فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت شاخص هاي پايداري محيط زيست

دانلود پاورپوینت شاخص هاي پايداري محيط زيست

برنامه ريزي زيست محيطي:

برنامه ريزي انفعالي:

برنامه ريزي انفعالي را مي توان به نوعي واکنش نسبت به مسائل و مشکلات موجود تعبير کرد مشخصه بارز اين نوع برنامه ريزي عبارت است از پذيرش ناگزير واقعيات روز، و درصورت امکان، تلاش در جهت سامان دادن به وضعيت موجود. يعني بعد از آنکه در مقابل عمل انجام شده قرارگرفت مي کوشد به نحوي موضوع مورد نظر (رشد بي رويه شهري، رشد موضعي صنايع، تمرکز جمعيت، آلودگي محيط) را تحت کنترل درآورد.
 
برنامه ريزي فعال:
بايد برنامه ريزي فيزيکي و حفاظت محيط زيست از وضعيت انفعالي، که ناگزير به اهداف کوتاه مدت و يا بازدهي سريع نظر دارد، خارج شود و به موضعي فعال، مستمر و آينده نگري روي آورد.
خصلت همه سونگري و بين بخش عمل کردن حفاظت محيط زيست بايد به شدت تقويت شود و از آن حداکثر استفاده به عمل آيد، تا از طريق فراهم نمودن بستر مناسب و سرشار از محتواي واقعي و اصيل خود از عهده نيازها و توقعات برنامه ريزي برآيد
 
چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي:
با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:
ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.
 
جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهائي خواهدداشت:
توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيائي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر: مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضائي.
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذائي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌‌كاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعة كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويائي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
 
سنجش پايداري :
پايداري صفتي است براي سيستمهاي پويا که قادرند در طول زمان خود را حفظ کرده و برقرار نگهدارند؛ و بنابراين پايداري يک نقطه پاياني ثابت و قابل تعريف نيست .
پايداري زيست محيطي ، حفظ و نگهداري طولاني مدت منابع زيست محيطي ارزشمند در بستر توسعه انساني است .
در مورد بهترين راه براي تعريف و سنجش پايداري توافقي وجود ندارد . اقتصاددانان اغلب رويکردي مبتني بر حسابداري و با تاکيد بر نگهداري منابع سرمايه دارند . اما بعضي کارشناسان حوزه محيط زيست
، بيشتر بر تخريب منابع طبيعي تمرکز دارند و اين که تا چه حدي مي توان نرخ استفاده از اين منابع را در آينده دور تضمين نمود .
رويکرد ما گسترده تر و کوتاه مدت تر و بيشتر مبتني بر سياست گذاري خواهد بود . شاخص هاي پايداري محيط زيست، معياري را فراهم مي نمايد که به وسيله آن مي توان ميزان برخورداري جامعه از موقعيت منابع طبيعي و تاريخچه زيست محيطي آن منابع و جريان آلودگي و ميزان استخراج و مصرف منابع طبيعي و همچنين ساز و کارهاي سازماني – اداري و توانايي براي تغيير روند آلودگي و مصرف
منابع طبيعي در آينده را اندازه گيري نمود .
 
در راه رسيدن به پايداري محيط زيست با چه مسائل روبرو هستيم؟
وضعيت محيط زيست
اقتصاد و امور اجتماعي
فاکتورهاي داخلي همچون اولويت بندي مسائل محيط زيستي در کشور
فاکتورهاي خارجي شامل سياستهاي محيط زيستي کشورهاي همسايه
 
شاخص پايداري محيط زيست:
ما امروزه  در عصر اعداد زندگي مي کنيم. بسياري از تصميمات اخذ شده نيز بر پايه محاسبات و اعداد مي باشد . اما قلمرو محيط زيست در اين زمينه بسيار دور افتاده است . به دليل عدم اطمينان از صحت داده ها و همچنين عدم هماهنگي بين اطلاعات موجود ، تصميماتي که در زمينه محيط زيست اخذ مي شود بيشتر بر پايه مشاهدات عمومي ، حدسيات و نظرات متخصصين مي باشد که مسلما احساسات و استنباطهاي شخصي در آن دخيل است .
 
