فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت رفتار كارآفرينانه - با تاكيد بر صنايع کوچک

دانلود پاورپوینت رفتار كارآفرينانه - با تاكيد بر صنايع کوچک

فهرست مطالب :

بخش اول : كارآفريني چيست ؟

بخش دوم : كارآفرين كيست ؟

بخش سوم : فرصتهاي نهفته اشتغال در كارآفريني

بخش چهارم : توسعه صنايع كوچك وكارآفريني

---------

بخش اول : كارآفريني چيست :

از واژه Enterprender به معناي متعهد شدن است .يعني مخاطره هاي يك فعاليت اقتصادي سازماندهي ، اداره و تقبل مي شود.
كارآفريني از ابتداي خلقت بشر بوده است .
 وظيفه كارآفرينان بدست آوردن عوامل توليد ( زمين ، نيروي كار ، سرمايه)واستفاده براي توليد محصول جديد يا خدمت جديد است.
مفهوم كارآفريني ريشه در تفكر ،زير بناي فكري ،سطح تجزيه وتحليل وزاويه ديد   افراد از مكاتب اقتصادي ، جامعه شناسي ، روانشناسي ،جمعيت شناسي وانديشمندان مديريت و 000دارد.
 
كارآفريني از ديدگاه اقتصاد دانان:
اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامي مكاتب اقتصادي از قرن 16 ام تاكنون به نحوي كارآفريني را در نظريات اقتصادي خود تشريح نموده اند .
جامعه چگونه ثروت جديد  ايجاد مي كند.
جامعه چگونه ثروت رادر بين جامعه توزيع مي كند.   پاسخ به اين دو سوال مستلزم وجود راهكارهايي است كه راه حل هاي ارائه شده را عملي سازد .
 
در اين مورد سه دوره را مي توان متمايز كرد :
طرح بحث كارآفريني و اوج گيري  
 افول و كمرنگ شدن . ( جايگزين شدن سرمايه دار به جاي كارآفرين)
طرح مجدد.
 
كارآفرينان درواقع مديران مالكي هستند كه به منظور بهره برداري ازنوآوريهاشركتهاي جديد و مستقلي را راه اندازي مي كنند .آنها فعاليت خود را با داشتن دارائي شخصي خيلي كم و با داشتن آرزوي بدست آوردن ثروت هنگفت آغاز مي كنند .آنها همچنين نوآوريها را توسعه مي دهند ومي كوشند تا در بازار به موفقيت دست يابند . در اين صورت بازار عمومي را گسترش مي دهند ، چرا كه خريداران برميزان خريد مي افزايند تاكالاياخدمت ارائه شده جديد را در خريد بگنجانند .چنانچه تقاضاي عمومي افزايش يابد و ثروت جديد ايجاد گردد،                      كارآفرينان سهمي از بازار و ثروت جديد را بدست مي آورند .اما در عين حال نوآوريهاي آنها ساختار بازار را نابود مي كند و موجب زوال شركتهاي قديمي ترمي گردد.آنها سهم بازار شركتهاي قديمي تر را بدست مي آورند .در نتيجه شركتهاي قديمي تر كاركنان خود را بركنار مي كنند وبعضي از آنها اعلام ورشكستگي مي كنند و طلبكاران ، كاركنان وسهامداران آنها نيز مقداري از دارايي خود را از دست مي  دهند. در عين حال ،كارآفرينان جديدي را به كار مي گمارند ،سود سهام بيشتري را به سهامدارن مي پردازندوميزان خريد از عرضه كنندگان را افزايش مي دهند .در نتجه ، ثروت جديد از طريق تقاضاي جديدايجاد مي شود و ثروت جديد و قديمي بين كارآفرينان و كاركنا ن،وسهامداران و عرضه كنندگان توزيع مي گردد. .اين سازو كار را تخريب خلاق گويند.
 
شومپيتر
كارآفريني شامل :
ارائه كالايي جديد
ارائه روشي جديددر فرايند توليد .
گشايش بازاري تازه .
يافتن منابع جديد.
ايجاد هرگونه تشكيلات در صنعت .
كارآفريني فرايند پوياي ايجاد ثروت بيشتر است .
 
چهار دسته از عوامل براي كارآفريني مهم است :
عوامل اقتصادي : مزيتهاي بازار و فراهم بودن سرمايه .
عوامل غير اقتصادي  : مقبوليت كارآفريني ( فرهنگي ) ، تحركات اجتماعي ، و..
عوامل روانشناختي : نياز به توفيق ، انگيزه ها و مخاطره پذيري.
 تركيب عوامل توليد به منظور ايجاد تغيير در توليد محصولات و خدمات كارآفريني از ديدگاه محققين علوم رفتاري.
 
