فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی - 2 واحد درسی

دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی - 2 واحد درسی

نام درس :روشهای ارزشیابی آموزشی

رشته:علوم تربیتی

تعداد واحد :2 واحد (تخصصي)

نام منبع:روشهای ارزشیابی آموزشی

مؤلف:دکتر علی رضا کیامنش

انتشارات: دانشگاه پیام نور

--------

هدفهای درس:

هدف نهایی درس:دانشجویان رشته علوم تربیتی با مطالعه این درس روشهای مختلف ارزشیابی آموزشی و چگونگی کاربرد آنها را یاد می گیرند.

هدفهای کلی درس:

دانشجویان رشته علوم تربیتی پس از مطالعه مطالب این درس

1-با روند تکوینی ارزشیابی آموزشی آشنا می شوند.
2-الگوهای مختلف ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهند.
3-رابطه ارزشیابی را مورد بررسی قرار می دهند
4-رابطه ارزشیابی و هدفهای آموزشی را درک می کنند
5-آزمونهای هنجاری و ملاکی را مقایسه می کنند
6-چگونگی اندازه گیری عملکردهای عاطفی را می آموزند
7-با طرحهای مختلف ارزشیابی آشنا می شوند
8-چگونگی نمونه گیری در ارزشیابی را می آموزند
9-با روش تهیه گزارش یافته های ارزشیابی آشنا می شوند
10به کاربرد اصول و مفاهیم آموخته در این درس علاقه مند می شوند
 
فصل اول:
دور نمای ارزشیابی آموزشی:
هدفهای کلی:
دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل :
1-سیر تحول ارزشیابی آموزشی را در میابند.
2-مفاهیم و دیدگاه های مختلف دربارۀ ارزشیابی را می آموزند
3-مفهوم ارزشیابی را با مفاهیم اندازه گیری ،ارزیابی،پاسخ گویی و پژوهش مورد مقایسه قرار می دهند.
 
تاریخچه ارزشیابی:
با توجه به منابع موجود مقامات چینی قریب 4000 سال پیش برای انتخاب پرسنل اداری خود از امتحان استفاده می کردند .مدارک زیادی وجود دارد که در ایران باستان،یونان و روم نیز از امتحان استفاده می شده است.
 
تاریخچه ارزشیابی در ایران:
بر پایه منابع تاریخی در زمان شاپور،پادشاه ساسانی،در جندی شاپور برای دانشجویان پزشکی مجالس امتحان و آزمایش برگزار می شد و به شرکت کنندگان در امتحان به شرط موفقیت اجازه نامۀ پزشکی داده می شد.
در قرن هفتم هجری چون تعداد داوطلبان ورود به مدرسه مستنصریه بغداد از ظرفیت مدرسه بیشتر بوده هنگام ورود به مدرسه امتحان می گرفتند و از میان آنان تعداد لازم را انتخاب می کردند.
در مدارس دورۀ قاجار امتحان و آموزش هر دو جنبۀ فردی داشتند و در بیشتر موارد امتحان،شفاهی و در حضور شاگردان دیگر صورت می گرفت.امتحان کتبی فقط در موارد ضروری نظیر املا و خط به عمل می آمد.به جای آئین نامه امتحانات برای هر شاگرد یک آئین خاص در پایان یک کتاب یا یک درس به اجرا در می آمد.
بیشتر فعالیتهایی که در آغاز قرن بیستم به آنها عنوان ارزشیابی آموزشی داده شده با آزمون کردن دانش آموزان در مدارس ارتباط پیدا می کند.در اوایل قرن بیستم آزمونهای استاندارد شده رواج پیدا کرد و تقریبا ً همزمان با آزمونهای استاندارد شده ،جنبش اعتبار گذاری بر مؤسسات و برنامه های آموزشی در آمریکا آغاز گردید.از آن زمان به بعد از فرایند اعتبار گذاری به عنوان یکی از روشهای اصلی در ارزشیابی مؤسسات آموزشی استفاده شده است.
رالف تایلر در فاصلۀ سالهای 1930 تا 1945 ضمن فعالیت های خویش به این نتیجه رسید که یک برنامه آموزشی باید حول هدفهای آموزشی مشخص سازمان تدوین یابد .قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت برنامه باید با توجه به میزان موفقیت فراگیران در رسیدن به هدفهای تعیین شده برای برنامه انجام پذیرد.
رالف تایلر را باید بنیان گذار ارزشیابی آموزشی دانست .وی برای اولین بار یک تعریف مشخص و روشن برای ارزشیابی آموزشی ارائه نمود.همچنانکه گفته شد تایلر ارزشیابی را ”عمل مقایسه هدفها و عملکردهای برنامه می داند.“ تفاوت عمده روش تایلر با سایر روشها در این است که وی به بیان واضح و روشن هدفهای آموزشی برنامه قبل از اجرای عمل ارزشیابی توجه می کند و معتقد است که عامل ارزشیابی باید به برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا بتوانند رفتارهای مورد نظر را که انتظار می رود در اثر
اجرای برنامۀ آموزشی در رفتار فراگیران شرکت کننده در برنامه بوجود آید مشخص سازند.
استافل بیم به منظور غلبه بر ضعفهای روش تایلر ضرورت تدوین یک مفهوم بهتر و جامعتر را برای ارزشیابی مطرح نمود.اواخر دهۀ 1960 میلادی تا اوایل دهۀ 1970 میلادی را می توان دورۀ بحث و مجادله در زمینۀ درک و پذیرش ارزشیابی آزمون دانست.در نیمۀ دوم دهۀ 1970 ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزۀ تخصصی جدید و مستقل مورد قبول واقع گردید.
 
تعاریف ارزشیابی:
فرهنگ روانشناسی آرتور ربر ارزشیابی را در معنی عام”تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز می داند“ و به صورت خاص تر ارزشیابی را ” تعیین میزان موفقیت یک برنامه ،یک درس،یک سری آزمایش ، یک دارو و ... در رسیدن به هدفهای اولیه آنها می داند“.فرهنگ وبستر ارزشیابی را قضاوت یا تعیین ارزش یا کیفیت کردن تعریف می کند.
در فرهنگهای فارسی دهخدا و دکتر معین واژه های ارزشیابی و ارزشیاب یا عامل ارزشیابی به کار برده نشده است.ولی واژه های ارزیابی و ارزیاب تعریف شده اند.در فرهنگ دهخدا ارزیابی ، ”عمل یافتن ارزش هر چیز ،تقویم” و ارزیاب ،”کسی که ارزش هر چیزی را معین می کند،مقوم”تعریف شده است.در فرهنگ معین ارزیابی،”عمل یافتن ارزش و بهای هرچیز ،سنجش و بررسی حدود هرچیز وبرآورد کردن ارزش آن” و ارزیاب “ارزیابنده ،کسی که ارزش هر چیزی را معین می کند،مقوم،کارشناس
و سر رشته دار تعیین ارزش و بها تعریف شده است.
اولین تعریف رسمی از ارزشیابی به نام رالف تایلر ثبت شده است.وی ارزشیابی را وسیله ای جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدفهای آموزشی مطلوب مورد نظر می داند.در این تعریف هدفهای آموزشی به تغییرات مطلوبی اشاره می کنند که انتظار می رود در اثر اجرای برنامه آموزشی در رفتار فراگیران حاصل آیند.
پاپهام معتقد است که ارزشیابی یعنی تعیین ارزش کردن .”ارزشیابی آموزشی نظامدار در بر گیرندۀ سنجش رسمی ارزش پدیده های آموزشی است .”
کرانباخ به نقل از کتاب ارزشیابی آموزشی ارزشیابی را جمع آوری و استفاده از اطلاعات جهت تصمیم گیری در مورد یک برنامه آموزشی می داند.به عقیدۀ کرانباخ تعیین موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های آموزشی فقط از طریق جمع آوری اطلاعات در موقعیت های واقعی یاددهی –یادگیری امکان پذیر می باشد.و هرگونه تصمیم گیری در مورد برنامۀ آموزشی باید بر اساس اطلاعات جمع آوری شده صورت گیرد.
استفال بیم و شینک فیلد در کتاب ارزشیابی نظام دار یک تعریف جامع برای ارزشیابی ارائه کرده اند.”ارزشیابی عبارت است از فرایند تعیین کردن،بدست آوردن،و فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدفها ، طرحها،اجرا و نتایج به منظور هدایت تصمیم گیری ،خدمت به نیازهای پاسخ گویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی
با توجه به تعریف ارائه شده ،جنبه کلیدی یک برنامه آموزشی که باید مورد سنجش قرار گیرند و نوع ارزشیابی لازم برای هریک از این جنبه ها عبارتند از :تعیین هدفهای برنامه توسط ارزشیابی زمینه تهیه طرح مناسب برای رسیدن به هدفها توسط ارزشیابی درون داد؛اجرای طرح تهیه شده توسط ارزشیابی فراگرد ؛و بررسی محصول یا بازده برنامه توسط ارزشیابی بازده.
معیارهای اساسی برای هر یک از چهار نوع ارزشیابی مطرح شده عبارتند از :ارزش و مطلوبیت.در این تعریف برای ارزشیابی سه هدف تعیین گردیده است:هدایت تصمیم گیری ؛فراهم کردن اطلاعات برای پاسخ گویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی.همچنین برای ارزشیابی دو نقش در نظر گرفته شده:نقش تصمیم گیری یا تکوینی و نقش پاسخگویی یا تراکمی.
بیبای ارزشیابی را چنین قضاوت می کند:”جمع آوری و تفسیر نظامدار شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشی با چشمداشت به اقدامی معین بیانجامد.”
در تعریف بیبای چهار عنصر کلیدی وجود دارد.شناخت این عناصر می تواند به درک مفهوم ارزشیابی از نظر بیبای کمک کند.

شامل 241 اسلاید POWRPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,700 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
methods_of_training_evaluation_1771666_9420.zip973.2k

آخرین محصولات فروشگاه