فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پاورپوینت تفکر

دانلود پاورپوینت تفکر

چکیده:

تفکر با اندیشیدن یکی از مباحث عمده روانشناسی است که توجه بسیاری از پژوهشگران و متخصصان را به خود جلب کرده است. در این پاورپینت ابتدا تاریخچه مختصری از تفکر ارائه شده که در این تاریخچه پس از اشاره کوتاهی به ریشه های فلسفی مبحث تفکر تعریف و توصیف دیدگاههای گوناگون روانشناسی از تفکر بررسی شده است.به دنبال آن عناصر یا هسته های اصلی تفکر در زندگی انسان ها بیان شده است.
------
برخی از دانشمندان انسان را حیوان متفکر می دانند و تفکر را فصل ممیز انسان از حیوان قرار می دهند.با اینکه پاره ای از آزمایشها نشان می دهد که تفکر در سطح پایین و ابتدایی آن در میان بعضی از حیوانات دیده می شود در عین حال تفکر بازتابی مخصوص انسان است و علاوه بر جنبه فرهنگی طبیعت انسان این ویژگی انسان را از سایر حیوانات مشخص و ممتاز می سازد.
شاید بزرگترین دستاورد نوع بشر این باشد که وی توانایی این را دارد که اندیشه های پیچیده ای به عمل آورد وآنهارا از راه زبان به دیگران منتقل کند . تفکرگستره وسیعی از فعالیتهای ذهنی را دربر می گیرد . هنگامی که تصمیم می گیریم چیزهایی از مغازه بخریم یا برنامه ای برای تعطیلات خود تنظیم کنیم و یا درباره دوست بیمار دلواپس می شویم در همه این موارد سرگرم تفکر هستیم. اغلب می توانیم اندیشه های خود را به واژه ها برگردانیم و آنها را با شخص دیگری در میان بگذاریم.
تاریخچه تفکر (نظریه های فلسفی):
بیشتر فیلسوفان درباره ماهیت تفکر نظریه پردازی کرده اند.در اینجا به دو نظریه معارض فلسفی درباره تفکر اشاره می شود.
1_ رنه دکارت فرانسوی(1596_1650)به تمایز ذهن و جسم قائل بود و باور داشت که ذهن جوهری فرا طبیعی است که با جسم مادی کنش متقابل دارد.وی تفکر را صفت ذهن می دانست و نه صفت جسم.دکارت رفتار موجودات را به رفتارهای ارادی و غیر ارادی تقسیم می کند.به نظر وی رفتار ارادی از تعقل و تفکر سرچشمه می گیرد و منشاء آن غیر مادی و غیرمکانیکی است.در مقابل او رفتار غیر ارادی را کاملا مکانیکی می دانست:درست به همان گونه که حرکت اشیای بی جان مکانیکی است.دکارت اولین کسی بود که برای نخستین بار مفهوم قوس انعکاسی را به عنوان رفتاری مکانیکی مطرح کرد.
2_ توماس هایز انگلیسی(1588_1679)نیز مانند دکارت معتقد بود که عمل ارادی از فعالیت های فکری وذهنی ناشی می شود اما بر خلاف دکارت مدعی بود فعالیت های ذهنی نیز می توانند با قوانین مکانیکی تبیین شوند.هایز نظریه مکانیکی دکارت را به همه اعمال آدمی گسترش داد.در باور هایز فکر کردن مانند محاسبات عددی است اما تفکر به جای محاسبه با اعداد با اندیشه ها سرو کار دارد.هایز معتقد بود تفکر تلفیق اندیشه ها به منظور ایجاد اندیشه های تازه تفکیک اندیشه ها از یکدیگر مقایسه اندیشه ها با هم و از این قبیل است.او بر این باور بود که ماده می تواند فکر کند و بنابرین می تواند ماشینهایی ساخت که قادر به فکر کردن باشند.
نظریه های روانشناختی :
نظریه ساختگرایی
نخستین روانشناسان تجربی {وونت}(1832_1920)و{تیچنر}(1867_1927)که روانشناسی آنان به روانشناسی ساختگرایی شهرت یافته است تفکر را تجربه ذهنی یا محتوای هشیار می دانستند. این معنای تفکر مترادف با توجه کردن است.وونت و تیچنر برای بررسی فرایندهای تفکر و پژوهش درباره ی محتوای هشیاری از روش کاهش گری روش رایج در شیمی سود می جستند.روانشناسان ساختگرا می کوشیدند عناصر تشکیل دهنده تفکر(هشیاری)و قوانین ترکیب شدن این عناصر را از راه تجزیه محتوای تفکر به اجزای ساده و شناسایی ساخت آن درک کنند.ساختگرایان بشدت تحت تاثیر فیلسوفان تجزیه نگر انگلیس مانند (جان لاک)_(دیویدهیوم) و (جورج بارکلی) بودند. آنان نیز مانند این تجربه گرایان بر این باور بودند که احساسهای بیرونی پایه ریز همه دانشها و تمامی فعالیتهای فکری و ذهنی انسان است.
