فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت مديريت استراتژيك

دانلود پاورپوینت مديريت استراتژيك

منبع : مديريت استراتژيك فرد آر. ديويد

فهرست مطالب:

مقدمه (تجزيه و تحليل موردي):

تجزيه و تحليل موردي در سياست‏هاي بازرگاني
رهنمودهايي براي تهيه تجزيه و تحليل موردي
تهيه يك مورد براي بحث در كلاس
تهيه يك مورد به صورت كتبي
ارائه يك مورد به صورت شفاهي
باشگاه مديريت استراتژيك
پنجاه رهنمود براي موفقيت در تجزيه و تحليل موردي
 
فصل 1 ماهيت مديريت استراتژيك:
مديريت استراتژيك چيست؟
اصطلاحات كليدي در مديريت استراتژيك
الگوي مديريت استراتژيك
مزاياي مديريت استراتژيك
اصول اخلاقي و مديريت استراتژيك
مقايسه استراتژي‏ها در سازمان‏هاي تجاري و نظامي
مورد جامع و تمرين‏هاي تجربي
 
فصل 2 استراتژي‏ها در عمل:
انواع استراتژي‏ها
استراتژي‏هاي يكپارچگي
استراتژي‏هاي متمركز
استراتژي‏هاي تنوع
استراتژي‏هاي تدافعي
رهنمودهايي براي اجراي استراتژي‏ها
ادغام‏ها و خريدهاي استقراضي
استراتژي‏هاي عمومي (ژنريك) مايكل پورتر
مديريت استراتژيك در سازمان‏هاي دولتي و غير انتفاعي
 
فصل 3 مأموريت سازمان:
كار يا فعاليت ما چيست ؟
اهميت مأموريت سازمان
ماهيت مأموريت سازمان
اجزاي تشكيل دهنده مأموريت سازمان
تهيه و ارزيابي مأموريت سازمان
تمرين تجربي
ارزيابي مأموريت سازمان
 
فصل 4بررسي عوامل خارجي:
ماهيت بررسي عوامل خارجي
نيروهاي اقتصادي
نيروهاي اجتماعي ، فرهنگي ، بوم‏شناسي و محيطي
نيروهاي سياسي ، دولتي و قانوني
نيروهاي فن‏آوري
نيروهاي رقابتي
منابع اطلاعات خارجي
ابزارها و روش‏هاي پيش‏بيني
تجزيه و تحليل رقابت : الگوي مبتني بر پنج نيروي پورتر
تجزيه و تحليل صنعت : ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE)
 
فصل 5بررسي عوامل داخلي:
ماهيت بررسي عوامل داخلي
رابطة بين واحدهاي وظيفه‏اي سازمان
مديريت
بازاريابي
مالي/ حسابداري
توليد/ عمليات
تحقيق و توسعه
سيستم اطلاعات رايانه‏ اي
فهرستي از پرسش‏هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي
 
فصل  6بررسي وانتخاب استراتژی:
ماهيت بررسي و انتخاب استراتژی
هدف های بلند مدت
چار چوب جامع برای تدوین استراتژی
مرحله ورودی
مرحله مقایسه
مرحله تصمیم گیری
جنبه های فرهنگی به هنگام انتخاب استراتژی
جنبه های سیاسی به هنگام انتخاب استراتژی
نقش هیات مدیره
 
فصل  7و8 اجراي استراتژي : مسائل مديريت:
ماهيت اجراي استراتژي
هدف‏هاي سالانه
سياست‏ها
تخصيص منابع
مديريت تعارض
تطبيق دادن ساختار با استراتژي
تجديد ساختار و مهندسي مجدد
مرتبط ساختن حقوق و عملكرد با استراتژي
مديريت مقاومت در مقابل تغيير
مديريت محيط طبيعي
ايجاد فرهنگ پشتيبان از استراتژي
توجه به توليد/ عمليات به هنگام اجراي استراتژي
 
فصل 9 بررسي ، ارزيابي و كنترل استراتژي:
ماهيت ارزيابي استراتژي
چارچوبي براي ارزيابي استراتژي
منابع عرضه اطلاعات درباره ارزيابي استراتژي
ويژگي‏هاي سيستم ارزيابي اثربخش
برنامه‏ريزي اقتضايي
حسابرسي
استفاده از رايانه براي ارزيابي استراتژي
-------------
تجزيه و تحليل موردي در سياست‏هاي بازرگاني:
در تجزيه و تحليل موردي سياست بازرگاني وضع داخلي و خارجي سازمان شرح داده مي‏شود و دربارة مأموريت ، استراتژي‌‏ها ، هدف‏هاي بلند مدت و سياست‏ها مسأله‏هايي مطرح مي‏گردد.
 
مراحلي كه در تجزيه و تحليل موردي جامع و كتبي بايد انجام داد :
مرحله 1:
شناسايي مأموريت ، اهداف و استراتژي‏هاي كنوني شركت.
مرحله 2:
تدوين بيانيه مأموريت سازمان.
مرحله 3:
شناسايي فرصت‏ها و تهديدات خارجي سازمان.
مرحله 4:
تهية ماتريس بررسي رقابت (CPM).
مرحله 5:
تهية ماتريس ارزيابي عوامل خارجي سازمان (EFE).
مرحله 6:
شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان.
مرحله 7:
تهية ماتريس ارزيابي عوامل داخلي سازمان (IFE).
مرحله 8:
تهية ماتريس تهديدات ، فرصت‏ها ، نقاط ضعف و نقاط قوت (TOWS) ، ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك (SPACE) ، ماتريس گروه مشاوران بستن (BCG) ، ماتريس داخلي و خارجي (IE) ، ماتريس استراتژي اصلي ، ماتريس برنامه‏ريزي استراتژي كمي (QSPM) . مزايا و معايب هر يك از گزينه‏هاي استراتژيك ا برشماريد.
مرحله 9:
تعيين هدف‏هاي بلند مدت و ارائه استراتژي‏هاي خاص. بايد هزينه پيشنهادها مشخص شود. براي هر سال مورد نظر ، اقلام هزينه روشن باشند. استراتژي‏هاي پيشنهادي با استراتژي‏هاي واقعي برنامه‏ريزي شده به وسيله شركت مقايسه شوند.
مرحله 10:
بايد شيوه اجراي استراتژي‏هاي پيشنهادي و نتايج مورد انتظار مشخص شوند. با توجه به صورت‏هاي مالي پيش‏بيني شده بايد نسبت‏هاي ذيربط را محاسبه كرد. يك دستورالعمل اجرايي و زمان‏بندي شده تهيه نمود.
مرحله 11:
هرف‏هاي سالانه و سياست‏ها را مشخص كرد.
مرحله12:
براي بررسي و ارزيابي استراتژي ارائه شده رويه‏هايي را ارائه نمود.
 
پنجاه رهنمود براي موفقيت در تجزيه و تحليل موردي:
1-بايد تجزيه و تحليل موردي و ارائه آن را به عنوان يك محصول مورد توجه قرار داد به‏گونه‏اي كه يك مزيت رقابتي آن را از تجزيه و تحليل موردي ساير دانشجويان متمايز و ممتاز نمايد.
2-بايد مدت‏ها پيش از زمان ارائه مطلب آماده بود تا وقت كافي براي انديشيدن و تمرين وجود داشته باشد. مسامحه و تعلل جايز نيست.
3-بايد پيوسته مجموعه‏اي از «چراها» را مطرح ساخت و در مورد مفروضات و آنچه قرار است ابراز گردد پرسشهايي را مطرح نمود و درصدد يافتن پاسخ مناسب برآمد.
4-اگر نتوان ديدگاهي را به خواننده منتقل كرد ، حتي بهترين عقايد هم هيچ فايده‏اي نخواهد داشت. بنابراين ، به هنگام دست يافتن به عقيده‏ها و نظريه‏هاي جديد بايد جهت ارائه هر چه بهتر آنها انديشيد.
5-بايد نسبت به همكلاسي‏ها و افراد موجود در كلاس يك نگرش مثبت داشت. بايد درصدد حل مسائل برآمد و نبايد با آنها ستيز كرد.
6-بايد با ديدگاه استاد هماهنگ بود و به ارزش‏ها و توقعات يا انتظارات وي احترام گذاشت.
7-از آنجا كه درس ساستهاي بازرگاني در زمرة آخزين درس‏هاي تحصيلي مي‏باشد  ، در صورت نياز در زمينه‏ها يا رشته‏هاي ديگر بايد از اساتيد مختلف كمك گرفت.
8-امكان دارد ساير دانشجويان در زمينه‏هاي عملي و اجرايي از تواناييهاي خاص برخوردار باشند كه بتوانند نقاط ضعف شما را از بين ببرند. بنا براين ، يك روحيه همكاري بوجود آوريد تا در گروه رقابت سازنده بوجود آيد.
9-موردي را كه مي‏خواهيد به كلاس ارائه كنيد چندين بار بخوانيد تا مبادا چيزي از قلم افتاده باشد.
10-هنگامي كه به عنوان يك گروه يك تجزيه و تحليل موردي تهيه مي‏كنيد ، به صورت چند تيم جداگانه درآييد تا هر تيم به مسائل داخلي و خارجي شركت مورد نظر بپردازد. هر تيم بايد گزارش كار خود را به عنوان يك مقاله جداگانه بنويسد و سپس نسخه‏اي از آن را به ساير اعضاي گروه بدهد.
11-در پايان هر نشست گروهي ، تكليف هر يك از گروهها براي نوبت و نشست بعدي تعيين شود.
12-با نشاط و شاداب باشيد.
13-روي نقاط قوت هر يك از اعضاي گروه حساب كنيد ؛ به افراد ، با توجه به نقاط قوتشان كارهايي را واگذار نماييد.
14-براي خود و اعضاي تيم هدفهايي را تعيين نماييد ؛ بودجه تأمين اين هدفها را مشخص كنيد.
15-با كتابخانه دوستي صميمي شويد.
16-روح همكاري و نگرش مثبت را تقويت كنيد و اعضاي گروه را تشويق به مشاركت وتعامل نماييد. در مورد قضاوت درباره اعضاي گروه عجله نكنيد.
17-در سراسر فرايند تجزيه و تحليل موردي خلاق و نوآور باشيد.
18-براي كاركردن آماده باشيد. گاهي ايجاب مي‏كند كه بيش از سهم خود كار كنيد. آن را با آغوشي باز بپذيريد و هر آنچه از دستتان برمي‏آيد انجام دهيد تا موجب حركت هر چه يشتر تيم شود.
19-در موردي كه در دست داريد به گونه‏اي بينديشيد كه گويا در دنياي واقعي در حال رخ دادن است ؛ مبادا تجزيه و تحليل موردي را به يك فرايند مكانيكي تبديل نماييد (آن را تا آن اندازه كوچك كنيد).
20-براي شناسايي نقص‎ها و عيب‏هاي كوچك در تجزيه و تحليل موردي و براي هر چه بهتر آماده شدن جهت پاسخگويي به پرسش‏هايي كه در حين ارائه سخنراني مطرح خواهد شد ، در گروه كسي را تعيين نماييد كه به صورتي فعال نقش ايفا كند تا شما را از همه نقاط ضعف خود آگاه نمايد.
21-وقت زيادي صرف گردهمايي‏ها و نشست‏ها نكنيد ، براي هر نشست دو ساعت وقت كافي است.
22-يكي از هدفهاي تجزيه و تحليل موردي اين است كه افراد را قادر سازد بتوانند با رويارويي با شرايط مبهم و سردرگم بهتر فكر كنند ؛ مبادا مستأصل شويد و بدانيد كه هيچ گاه يك پاسخ به عنوان بهترين پاسخ منحصر به فرد وجود نخواهد داشت.
23-روي ديدگاه‏هاي خود تأكيد كنيد و آن را به گوش شنوندگان برسانيد و سپس آرام بنشينيد. به ديدگاه‏هاي ديگران گوش بدهيد و سعي كنيد سير انديشه آنها را دنبال نماييد ؛ به جريان بحث گروهي توجه كنيد و دقت نماييد كه در چه زماني وقت آن مناسب است كه يك بار ديگر ديدگاه خود را مورد تأييد قرار دهيد. هيچ نيازي نيست كه گفته‏هاي خود را تكرار كنيد ، مگر اينكه جاي ابهامي وجود داشته باشد يا كسي تقاضاي تكرار نمايد.
24-علائم و نشانه‏ها را به جاي علت‏ها نگيريد ؛ خيلي زود به نتيجه نرسيد ؛ به ياد داشته باشيد كه احتمال دارد اطلاعات موجب گمراهي يا تعارض شود و اينكه شايد اين اطلاعات نادرست باشند.
25-براي تهيه برنامه‏هاي خلاق ، با ثبات و معقول از پاي ننشينيد و بكوشيد چنين برنامه‏هايي را تدوين نماييد ؛ خود را در موضع يك استراتژيست قرار دهيد.
26-به هنگام استفاده نمودن از روش‏هاي كمّي براي تجزيه و تحليل داراي اعتمادبه نفس باشيد. اصولا اين روش‏ها بصورت فطري پيچيده و مشكل نمي‏باشند. در سايه تمرين مي‏توانيد به خوبي از عهده آنها برآييد.
27-دقت نماييد كه سبك نگارش شما روان ، سليس و رسا باشد ؛ جمله‏ها دقيق ، كوتاه ، روشن و درست باشند.
28-در صورت امكان باطراوت و شاداب باشيد. گاهي موضوع استيصال‏آور مي‏شود  ، ولي در هر جا امكان‏پذير است آن را از حالت كسالت‏آور خارج كنيد. هنوز چند سال طول مي‏كشد تا اينكه شما بعنوان مدير عامل شركت در صحنه عمل نماييد.
29-ماشين‏نويس بايد بسيار حرفه‏اي و از نظر ويراستاري ماهر باشد. هيچ يك از اين كارها را به تنهايي انجام ندهيد.
30-از نظر نگارش و تهيه امور فني از هيچ كوششي فروگذار نكنيد. جدول‏ها ، نمودارها و شكل‏هاي تميز و عالي تهيه كنيد. تصويرها و رنگ‏ها جذاب باشند. مبادا نمودارها و شكل‏ها كثيف و خط‏خورده باشند !
31-هنگامي كه مواردي را بصورت گروهي ارائه مي‏نماييد مبادا تفاوت‏هاي شخصي موجب اختلاف شود. اگر چنين وضعي پيش آيد بايد به علت آن پي‏برد و هرچه زودتر آن را مرتفع نمود.
32-مبادا فراموش كنيد كه هدف آموزش است ؛ در زمينه‏هايي كه آشنايي كمتري داريد ، كند و كاو نماييد.
33-به جزييات توجه زيادي بنماييد.
34-درباره كاربرد پيشنهادهاي ارائه شده به صورت كامل (واقعي) بينديشيد. هميشه نتايج تصميمات روشن نيست. اغلب بر چندين جنبه از عمليات يك شركت اثر مي‏گذارند.
35-هر چه سريع‏تر مطالب را يادداشت كنيد (پيش‏نويس تهيه نماييد).
36-هر چه را كه ساير اعضاي گروه مي‏نويسند ، بخوانيد ، دربارة اين مطالب نظرات خود را (به صورت مكتوب) ارائه نماييد. اين امر باعث مي‏شود كه تمام جنبه‏هاي فرايند تهيه تجزيه و تحليل موردي پربارتر شود.
37-براي چنين پرسشهاي اصولي يا زيربنايي ، مانند چه ، چه‏زماني ، كجا ، چرا و چگونه پاسخ‏هاي مقتضي تهيه نماييد.
38-رمز موفقيت در سازگاري و انعطاف‏پذيري است ؛ خلاق و نوآور باشيد.
39-تنها به بيان نسبت‏ها و ارائه اعداد و ارقام اكتفا نكنيد. بلكه در مورد روندهاي ارائه شده عقايد و نظراتي را ارائه نموده و به نتيجه‏هايي برسيد. درباره اهميت اين اعداد و ارقام براي شركت داد سخن بدهيد.
40-با ارائه داده‏هاي واقعي (هر كجا امكان‏پذير است)  گفته‏هاي خود را مستدل نماييد و نوع قضاوت خود را مورد تأييد قرار دهيد.
41-داشتن نظم و ترتيب يك مزيت واقعي است ؛ تجزيه و تحليل موردي شما بايد همانند يك كار تخصصي و حرفه‏اي جلوه كند.
42-تجزيه و تحليل شما بايد (تا آنجا كه ميسراست) مفصل و دقيق باشد.
43-يك تصوير بيش از هزار گفته دارد و يك تصوير خلاق به شما بالاترين نمره را (در كلاس درس) خواهد داد.
44-پيش از ارائه مقاله اجازه بدهيد كس ديگري آن را بخواند و مورد نقد قرار دهد.
45-بر بخش‏هاي «گزينش استرتژي‏ها و اجراي آنها» تأكيد كنيد. يك اشتباه متداول اين است كه در ارائه مقاله وقت بسيار زيادي را صرف بررسي عوامل داخلي و خارجي شركت مورد نظر خود مي‏نمايند. هميشه به ياد داشته باشيد كه اصل قضيه در ارائه مقاله همانا بخش‏هاي مربوط به گزينش استراتژي‏ها و جنبه‏هاي اجرايي آنها مي‏باشد.
46-براي شناسايي اعضاي گروه خود از هيچ نوع كوششي فروگذار نكنيد. اين امر باعث مي‏شود كه در گروه هيچ چيز پنهان نماند و عقايد و نظريه‏ها بهتر رد و بدل شود. براي ايجاد اين روابط وقت و تلاش لازم صرف نماييد.
47-نسبت به كارهاي اعضاي گروه خود انتقادهاي سازنده بنماييد. مباد بحث گروه را تحت‏الشعاع ديدگاه خود قرار دهيد. شنونده خوبي باشيد و در گروه مشاركت فعال بنماييد.
48-از اشتباهات و ضعف‏هاي گذشته درس بگيريد. با توجه به جنبه‏هاي ضعف ديگران در تجزيه و تحليل موردي ارائه مطالب درصدد رفع عيب‏هاي خود برآييد.
49-از روش‏هاي مثبت و كارهاي موفقيت‏آميز همكلاسان درس بگيريد.
50-با ملاحظه ، متكي به نفس ، قابل اعتماد و قابل اعتبار باشيد.

شامل 109 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
strategic_management_1764952_8489.zip1.5 MB

دانلود پاورپوینت تاثير IT در تامين بموقع زنجيره تامين

دانلود پاورپوینت تاثير IT در تامين بموقع زنجيره تامين درس : MIS پيشرفته زنجيره تامين : زنجيره تامين ، رشته به هم پيوسته از سازمانها ، تسهيلات ، وظايف و فعاليتهاست كه در امر توليد و تحويل محصول يا خدمت با يكديگر در ارتباطند . عناصر زنجيره تامين عبارتند از: تامين كنندگان توليد كنندگان توزيع كنندگان فروشندگان مشتريان انواع جريان در زنجيره تامين: اطلاعات محصولات وجوه مديريت زنجيره تامين: مجموعه اي ازروشهاي مورد استفاده براي يكپارچگي موثرو كاراي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه