فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت درک گروه و تیم مفاهیم ، ویژگی ها و تفاوت ها

دانلود پاورپوینت درک گروه و تیم  مفاهیم ، ویژگی ها و تفاوت ها

(درس رفتار سازمانی پیشرفته)

درباره رفتار سازمانی:

بر اساس مدل لوتانز که مباحث مرتبط با سازمان را از لحاظ قرار

گرفتن آنها در یکی از دو حوزه نظری وعملی و نیز با توجه به سطح

تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح خرد وکلان تقسیم بندی کرده است،

دانش رفتار سازمانی در حوزه نظری وسطح خرد این تقسیم بندی

 قرارمی گیرد.

 اما دانش رفتار سازمانی خود ، شامل سه سطح تجزیه وتحلیل

 فردی ، گروهی وسازمانی است ودر تعریف آن گفته اند:

 رفتار سازمانی بیانگر دانش مطالعه رفتار نظام مند فرآیندهای فردی  ،گروهی وسازمانی می باشد.

برای داشتن درک بهتر از سازمان ، رفتار سازمانی و نیزبرای مطالعه مفاهیمی چون ارتباطات،رهبری ، قدرت وسیاست وتعارض  و مذاکره در سازمان ابتدا بایستی به مطالعه گروه وتیم پرداخته و ویژگی ها و تفاوت های آنها را بشناسیم.

تعریف گروه :

دو یا چند نفر که با هم روابط متقابل دارند، به یکدیگر وابسته اند و برای تامین هدفهایی خاص گرد هم میآیند.

گروهها به  دودسته رسمی وغیررسمی تقسیم می شوند:

گروههای رسمی: به وسیله ساختار سازمانی مشخص می شوند ،

کارهای مشخصی به آنها واگذار می گردد و گروههای کاری یا

تخصصی را تشکیل می دهند . در گروههای رسمی، رفتار فرد به

وسیلۀ هدفهای سازمان تعیین و مسیر حرکت وی مشخص می شود.

گروههای غیر رسمی : به وسیلۀ ساختار سازمانی مشخص نمی شوند

 و ساختار رسمی ندارند.به صورت طبیعی در محیط های کاری تشکیل

می شوند و واکنش هایی در برابرنیازبه تماسهای اجتماعی به شمار

می آیند.

گروه های رسمی  را می توان به صورت  گروه حاکم و گروه تخصصی تقسیم کرد:

گروه حاکم: از زیردستان و کارکنانی تشکیل می گردد که

 گزارش کار خود را به صورت مستقیم به یک مدیر می دهند.

گروه تخصصی: افراد تشکیل دهندۀ آن کسانی هستند که برای

 انجام و تکمیل کار خاصی گروه را تشکیل می دهند. ولی مرزهای

 یک گروه تخصصی به ساختار سازمانی وسلسله مراتب اداری

محدود نمی شود، بلکه ممکن است وضع به گونه ای باشد که هر

 عضو بتواند دستور بدهد.

 گروه های غیر رسمی نیز به گروه ذی نفع و گروه دوستی تقسیم می شود:

گروه ذی نفع : کسانی که به گروههای حاکم یا تخصصی می پیوندند،

امکان دارد مقصودشان تامین هدفهای خاصی باشدکه مورد نظرشان

است.چنین گروهی را گروه ذی نفع می نامند.

گروه دوستی: پیوند های اجتماعی که غالبا از وضعیت یا موقعیت کار

فراتر می رود گروههایی را تشکیل می دهند که اعضای آن دارای ویژگی

های مشترک هستند این چنین تشکیلاتی راگروه دوستی می نامند.

گروههای غیررسمی بیشتر درجهت تامین  نیازهای اجتماعی افراد تشکیل می گردند.
بسیاری از افراد به چندین گروه (رسمی و غیر رسمی) تعلق دارند.
گروههای مختلف منافع متفاوتی به اعضای خود می رسانند.
 
چرا افراد به گروهها می پیوندند:
امنیت
وابستگی
پایگاه یا مقام
قدرت
احترام
تامین هدف
 
اهمیت گروه:
دلایل اهمیت گروه و داشتن ارتباط موثر در آن عبارت است از:
1- اغلب ساعات کاری کارکنان و مدیران در گروه می گذرد.
2- ضرورت آشنایی با نحوه تصمیم گیری و حل مسائل توسط  گروه.
3- کاهش اضطراب و عدم اطمینان به کار کردن با دیگران.
4- فهم بهتر ارتباطی.
5- کمک موثر به گروهها از طریق مشارکت.
 
مزایای عضویت در گروه :
1- گروه از منابع اطلاعاتی بیشتری نسبت به آنچه فرد در اختیار دارد برخوردار است.
2- گروه قادر است تعداد بیشتری از روشهای حل مسائل را پیشنهاد کند.
3- کار درگروه موجب یاد گیری سریعتر و پیشرفت در طرح ایده های جامع خواهد شد.
4- رضایت شغلی اعضای گروه به دلیل مشارکت در تصمیم گیری گروهی افزایش  خواهد یافت.
5- اعضای گروه  به موازات فعالیت گروهی آشنایی بیشتری با یکدیگر پیدا می کنند.
 
عدم مزایا (معایب) عضویت در گروه :
1- برخی از اعضای گروه ممکن است اعضای دیگر را تحت
فشار قرار دهند که عقیده اکثریت را تایید کنند.
2- سلطه یک عضو گروه بر موضوع مورد بحث.
3- تکیه بیش از حد روی دیگران برای انجام دادن کار.
4- کار کردن با دیگران در گروه نیاز به زمان بیشتری از
کارکردن تنها دارد.
 