نظریه کارکردگرایی:
کارکردگرایان نیز مانند ساختگرایان تفکر را تجربه ذهنی یا محتوای هشیار می دانستند ولی با این تفاوت که ساختگرایی بر ساخت هشیاری تاکید داشت اما کارکردگرایی به نقش یا کارکرد هشیاری علاقه مند بود به دیگر سخن روانشناسان کارکردگرا مخالف مطالعه فرایندهای ذهنی نبودند بلکه بر مطالعه این فرایندها در مورد سازگاری و بقای موجود زنده تاکید داشتند.
نظریه رفتارگرایی:
رفتار گرایان واحدهای محرک_پاسخ را عناصر اصلی تمام فعالیتهای انسان می دانند و تفکر را نیز بر حسب همین واحدهای رفتاری توجیه می کنند برای نمونه واتسون بر این باور بود که تفکر سخن گفتن با خود یا گفتار ناملفوظ  است و آن را مانند هر رفتار دیگر ناشی از فعالیتهای عضلانی یا عادتهای حنجره ای می دانست. به گفته او زمانی که شخص به تفکر می پردازد انقباضهای ضعیفی در ماهیچه های اندام سخن گویی وی مشاهده می شود.بنابرین به اعتقاد واتسون تفکر نوعی رفتار است.اسکینر نیز بر این باور است که نوعی رفتار نهان است و با اعتقاد واتسون مبنی بر اینکه تفکر صرفا نوعی گفتار ناملفوظ است مخالفت می ورزد زیرا به اعتقاد اسکینر بسیاری از رفتار های نهان ما غیر کلامی است .تحلیل پاولف از تفکر یعنی گسترش تداعیهای اولیه و تشکیل زنجیره تداعیها.
نظریه های گشتالت:
روانشناسان مکتب گشتالت در اعتراض به رفتار گرایان و ساختگرایان معتقد بودند که پدیده های روانی از جمله هشیاری و تفکر را نمی توان به عناصر ساده (به نظر ساختگرها) و زنجیره های ساده (به نظر رفتارگرها) تجزیه کرد.در نظر پیروان مکتب گشتالت تبیین کامل پدیده های پیچیده ذهنی مستلزم مراجعه به حالات درونی و ساختهای یکپارچه و کلی است .از دید گشتالتی ها کل بیش از مجموع اجزای تشکیل دهنده آن است و کل خود تابع سازمانیابی درونی نظام ادراکی شناختی است.بنابراین برای پیروان مکتب گشتالت ادراک فرایندی فعال و سازنده است نه آنگونه که رفتارگرایان عقیده دارند که فرایندی بازتابی است.ازنظر گشتالتی ها تفکر نیز مانند ادراک فرایندی فعال وسازنده است.
رفتارگرایان یکی از جریانهای مهم تفکر یعنی حل مساله را فرایند کوشش و خطا می دانند و بر این فرض هستند که وقتی ارگانیسم در برابر مساله ای قرار می گیرد به محرکهای مختلف محیطی پاسخهای گوناگون می دهد و این جریان پاسخدهی تا زمانی که به حل مساله منجر شود ادامه می یابد.پاسخهایی که موفقیت آمیز نیست خاموش می شود و پاسخهای موفقیت آمیز تقویت می گردد.پیروان مکتب گشتالت حل مساله را ناشی از بینش می دانند برخلاف روش کوشش و خطا که بر رفتار تصادفی مبتنی است بینش بر درک و فهم موقعیت مساله تاکید دارد.
نظریه روانشناسی شناختی:
رفتار گرایان احساس می کردند که روانشناسان نمی توانند تفکر را دقیقا مطالعه کنند زیرا تفکر را نمی توان مستقیما مشاهده و از این رو به طور عینی نمی توان آن را اندازه گیری کرد.امروزه بیشتر روانشناسان احساس می کنند که مطالعه فعالیت های ذهنی نه تنها مهم بلکه امکان پذیر است.به این دسته از روانشناسان شناختی می گویند .آنان کسانی هستند که در مطالعه شناخت تخصص دارند.شناخت به فرایند های عالی روانی از قبیل پردازش اطلاعات قضاوت کردن تصمیم گیری و دانش ارتباط با دیگران اطلاق می شود.
روانشناسی شناختی شاخه ای از علم است که درک و فهم تفکر آدمی تحول شناخت و فرایند های ذهنی را مطالعه می کند . روانشناسی شناختی فعلی حاصل پیشرفت در زمینه های گوناگون چون فلسفه –زبانشناسی- روانشناسی زبان- عصب شناسی وکامپیوتر است.در سالهای دهه1960 کوششهای پراکنده در این زمینه های گوناگون به ایجاد روانشناسی نو انجامید که روانشناسی شناختی نام گرفت.
مهمترین نظریه جدید روانشناسی شناختی:
مهمترین نظریه جدید روانشناسی شناختی نظریه خبر پردازی یا پردازش اطلاعات است که زیر بنای آن نظریه ی خبر است .نظریه خبر نه تنها روشی عینی برای اندازه گیری خبر یا اطلاعات به دست می دهد بلکه راه های گوناگونی را برای به رمز درآوردن آن نیز نشان داده است . روانشناسی خبر پردازی مانند نظریه خبر می کوشد تا فرایند ها –ساخت ها و روش هایی را که تعیین می کنند از لحظه ی دریافت خبر یا اطلاع تا لحظه ی پاسخ دهی ارگانیسم چه اتفاق هایی می افتد مشخص می سازد.
در نظریه های خبر پردازی نوین تفکر تقریبا به معنای شناخت به کار میرود و این دو مفهوم از لحاظ ماهیت به یکدیگر بسیار نزدیکند . با وجود این می توان تمایز هایی را میان آنها قائل شد . شناخت غالبا به دانش یا فرایند دانش اندوزی اشاره دارد در حالی که تفکر به فرایند هایی گفته  می شود که از طریق آنها دانش های اندوخته شده با هم مقایسه و ترکیب می شوند و دانش های تازه ای را به وجود می آورند.
تعریف تفکر:
در آغاز تعریف های تفکر مرور و سپس بهترین تعریف ارئه می شود:
تفکر جریانی است که در آن فرد کوشش می کند مشکلی را که با آن رو به رو شده است معین سازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام کند.
فیلسوفان اسلامی نیز به پیروی از ارسطو فکر را حرکتی می دانند که ذهن از مقصود یا مطلوب به طرف مبادی معلوم و سپس حرکت آن از مبادی معلوم به جانب مطلوب و یا فکر مرتب ساختن امور معلوم است برای منجر شدن به کشف مجهول و استدلال کردن کشف احکام مجهول به وسیله احکام معلوم است که پیچیده ترین و کامل ترین عمل ذهن است.
مورگان و همکارانس تعریف زیر را از تفکر به دست داده اند: تفکر باز آرایی یا دست کاری اطلاعات به دست آمده از محیط و نماد های ذخیره شده در حافظه دراز مدت است. تعریف اخیر کامل تر است زیرا انواع مختلف تفکر را در بر می گیرد برای مثال بعضی از انواع تفکر جنبه بسیار خصوصی دارند و نماد هایی را به کار می گیرند که دارای معانی کاملا شخصی هستند که رویا نمونه ای از آن است. نوع دیگر تفکر حل کردن مسئله و خلق پدیده های تازه را شامل می شود. در این نوع تفکر ما اطلاعات به دست آمده از محیط و نماد های ذخیره شده در حافظه دراز مدت را برای حل کردن مسئله مورد استفاده قرار می دهیم.
طبقه بندی تفکر:
چنانچه این تعریف کلی را بپذیریم آنگاه طیف وسیعی از انواع تفکر خواهیم داشت که می توان آنها را به روشهای گوناگون طبقه بندی و معرفی کرد که در اینجا به سه نوع طبقه بندی اشاره می شود : فرانک فیش با توجه به مورد استفاده درست برای تفکر به سه نوع تفکر به شرح زیر اشاره می کند :
1_تفکر خیال پردازانه بی هدف 2_تفکر مبتی بر پندار 3_تفکر منطقی یا تفکر عقلی که هدف آن حل مسئله است. تفکر به دو نوع روان شناختی و منطقی تقسیم شده است. تفکر در روان شناسی شامل خیال بافی رویا ارزو و کوشش برای حل مسئله می شود که بطور خلاصه انواع تفکر از لحاظ روان شناختی شرح داده می شود.
شامل 39 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1558823_4552.zip1.6 MB

دانلود پاورپوینت اختلال جنسی

دانلود پاورپوینت اختلال جنسی برحسب DSM-IV-TR سه طبقه بزرگ از اختلالات جنسی قابل تشخیص وجود دارد: بدکارکردی های جنسی پارافیلیاها اختلال هویت جنسی بدکارکردهای جنسی: بدکارکردهای جنسی اختلالاتی هستند که فرد در جریان یک موقعیت طبیعی  برای انجام عمل جنسی مناسب با مشکل مواجه می شود. طبقه بندی بدکارکردهای جنسی: 1- اختلالات میل جنسی: اختلال بیزاری جنسی اختلال میل جنسی کم کار 2- اختلالات مربوط به تحریک جنسی: اختلال تحری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانی

دانلود پاورپوینت نقش رفتارهای دینی در بهداشت روانی الف ) رفتار های عبادی: اهمیت عبادت معنای عبادت انگیزه های عبادت آثار تجارب دینی: الف )شادمانی ب )نگرش های نوع دوستانه ج)زندگی مذهبی  انواع عبادت و بهداشت روانی: حج و زیارت دعا و نیایش نماز روزه اعتکاف آسیب شناسی عبادت: وسواس مردم گریزی و انزوا سربار دیگران شدن کیفیت، فدای کمیت عجب ،تکبر و پرخاشگری ب )رفتارهای اخلاقی: اهمیت اخلاق تعریف اخلاق تقسیم بندی مسایل اخلاقی حسن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان

دانلود پاورپوینت تفسیر نقاشی کودکان نقاشی زبان كودك است. كودكان برخلاف بزرگسالان هستند. آنها از طریق نقاشی كشیدن، قصه گویی، بازی كردن و… شناخته می شوند. نقاشی به ما كمك می كند تا به دنیای درونی و روح كودك پی ببریم، بدانیم چه نیازهایی دارد، آیا كودك ناسازگار یا بیمار است؟ در بزرگسالی می خواهد چه كاره شود ؟ و . در اغلب نقاشیهای كودكان، خورشید دیده می شود. خورشید نشانه امنیت، خوشحالی، گرما، قدرت و به قول روانشناسان خورشید به م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه