فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود طرح توجیهی و اقتصادی تولید کارخانه سیمان

دانلود طرح توجیهی و اقتصادی تولید کارخانه سیمان

فهرست مطالب:

فصل اول

تاريخچه پيدايش سيمان. 9

2-1)تعيين درصد تركيبات اكسيدي سيمان. 10

Retarded cemant 

3-1 ) سيمان هاي كند بند  slow  set  cement

4-1) كلاسهاي مختلف سيمان. 13

1-4-1) سيمان كلاس A 

2-4-1 ) سيمان كلاس  B

حداقل زمان. 15

3-4-1) سيمان كلاس  C 

C.R.. 16

4-4-1) سيمان كلاس  D 

C.R.. 17

5-4-1 ) سيمان كلاس  E 

6-4-1) سيمان كلاس F 

7-4-1) سيمان كلاس (G)  و (H)

8-4-1 )سيمان كلاس J 

5-1 ) استحكام و تنزل استحكام. 19

1-5-1) استحكام تراكمي : 20

2-5- 1) استحكام كششي : 20

6-1 ) افزودنيهاي سيمان. 21

1-6-1 ) انواع افزودنيهاي سيمان. 22

2-6-1) دلايل اضافه نمودن افزودنيهاي سيمان. 22

فصل دوم

1-2 ) نمونه برداري   sampling

2-2 ) ابزار مورد نياز جهت تهيه دوغاب سيمان. 26

3-2 ) تعيين مقدار آب دوغاب سيمان. 28

فصل سوم

تند كننده هاي سيمان  ( cement  Acclerators) 

3-1 ) خواص تند كننده هاي سيمان. 31

2-3) انواع تندكننده ها 32

2-2-3) سديم كلرايد. 33

3-2-3) آب دريا 34

4-2-3) براكس... 35

3-3 ) دوغابهاي تغليظ شده سيمان. 36

فصل چهارم

1-4) خواص كند كننده هاي سيمان. 40

4-4 ) انواع ريتاردرهاي شيميايي.. 40

1-2-4 ) كلسيم ليگنو سالفونيت.. 40

2-4-4) ( CMHEC  ) (Carboxy   Methyl   Hydroxy  Ethyl  Cellalose) 

3-2-4 ) براكس... 41

4-2-4 ) سديم كلرايد. 42

3-4 ) دوغاب هاي سيمان دير بند. 42

فصل پنجم

1-5 ) خواص دوغاب هاي سبك وزن سيمان. 46

2-5 ) روشهاي سبك كردن دوغابهاي سيمان. 46

3-5 ) سيمانهاي پنتونايتي  ( شيرين ) 47

1-3-5 ) محاسن و معايب پنتو نايت.. 47

4-5 ) سيمانهاي اصلاح شده 48

5-5 ) سيمانهاي پنتو نايتي شور 48

6-5 ) پوزلنها و سيمانهاي پوزلني.. 49

1-6-5 ) پوزلن ها و اهداف استفاده از آنها 49

7-5 ) خاك دو اتمي.. 49

8-5 ) استفاده از نيتروژن در سيمانكاري  چاههاي نفت.. 50

فصل ششم

1-6 ) سيمانكاري نخستين و خواص آن. 52

2-6 ) قلب سيمانكاري نخستين.. 52

3-6 ) مخلوط كن فواره اي.. 53

4-6 )Cementing   Head. 

5-6) زيور آلات لوله هاي جداري.. 54

1-5-6 ) كفشك... 54

2-5-6 ) كالر. 55

3-5-6 ) پرگار يا سنترلايزر 55

4-5-6 ) خراشنده 56

5-5-6 ) Stop  caller 56

6-5-6 ) Wiper  plugs. 57

6-6 ) شستشوي چاه قبل از سيمانكاري.. 57

7-6 ) سيمانكاري يك مرحله اي.. 57

9-6 ) سيمانكاري سه مرحله اي.. 59

فصل هفتم طرح اقتصادی کارخانه سیمان

سرمايه هاي  ثابت.. 61

تاسیسات عمومی.. 62

محصولات و سپس براورد هزینه ماشین آلات.. 64

برق. 66

آب.. 67

مواد مستقيم مصرفي.. 69

هزينه هاي دستمزد مستقيم. 71

هزينه هاي سربار 71

کل هزینه های ثابت.. 72

سرمایه در گردش... 72

منابع. 74

----------

از ميان كليه خدماتي كه در طول حفاري يك چاه نفت يا گاز به آن داده مي شود لوله گذاري (Casing   ) و سيمانكاري( Cementing   )را مي توان يقيناً مهمترين خدمت دانست عمر چاه ، مزان توليد و

مدت بهره دهي  آن به مقدار وسيعي بستگي به درجه حرارت اين خدمات دارد .

