فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش - 3 واحد درسی

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش - 3 واحد درسی

تألیف: دکتر علی تقی پور ظهیر

تعداد واحد درسی: 3 واحد (واحد اصلی)

هدف های کلی کتاب:

آشنایی با مبانی آموزش و پرورش به ویژه مبانی فلسفی آموزش و پرورش ، و راهگشایی و راهنمایی به کاربرد این اطلاعات در برنامه ریزی های درسی، طراحی آموزشی، مدیریت و اداره کلاس است

فهرست مطالب:

قسمت اول:

آموزش و پرورش (تحلیل مفاهیم موضوعها و هدفها)

فصل اول:

آموزش و پرورش( مفاهیم و تعاریف)

فصل دوم:

آموزش و پرورش به عنوان دانش پایه یا کاربردی

فصل سوم:

آموزش و پرورش و روانشناسی

فصل چهارم:

هدفهای آموزش و پرورش

قسمت دوم :

 موضوع آموزش و پرورش

فصل پنجم:

آموزش و پرورش در دوره طفولیت و اول کودکی

فصل ششم:

آموزش و پرورش در دوره کودکی و نوجوانی

قسمت سوم :

 معلم به عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش و پرورش

فصل هفتم:

معلم( ویژگیهای شخصی، حرفه ای و فنی)

قسمت چهارم  :

 معلم به عنوان یکی از عناصر اصلی آموزش و پرورش

فصل هشتم :

تدریس و انضباط (تحلیل مفاهیم)

فصل نهم :

انضباط

-----------------------------

فصل اول:

آموزش و پرورش ( مفاهیم و تعاریف):

هدفهای رفتاری فصل اول:

1- دلایل درونی و بیرونی برای ورود به جرگه معلمی را تشخیص دهید و برای هر کدام 3 نمونه ذکر کنید

2- ((توجیهات )) خود آگاه و ناخود آگاه را برای ورود به حرفه معلمی بیان کنید

3- مفهوم ((آموزش و پرورش ))را با مفهوم (معالجه )در پزشکی مقایسه کنید

4- واژه های ((آموزش و پرورش ))،((آموزش)) ، ((پرورش ))و ((تربیت )) و حدود و گستره هر یک را از هم باز شناسید

5- تفاوت مفاهیم ((اعم ))و ((اخص ))تربیت را بیان کنید

6- تاکید ها و اولویت هایی که در مفاهیم مختلف قدیمی و جدید آموزش و پرورش وجود داشته و دارد نشان دهید

7- تعاریف دستوری ، توصیفی و برنامه ای آموزش و پرورش را از همدیگر تشخیص دهید

دلایل ورود به جرگه معلمی:

1- بیرونی = مقام – پول

2- درونی = دوست داشتن تدریس – پاداش معنوی

مقایسه مفهوم آموزش و پرورش با معالجه:

 تشابه آموزش و پرورش با پزشکی

پزشکی = هدف آن کمک به غایت بهبودی از لحاظ جسمی و روانی است

آموزش و پرورش = رشد کیفیات مطلوب

 تفاوت آموزش و پرورش با پزشکی:

پزشکی:

1) فرد را از حالت انحراف به حالت بهبود بر می گرداند

2- اتفاق نظر در باره سلامت جسمی وجود دارد

آموزش و پرورش:

1) در بحران ارزش قرار دادن

2) عدم همراهی در باره کیفیات مطلوب

مفهوم آموزش و پرورش و تربیت:

آموزش = انتقال معلومات و اطلاعات جهت تحول و دگرگونی رفتار

پرورشی = فراهم آوردن زمینه برای شکوفایی استعدادهای طبیعی و تواناییهای درونی

تربیت = پرورش و بار آوردن

تربیت به معنای اعم = در مورد انسان و حیوان به کار می رود

تربیت به معنای اخص= مترادف با آموزش و پرورش

تعاریف آموزش و پرورش:

1- تعریف دستوری (تجویزی )

مقید به نظر شخصی بدون توجه به نظر دیگران

2- تعریف توصیفی

مبین مفاد اصلاح در مضمونهای متفاوتی است که به طرق مختلف به کار برده می شود

3- تعریف برنامه ای

بطور صریح یا ضمنی چگونه بودن را بیان می کند و ترکیبی از تعریف

 توصیفی و دستوری است

فصل دوم

آموزش و پرورش به عنوان دانش پایه یا کاربردی؟

هدفهای رفتاری فصل دوم:

1- سه حیطه از دانشهای کاربردی و سه حیطه از دانشهای مستقل (یا معرفتهای نظام یافته )را نام ببرید

2- ملاکهای که هر معرفت نظام یافته را از سایر معارف متمایز می کنند را نام ببرید

3- « سطح انتزاع مفاهیم »  رابطه به زبان خود تعریف کنید و تعاریف آن را در دانشهایی مانند فیزیک ، جامعه شناسی و فلسفه با آموزش و پرورش با مثال روشن کنید

4- سه روش معمول استدلال یا تفکر را نام ببرید و برای هر کدام در یک خط توضیح دهید از چه اطلاعاتی استفاده می کند و با چه روشی به نتیجه گیری می پردازد

5- هدف های دانش آموزش و پرورش را بیان کنید

6- ویژگیهای روش تفکر تربیتی را نام ببرید

7- تفاوتهای اساسی میان هدفهای دانش آموزش و پرورش با تحصیل آموزشگاهی « آموزش و پرورش رسمی »  را توضیح دهید 

8- « نمودهای اخلاقی »  دانش آموزش و پرورش را شرح دهید

9- « تمایزان عملیاتی » دانش آموزش و پرورش را شرح دهید

10- تفاوتهای میان عملیات معرفتهای نظام یافته ای مانند فلسفه و روانشناسی را با عملیات آموزش و پرورش بیان کنید

دانش پایه یا مستقل = روانشناسی – فلسفه – جامعه شناسی

دانش کاربردی = مهندسی – پزشکی – حقوق

آموزش و پرورش دانش پایه است تصور آن به عنوان دانش کاربردی تناقض گویی است و کاربرد اصول را به عنوان دانش با کاربرد اصول در یک دانش اشتباه گرفته اند

 آموزش و پرورش به عنوان معرفت نظام یافته مستقل (دانش پایه ):

دانش پایه دانشی پایه است که دارای حد و مرز معین و  هدف ها و ویژگیها و روشهای پژوهشی مشخص است

ملاکهای معرفت نظام یافته مستقل:

1- سطح انتزاع مفاهیم مربوط به خود

2- روشهای تفکر یا استدلال

3- هدفهای که هر دانش پایه دارد

4- سنخ و نمودهای قوانین اخلاقی

1- سطح انتزاع مفاهیم:

سطح انتزاع آموزش و پرورش به وسیله روشهای مشخص می شود که از طریق آنها ایـده ها به وجود می آیند و به مورد آزمایش و خطا و باز آفرینی گذاشته می شوند

2- روشهای تفکر یا استدلال کردن:

تفکر ریاضی = استنتاج منطقی از اصول بدهی است که خودشان نیاز به بررسی و کاوش ندارند

تفکر علمی یا تجربی = از قیاس استفاده میکند و به وسیله فرایندهای مشخص می شود که برای داوری  و پیش بینی کردن پدیده های دنیای مادی به کار برده می شوند

تفکر فلسفی = تفکر ی به شیوه منظم در باره مسائل و امور معین از قیاس استفاده می کند

تفکر تربیتی = بیشتر متمتیل به تفکر فلسفی است و متوجه الگوهای تفکر است تفکر تربیتی اندیشیدن در باره چگونگی به وجود آوردن امتحان کردن و توسعه دادن روشها است

 3- هدفهای که هر دانش پایه دارد:

هدف آموزش و پرورش ترقی دادن یا بهتر کردن روشهای پژوهشی و آفریندگی است که به وسیله آن علوم دیگر ،ریاضیات و فلسفه نقشهای خود را ایفا و هدفهای خود را دنبال می کنند

4- نمودهای اخلاقی:

- هر دانش به وسیله مجموعه ای از قواعد اساسی برای انجام دادن نقش های خاص خود درست در جهتی معین و با ویژگیهای ممیزه ای  که باید به هدفهایش برسد هدایت

می شود

- بعد اخلاقی آموزش و پرورش از نظام متداول اجتماعی روانشناختی نشأت می گیرد

5- تمایزات عملیاتی:

هیچ یک از دانشها به تنهایی یا با همدیگر نمی‌تواند کلیه صفات مشخصه روش یا روش شناختی را که همان فرایند آموزش و پرورش است مورد استفاده قرار دهد

شامل 220 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1747638_7100.zip4.9 MB

آخرین محصولات فروشگاه