فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت برنامه ريزي شبكه ای CPM - PERT

دانلود پاورپوینت برنامه ريزي شبكه ای CPM - PERT

زمانبندی پروژه Project Scheduling:

žتخصيص منابع به فعاليتها و تعيين زمان شروع و ختم آنها را زمانبندی می نامند .

فرآيند برنامه ريزي پروژه:
1-طراحي و تعيين فهرست فعاليتهاي پروژه
2-تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليتهاي پروژه
3-تخصيص منابع
4-زمانبندي پروژه
5-محاسبه جريان نقدينگي و بودجه بندي پروژه
 
مفهوم زمان‌بندي پروژه  :
žتعريف:
محاسبه زمان شروع و پايان پروژه:
زمان‌بندي رو به جلو: تعيين زمان پايان پروژه (با فرض زمان شروع مشخص)
زمان‌بندي رو به عقب: تعيين زمان شروع پروژه (با فرض زمان پايان مشخص)
تعيين زمان شروع و پايان هر فعاليت
 
عوامل موثر در زمان‌بندي پروژه  :
تقدم و تاخرانجام فعاليت‌ها:
زمان شروع هر فعاليت بايد رابطه آن با پيش نيازها رعايت شود
 
žمنابع پروژه:
در دسترس بودن منابع براي انجام فعاليت‌هاي همزمان
 
žمحدوديت‌هاي زماني، مكاني:
شرايط جغرافيايي، اقتصادي و ...
 
žمدت زمان انجام فعاليت‌ها:
مدت زمان انجام فعاليتهاي پيش‌نياز روي زمان شروع فعاليتها تأثير گذار است.
 
مبناهاي مختلف در زمان‌بندي پروژه  :
زمان‌بندي بر مبناي شروع پروژه  (Start To Finish): 
فرض نمودن زمان شروع ---> زمان پايان پروژه
محاسبه زمان پايان پروژه براساس زمان شروع معين
 
žزمان‌بندي بر مبناي پايان پروژه (Finish To Start):
فرض نمودن زمان پايان پروژه--> زمان شروع پروژه
محاسبه زمان شروع پروژه براي اتمام در زمان معين و فرض شده
 
žروشهای برآورد مدت زمان انجام فعاليت:
žاستعلام از مجری فعاليت
žاخذ نظر کارشناسی
žیافتن فعاليت مشابه
žزمان سنجی
žاستفاده از بهترین حدس تخصصی
 
روش هاي مختلف برنامه ريزي شبكه :
žنمودار هاي گانت
žروش مسير بحراني CPM
žروش شبكه هاي پيش نيازي PN
žروش ارزيابي و بازنگري پروژه هاPERT
žروش گرافيكي ارزيابي و بازنگري پروژه ها GERT
 
واژه شناسی در  PERT  و  CPM:
path:
žمسیر یا راه : Pathمجموعه فعالیت های متوالی و پیوسته از ابتدا تا انتهای پروژه
 
žتعاریف مختلفی برای مسیر بحرانی ارائه شده است که در ذیل آمده است:
۱- مسیری که مجموع مدت زمان فعالیت های تشکیل دهنده آن بیشترین می باشد.
ž۲- مسیری که شناوری کل (Total Float/Slack) آن کوچکتر یا مساوی با صفر است.
ž۳- مسیری که در صورت به تاخیر افتادن، تعهدات یا اهداف زمانی پروژه به تعویق افتد.
žنکته: هر پروژه حداقل یک مسیر بحرانی دارد. همچنین ممکن است تمامی مسیرهای یک پروژه بحرانی باشد.
žزنجيره: مجموعه چند شاخه که دو گره را به هم وصل کنند
žمسير: زنجيره ای که دارای جهت باشد
žمسير بحرانی: مسيری که از همه طولانی تر باشد
 
روش مسير بحراني (CPM):
مفهوم مسير بحراني پروژه
عبارتست از مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي پروژه كه جمع مدت زمان انجام آنها، برابر با مدت زمان انجام كل پروژه باشد.
حداكثر جريان در شبكه  مسير بحراني پروژه
t1+ t2 + t4+ t7 = max
ž
مفهوم شناوري فعاليت‌هاي پروژه:
عبارتست از مدت زمان ممكن براي تاخير در انجام هر فعاليت بنحوي كه مدت زمان كل پروژه تغيير ننمايد  شناوري فعاليت‌هاي بحراني صفر است.
مدت زماني كه مي‌توان شروع هر فعاليت را به تاخير انداخت بطوريكه مدت انجام پروژه تغيير نكند.
 مقدار شناوري فعاليتها مي‌توانند داراي زمانهاي متفاوتي باشند:
بسته به اينكه چه پيش‌ نياز و پس نيازي دارد و بسته به جايگاه فعاليت.
 
روش زمان‌هاي احتمالي (Pert)  :
انواع مدت زمان براي انجام هر فعاليت:
زمان خوش‌بينانه: كمترين مدت زمان كه فعاليت در آن انجام شود.
زمان بدبينانه: بيشتري مدت زمان كه فعاليت در آن انجام شود.
زمان مورد انتظار: زمان ايده‌آل
 
žانواع مسيربحراني انجام پروژه:
براساس سه زمان، سه مسير بحراني داريم.
 
žانواع زمان شروع و پايان براي فعاليت‌ها و پروژه:
براساس آن سه مسير بحراني زمانهاي مختلفي داريم.
 
روش هاي مختلف برنامه ريزي شبكه :
روش هاي قطعي برنامه ريزي شبكه اي :
روش هاي قطعي برنامه ريزي شبكه اي شامل روش مسير بحراني (CPM) و همچنين     شبكه هاي پيش نيازي (PN) مي باشند كه تعديلي بر روش مسير بحراني به حساب      مي آيد. در اين دو روش مدت زمان مورد نياز براي انجام فعاليت ها قطعي فرض مي گردند. تفاوت ميان دو روش فوق در وجود تنوع در روابط وابستگي ميان فعاليت ها در روش شبكه هاي پيش نيازي مي باشد. 
 
روش هاي احتمالي برنامه ريزي شبكه اي :
روش هاي احتمالي برنامه ريزي شبكه شامل دو روش پرت (PERT) و گرت (GERT)    مي باشند. در روش هاي فوق زمان و يا تركيب انجام فعاليت ها احتمالي بوده و داراي قطعيت نمي باشد. روش پرت در خصوص آن دسته از فعاليت ها كاربرد دارد كه مدت زمان لازم براي انجام آنها قطعي نمي باشد در صورتي كه در روش گرت ، تركيب انجام فعاليت ها احتمالي بوده وفاقد قاطعيت مي باشد.
 
نمودارهاي گانت :
شايد بتوان گفت كه نمودارهاي گانت داراي عموميت بيشتري در نمايش فرايند اجراي يك پروژه باشند. اين بدان دليل است كه درك آن براي عموم بسيار ساده مي باشد. اما بايد به اين نكته دقت نمود كه نمودار فوق وسيله مناسبي براي برنامه ريزي و مديريت يك پروژه به طور موثر نمي باشد. در اين نمودار فعاليت ها از بالا به پايين ( در سطرها ) و جريان زمان ها از چپ به راست ( در ستون ها ) نمايش داده مي شوند. زمان انجام هر فعاليت به صورت يك ميله افقي كه طول آن متناسب با مدت زمان لازم براي انجام فعاليت مي باشد ، در مقابل آن فعاليت نشان داده مي شود.
žيك نمودار كه محور افقي آن نشان دهنده عامل زمان ( تاريخ ) و محور عمودي آن نشانگر فعاليت هاي لازم در اجراي پروژه مي باشد.
žبسيار ساده بوده و كاربرد موثري در نشان دادن زمان هاي آغاز و پايان كار دارند.
žايراد وارد اين است كه آغاز و پايان كار مشخص نيست.
žدر صورتي كه در يك يا چند فعاليت تاخيري رخ بدهد اثرات چنين ديركردهايي بر ساير فعاليت ها و در نتيجه بر تاريخ تكميل پروژه براحتي قابل درك نمي باشد.
 
روش مسير بحراني :
žگروهي از دانشمندان علوم تحقيق در عمليات وابسته به هيات مركزي توليد انرژي الكتريكي در انگلستان روشي را براي اجراي پروژه تعميرات اساسي يك نيروگاه برق ابداع نمودند.
žطولاني ترين مسير غير قابل كاهش رويدادها يا تكنيك ترتيب اصلي
žشركت توليدي دوپان نسبت به معرفي روش مسير بحراني اقدام نمود.
ž كاربرد روش فوق در ساخت و اجراي برنامه تعميرات كارخانجات دوپان.
 
شامل 92 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
cpm_pert_network_planning_1757354_5138.zip680.2k

آخرین محصولات فروشگاه