مراحل تکامل گروه :
مراحل تکامل گروه یک فرایند پویا ست.بیشتر گروهها همواره در حالت تغییر هستند.ولی تنها به این سبب  که احتمالا گروه هیچ گاه به ثبات کامل نخواهد رسید، نباید چنین استنباط کرد که هیچ گروه تکامل یافته ای وجود ندارد.
 
دو الگو برای بیان مراحل تکامل گروهها :
الگوی پنج مرحله ای  و الگوی تعادل زمانی
 
الگوی پنج مرحله ای:
اسناد ومدارک بسیار مهمی مبنی بر این که گروهها از پنج مرحلۀ استاندارد (پیاپی) می گذرند، وجود دارد.
1- شکل گیری
2- درگیری
3- انسجام
4- تکامل
5- از هم پاشیدن
 
شکل گیری :
از نظر هدف، ساختار ورهبری گروه، اتفاق نظر
 کامل وجود ندارد و اعضای آن در این موارد به مقدار زایدی نا مطمئن هستند.اعضای سازمان برای تعیین این که چه نوع رفتاری را پذیرفته اند مرتب در حال بررسی و آزمایش می باشند.این مرحله زمانی کامل می شود که افراد خود را عضوی یا جزئی از گروه بپندارند.
 
درگیری :
تعارض یا تضاد درون گروهی، اعضا موجودیت گروه
را می پذیرند، ولی نسبت به کنترلی که گروه میخواهد
بر افراد اعمال کند مقاومت می نمایند.گذشته از این،
درباره کسی که می خواهد گروه را کنترل کند اتفاق نظر
وجود ندارد و در مواردی هم برخوردها یی مشاهده می شود.
 پس از کامل شدن این دوره، سلسله مراتب اختیارات در
درون گروه مشخص خواهد شد.  
 
انسجام :
دراین مرحله بین اعضای گروه روابط مستحکمی به وجود می آید که نشان دهندۀ انسجام است.وقتی این مرحله  تکمیل شود ساختار گروه منسجم و مستحکم می گردد و گروه نوع رفتار صحیحی را که هر یک از افراد باید داشته باشند مشخصی می کند
 
تکامل:
در این مقطع گروه فعال و مورد قبول واقع شده
است.نیرویی را که پیش از این گروه صرف
 آشنایی با افراد و درک آنها می کرد، اینک در
راه انجام کارها به مصرف می رساند.
 
ازهم پاشیدن :
دراین مرحله گروه آماده می شود تا پایان موجودیت
خود را اعلام  کند.پس از آن،انجام کارهای مهم
 مشخص در اولویتهای گروه قرار ندارد، بلکه گروه در
جهت جمع و جور کردن کارها و خاتمه بخشیدن به
 فعالیتها قدم بر می دارد.
 
جامعه سنجی گروه:
روشی  تحلیلی برای مطالعه رابطه متقابل بین اعضای گروه.
در جامعه سنجی گروه، سعی می شود تا مشخص گردد که اعضای گروه نسبت به کدام یک احساس دوستی یا تنفر می کنند و  به کار کردن یا نکردن با چه کسانی علاقه
دارند.
این اطلاعات را می توان با استفاده از پرسش نامه یا انجام  مصاحبه به دست آورد.
با استفاده از اطلاعات بدست آمده نموداری رسم می شود که آن را جامعه نگاری می نامند.
 
اصطلاحات خاصی که در بحث یا تجزیه وتحلیل جامعه نگاری مورد استفاده قرار می گیرند:
شبکه های کاری اجتماعی: مجموعه ای از روابط خاص که بین
 افراد مشخص وجود دارد.
خوشه ها: گروههایی که در درون شبکه های کاری اجتماعی وجود دارند.
خوشه های شناخته شده: گروههای رسمی مثل دوایر، تیم ها،
گروههای ضربت یا کمیته ها.
خوشه های اضطراری: گروه های غیر رسمی وغیراداری.
ائتلاف : مجمو عهای از افراد که برای هدفی خاص به صورت موقت
 گرد هم می آیند.
دسته: گروههای غیر رسمی و دائمی تر که در سایه دوستی ها تشکیل می گردد.
ستاره ها: افرادی که در یک شبکه کاری دارای ارتباط بیشتر هستند.
رابط: کسی که دو یا سه خوشه را به هم متصل می کند ولی عضو هیچ یک از آنها نیست.
پل: کسی که به عنوان یک رابط بین دو یا چند گروه عمل می کند و به آنها وابسته است.
منفرد یا تک رو: کسی که با شبکه کاری ارتباط ندارد.

 شامل 69 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
groups_and_teams_1762543_8273.zip1.7 MB

دانلود پاورپوینت مهارت های تصمیم‌ گیری در فرایند پژوهش

دانلود پاورپوینت مهارت های تصمیم‌ گیری در فرایند پژوهش فهرست مطلب: فرایند تصمیم‌گیری و اهمیت آن در پژوهش پیوند مهارتهای تصمیم‌گیری و حل مسئله سبکها و مدلهای مختلف تصمیم‌گیری تصمیم های مهم در پژوهش ◦تصمیم برای انتخاب موضوع و رویکرد پژوهش ◦تصمیم برای تامین منابع مالی مورد نیاز و همکاریهای پژوهشی ◦تصمیم برای گردآوری و تحلیل داده ها ◦تصمیم برای انتشار نتایج پژوهش جمع بندی، پرسش و پاسخ --------------- در شرایط واقعی، در اغلب تصمیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,800 تومان

آخرین محصولات فروشگاه