در عمليات لوله گذاري جاه سخت بوسيله يك رشته لوله فولادي مخصوص پوشيده مي شود و متعاقب آن در عمليات سيمانكاري فضاي حلقوي بين لوله و ديواره چاه از يك دوغاب سيمان با تركيبات معين پر مي

گردد . دوغاب سيماين كه به اين ترتيب دالان پشت لوله ها را پر مي كند را گذشت زمان   ( معمولاً پس از چند ساعت يا چند روز ) مي بندند و سخت مي شود و سنگ سيماني حاصل چون غلافي محكم لوله

هاي پوششي را در بر مي گيرد و آنها را با سازنده پيوند مي دهند .

مي توان همه آنها را در دو كلمه محافظت و ممانعت خلاصه كرد:

سيمان به ديواره چاه ثبات مي دهد و لوله هاي پوششي را در مقابل فشارهاي خارجي ناشي از طبقات زمين كه ممكن است حتي باعث درهم شكستن وخورد گشتن لوله ها گردد و نيز در مقابل الكتروليز و

خوردگي ناشي ا ز آبهاي خورنده و زير زميني و هيردوكربن هاي ترش يا تماس مستقيم لوله ها با چينه ها مي باشد « محافظت » مي كند واز مهاجرت سيالهاي يك سازنده به سازنده ديگر و آلوده شدن

ناخواسته هيدروكربنهاي ارزشمند ( نفت و گاز)محافظت به عمل مي آورند .

تاريخچه پيدايش سيمان

پيدايش سيسمان به زماني مربوط مي شود كه بشر نخستين بار« سنگ آهك»را به منظور تهيه آهك زنده پخت ، پخش ( يا كليناسيون )سنگ آهك خالص يا ( لايستون )CaCo3     در دماي 900 درجه

منجر به تجزيه آن و توليد كلسيم اكسايد يا آهك زنده ( Cao  ) و كربن دي اكسيد يا گاز كربنيك ( Co2  ) مي شود .

كلسيناسيون سنگ آهكCaCo3  →    CaO  +  Co2

از تركيب كلسيم اكسايد با آهك هيدروكسيد يا آهك مرده به فرمول Ca(OH)2  بوجود مي آيد كه بدواً جسمي است كه فاقد استحكام و سختي ليكن اگر آن را با مقدار كافي آب ممدوح كرده و از آن خميري

درست كنيم (بويژه مقداري هم ماسه و خاك  )به آن بيفزاييم و به مخلوط  حاصل فرصت دهيم تا رطوبت خويش را از دست داده خشك شود آنگاه جسمي نسبتاً سخت را با بافتي محكم  بنام ساروج بوجود خواهد

آمد .

حرارتCa2  + H2O       →    Ca(OH)2 +

ساروج Ca(OH)2  +   H2O     →       (mortar )

از اين جسم قرنها به ملات ساختمان براي پيوند دادن سنگها و آجرها به يكديگر استفاده شده است و شايد قبل از آنكه بشر آن را كشف كند بجاي آن از مخلوط خاك رس و آب استفاده ميشده خاك رس نيز همچو

ملاتهاي ديگر چون با آب آميخته گرددو فرصت يابد تا خشك شود تبديل به ملات ضعيفي مي گردد كه بتواند واحدهاي ساختماني را تا اندازه اي به هم پيوند دهد . تهيه ملات خاك رس براي انسان ساده تر از

تهيه ملات آهك مرده است زيرا خاك رس در طبيعت به مقدار فراوان و در همه جا يافت مي شود و احتياج به پراسينگ هم نداشته ليكن براي تهيه آهك بشر نيازمند به سنگ و كوره مخصوص بوده است .

