فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی درختان میوه

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی درختان میوه

فهرست مطالب:

1) مقدمه

2) رشد و نمو درختان ميوه ( اندامهای هوايی و زيرزميني)
3) توليد، انتقال و توزيع کربوهيدراتها
4) فيزيولوژی پيوند و تئوريهای مربوط به اثر متقابل پايه و پيوندک
5)نقش آب
6) گل انگيزی
7) نونهالي و گلدهي
8)تشکيل ميوه و گرده افشانی، بررسی علل سال آوری درختان ميوه
9) تشکيل ميوه و نقش هورمونها در آن
10) مکانيسم تنک کردن شيميايی گل و ميوه و ريزش ميوه ها
اندازه درختان و موضوعات پيری، دوره استراحت و مقاومت زمستانه درختان ميوه، تئوريهای مربوط به اثر غلبه جوانه انتهايی
---------
منابع اصلی :
1- کتاب فيزيولوژی درختان ميوه مناطق معتدله
اثر Faust   ترجمه دکتر طلايی يا دکتر غلامی
2-  مقالات تحليلی مرتبط با سرفصل درس فيزيولوژی درختان
منابع کمکی برای مطالعه دانشجويان
1- کتاب رشد و نمو گياهی  دکتر لاهوتی
2- رشد و نمو  دکتر قربانلی
3- ميوه کاری  دکتر رسولزادگان
4- فيزيولوژی گلدهی و تشکيل ميوه دکتر لسانی
5- تشکيل ميوه  دکتر راحمی
6- Plant Growth and Development, by: L.M. Srivastava
Published Elsevier 2002
------------
رشد ونمو درختان ميوه:
تکامل يک موجود زنده (درخت )
الف- تغييرات کمی : افزايش ابعاد ( طول، سطح، حجم يا جرم ) که مجموعه آنها رشد را تشکيل می دهد:
1- رشد : بر اثر
1) تقسيم ياخته ای که در مريستم ها رخ می دهد ( شامل مريستم نخستين و مريستم پسين )
2) افزايش ابعاد سلول ها ( غالباٌ در جهتی انحصاری مثل طولی يا شعاعی )، بعد از ناحيه مريستمی است.
3) نوعی تمايز که سلول ها واجد اختصاصات می شوند. اين تمايز خصوصا درارتباط با رسوب سلولز و ليگنين، قدرت سنتز و اکتساب توانائيهای فيزيولوژيک مثل تشکيل گل است
توقف رشد (پيری):  در مرحله پيری بافتهای جنينی متوقف می شوند و از بين می روند. پس از آنکه اندازه گياه به حد معين رسيد عدم تعادلهايی به وجود می آيد مثل
مشکل شدن تغذيه، دفع مواد زايد بسختی، که لازم به احياء درخت است.
 
ب- تغييرات کيفی : که با اکتساب اختصاصات جديدی مرتبط به ريخت شناسی و عملکرد بيان می شود. در واقع نمو و تغيير کيفی است
 
تشکيل گل :
پديده ايست پيچيده که در آن عوامل درونی و بيرونی بسياری دخالت دارند
طرحهای اوليه گل در جوانه هايی تشکيل می شود يا شکل می گيرد که دستخوش تغييرات خاصی شده اند و اين تغييرات آنها را از حالت رويشی به حالت زايشی در می آورد. اين تغيير حالت با بيداری مريستم و پی ريزی طرح گل، دگرگونيهای شديد و وسيع آغاز می شود ( رشد سيستمهای غشايی، افزايش سنتز RNA و سپس پروتئينهای کامل و به دنبال آن افزايش تراکم ريبوزومی و غيره ) و با تشکيل پريموردياها، قطعات گل پايان می پذيرد.
 
مورفوژنز يا ريخت زايی يا رشد رويشی:
بجز توت فرنگی، پاپايا و آناناس تمام ميوه جات جزو گياهان با تنه چوبی و دارای شاخه بوده و برای ساليان متمادی رشد می کنند. چوبی شدن حاصل ليگنينی شدن بافتهای چوبی است. مراحل تغييرات از زمان تقسيم سلولی آغاز می شود.
 
رشد ديواره
در هنگام تقسيم ياخته در سطح استوايی سلول صفحه ای بنام فراگموپلاست بوجود می آيد سرشار از پروتئين و ترکيبات پکتيک که متواليا مواد سلولز و همی سلولز در طرفين آن ساخته می شود.
يکی از پروتئينهای مهم ديواره ای extensine است که سرشار از دو اسيدآمينه به اسامی هيدروکسی پرولين ( که به يک قند پنتوز بنام آرابينوز می پيوندد) و سرين ( که به يک قند هگزوز بنام گالاکتوز می پيوندد) است.
 
اندازه گيری رشد :
چون رشد مجموعه ای از تغييرات کمی است قابل ارزشيابی است. اولين معيار اندازه گيری، اندازه گيری ابعاد هندسی مانند طول، قطر، سطح و بندرت حجم است اندازه گيری با روشهای مکانيکی، نور يا عکسبرداری صورت می گيرد.
رشد پديده زيستی است مستلزم تقسيم سلولی و سنتز مولکولهای جديد است، برخی تغييرات صرفا مکانيکی مثل تورژسانس، نبايد بجای رشد گرفته شود.
رشد را بصورت افزايش جرم می توان در نظر گرفت و با تعيين وزن تر و يا تعيين وزن خشک محاسبه کرد. امتياز وزن تر آنست که به تخريب نمونه نيازی نيست. وزن خشک هميشه شاخص واقعی نيست زيرا افزايش آن ممکن است  بعلت چوبی شدن و يا تشکيل مواد ذخيره ای باشد.
سنتز پروتوپلاسمی ( اساسا پروتئين ) بعنوان معيار رشد بيشتر موردتوجه پژوهشگران است. افزايش  جرم نيتروژن پروتئينی بی گمان به فرآيند فيزيولوژيک بسيار نزديکتر است. اما اين روش هم دشوارتر است و هم منجر به تخريب نمونه می شود.
با افزايش زمان وزن گياه افزايش  می يابد. در ابتدا افزايش بطئی است ولی سپس شتاب می گيرد. منحنی های رشد در گياهان مختلف متفاوت است.
 
اندازه گيری سطح برگ :
اندازه گيری سطح برگ بنام (LAI) Leaf Area Index معيار خوبی برای اندازه گيری رشد است.
از دستگاه سطح سنج استفاده می شود. در سبزيجات در هر نوبت که نمونه برداری می شود قسمتی از سطح برگ تعيين می شود نمونه ای که سطح آن تعيين شده در آون 75 درجه به مدت 24 ساعت می ماند و با توزين آن وزن خشک بذست می آيد.
چنانچه نسبت به زمان اندازه گيری شود (LAD ( Leaf Area Duration خواهد بود
A1 و A2 به ترتيب سطوح برگها در زمانهای  1 و 2 است
 
عوامل متعددی در رشد و نمو تاثير دارد (دما، نور ....) غير از اين عوامل موارد ديگری هستند که گياه در برابر آنها عکس العمل نشان می دهد:
الف- انواع تروپيزم ها :
ژئوتروپيزم ( زمين گرايی)
1) اورتوژئوتروپيزم مثبت : ريشه بطور عمودی در خاک
2- اورتوژئوتروپيزم منفی : در خصوص ساقه (بصورت عمودی به سمت بالا)
3- پلاژيوتروپيزم يا دياژئوتروپيزم : مايل رشد کردن اندام (نراد)
- ترموتروپيسم (گرماگرايی) که مربوط به اختلاف دماست
- شيميوتروپيسم : ناشی از مواد شيميايی، مثل مادگی بسياری از گياهان عالی که دارای مواديست و در لوله گرده ايجاد شيميوتروپيسم می کند. ريشه های گياهان در مقابل محلولهای رقيق آنيون، شيميوتروپيزم مثبت و در مقابل کاتيونهای رقيق و الکتروليتهای غليظ، شيميوتروپيزم منفی دارند.
- هيگروتروپيزم : نم گرايی
- تيگموتروپيزم (تماس گرايی) : در نتيجه تماس يک جانبه حاصل می شود. ريشه بوسيله تيگموتروپيزم موانع را دور می زند
با وجود پيچيدگی مکانيزم، دخالتهای هورمونی نقش اساسی دارد.
 
انواع نستی ها:
- اپی نستی ها و هيپونستی ها : خميدگيهايی که در طی نمو اندام بوجود می آيد و حاصل از نابرابری رشد سطح زبرين و زيرين است. اگر سطح زبرين سريع رشد کند خميدگی به سمت پائين (اپی نستی) و اگر زيرين بيشتر رشد کند هيپونستی است. احتمالا بدليل مکانيزم توزيع نامنظم اکسين است.
سئيسمونستی : در اثر تحريکات خارجی مانند شوک، کاربرد نوک جسم گرم يا سرد، جريان الکتريکی يا شيميايی
- نيکتی نستی ها : حرکات مربوط به بسته شدن يا باز شدن گلها يا برگهای مرکب به تناوب روزانه است.
- ترمونستی ها : اختلاف افزايش طولی سطوح به علت اختلاف درجه حرارت
 
شامل 118 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
physiology_of_fruit_trees_1777882_9199.zip2.7 MB

آخرین محصولات فروشگاه