فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت کارآفريني و آموزش

دانلود پاورپوینت کارآفريني و آموزش

گام اول - مبانی اولیه کارآفرینی

سير تکامل واژه کارآفريني:

واژه کارآفريني از واژه فرانسوي Entreprendre گرفته شده است.
اين واژه در قرن چهاردهم به موديان مالياتي اطلاق مي شد (ريسک پذيري)
در قرن پانزدهم اين واژه به رهبران ارکست موسيقي اطلاق گرديد (هماهنگ کننده)
در قرن شانزدهم به کساني اطلاق مي شد که به ماموريت هاي نظامي اعزام مي شدند (مبارز و جنگجو)
در قرن هجدهم از اين اصطلاح در فعاليتهاي سنگر سازي و ساختمان سازي استفاده شد (مدافع)
در قرن هجدهم اين واژه براي فعاليتهاي اقتصادي مورد استفاده قرار گرفت (کارآفرين امروزي)
نکته کليدي: کارآفرين به معناي امروزي تمامي معاني قبل را در واژه خويش به عاريت گرفته يعني ريسک پذيري، هماهنگي، مدافع و هزاران واژه بعدي ديگر
 
سير تکاملي کارآفريني در اقتصاد:
اقتصادادنان کلاسيک مانند اسميت و ريکاردو، نقش مهمي براي کارآفريني در توسعه قايل نبودند.
ريچارد کانتيلون (1730) براي اولين بار از افرادي را که با قبول خطر در بازار بورس فعاليت مي کنند، جزو عوامل توليد شمرد.
جان باتيست سي اولين فردي بود که بر نقش کارآفرينان در بسيج منابع اشاره نمود.
ژوزف شومپيتر (1934) کارآفرينان را موتور محرکه ي توسعه اقتصادي شمرد.
 
نگرش هاي اقتصادي در مورد کارآفريني:
نگرش نئوکلاسيک: کارآفرين صاعقه اي حسابگر است که به سرعت گزينه ها و فرآيندهاي مولد را بررسي و بهترين گزينه را انتخاب مي کند.
نگرش اتريش: بر اساس اين نگرش کارآفرينان فرصت هاي بازار نامتعادل را کشف کرده و با بهره برداري از آنها، در بازار تعادل ايجاد مي کنند.
نگرش شومپيتر: شومپيتر کارآفرين را فردي جسور و رهبري الهام بخش مي داند که با معرفي چارچوب هاي جديد، عدم تعادل اقتصادي ايجاد مي کند.
 
ساير علوم در باب کارآفريني:
روانشناسي: بررسي رابطه بين صفات و ويژگيهاي افراد مختلف با انگيزش و عملکرد کارآفرينانه آنها
جامعه شناسي: تاثير معيارهاي جامعه شناختي  مانند مذهب، نژاد، جنسيت و ... بر روي فعاليتهاي کارآفرينانه افراد
مردم شناسان: بررسي نقش فرهنگ و روابط اجتماعي در انجام فعاليتهاي کارآفرينانه
مديريت: در اواخر دهه 80، به کارآفريني توجه نموده و بيشتر بر اداره کسب و کار و نقش معيارهاي مديريتي مانند بازاريابي و ... توجه نمود.
 
تعريف کارآفريني:
کارآفريني نيز مانند ساير تعاريف علوم انساني تعريف دقيق و کاملي ندارد.
کارآفريني بر بهره برداري از فرصت هاي کشف نشده تاکيد دارد (کرزنر 1974).
کارآفرين فردي است که چارچوب هاي جديدي را در جهت تخريب چارچوبهاي موجود معرفي مي کند (شومپيتر 1934).
کارآفريني عبارت است از پيگيري فرصت ها بدون توجه به منابعي که در کنترل اند (استيونسون 1992)
 
پاردايم هاي کارآفريني:
پاردايم شومپيتري: ساخت فرصت هاي جديد بر اساس معرفي چارچوبهاي جديدي که چارچوب هاي قبلي را در هم مي شکند (مکانيزم تخريب خلاق)
پاردايم کرزنري: کشف فرصت هاي جديد در محيط بازار، فرصت هايي که از ديد ساير افراد پنهان باقي مي ماند (مکانيزم هوشياري کارآفرينانه)
امروزه پارادايم کرزنر براي کارآفريني پارادايم پذيرفته شده تري است و افرادي را کارآفرين مي نامند که در واقع موفق به کشف فرصت ها مي شوند.
 
گام دوم- تصمیم گیری
چرا کسب و کار:
نياز به پول (کارآفرينان اقليت)
نياز به موفقيت (مک کله لند)
نياز به چالش (اداره زدگي)
نياز به استقلال (آدم خود بودن)
سوال: آيا صرف انگيزه براي ورود به دنياي کسب و کار کافي است؟
 
چگونه (تصميم گيري):
ويژگيهاي فردي:
ريسک پذيري
تحمل ابهام
بينش رشد
سبک زندگي (Lifestyle):
آيا آمادگي ورود به دنياي کسب و کار را داريد؟
 
گام سوم- مسیر کسب و کار
از کجا آغاز کنيم:
فرآيند کسب و کار با فرصت آغاز مي شود.
سوال: فرصت چيست؟
پاسخ: شکاف بين عرضه و تقاضا
سوال: ايده چيست؟
جواب: راههاي بهره برداري از فرصت
غربال ايده:
غربال ايده: نگاهي گذرا به ايده هاي شناسايي شده و کنار گذاشتن ايده هايي که در نگاه اول امکان اجرا ندارند.
 