در بحث سيمان كاري چهار كاني وجود دارد كه عبارتند از :

1-  Tricalium  silicate           2- Di  calcum  silicati

3- Tri  calcium                     4- tera calcium  aluminofrite

سيماني كه تنها محتوي چهار كاني فوق باشد قابل استفاده در هيچ كاري نيست زيرا وقتي آنرا با آب كافي مخلوط كينم دوغاب حاصل ، ظرف مدت جند دقيقه به شسرعت مي بندد و سخت مي شود كارخانه هاي

سيمان براي رفع اين عيب درمرحله آسياب كلينكر بين 5/1  تا 3 درصد چيبسم يا گچ متبلور (CaSO4-2H2O   ) به سيمان مي افزايند تا زمان بندش دوغاب آنرا به تعويق مي اندازند و در حد مطلوب و

قابل قبول وزن نگهدارند اين كار بسيار حساس است و بايد با دقت كافي انجام شود .

بطوري كه گچ به صورتي متحاسن و يكدست در همه نقاط سيمان پراكنده گردند و تحت شرايط آسياب فرمول شيميايي آن تغييري نكند و كيفيت آن ثابت بماند.

از روي اطلاعات حاصل از جدول فوق و با كمك فرمولهاي زير مي توان درصد تركيبات اكسيدي موجود در نمونه هاي سيمان را محاسبه كرد .

الف : اگر  باشد در اينصورت

%C3S = (4.07   %CaO) – (7.6   %SiO2) – (6.72  %Al2O3)

(1.43  Fe2O3) – (2.85   %SO3)

%C2S = (2.87   %SiO2) – (0.754   %C3S)

%C3A = (2.65 Al2O3 )  - (1.69   %Fe2O3 )

%C4AF  =  3.04  %Fe2O3

%CaSO4 = 1.7   %SO3

ب: اگر  باشد در اينصورت %C3A=0  و يك محلول جامد يا ملغمه اي از آهن ، آلومينا و كلسيم در سيمان موجود ميباشد.

%C3S= (4.07  %CaO ) – (7.60  %SiO2 ) – (4.48  %Al2O3)

  • (2.86 %Fe2O3) – (2.85  %SO3)

%(C4AF + C2F ) = (2.10  %Al2O3 ) + (1.7  %Fe2O3)

سوم (يعني سيمان ريتارد شده ) مي باشد كه درصد C3A  آن كمتر از دو سيمان ديگر است .

2-بيشترين استحكام نخسين متعلق به سيمان نوع دوم مي باشد كه درصد C3S  آن زيادتر از دو سيمان ديگر است .

3-بيشترين استحكام دراز مدت متعلق به سيمان ديتارد شده مي باشدكه درصد C2S  آن بيشتر از دو سيمان ديگر است .

4-كمترين فعاليت شيميايي ( از نظر توسعه استحكام و زمان بندش ) متعلق به سيمان ريتارد شده مي باشد كه درصد C3A  و C3S  آن كمتر از دو سيمان ديگر باشد .

3-1 ) سيمان هاي كند بند ( slow  set  cement  )

سيمانهاي كند بند به سيمانهايي گفته مي شود كه زمان بندش آن   زياد تر از زمان بندش سيمان پرتلند است . دو نوع سيمان كند بند ساخته  مي شود :

1-( Retarded  slow  set  cement )  : چنانچه به سيمان پرتلند درصد معيني از برخي مواد آلي افزوده شود زمان بندش دوغاب سيمان زياد      مي گردد اين گونه مواد آلي را چنانچه در فصل

چهارم خواهيم ديد ريتارد مي نامند . از مهمترين ريتاردهايي كه كارخانه سيمان براي طولاني كردن زمان بندش سيمان پرتلند بكار مي برد مي توان نشاسته هاي اصلاح شده ، شكر ، ليگين ها (يا نمكهاي اسد

ليگنوسالفونيك ) اسيد بوريك  و نمكهاي آن و بالاخره صمغهاي گياهي را نام برد .

2-(unretarded  slow  set cement ) : چنانچه ميزان C3A  سيمان پرتلند را كه گفتيم عامل بندش سريع دوغاب است ، كاهش داده و به صفر نزديك كنيم زمان بندش دوغاب افزايش مي يابد.

4-1) كلاسهاي مختلف سيمان

كارخانه هاي سيمان امروزه نُه  كلاس مختلف سيمان چاه نفت مي سازند ما در همه اين سيمانها ، سيمان پرتلند است و همگي از آن مشتق شده اند اين سيمانها به  ترتيب با حروف A  و B  و C و D و E و

F و G و H و J  نامگذاري كرده اند سيمانهاي A و B و C  سيمانهاي ساختماني  (يا Costruction  cement  ) هستند ليكن از آنها در سيمانكاري چاههاي كم عمق نفت نيز استفاده مي شود سيمانهاي

D و E وF  داراي تركيبات اكسيدي يكساني بوده و به سيمانهاي كند بند معروف هستند    (Oil well  slow set cement  ) اين سيمانها را در كارخانه علاوه بر گچ به برخي مواد

شيميايي ديگر مثل « كلسيمليگنوسالفوتيت » آغشته  مي سازند تا زمان بندش دوغاب آنها  طولاني تر شده و به اين ترتيب كاربردشان وسيع تر و فاقد هر گونه افزودني هستند .

سيمان j   مخصوص چاههاي عميق و داغ است (deep  hot – well  cement)

عواملي كه باعث بروز تفاوت بين سيمانهاي نه گانه فوق مي شود عبارتند از:

1-كامپوزيشن يا تركيب مواد خام

2-ميزان نرمي دانه ها ي سيمان

3-ميزان و نوع افزودنيهاي سيمان

با كم و زياد كردن عوامل فوق نه تنها مي توان كلاسهاي مختلفي از سيمان چاه نفت را به وجود آورد بلكه مي توان هر كلاس را در نوع مختلفي نيز ساخت . انواع سيمانهاي چاه نفت عبارتند از :

نوع معمولي

نوع كم مقاومت در برابر سولفاتها

نوع پر مقاوم در مقابل سولفاتها

1-4-1) سيمان كلاس (A )

اين سيمان كه تنها در نوع معمولي (Ordinary  type  )ساخته مي شود براي استفاده در عمقهاي صفر تا 600 فوت يا دماها ي زير 170 درجه فارانهايت مناسب است .

و در مواردي بكار مي رود كه از سنگ سيمان خواص ويژه و بخصوصي      مد نظر نباشد اين سيمان بهتر از ساير كلاسهاي سيمان عمل مي كند واين بخاطر درصد بالاي (C3A ) آن ميباشد كه با

افزودنيهاي آن سازگاري دارد.و زمان بندش دوغاب را كاهش و استحكام تراكمي سنگ آن را افزايش      مي دهد ( البته همين درصد بالاي C3A  در مواقعي كه لازم است سيمان در برابر تهاجم آبهاي

سولفاته از خود مقاومت نشان ميدهد يك نقطه ضعف محسوب مي شود.)

براي تهيه دوغاب نرمالي از سيمان كلاس   A  بايد هر كيسه 94 پوندي آن را در 0.1234  بشكه آب شيرين ( معادل 6/19 ليتر )حل نمود و دوغابي كه به اين ترتيب بدست مي آيد  PCF

23/117وزن و2085/0 بشكه حجم خواهد داشت .

2-4-1 ) سيمان كلاس ( B )

اين سيمان در دو نوع MSR  و HSR  ساخته مي شود و براي استفاده در عمقهاي صفر تا 6000 فوت با دماي f 170 مناسب است . از لحاظ تركيبات شيميايي بسيار شبيه سيمان كلاس  A  مي باشد ليكن

غلظت ( C3A)  آن كمتر است از لحاظ مشخصات فيزيكي دانه هاي آن معمولاً – ولي نه هميشه درشت تر از دانه هاي سيمان كلاس (A) مي باشد .

به خاطر همين دو تفاوت ، زمان نيم بند شدن دوغاب آن بيشتر از زمان نيم بند شدن دوغاب سيمان كلاس A  مي باشد و توسعه سنگ آن كمتر از توسعه استحكام سنگ سيمان اخير است .

-4-1) سيمان كلاس (  C  )

اين سيمان در هر سه نوع HSR  , MSR , 0   ساخته مي شود و براي استفاده در عمقهاي ft   6000 ( يا دماي زير 0F  170 ) مناسب است و در مواردي به كار مي رود كه از سنگ سيمان

استحكام نخستين زيادي را توقع داشته باشند .

دانه هاي اين سيمان نرم تر از دانه هاي سيمانهاي كلاس A, B  است و به همين دليل هم استحكام در سنگ آن بيشتر از توسعه استحكام در سنگ سيمانهاي ياد شده است . از معايب اين سيمان مي توان

كانستيني زياد دوغاب آن را نام برد كه اين خود زاييده نرمي دانه هاي سيمان مي باشد .

نرم بودن دانه هاي اين سيمان تمايل دوغاب آن را به ژله اي شدن افزايش مي دهد . دوغابهاي سيمانهاي كلاس ( C)   تيكو تراپيك هستند و بواسطه خواص ديالوژيك ضعيفي كه دارند نمي توان ديواره چاه را

به خوبي تميز كرده و آن را سيمانكاري كنند . مضاف بر اينها سيمانهاي كلاس ( C )  در مقابل ريتاردهاي مواد كنترل كننده واترلاس ، معمولاً از خود واكنش قابل ملاحظه اي نشان نمي دهند .

جهت تهيه دوغاب نرمالي از سيمان كلاس c  بايد هر كيسه 94 پوندي آن را در 15% بشكه آب شيرين ( معادل 9/23 ليتر ) حل نمود . دوغابي كه به اين  ترتيب  بدست مي آيد pef 111 وزن و

2353/. بشكه حجم خواهد داشت .

4-4-1) سيمان كلاس ( D )

اين سيمان در نوع ( HSR) , ( MSR )  ساخته مي شود و براي استفاده در چاههاي با عمق 6000 تا  10000 فوت كه فشار و دماي آنها نسبتاً زياد است مناسب است . سيمانهاي كلاس ( D ) را در

كارخانه معمولاً آغشته به كلسيم ليگنوسالفونيت مي كنند تا زمان بندش دوغاب آن طولاني تر شود و به اين ترتيب وسعت كاربرد بيشتري پيدا مي كند.

شركتهاي سيمانكاري چاه هاي نفت نيز خود افزودنيهايي دارند كه چون آنها را با درصد معيني به سيمانهاي كلاس D  اضافه كنند زمان بندش دوغابهاي سيمانها هنوز هم بيشتر مي شود . از چنين سيمانهايي

ميتوان در عمقهاي بيشتر از ده هزار فوت هم استفاده كرد در عمليات حفاري دريايي كه براي ساختن دوغاب سيمان معمولاً از آب دريا استفاده مي شود ، مي توان سيمان كلاس D  را بكار برد ليكن بايد به

خاطر داشت كه آب دريا زمان بندش دوغاب را كاهش مي دهد . كه در اين مورد پايلوت تست ضروري است .

در زير مشخصات سيمان كلاس D  آورده شده است .

براي تهيه دوغابي از سيمان كلاس D  با  استاندارد ( API )  بايد هر كيسه 94 پوندي آن را در 19/10 % بشكه آب شيرين ( معادل 2/16 ليتر ) حل نمود دوغابي كه به اين ترتيب به دست مي آيد

pef  5/123 وزن  و  187/0 بشكه حجم خواهد داشت .

5-4-1 ) سيمان كلاس ( E )

اين سيمان در دو نوع ( HSR) , ( MSR )  ساخته مي شود و براي استفاده در چاههاي با عمق 10000  تا   14000  فوت كه فشار و دماي آن زياد است مناسب مي باشد .

 براي اينگونه چاهها « BHST = 230   →       290f  » )

در زير مشخصات فيزيكي سيمان كلاس ( E )  آورده شده است .

6-4-1) سيمان كلاس ( F )

اين سيمان در نوع HSR , MSR   تهيه مي شود و براي استفاده در چاههاي با عمق  10000 تا  16000 فوت كه فشار و دماي آنها بسيار زياد است مناسب مي باشد .

( براي اينگونه چاهها «    BHST  =  230 – 32 0 f  » )

جدولي كه در زير مشاهده مي شود مشخصات فيزيكي كلاس F   مي باشد .

4-1) سيمان كلاس (G)  و (H)

اين سيمانها كه هر يك در دو نوع (MSR  ) و (HSR ) ساخته مي شوند براي استفاده در عمقهاي  صفر تا 8000 فوت 0 يا دماهاي ويژه زيرf 200 ) مناسب ليكن با افزودن (accelerator  ) يا

(retarder  ) هاي مناسب    مي توان زمان بندش را به ميزان قابل ملاحظه اي تغيير داد وبه اين ترتيب دامنه كار بردشان را وسيع تر ساخته و از آنها در عمقها و دماهاي بيشتر استفاده مي شود .

