فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت سیستم های پویا و مدیریت زنجیره تامین

دانلود پاورپوینت سیستم های پویا و مدیریت زنجیره تامین

معرفی:

متدولوژی SD یک تکنیک مدلسازی وشبیه سازی است که به خصوص برای مسایل بلند مدت (LONG_TERM)  ومزمن وپیچیده (chronic) ونیز مسایل مدیریتی پویا طراحی شده است.

Forrester در سال 1960 متدولوژی SD  رامعرفی کرد ویک مدل زنجیره تامین رابه عنوان یک مثال ازاین متدولوژی ارایه نمود.

استرمن در مقاله خود فرایند مدل کردن زنجیره  تامین بارویکرد SD را طی مراحل وگامهای هشتگانه ای  به شرح ذیل بیان می کند :

1 ) تعریف مسئله دینامک که باید مورد برسی قرار گیرد به همراه گستره ومحدوده آن

2) شناسایی متغیرهای در گیر وارتباط آنها

3) رسم نمودار حلقه-علي ( causal- loop)

4) انتخاب نرم افزار مناسب برای مدل کردن سیستم

5)ساخت نمودار جریان ، نرخ  وسطوح

6) شبیه سازی مدل

7) Verify  نمودن مدل

8) Validate نمودن مدل

ادبیات مربوطه نشان می دهد که بیشتر محققان ازمدلهای mixed integer planning  (MIP) برای مدل کردن زنجیره های تامین استفاده کرده اند . اگرچه این مدلها ابزارهایی قدرتمند در مدلسازی وبهینه سازی وطراحی می باشند اما

در اکثر موارد قادر به مدل کردن پویایی های زنجیره تامین نیستند .
توانایی ضعیفی در تحلیل حساسیت و اعمال اهرمها  دارند.
دربسیاری از سیستمهای پیچیده بامتغیرها وروابط زیاد، کارایی چندانی برای مدیران تصمیم گیر ندارند به خصوص درمورد closed_loop  supply chain
ساده سازی وفاصله گرفتن از واقعیات به دلیل ناتوانی این مدلها در برابر فرضیات وروابط متعدد
از طرفی

SD بطور گسترده در آنالیز سیستم های حلقه بسته در کسب وکار، بازاریابی ،تجارت  وفروش واقتصاد مورد استفاده قرار گرفته  وبه عنوان یک جایگزین برای مدلهای MIP یک چارچوب انعطاف پذیر برای غلبه بر مشکلات فوق فراهم کرده است.

در زنجیره های تامین دو سطحی  ویا زنجیره هایی که تبادل کالا واطلاعات بین بخشهای دو زنجیره (تولیدکنندگان ،توزیع کنندکان وخرده فروشان )وجوددارد پیچیدگی های هر چه بیشتر این سیستمها به خوبی مشهود است ومدل کردن و بررسی  فاکتورها و روابط  متعدد وپیچیده آنها وبرپایه MIP بسیار مشکل .

حتی با کوچکترین تغییر و نه در ساختار واجزای سیستم بلکه تنها در روابط وتعاملات آنها کارایی مدل MIP ازبین رفته وباید مدل جدیدطراحی واجرا شود اما به کمک رویکرد SD با کمترین وساده ترین تغییرات می توان بر این مسئله غلبه کرد:

زنجیره تامین مستقیم (forward supply chain   ) شامل بخش های :

تامین کننده

 تولید کننده

 توزیع کننده

خرده فروش

 ومشتریان نهایی

 رویکرد SD در ا در زنجیره تامین مستقیم (forward supply chain ) :

 بررسی  just_in_time)    JIT) بارویکرد SD :
L. Lai, W.B. Lee - A study of system dynamics in just-in-time logistic

بررسی   production cycle time   وتاثیر آن روی فرایند تولید ، موجودی (توزیع کنندگان) ،  

 مصرف و ضایعات  بارویکرد SD :

Affect of Production Cycle Time in Manufacturing Supply Chain Management: A System Dynamics Approach  - L. L. R. Rodrigues  , R. Patel

 بررسی  ( vendor managed  inventory (VMI

 که بیشتر به تغییرات موجودی و بررسی اثر شلاق چرمی  (Bullwhip Effect (BE)

Bullwhip =

به کمک SD می پردازد از بیشترین موضوعاتی است که در زنجیره تامین مستقیم مورد توجه قرار گرفته است .

در سالهای اخیر با مطرح شدن :

 زنجیره تامین معکوس (Reverse Supply Chain )
ونیز موضوع بازیافت مواد تجدید پذیر

پیچیدگی مسایل زنجیره تامین دوچندان گردیده است و عملا سیاستهای متعددی که در مسایل مدیریتی تامین کنندگان ،تولید کنندگان ، فروشندگان وحتی مشتریان نهایی زنجیره  مطرح میگردد کارایی هرچه بیشتر متدولوژی SD  را نمایان می کند.

مرکز جمع آوری در زنجیره تامین معکوس می تواند بخش تولید کننده ، خرده فروش ویا هربخش ثالثی باشد که مسئول جمع آوری محصولات مستعمل از سوی مشتریان نهایی است .

( این موضوع خود منجربه سیاستهای متعدد باتوجه به هزینه حمل کالا در زنجیره می شود)

Gu Qiaolun , Gao Tiegang درمقاله خود تحت عنوان

System Dynamics Analysis of  Policy-choosing in Reverse Supply Chain

دونوع زنجیره تامین معکوس (به شدت یکپارچه  وبطورضعیف یکپارچه) را معرفی میکند وفاکتورهای مهم تصمیم گیری :

 مقدار جمع آوری محصولات مستعمل

 قیمت جمع آوری محصولات

سود حاصل

 نوسانات انواع موجودی

و ...

را به کمک متدولوژی SD بررسی کرده و به مدیر مجموعه در اتخاذ سیاست مناسب کمک نموده اند.

 در زنجیره تامین بطور قوی یکپارچه

مرکز جداسازی یک دپارتمان از شرکت تولید کننده (  manufacturer) یابازتولید کننده (remanufacturer) می باشد .

همچنین تولید کننده و بازتولید کننده می توانندیکی بوده و عملیات تولید وباز تولید بطور همزمان صورت گیرد.

 در زنجیره تامین بطور ضعیف یکپارچه

مرکز جمع آوری و جداسازی اعضای مستقلی بوده و بطور جداگانه تصمیمات مدیریتی را اتخاذ کرده ومسئولیت سود وزیانشان برعهده خودشان است.

آنها محصولات قابل بازیابی(remanufacturable) و قابل بازیافت (recyclable) را پس از جمع آوری وجداسازی به تولیدکننده وتامین کننده انتقال می دهند.

دراین مقاله  مقادیر جمع آوری ، قیمت جمع آوری ، سود کل وموجودی محصولات مستعمل در زنجیره تامین معکوس بطور ضعیف یکپارچه تحت سیاستهای مختلف به کمک SD شبیه سازی وتجزیه تحلیل می شود.

Q  : مقدار جمع آوری

P: قیمت جمع آوری

d  : پارامتر ثابت

K : ضریب حساسیت مشتریان به قیمت جمع آوری

نتایج شبیه سازی تحت دوسیاست :
در سیاست 1 ،    adjust time=3 ودر سیاست 2 ، adjust time=6 ماه می باشد.در سیاست 2 ، نوسان موجودی ،مقدار جمع آوری، قیمت جمع آوری کمتر است وسود وثبات (پایداری) بیشتر است و...

طبق سیاست 2 مقدار جمع آوری بیشتر از سیاست 1 می باشد واین هزینه نگهداری بالایی بر زنجیره تحمیل میکند.  همچنین قیمت جمع آوری سیاست 1 بیشتر است. لذا سود کمتر می شود.

اما ...    با ادغام forward supply chain  و   Reverse Supply Chain بایکدیگر وپدیدار شدن مفهوم

closed-loop supply chain مدلهای ریاضی در بسیاری موارد کارآمدی خودرا برای مدیران از دست دادند و متدولوژی SD بیشتر وبیشتر مورد توجه آنان قرار گرفت.

یکی از مفاهیمی که در زنجیره تامین مطرح است نوسان موجودی وتقاضا وپدیدار شدن اثر شلاق چرمی  است که در مقالات متعددی مورد بررسی گردیده است.
طبق نظر (Zhou et.al. (2006 در chain closed-loop supply  با اضافه شدن جریان عمل بازیافت ویا بازسازی  مواد ، باید نوسان تقاضا وموجودی کمتر گردد وبالتبع اثر شلاق چرمی کاهش یابد . (مدلسازی ریاضی)
  اما
Xiong Ding و  Xiaoqing Ganدر مقاله خود باعنوانSystem Dynamics Model to Analysis Oscillation and Amplification in the Closed-Loop Supply Chain
به کمک SD  به بررسی  این نوسانات ، براثر تاخیرهای زمانی ، و ناکامی مدیریت تصمیم گیری در اتخاذ تصمیم مناسب پرداخته وبه نتایجی خلاف نظر Zhou  دست یافته است .
در این مدل مرکز جمع آوری وجداسازی وحتی بازسازی محصولا ت مستعمل مجزا ومستقل از سیستم تولید وتوزیع در نظر گرفته شده است .(این استقلال باعث تشدیداثر شلاقی شده است)
همچنین ظرفیت تولید ، بازسازی و موجودی نامحدود و نرخ برگشت محصولات مستعمل یک متغیر بیرونی فرض شده است.

 شامل 52 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Dynamic-systems_1774553_5386.zip9.7 MB

آخرین محصولات فروشگاه