروپایی نشأت می یافتند و همگی نیز بسیار حیاتی بودند، در آستانه ی عصر نوزایی (Renaissance) و پس از آن به مردم جهان جدید تحویل دهند.
 
چند تعریف:
žواج: در زبان‌شناسی کوچک‌ترین جزء مشخص کلام است که جایگزینی آن با جزئی دیگر تفاوت معنایی ایجاد می‌کند. مثلاً کلمه ی «ما» از دو واج «م» (m) و «ا» (A) تشکیل شده‌است.
žکلمه یا واژه: کوچک‌ترین شکل معنادار از حروف است که می‌تواند به تنهایی به کار رود.
žصرف: تک‌واژشناسی/ ساختِ‌واژه‌/ به انگلیسی: (morphology)
بخشی از دستورِ زبان است که ساختـ(ـارِ) واژه را موردِ تحلیل قرار می‌دهد
žنحو: جمله‌شناسی/ به انگلیسی: (Syntax)
به دانش مطالعه ی قواعد مربوط به نحوه ی ترکیب و در کنار هم آمدن واژه‌ها به منظور ایجاد و درک جملات در یک زبان اطلاق می‌شود.
žواک: ارتعاش تارهای صوتی در حنجره
žواکه (واکدار): آواها و واج هایی که هنگام تولیدشان تارهای صوتی مرتعش می شوند مانند /آ/ و /ی/
žبی واک: آواها و واج هایی که هنگام تولیدشان تارهای صوتی مرتعش نمی شوند مانند /پ/ و /ف/
 
فهرست کلی:
پیش از رنسانس
-یونان
-روم
-قرون وسطی
رنسانس
-پیش از اختراع چاپ
-پس از اختراع چاپ
قرن نوزدهم و کشف سانسکریت
قرن بیستم
-----------
پیش از رنسانس:
یونان:
افلاطون:
دیوگنس لائرتیوسی می گوید افلاطون نخستین کس بود که به بررسی امکانات دستور زبان همت گماشت.
žدر رسائل افلاطون هر جمله یونانی به دو بخش اسمی (اونوما) و بخش فعلی (ریما) تجزیه می شود .
žریشه واژه انگلیسی گرامر نیز از واژه ی گراماتیکوس(grammatikos) یونانی گرفته شده که در زمان افلاطون و ارسطو
به معنی کسی بود که حروف و کاربردآنها را می دانست. žرساله کراتیلوس افلاطون در مورد معنا شناختی فلسفی است.
žموضوع اصلی رساله کراتیلوس مناظره ای است در این باب که منشا زبان کدام است و رابطه میان واژه و معنای آن چگونه است ؟ آیا این رابطه بر بنیاد نوعی سنخیت طبیعی استوار است که احیانا میان صورت واژه و معنای آن وجود دارد ، یا خود نتیجه نوعی قرارداد و توافق است ؟
žهر دو نظر از سوی طرفهای درگیر مناظره مورد بحث و بررسی قرار می گیرند بی آن که هیچ نتیجه قطعی و معینی از این رهگذر به دست آید.
 
žارسطو:
žارسطو قاطعانه نظرگاه قراردادگرایان را اتخاذ نمود و آوردکه: «بنیاد زبان به وضع و قرارداد است ،چون هیچ نامی به طور طبیعی پدید نمی آید»
žنظر ارسطو در باب زبان در آغاز کتاب تعبیر (De  interpretatione) جمع بندی شده، آنجا که آمده است:
«سخن گفتن عکس برگردان دریافتهای ذهن است و نوشتن عکس برگردان سخن گفتن»
 
žرواقیان:
žبنیانگذار نحله ی رواقی زنون بود که در حدود سال 300 پیش از میلاد می زیست.
žزنون خود آدمی دو زبانه بود که زبان اولش زبانی سامی بوده و زبان یونانی را بعدها در زندگیش آموخته بود.
žنحله رواقی در روزگاری بنیاد نهاده شد که به عصر یونان مداری (Hellenistic age) مشهور است ، و آن عصر پس از اسکندر بود که یونانی زبانان طی آن بسیار بیشتر از سده های پیشین با سخنوران زبانهای دیگر در تماس قرار گرفتند و این تماس در طول تمام این دوره رو به فزونی داشت .
žبرای مثال نخستین ترجمه از عهد عتیق به زبان یونانی که به هفتادگانی یا ترجمه هفتادی مشهور است در همین عصر صورت بست.
 