بخش دوم : كارآفرين كيست:
كارآفرينا ن چه كارمي كنند ؟
كارآفرينان چرا مي كنند؟
كارآفرينان چگونه مي كنند؟
 
الف - رويكرد ويژگيها :
وبر وتاثير ارزشها وعقايد بركارآفريني ( پروتستانها وسرمايه داري )
نيازهاي مك كله لند. ( توفيق طلبي ، قدرت ، احساس تعلق )
جان استوارت ميل ( نياز به مخاطره پذيري )
شومپيتر (نوآوري ويژگي اصلي تلاشهاي كارآفرينانه )
 
نياز به توفيق طلبي :
تمايل به انجام كار در استانداردهاي عالي جهت موفقيت در موقعيتهاي رقابتي .
مسئوليت شخصي براي تصميم گيري .
مخاطره پذيري متوسط.
بازخوراز نتايج تصميمات .
مك كله لند : نياز به توفيق انگيزه اصلي توسعه اقتصادي در كشورها بوده است .
 
مركز كنترل :
عقيده فرد نسبت به اينكه عاقبت و سرانجام وي تحت كنترل وقايع خارجي يا داخلي مي باشد.
تئوري اسناد
كارآفرينان رابيشتر داراي مركز كنترل دروني توصيف كرده اند.
كارآفرينان به خود ايمان دارند و موفقيت يا شكست را به اقبال ربط نمي دهند.
درزندگي چيزي به نام شانس وجود ندارد. شانس يعني استفاده بهتراز فرصتها.
 
تحمل ابهام :
قدرت ابهام عبارت است از پذيرش عدم قطعيت به عنوان بخشي اززندگي ،توانايي عدم حيات با دانشي ناقص در محيط..
كارآفرينان  بدون اينكه احساس تهديد يا ناراحتي نمايند قادرند تا بطوراثربخشي باشرايط يا اطلاعات مبهم ، ناقص ، غير قطعي ، سازمان يافته و غير شفاف دست وپنجه نرم كنند.
درواقع ابهام سبب انگيزش آنها مي شود.
 
ب- رويكرد رفتاري :
برخلاف رويكرد روانشناختي كه بر ويژگيهاي شخصيتي فرد تاكيد دارد ، رويكرد رفتاري بر فعاليتهاي  كارآفرين تاكيد دارد .در اين ديدگاه پديده كارآفريني همچون يك فرايند انگاشته مي شود كه در آن سازمانهاي جديد ايجاد مي شود. در واقع در اين ديدگاه علاوه بر ويژگيهاي شخصيتي كه در رويكرد ويژگيها مورد تاكيد است ، عوامل محيطي و رفتاري فرد نيز مورد توجه است .دراين رويكرد نگرش براين است كه كارآفرين چه انجام مي دهد نه اينكه كارآفرين كيست.
در ديدگاه رفتاري فردكارآفرين به عنوان يكي از عوامل مهم در فرايند كارآفريني مورد توجه قرار مي گيرد و ديدگاه رفتاري پوشش دهنده ديدگاه شخصيتي و ويژگيها نيز مي باشد .
علاوه برويژگيهاي شخصيتي در اين ديدگاه طيف وسيع تري از ويژگيها با عنوان خصايص جمعيت شناسي و تحت دودسته وژگيهاي تجربي و سابقه بررسي شده اند.
 
خصايص جمعيت شناسي :
ويژگيهاي تجربي :
تجربه كاري
اكثر كارآفرينان كار رادر جايي آغاز مي كنند كه خودداراي تجربه قبلي هستند .
97 درصد شركتهاي جديد موسسشان قبلا در همان كسب و كاربوده است.
85 درصد شركتهاي جديد كالاها وخدمات اوليه اي بوده اند كه از تجربه قبلي موسسين استفاده مي كرده اند.
 
نارضايتي از شغل قبلي :
 در مورد كارآفرين ، نارضايتي از شغل قبلي نه تنها اورا وادار مي كند كه كار خودرا ترك كند بلكه اين عقيده را در او ايجاد مي كند كه كار كردن در هيچ جاي ديگري ارضاكننده نخواهد بود.
 
 الگوي نقش:
 خانواده ودوستان،موفقيت اشخاص ديگر، الگوهاي محيط كاري.
 
ويژگيهاي مرتبط با سابقه و پيشينه فرد:
سن ،شرايط كودكي ، سال ازدواج ، تعدادمشاغل قبلي ،عضويت در سازمانهاي حرفه اي و تجاري ،در حاشيه قرار گرفتن از جامعه آموزشهاي تخصصي ، آموزشهاي مديريتي .
 
مصداق هاي كارآفريني :
- پاپكو 
- ابزارمهدي
-شيشه گيلان
-مهرام
- گروه مينو
-كارخانجات بيك
-كفش ملي
-خيامي
-اكبرجوجه
-مك دونالد
-كوكا كولا

شامل 32 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Entrepreneurial-behavior_1791103_1231.zip366.5k

آخرین محصولات فروشگاه