شاخصهای پايداری از طريق شناسايي موارد زير مي تواند کمک نمايد :
الف) مهمترين مسائلي که يک کشور با آن مواجه مي باشد ،
ب) کشورهاي مشابهي که اين مسائل را با موفقيت هدايت کرده اند
پ) جايگزين هادر نتيجه برخي گزینه های فرعي زيست محيطي در جهت بهينه سازي
 
اهداف  شاخص  پايداري محيط زيست:
شاخص پایداری محیط زیست  در تلاش برای فراهم آوردن معیاری از شرایط زیست محیطی در سطح ملی است که مناسب برای سیاست گذاری باشد.این سند بر وضعیت
ساز و کارهای زیست محیطی طبیعی و مدیریت شده ( توسط انسان ) ، هر دو ، توجه دارد .
همچنین تنش های وارد بر این ساز و کارها ، از جمله تخریب منابع طبیعی و نرخ آلودگی را نیز اندازه گیری می نماید، چرا که شدت این تنش ها می تواند به عنوان شاخص مفیدی از فشار موجود بر سیستمهای پایه مورد استفاده قرار گیرد . علاوه بر این ، شاخص پی آمدها ،واکنش و همچنین آسیب پذیری انسان در مقابل تغییرات زیست محیطی را نیز می سنجد .
به اضافه موارد فوق ، توانایی یک جامعه را برای مقابله با تنش های زیست محیطی و نقش ایفا شده توسط هر کشور در حفاظت جهانی از محیط زیست را نیز اندازه گیری می نماید .
شاخص های پایداری محیط راهنمایی مفید برای سیاستگذاران می باشند از این جهت که آنها را در کنترل آلودگی ، مواجه با چالشهای مدیریت محیط زیست، روشن کردن منابع مالی جهت سرمایه گذاری و آرایش تفکرات سیاسی هدایت می کند. اهدافی که در سیاست  های عملکرد ی در نظر گرفته می شوند الویت بودجه بندی را مشخص می کند .
تمامی ابزارهایی که در سنجش پایداری مورد استفاده قرار می گیرند ، دچار کاستیهایی می باشند که می توان این نقایص را در عدم پیوستگی سری داده های شاخص و مهم ، دیدگاههای گوناگون در مورداین مطلب که پایداری شامل چه مسائلی می شود و نظرات مختلف در مورد فائق آمدن بر مسئله عدم قطعیت مشاهده کرد .
 
نتایج کلیدی شاخص های  پایداری محیط زیست:
معیاری مناسب برای نظارت بر مسائل محیط زیستی کشور
تعیین عملکرد محیط زیست و در نقطه متقابل آن توسعه انسانی و وضعیت اقتصادی کشور
پایداری محیط زیست اساسا موضوعی چند جانبه می باشد .
( اکثر چالشهای محیط زیستی در اثر توسعه و صنعتی شدن بوجود می آید – زوال منابع طبیعی ( علی الخصوص منابع تجدید نشدنی ) ، آلودگی و تخریب اکو سیستم و دیگر چالشها نتیجه عدم توسعه و فقر است – که باعث کاهش منابع (بخصوص منابع تجدید شدنی مانند جنگلها و آب ) و کمبود سرمایه گذاری در ظرفیت سازی برای کنترل آلودگی و حفاظت اکوسیستم می شود.)
یکپارچه کردن طیف وسیعی ازداده ها و مقایسه آنها
ابزاری قدرتمند برای پیگیری عملکرد محیط زیست،
ارائه راه حلهای سیاسی شناخته شده جهت حل معضلات
اساس و پایه ای برای آنالیز محیط زیستی و تصمیم گیری بر اساس داده ها (روشن شدن موارد مهم و بحرانی )
روشن نمودن رابطه بین پایداری محیط زیست و توسعه اقتصادی
(کشورها در هر سطحی از درآمد با چالشهای محیط زیستی روبرو هستند. برخی کشورها چالشهای مربوط به آلودگی و مدیریت منابع طبیعی را به خوبی کنترل می کنند در حالیکه برخی دیگر این کنترل را انجام نمی دهند . در نتیجه وضعیت توسعه ، سرنوشت محیط زیست نمی باشد .)
 
شاخصهای پایداری محیطی یک روند کمی و سیستماتیک برای تصمیم گیری در زمینه محیط زیستی فراهم می آورد  به طوریکه :
مشکلات ومسائل در قالب یک سری اندیکاتورها و استانداردها پیگیری می شوند،
پیشرفت کار به صورت مشاهده ای و تجربی سنجیده می شود
مشخص نمودن ارجحیت برنامه های محیط زیستی، تکنولوژیها ، استراتژیها ،رویکردها و دیدگاهها
 
شامل 28 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,300 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Environment_1794764_3421.zip1.8 MB

آخرین محصولات فروشگاه