مقام و موقعیت زبان در دستگاه فلسفی رواقیان:
žمقام و موقعیت زبان در دستگاه فلسفی رواقیان را می توان در قالب سه نقل قول ازآنان بدین صورت جمع بست :
I-«نخست تاثر ذهنی برای آدمی حاصل می شود ، آنگاه ذهن آدمی از سخن بهره می گیرد و تجربه ای را که تاثر ذهنی پدید آورده است در قالب کلمات بیان می کند»
II-«همه چیز از رهگذر مطالعه فن استدلال (منطق) درک و دریافت می شود»
III-«بیشتر آدمیان می پذیرند که به جاست مطالعه فن استدلال را از آن بخش آغاز کنیم که به بررسی سخن می پردازد»
 
žرواقیان:
žرواقیان دوگانگی میان صورت و معنا را به قالب بیان درآوردند ، و از این رهگذر «دال» را از «مدلول» در زبان بازشناختند.
žرواقیان آواشناسی را جدا از صرف و نحو و این دو را جدا از ریشه شناسی طرح و توصیف کردند و در این میان به ریشه شناسی بیش از آن دوتای دیگر علاقه نشان دادند.
 
žپیش از رنسانس:
روم:
حکمت یونان و حکومت روم:
žطی قرن های سوم و دوم پیش از میلاد جهان یونان رفته رفته زیر نفوذ و سلطه ی شهر روم در آمد
žرومیان از همان ابتدا پذیرفتند که یونانیان در عرصه ی دستاورد های فکری و هنری از آنان برترند.
 
تقسیم روم به دو قسمت شرقی و غربی از لحاظ زبانی:
žدر نیمه ی غربی که هیچ تماسی با هیچ تمدن شناخته شده ای نداشت زبان لاتین هم زبان رسمی و اداری بود، هم زبان بازرگانی و حقوق و هم زبان علم و آموزش. همین زبان در گذار از تحولات زبان شناختی ای که از سر گذراند به صورت زبان رومیایی یا نولاتین درآمد
žدر نیمه ی شرقی زبان یونانی هنوز همان پایگاه خود را داشت و ماموران رومی در جریان ماموریت هایشان در آن نواحی به ناچار زبان یونانی را می آموختند
žاین تقسیم بندی بعد ها پایه ی تقسیم سیاسی روم به دو قسمت گردید
žآثار بسیار زیادی در این دوره به زبان لاتین ترجمه شد
 
وارو(Marcus Terentius Varro):
žوارو مستقل ترین و اصیل ترین کس در میان آن دسته از نویسندگان رومی بود که به مباحث زبان شناختی پرداختند
žیک ویژگی عمده ی کار وارو در زمینه ی زبان شناسی آن است که مبحث سامانگرایی و سامانگریزی را به طرزی
گسترده مطرح می کند و آراء طرف های درگیر در این مبحث را تدوین می کند
 
žمنشا زبان از دید وارو:
žزبان از دل مجموعه ی محدودی از واژه های نخستین بر آمده و آن مجموعه اصل و منشا زبان را تشکیل می دهد
žواژه های یاد شده را در آغاز از آن رو بر اشیا نهاده اند تا بتوان از آن اشیا یاد کرد و همین ها حکم سرچشمه ی زایا و جوشانی پیدا کرده اند که از دل آن شمار فراوانی از واژه های دیگر نشات یافته است
 
وارو:
žوارو سخن از محدودیت های نظم محض در امر واژه سازی به میان می آورد، از طبیعت عملی زبان یاد می کند و می گوید که واژگان زبان در زمینه هایی که به لحاظ فرهنگی مهم ترند تمایزاتی به مراتب بیشتر از زمینه های دیگر پدید می آورد
žدر زبان لاتین
-اسب نر: اکوئوس (equus)
-اسب ماده: اکوئا (equa)
چون نزد مردم لاتین شناخت این دو از هم مهم بوده
-کلاغ نر و ماده: کُرووس (corvus)
 
شامل 113 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
history_of_linguistics_1824441_3700.zip2.1 MB

آخرین محصولات فروشگاه