اين سيمانها را در صنعت حفاري چاه نفت به عنوان  « سيمان پايه » مي شناسند زيرا د ركارخانه هيچ گونه افزودني شيميايي به جزء چيپسم به آنها نزده اند و به همين دليل برنامه ريز  مي تواند آنها را به

عنوان مبنا در نظر گرفته  و با افزودن مواد شيميايي لازم كيفيت و توانايي هايشان را براي چاه مورد نظر و شرايط آنها متناسب و آماده كنند.

جدولي كه در مشاهده مي شود مشخصات فيزيكي سيمان كلاس G  و H  را نشان مي دهد .

چنانچه از جدول فوق بر مي آيد تنها تفاوت فيزيكي اين سيمانها      W.C.R آنهاست . دوغاب نرمال سيمان كلاس H  سنگين تر از دوغا ب نرمال سيمان كلاس  G  است . جهت تهيه دوغاب نرمال كلاس

G بايد هر كيسه 94 پوندي آن را در 118/0 بشكه آب شيرين ( معادل 76/18 ليتر ) حل نموده دوغابي كه به اين ترتيب بدست مي آيد ‌ pef 7/118 وزن و 2031/0 بشكه حجم خواهد داشت .

8-4-1 )سيمان كلاس J

اين سيمان نيز مانند سيمانهاي پايه ، فاقد هر گونه افزودني شيميايي است ( البته بجز چيپسم ) ليكن مي توان با استفاده از ( accelerator  ) يا ( retarder  ) هاي مناسب دامنه كاربرد آنرا وسيع تر

ساخت ، سيمان كلاس J  براي استفاده در چاههاي با عمق  12000  تا 16000  فوت كه فشار و دماي ته آنها بسيار زياد است مناسب مي باشد .

5-1 ) استحكام و تنزل استحكام

يكي از خواص فيزيكي سيمان كه از نظر صنعت حفاري چاه نفت حائز اهميت بسيار است استحكام كانكريت ( سنگ سيمان ) حاصل از دوغاب آن مي باشد . دوغاب سيمان پس از ساخته شدن ، به تدريج كه

نيم بند شئن تا به بند كامل برسد . استحكام سنگ سيمان با بندش كامل دوغاب پايان نمي يابد بلكه ماهها و بلكه سالها بعد از اين نيز ادامه دارد . همچنان قوس صعودي را سير مي كند .

 تجربه نشان مي دهد كه در شرايط متعارفي ، سرعت توسعه استحكام سنگ سيمان ظرف 28 روز اول بسيار زياد است ليكن بعد از آن كند   مي شود و به تدريج به سوي مقدار ثابتي ميل مي كنند و البته در

حالتي است كه هيچ گونه عامل فيزيكي و شيميايي سنگ سيمان را مورد تهاجم قرار ندهد .

براي سنگهاي سيمان دو نوع استحكام تعريف شده و در نظر گرفته شده است :

1- استحكام تراكمي

2- استحكام كششي

1-5-1) استحكام تراكمي :

حداكثر فشار ي است كه سنگ سيمان مي تواند زير تراكم تحمل نمايد قبل از اينكه شكسته شود .

-5- 1) استحكام كششي :

حداكثر فشاري است كه سنگ سيمان مي تواند در اثر كشش تحمل نمايد قبل از آنكه شكسته شود .واحد سنجش هر دو استحكام هم p sia  مي باشد در درجه حرارت هاي بيش از f   230 سنگ سيمان حداكثر

استحكام خود را در ظرف چند روز اول پيدا مي كند  . ليكن اين استحكام پس از مدتي شروع به كم شدن نموده و در پاره اي از موارد ممكن است تا حد صفر هم كاهش يابد اين پديده را تنزل استحكام مي گويند

.شدت تنزل استحكام با افزايش دما نسبت مستقيم دارد يعني در دماهاي تنزل استحكام زياد تر است .

دليل تنزل استحكام اين طور بيان شده است وقتي كه مخلوط سيمان و آب به نسبت هاي مناسب ، در دماهاي زياد تر قرار بگيرد واكنش هاي مربوط به تبلور كاني هاي آن به قدري سرعت پيدا مي كند كه  دانه

هاي محصول عمل بسيار بزرگ شده و سطح جانبي داخلي آن كاهش مي يابد در نتيجه نفوذ پذيري سنگ سيمان زياد مي شود يك نوع ديگر تنزل استحكام وجود دارد كه ناشي از آلوده شدن دوغاب سيمان به گل

حفاري است .

سنگ سيمان حاصل از دوغاب آلوده شده به گل حفاري داراي تنزل استحكام  مراتب شديد تر از سنگ سيمان مشابهي است كه تنزل استحكامش در اثر دماي زياد به وجود آمده است تجربه نشان داده است كه آرد

سيليكا (silica   flour  ) اگر به ميزان 35 تا 40 درصد با سيمان آميخته شود اثرات تنزل استحكام و افزايش نفوذ پذيري سنگ سيمان را تقليل مي دهد .توجه داشته باشيد كه آرد سيليكا در چنين سنگ

سيماني نقش يك فيلر را ندارد بلكه جزيي از خود سنگ است . در حقيقت آرد سيليكا با غلظتهايي در اين حدود در دماي  f  320 با محصولات حاصل از تبلور كانيهاي سيمان تركيب مي شود و به صورت

بخشي جدا نشدني  integral  part   از سنگ سيمان در مي آيد .

 شركت سيمان كاري « داول» در اين رابطه توصيه مي كند از آرد سيليكايي استفاده كنيد كه بزرگي ذرات آن بين ( 80 تا 200 مش ) و ميزان آن 35 % وزني سيمان خشك باشد .

6-1 ) افزودنيهاي سيمان

سيمان چاه نفت وقتي كه از كارخانه بيرون مي آيد داراي خواص فيزيكي و شيميايي معين و محدودي است و غالباً نمي توان آن را به همان  صورت كه هست با آب مخلوط كرد و چاه را با دوغاب مخصوصي

از لحاظ خواص فيزيكي مثل وزن و استحكام ، زمان نيم بند شدن و غيره نمي تواند آنقدر متنوع ساخته شود كه خود را به تنهايي با همه اين شرايط سازگاري دهد . اينجاست كه لازم مي شود برخي مواد

شيميايي را براي تقويت خواص فيزيكي دوغاب و ايجاد توانايي هاي شخصي در آن به سيمان يا به آب يا به هر دو افزود تا دوغاب حاصله بتواند شرايط فوق را تحمل كرده و قابليت سيمان كاري همه مقاطع چاه

را پيدا كند . اينگونه مواد شيميايي را افزودني مي گويند.

سيمان به لحاظ طبيعتي از نظر شيميايي در بسياري از موا دخارجي ماده اي است بسيار حساس . كوچكترين آلودگي ناخواسته سيمان يا دوغاب آن به برخي از مواد شيميايي مي تواند خواص آن را به شدت

دگرگون كند و آثار زيان باري بر آن بگذارد . استحكام نخستين ، استحكام نهايي و در زمان نيم بند شدن دوغابهاي سيمان كه از نظر سيمان كاري چاههاي نفت از اهميت ويژه اي برخوردار است كاملاً بستگي

به اين دارد كه سيمان در زمان توليد يا به هنگام استفاده آغشته به چه نوع موادي است .

1-6-1 ) انواع افزودنيهاي سيمان

افزودنيهاي سيمان را از نظر تاثيري كه روي سيمان مي گذارند به دو دسته تقسيم مي كنند :

افزودنيهاي شيميايي و افزودنيهاي فيزيكي

افزودنيهاي شيميايي : افزودنيهايي هستند كه با غلظت اندك ( معمولاً زير 4 درصد ) منشاء تاثيرات قابل ملاحظه اي روي سيمان هستند .

افزودنيهاي فيزيكي : افزودنيهايي هستند كه با تاثيرات كلوئيدي آنها روي سيمان بيشتر از تاثيرات شيميايي آنهاست و معمولاً در غلظتهاي زيادتر به سيمان افزوده مي شوند . بعضي از افزودنيها (multiple

punction  ) هستند يعني داراي چند نوع تأثير متفاوت روي سيمان مي باشند .

2-6-1) دلايل اضافه نمودن افزودنيهاي سيمان

براي افزايش يا كاهش وزن مخصوص دوغاب

براي افزايش يا كاهش زمان نيم بند شدن دوغاب

براي افزايش استحكام سنگ سيمان

براي جلوگيري از هرز رفتن و كشيدن دوغاب در سازنده هاي حفاري شده

براي افزايش يا تقويت دوام و پايداري سنگ سيمان

براي كاهش  ( water  loss )  يا آب تلف شده دوغاب

براي افزايش حجم دوغاب با حداقل مخارج

شامل 76 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 11,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
TARHE-TOJIHI_1353850_3386.zip479.9k

آخرین محصولات فروشگاه