روشهاي غربال ايده:
استفاده از چک ليست:
عدم محدوديت منابع توليد
ميزان سرمايه منطقي (خارج نبودن از گليم فرد)
عدم ممنوعيت دولتي
عدم وجود انحصار
عدم موانع مهم در بازاريابي محصول
عدم مغايرت با برنامه هاي شرکت (براي کسب و کارهاي موجود)
استفاده از شورا
انتخاب دقيق اعضا
غربال ايده ها توسط اعضا، ذکر دلايل و معيارها
به شور گذاشتن معيارها و انتخاب معيارهاي مشترک
غربال مجدد ايده ها توسط شورا با توجه به معيارهاي مشترک
 
اولويت بندي ايده:
اولويت بندي ايده: مشخص نمودن اولويت ايده هاي انتخابي
 
استفاده از چک ليست رتبه اي:
بازار کافي  و مناسب
رشد مناسب بازار
رقابت پذيري عوامل توليد
ريسک و خطرات محصول
نکته: اگر ايده اي در يکي از حوزه ها رتبه پاييني داشته باشد با وجود نمره کل بالا، مردود مي شود.
استفاده از تکنيک متمم (موانع، تشويقات، مزايا و معايب)
شناسايي دقيق موانع، تشويقات، مزايا و معايب
رتبه دادن به متمم شناسايي شده (0 تا 5)
نمره دادن به متمم شناسايي شده (7- تا 0و 0 تا 7+)
محاسبه نمره کل هر ايده
استفاده از تکنيک متمم دلفي
انتخاب شوراي متخصص (3، 5 يا 7 نفره)
اجراي متمم توسط افراد
چرخش متمم ها و انجام متمم دوباره
دريافت متمم هاي نهايي و ايجاد متمم مشترک
 
انتخاب ايده:
دراين مرحله با توجه به غربال ايده ها و اولويت بندي آنها بهترين ايده را انتخاب مي کنيم.
ايجاد پروفايل اوليه ايده
عنوان ايده
تشريح ايده
نتايج غربال ايده
نتايج اولويت بندي ايده
تشکيل تيم اجرايي
ترسيم درخت توسعه ايده
 
امکانسنجي اوليه:
آيا ايده مورد نظر ارزش اجرا را دارد يا خير:
منابع ثانويه
کتابخانه ها
اينترنت
مراکز دولتي
مرکز  آمار ايران
پژوهشکده هاي دولتي
سازمان هاي مرتبط با طرح
منابع اوليه: در اين مرحله کمتر نياز مي شود.
 
تثبيت ايده:
نظر به رد يا تثبيت ايده براي اجرا بعد از انجام امکانسنجي ايده انتخابي:
تثبيت پروفايل ايده:
عنوان نهايي ايده
نتايج حاصل از امکانسنجي
تثبيت تيم نهايي براي اجرا
تثبيت درخت نهايي توسعه
ترسيم خطوط زماني
ترسيم حوزه هاي وظيفه اي
 
 طرح کسب و کار:
در اين مرحله براي ايده تثبيت شده، طرحي جامع و کامل نوشته مي شود.
دورنماي استراتژيک
دورنماي سازماني
دورنماي بازار
دورنماي عملياتي
دورنماي مالي
دورنماي توسعه
 
مذاکره و تامين مالي اوليه:
در اين مرحله مقدمات و مذاکرات اوليه براي تامين مالي اوليه جهت اجراي کسب و کار انجام مي شود.
شناسايي فرد (گروه) مخاطب
شناسايي علاقه مندي هاي فرد (گروه) مخاطب
بازنگري طرح کسب و کار جهت انطباق بر علاقه منديهاي فرد (گروه) مخاطب
ارائه طرح به فرد (گروه) مخاطب با رعايت اصول مذاکره علمي
نکته: در بازنگري طرح اصالت طرح حفظ مي شود.
 
ساخت يا اجراي نمونه اوليه:
در اين مرحله محصول اوليه ساخته يا عرضه مي شود.
کالا (محصول توليدي): براي محصولات توليدي نمونه اوليه در حجم آزمايشگاهي توليد مي شود.
خدمت (محصول خدماتي): براي محصولات خدماتي پروزه به صورت آزمايشي يا پايلوت در اشل کوچک اجرا مي شود.
معمولا تامين مالي اوليه براي اين منظور و توسط فرد، دوستان يا فرشتگان سرمايه گذار (Angle Investors) انجام مي شود.
 
شامل 70 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Entrepreneurship_1776164_9011.zip696k

دانلود پاورپوینت تجارت الكترونيك

دانلود پاورپوینت تجارت الكترونيك تعریف: تعریف اول ، هر نوع تجارتی که از طریق رابط الکترونیکی  مانند تلویزیون، فکس و یا اینترنت انجام می شود، جزء تجارت الکترونیک به حساب می آید تعریف دوم:  تجارت الکترونیک مجموعه ارتباطات، مدیریت اطلاعات و قابلیت های امنیتی است که به سازمانها اجازه می دهد که اطلاعات مربوط به فروش و  خدمات و کالاها را با هم رد و بدل کنند فایده های تجارت الکترونیک: با بازکردن یک مغازه الکترونیکی د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

دانلود پاورپوینت داده کاوی DATA MINING

دانلود پاورپوینت داده کاوی DATA MINING فهرست مطالب: مقدمه کشف دانش در داده پیش پردازش داده ها تمیز کردن تغیر شکل کاهش کاربردهای داده کاوی روشهای داده کاوی  خوشه بندی الگوهای تکرارشونده و قوانین انجمنی دسته بندی و پیش بینی نتیجه گیری منابع --------- What is DATA MINING: کشف اطلاعات نهفته و الگوهای ناشناخته مفید از روی حجم انبوه داده ها   What is STREAM DATA MINING: داده هایی که در جریان هستند تفسیر می کنیم O ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه