فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت تاثير IT در تامين بموقع زنجيره تامين

دانلود پاورپوینت تاثير IT در تامين بموقع زنجيره تامين

درس : MIS پيشرفته

زنجيره تامين :

زنجيره تامين ، رشته به هم پيوسته از سازمانها ، تسهيلات ، وظايف و فعاليتهاست كه در امر توليد و تحويل محصول يا خدمت با يكديگر در ارتباطند .

عناصر زنجيره تامين عبارتند از:

تامين كنندگان
توليد كنندگان
توزيع كنندگان
فروشندگان
مشتريان

انواع جريان در زنجيره تامين:

اطلاعات

محصولات

وجوه

مديريت زنجيره تامين:

مجموعه اي ازروشهاي مورد استفاده براي يكپارچگي موثرو كاراي تامين كنندگان ، توليد كنندگان ، انبارها ، وفروشندگان ؛ به گونه ائيكه به منظور حداقل كردن هزينه هاي سيستم و تحقق نيازمنديهاي خدمات ، كالاها به مقدارصحيح در مكان مناسب و در زمان مطلوب توليد و توزيع گردند .

نيازمنديهاي مشتري در زنجيره تامين:

(Seven Right ( 7R

 Right product
 Right amount
 Right time
 Right place
 Right condition
 Right price
 With the Right information

اثرشلاق چرميBullwhip :

 The bullwhip effect is a phenomenon observed in supply

chains wherein the demand variability increases as one

moves upstream from retailers to distributors to

manufacturers

حركت رو به بالا در زنجيره تامين (فعاليت بالا دست) موجب
افزايش تغيير پذيري تقاضا مي گردد كه از آن تحت عنوان
اثر شلاق چرمي(Bullwhip effect ) ياد مي گردد

پارادايم هاي جديد زنجيره تامين:

اتحاد استرتژيك : توافق دو سازمان كه تصميم به اشتراك گذاري منابع گرفته اند

3PL)Third-Party Logistics):

استفاده از يك سازمان خارجي براي اجراي تمامي يا بخشي ازفعاليتهاي مديريت مواد و وظيفه توزيع محصول

(Fourth-Party Logistics (4PL:

مديريت وهدايت فعاليتهاي چندگانه 3PL خدمتدهي بعنوان يك هماهنگ كننده

(Point-of-sale (POS:

مكاني كه كالاها به مشتريان فروخته مي شوند(پايانه فروش)

(Quick response (QR:
يك استراتژي صنعت خرده فروشي كه به منظور پاسخ گويي به تقاضاي مشتريان خرده فروشي ، از قوانين و تكنولوژي هاي تجاري براي كوتاه تر كردن چرخه زماني از تامين كنندگان تا فروشندگان استفاده مي نمايد.

Continuous Replenishment:

فروشندگان ، اطلاعات پايانه فروش ( POS ) را دريافت نموده و

به منظور حفظ سطح موجودي مورد توافق ، از آن در تدارك

محموله هاي جديد استفاده مي نمايند

(Vendor Managed Inventory (VMI:
شيوه اي يكپارچه كه به موجب آن موجودي نزد توزيع كننده/خرده فروش (پائين دست) به توسط توليدكننده/فروشنده (بالادست) كنترل و مديريت مي شود.

CPFR برنامه ريزي، پيش بيني و تامين مشاركتي Collaborative planning , Forecasting and Replenishment:

به اشتراك گذاري پيش بيني و اطلاعات تجاري مربوطه در ميان شركاي تجاري در زنجيره تامين ،به منظور دستيابي به تامين خودكار محصول

(Design for Logistics ( DFL:

استفاده از طراحي محصول براي مواجهه باهزينه هاي لجستيك

هزينه هاي اصلي زنجيره تامين :

هزينه هاي حمل و نقل

هزينه هاي موجودي

هزينه هاي توزيع

نقش و اهميت اطلاعات در زنجيره تامين:

مدیریت زنجیره تامین همزمان با گردش مواد در زنجیره ، گردش اطلاعات را نیز در بر می گیرد. ارتباط میان اجزا از نظر جریان اطلاعات دو طرفه می باشد.

در یک زنجیره تامین اطلاعات با دو هدف زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

1- هماهنگ سازي فعالیتهاي مرتبط با تولید ، انبارداري ، مکان یابی و حمل و نقل

2- پیش بینی وبرنامه ریزي به منظورتخمین تقاضاي آینده ونحوه پاسخگویی اطلاعات

اطلاعات دقیق و در دسترس و به هنگام منجر به هماهنگی در فعالیتهاي مختلف زنجیره تامین و همچنین برنامه ریزي دقیق و کارآمد درزمینه هاي مختلف از جمله برنامه ریزي تقاضا ، تولید ، خرید و برنامه ریزي احتیاجات مواد و حمل و نقل می گردد.

مشخصه هاي زنجيره تامين با رويکرد جريان طلاعات:

1- پوشش گسترده:

اطلاعات در زنجیره تامین تمامی ارتباطات از تامین کننده ها ، تولید کنندگان به توزیع کنندگان و سپس خرده فروشان را پوشش می دهدجریان اطلاعات شامل دو جریان متفاوت عرضه و تقاضا می باشد.

2- کانال هاي دستيابی بيشتر:
از آنجا که کسب و کارها در زنجیره تامین بصورت یک رابطه همکاري و مجتمع و یکپارچه می باشند ، اطلاعات زنجیره تامین می بایست بر کانالهاي بسیاري حکمفرما باشد. اطلاعات تقاضا نه تنها سمت مشتري بلکه توزیع کنندگان و خرده فروشان را نیز شامل می شود.اطلاعات غرضه نیز از تامین کنندگان مختلفی می باشد.

3- اطلاعات با کيفيت بالا:

كارخانه الكترونيك:

يكي از عواملي كه زنجيره تامين الكترونيكي را اثربخش تر و بسيار كارآمدتر خواهد كرد كارخانه الكترونيك مي باشد.كارخانه الكترونيك (e-Factory ) يك اصطلاح تازه براي همه كنترلهاي الكترونيك ؛ خودكار سازي و دستگاه هاي هوشمند است كه در محيط كارخانه هاي امروزي به كار گرفته مي شود.

از اين رو لازم است روندهايي كه كارخانه الكترونيك را بوجود مي آورندو نيز تاثيرات فناوري اطلاعات براجزاي بالا دستي و پايين دستي (فرآيند هاي خارجي ) و دروني (فرآيندهاي داخلي ) زنجيره تامين در جهت استقرار مديريت زنجيره تامين الكترونيكي مورد توجه قرار گيرد.

طراحي دوباره فرآيندهاي زنجيره تامين بمنظوربهره گيري ازمزاياي تكنولوژي ؛ منافع زيادي را عايد سازمانهاي تشكيل دهنده زنجيره مي كند.

اينترنت و فناوري اطلاعات به عنوان عنصر مركزي دركسب وكار وتجارت الكترونيك ؛همانند ساير جنبه هاي كسب و كار تاثير شگرفي نيز بر عمليات و كارخانه الكترونيك خواهد داشت.

بررسی اثرات فناوري اطلاعات بر زنجيره تامين :

استفاده از فناوري اطلاعات پتانسیل توسعه شرکاي زنجیره تامین براي همکاري با یکدیگر جهت تحویل کارآمدتر محصولات به مصرف کنندگان را دارد. فناوري اطلاعات به شرکاي زنجیره تامین اجازه می دهد تا عملکردي به عنوان یک موجودیت واحد داشته باشند وموجب كاهش تحريف تقاضا در زنجيره تامين مي گردد .

1- فناوري اطلاعات و همکاري:

اصطلاح مدیریت زنجیره تامین بیانگر وظیفه یکپارچه سازي واحد هاي سازمانی در طول یک زنجیره تامین و هماهنگ سازي جریان هاي مواد ، اطلاعات و مالی كه بعنوان دو ستون SCM به منظور بر آوردن تقاضاي مشتري و با هدف بهبود رقابت پذیري یک زنجیره تامین می باشد.

در بحث یکپارچه سازي ، موضوعاتی از قبیل انتخاب شرکاي مناسب جهت همکاري ، همکاري بین سازمانی و درون سازمان و بحث رهبري جهت همراستا شدن استراتژیهاي شرکاي درگیر بیان می گردد. در بحث هماهنگ سازي (همكاري – داخلي و خارجي ) جریاتهاي مختلف در زنجیره تامین ، یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت است ، موضوع استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات است که این خود بیانگر اهمیت IT در مدیریت زنجیره نامین است.
لازم به ذکر است که همکاري هم معنی با فناوري اطلاعات نیست. بسیاري از شرکتها تصور می کنند با بکارگیري فناوري اطلاعات ، بطور خودکار هماهنگی نیز وجود دارد. درصورتیکه همکاري نتیجه تعاملات انسانی است که توسط فناوري اطلاعات پشتیبانی می گردد. در واقع فناوري اطلاعات مفهومی است که روابط همکاري در دو بعد داخلی و خارجی را ارتقاء می دهد. با توجه به تاثیر فناوري اطلاعات هم بر همکاري داخلی و هم بر همکاري خارجی ، می توان بیان نمود که فناوري اطلاعات بر کارآیی عملكرد سازمان نیز تاثیر بسزایی دارد.

یکی از مزایایی که از طریق همکاري در زنجیره تامین بواسطه کاربرد فناوري اطلاعات و سیستم هاي اطلاعاتی در انتقال و توزیع اطلاعات حاصل می گردد ، تاثیر آن بر اثر شلاق چرمی است.

شرکتها با مواجه شدن با چنین اثري و اعمال واکنش در برابر آن، در ابتدا با کمبود محصول روبرو شده و به ناچار براي تامین مجبور به افزایش سطح موجودي خود می باشند.

واضح است که هر چه از سمت مشتري به سمت انتهاي زنجیره ( تامین کنندگان اولیه ) نزدیکتر شویم ، اثرات تغییرات تقاضا بیشتر وبیشتر می شود و با نوعی تحریف تقاضا مواجه می شویم. در واقع همانند یک شلاق چرمی که با ضربه اي اندك به ابتداي آن می توان نوسانی با دامنه زیاد در انتهاي آن ایجاد کرد.اثر شلاق چرمی نتایجی از قبیل افزایش ظرفیت تولیدي کارخانجات ، افزایش سطوح موجودي انبار ، افزایش نرخ کالاهاي معیوب ،افزایش هزینه هاي حمل و نقل ، افزایش هزینه هاي نیروي کار و از دست دادن مشتري را به همراه دارد. همکاري در زنجیره تامین بواسطه فناوري اطلاعات که باعث انتقال و توزیع دقیق اطلاعات می گردد باعث جلوگیري از پدید آمدن اثر شلاقی می گردد.

 شامل 43 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1764483_8452.zip1.9 MB

آخرین محصولات فروشگاه