فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب

سیناپس:

محل نزديک شدن انتهای دو نورون به يکديگر
انواع:
1-سيناپس شيميايی
2-سيناپس الکتريکی
 
انواع سیناپسهای شیمیایی:
1-تحریکی
2- مهاری
اثر مهاری یا تحریکی از نروترانسمیترها
 
انواع بر اساس ارتباط:
1-آکسودندريتیک
2-آکسوسوماتيک
3-آکسوآکسونيک
دندرودندريتيک (سیناپس الکتریکی)
هدایت یکطرفه
 
گیرنده های تحریکی:
1-باز کننده های کانالهای سدیمی
2-بازدارنده های پتاسیمی و کلری
3-کاهش گیرنده مهاری و یا افزایش گیرنده تحریکی
 
گیرنده های مهاری:
1-باز کننده های کانال کلر
2-افزایش در هدایت پتاسیم
3-کاهش گیرنده تحریکی و یا افزایش گیرنده مهاری
 
انواع میانجی های عصبی:
1-ميانجی های کوچک ملکول:
عمل سريع دارند
وزيکولهای شفاف و کوچک دارند
در تکمه انتهايی توليد میشوند
بازیابی وزیکولها
یک میانجی در هر نرون
 
2-ميانجی های درشت ملکول:
عمل آهسته دارند
وزيکولهای بزرگ و متراکم دارند
در جسم سلولی توليد میشوند
عدم بازیابی وزیکولها
چند میانجی در هر نرون
 
ميانجی های کوچک ملکول:
1-استیل کولین (استیل کولین ترانسفراز و کولین استراز)
1-اثر تحریکی یا مهاری
2-مثال: هسته Forebrain در لب فرونتال، سلولهای پیش عقده ای اتونوم و پس عقده ای پاراسمپاتیک و نورنهای حرکتی عضلات اسکلتی
 
2-آمينهای بيوژنيک(اپی نفرين، نوراپی نفرين و دوپامین)
A-نور اپی نفرین:
A-تحریکی یا مهاری
B-هسته های لوکوس سرولوس، ساقه مغز و نرون های آدر نرژیک
B-دوپامین:
Aتحریکی یا مهاری
B-هسته خاکستری و هسته های قرمز
 
3-اسيدهای آمينه( گابا،گليسين، گلوتامات و) سروتونین:
1-تحریکی و مهاری
2-هسته رافه و نرونهای سرتونینرژیک در مخچه، نخاع و تالاموس
 
4-گازی شکل(نيتريک اکسايد)
 
ميانجی های درشت ملکول (پپتیدهای عصبی):
1-هورمونهای هیپو تالاموسی
2-پپتیدهای هییپوفیزی (ACTH، آندورفین و ...)
3-پپتیدهای دستگاه گوارش (گاسترین و CCK)
 
حذف ميانجی های عصبی:
1- تخريب آنزيمی
2- انتشار به داخل فضای بين سلولی
3- بازجذب
 
ویژگی های سیناپس:
خستگی
اثر آلکالوز و اسیدوز
اثر هیپوکسی
داروها (محرک: تئوفیلین، تئوبرومین و کافئین؛ مهاری: داروهای بیهوشی)
 
گیرنده های حسی:
بخشی از يک نورون يا سلول تخصص عمل يافته است که می تواند شکل مخصوصی از انرژی (توسط محرک مناسب)را به زبان رايج سيستم عصبی يعنی پتانسيل عمل تبديل کند.
 
انواع:
1-گیرنده های مکانیکی (Mechano-receptor)
2-گیرنده های حرارتی (Thermo-receptor)
3-گیرنده های درد (Nociceptor)
4-گیرنده های الکترومغناطیسی (Electromagnetic-receptor)
5-گیرنده های شیمیایی (Chemoreceptor)
 
محرک مناسب:
نوع خاصی از انرژی که رسپتور بيشترين حساسيت را نسبت به آن دارد.
برای مثال: نور محرک مناسب برای سلولهای استوانه ای و مخروطی چشم است و نمی تواند با تحريک گيرنده های تماسی پوست ( ماننداجسام مايسنر) سبب حس لمس گردد.
اصل خطوط مشخص
 
سازش در گیرنده ها:
 در اثر محرک دايم با شدت ثابت درگيرنده های حسی، فرکانس صدور پتانسيل عمل در عصب آن گيرنده با گذشت زمان کاهش می يابد.
1-گیرنده های تند سازش
2-گیرنده های کند سازش
 
راههای ارسال شدت پیام:
1-جمع فضایی
2-جمع زمانی
 
طولانی شدن پیام خروجی:
1-تخلیه متعاقب سیناپسی: پتانسیل پس سیناپسی طولانی
2-مدارهای انعکاسی
 
پایدار سازی مدارهای نرونی و پیشگیری از تشنج:
1-مدارهای مهاری
2-خستگی سیناپسی
3-تغییر حساسیت گیرنده ها
 
سیستم حسی:
تفسیر پتانسیل عمل حس نام دارد
 
انواع:
1-ویژه یا Specific
2-عمومی یا General (پیکری)
 
حسهای پیکریSomatic:
1-حسهای مربوط به گیرنده های مکانیکی، شامل: تماس، فشار، ارتعاش و تعادل
2-حسهای مربوط به گیرنده های حرارتی، شامل سرما و گرما
3-حس درد (Nociception)
4-حس وضعیتی یا پروپریوسپتور: تعادل و رابطه بین اندامها، در مجاری نیم دایره گوش داخلی ودر عضلات و تاندونها گیرنده دارد
 
گيرنده های تماسی:
1-انتهاهای عصبی آزاد:(فيبرهاي c يا Aδ):
1-حس تماس
2-حس درد
3-درهمه جاي پوست
4-احساس قلقلك وخارش
 
2اجسام مايسنر: (A بتا):
1-ويژه حس تماس و لمس
2-در نواحی فاقد مو(glabrous) مانند نوک انگشتان،لبهاو...
3-دارای تطابق سریع
4-ارتعاشات کمتر از 80 هرتز
 
3-ديسکهای مرکل(A بتا):
1-حس لمس (تماس مداوم)
2-تشکیل گیرنده های گنبدی ایگودارای تطابق آهسته
 
4-گيرنده های انتهای مو:
1-تماس ابتدایی اشیاء یا حرکت اشیاء بر سطح بدن
2-تطابق بسیار سریع
 
5-انتهای رافينی:
1-در لایه های عمقی پوست و کپسولهای مفاصل
2-سیگنالهای لمسی شدید و فشار و چرخش مفاصل
3-تطابق بسیار آهسته
 
6-اجسام پاچينی:
1-زیر پوست و عمق بافتهای فاسیایی بدن
2-تطابق سریع
3-ارتعاش
4-ارتعاشات با فرکانس بین 30 تا 800 هرتز
حس لمس ناشی از تحریک گیرنده های لامسه پوست یا بافتهای زیر پوست است
حس فشار ناشی از تغییر شکل بافتهای عمقی تر است
حس ارتعاش ناشی از پیامهای حسی سریعاً تکرار شونده است
 
حس حرارت:
گیرنده ها:
سرما
گرما
درد
 
گیرنده های سازش سریع ولی نه 100%
به تغییرات دما بشدت پاسخ می دهند
 
حس درد (Nociception):
درد یک مکانیسم حفاظتی است
 
انواع درد:
1-درد سريع(تيز، الکتريکی يا گزشی)
2-درد کند(مبهم، سوزشی، ضربان دار، نوسان دار)
گیرنده های درد: انتها های عصبی آزاد
در پوست و بافتهای عمقی
 
محرکهای گیرنده درد:
1-مکانیکی
2-حرارتی
3-شیمیایی
 
گیرنده درد سازش ناپذیر است
 
انواع درد:
1-سوماتیک:
1-دردهای عمقی: درد عضله، تاندونها و استخوان
2-دردهای سطحی: بافتهای سطحی
 
2احشایی:
1-دردهای مربوط به قفسه سینه و حفره شکم: درد قلب یا زخم معده
احشاء بجز گیرنده درد گیرنده دیگری ندارند
 
درد ارجاعی:
احساس درد در قسمتی از بدن که دورتر از محل واقعی تولید درد است
معمولاً منشأ درد احشاء است که درد آن به ناحیه ای روی سطح بدن ارجاع می یابد
 
مسیرهای انتقال درد:
1-درد سریع (راه نئواسپینوتالامیک):
نرونهای رده اول فیبرهای Aδ هستند
میانجی عصبی گلوتامات است
 پیامهای درد سریع در قشر تفسیر می شوند
تعیین محل دقیق درد تند
 
2-درد کند (مسیر پالئواسپینوتالامیک)
نرونهای رده اول فیبرهای C هستند
میانجی عصبی ماده P است
پیامهای درد سریع در بخشهای زیر قشر تفسیر می شوند
تعیین محل درد کند  بصورت غیر دقیق
 
سرکوب درد:
1-مهار پیش سیناپس و پس سیناپس
2-قطع فیبر ناقل پیام درد
3-تخریب جایگاه تفسیر درد
 
شامل 159 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Neurophysiology_1768201_5995.zip9.2 MB

آخرین محصولات فروشگاه